Search result for

communion

(35 entries)
(0.046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communion-, *communion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communion[N] การมีส่วนร่วม, Syn. sharing, participation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse,fellowship,asociation,afinity
communion tablen. โต๊ะพิธีศีลมหาสนิท
holy communionพิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist

English-Thai: Nontri Dictionary
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your first communion... even nana's funeral.การพาลูกมาที่นี่... แม้กระทั่งงานศพของนานา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Using a kind of communion called bliss,โอเค V (2009)
It marks the first rea communion between the Hummel and the Hudson clans.จุดเริ่มของการรวมครอบครัว ฮัมเมล และ ฮัดสัน Home (2010)
A communion dress.ชุดเข้าพิธีล้างบาป Pilot (2010)
I was gonna give it to my niece for her first communion.ผมกำลังจะเอาไปฝากหลานสาว ในพิธีล้างบาปครั้งแรก Pilot (2010)
Yeah, I mean, he had the candles, the dress, the communion thing, but that's it.ใช่ ผมหมายถึง เขามีเทียนพิธี กับ ชุดที่ใช้ในพิธี พิธีล้างบาป อะไรเทือกนั้น Pilot (2010)
But prayers, communion...แต่เรื่องอธิษฐาน พิธีกรรม... The End of the World as We Knew It (2011)
Or that time I went commando at communion?เรื่องที่ฉันไม่ใส่ชั้นในที่งานถือศีล All the Pretty Sources (2011)
They are just as misguided as the humans who think that their Communion wafer's the literal body of Christ.พวกเขาแค่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด เช่นเดียวกับมนุษย์ ที่คิดว่า ขนมปังที่ใช้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ แท้จริงแล้ว เป็นส่วนนึงในร่างกายของพระเยซู Let's Boot and Rally (2012)
Someone's been drinking the communion wine.มีคนแอบดื่มไวน์ทำพิธีไปค่ะ Nor'easter (2012)
And somehow there was a carafe of communion wine left in my office.และก็ไม่รู้ว่ามีขวด ไวน์ทำพิธีมาอยู่ในห้องทำงานดิฉันได้อย่างไร I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
This communion that you're seeking, it may not be what you think.การมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ที่คุณกำลังค้นหา อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไว้ Zero Day (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNION    K AH0 M Y UW1 N Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communion    (n) (k @1 m y uu1 n i@ n)
communions    (n) (k @1 m y uu1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]
会派[かいは, kaiha] (n) faction; denomination; communion [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
聖餐[せいさん;せいざん, seisan ; seizan] (n) Holy Communion; Lord's Supper; Eucharist [Add to Longdo]
聖餐式[せいさんしき, seisanshiki] (n) Holy Communion; the Eucharist; the Lord's Supper [Add to Longdo]
聖体[せいたい, seitai] (n) (1) the emperor's person; (2) the body of Christ; the Host; the Eucharist; Holy Communion [Add to Longdo]
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion [Add to Longdo]
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
分餐[ぶんさん, bunsan] (n,vs) distribution (the emblems in Communion) [Add to Longdo]
霊的交感[れいてきこうかん, reitekikoukan] (n) spiritual sympathy; spiritual communion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Communion \Com*mun"ion\, n. [L. communio: cf. F. communion. See
   {Common}.]
   1. The act of sharing; community; participation. "This
    communion of goods." --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Intercourse between two or more persons; esp., intimate
    association and intercourse implying sympathy and
    confidence; interchange of thoughts, purposes, etc.;
    agreement; fellowship; as, the communion of saints.
    [1913 Webster]
 
       We are naturally induced to seek communion and
       fellowship with others.        --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       What communion hath light with darkness? --2 Cor.
                          vi. 14.
    [1913 Webster]
 
       Bare communion with a good church can never alone
       make a good man.           --South.
    [1913 Webster]
 
   3. A body of Christians having one common faith and
    discipline; as, the Presbyterian communion.
    [1913 Webster]
 
   4. The sacrament of the eucharist; the celebration of the
    Lord's supper; the act of partaking of the sacrament; as,
    to go to communion; to partake of the communion; called
    also {Holy Communion}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Close communion}. See under {Close}, a.
 
   {Communion elements}, the bread and wine used in the
    celebration of the Lord's supper.
 
   {Communion service}, the celebration of the Lord's supper, or
    the office or service therefor.
 
   {Communion table}, the table upon which the elements are
    placed at the celebration of the Lord's supper.
 
   {Communion in both kinds}, participation in both the bread
    and wine by all communicants.
 
   {Communion in one kind}, participation in but one element, as
    in the Roman Catholic Church, where the laity partake of
    the bread only.
 
   Syn: Share; participation; fellowship; converse; intercourse;
     unity; concord; agreement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Communion
   n 1: the act of participating in the celebration of the
      Eucharist; "the governor took Communion with the rest of
      the congregation" [syn: {Communion}, {Holy Communion},
      {sacramental manduction}, {manduction}]
   2: sharing thoughts and feelings [syn: {communion}, {sharing}]
   3: (Christianity) a group of Christians with a common religious
     faith who practice the same rites

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 communion [kɔmynjõ]
   communion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top