Search result for

communies

(654 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communies-, *communies*, communie , communy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา communies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *communies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communion[N] การมีส่วนร่วม, Syn. sharing, participation
communism[N] คอมมิวนิสต์
communist[N] สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์
community[N] ชุมชน
community[N] สังคม, Syn. society, the public
communicant[N] ผู้ส่งข่าว
communicate[VI] เชื่อมติดกัน
communicate[VI] ติดต่อสื่อสาร, Syn. associate with, commune with
communicate[VT] ส่งต่อ, See also: ส่งผ่าน, Syn. convey, transmit
communicable[ADJ] ที่สามารถติดต่อได้ (เช่น โรคติดต่อ), Syn. infectious, transmittable
communicable[ADJ] ที่สามารถสื่อสารกันได้
communication[N] การติดต่อสื่อสาร
communication[N] การส่งต่อ, Syn. conveyance, transmission
communication[N] ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
communication[N] วิธีการติดต่อสื่อสาร
communicative[ADJ] ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
incommunicado[ADJ] ซึ่งไม่สามารถติด่อกับคนอื่นได้
incommunicado[ADV] โดยไม่สามารติดต่อกับคนอื่นได้
communicate on[PHRV] ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ, See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
communicate to[PHRV] สื่อข่าวสารให้กับ, See also: ส่งข่าวสารให้กับ, บอกข่าวกับ
incommunicable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่น, Syn. inexpressible, unutterable, Ant. communicable, expressible
uncommunicative[ADJ] เงียบขรึม, See also: ไม่พูดไม่จา, เงียบ, Syn. reticent, withdrawn, retiring, shy, reserved, Ant. communicative, communicatory
communicate with[PHRV] ติดต่อกับ, See also: พูดคุยกับ, ส่งข่าวสารกับ, ติดต่อสื่อสารกับ
intercommunicate[VI] ติดต่อสื่อสารกัน, See also: แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน, พูดคุยกัน
communicate about[PHRV] ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ, See also: พูดคุยเกี่ยวกับ, ส่งข่าวสารในเรื่อง
telecommunication[N] การสื่อสารทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี, See also: โทรคมนาคม
uncommunicatively[ADV] อย่างไม่พูดมาก, See also: อย่างสงบปากคำ
European Community[N] ประชาคมยุโรป
mass communications[ N] วารสารศาสตร์
European Economic Community[N] ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
communicantn. ผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู,ผู้ติดต่อ,ผู้ส่งข่าว. adj. ซึ่งติดต่อ
communicate(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ความรู้,ส่ง,ถ่ายทอด,ติดต่อ,บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ, See also: communicator n., Syn. convey
communication(คะมิวนิเค'เชิน) n. การติดต่อ,การสื่อสาร,การคมนาคม
communicative(คะมิว'นะเคทิฟว) adj. ชอบถ่ายทอด,เกี่ยวกับการสื่อสาร,เกี่ยวกับการติดต่อ., See also: communicativeness n. ดูcommunicative
communicatorn. ผู้ถ่ายทอด,ผู้ส่งข่าวสาร,เครื่องมือสื่อสาร
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse,fellowship,asociation,afinity
communion tablen. โต๊ะพิธีศีลมหาสนิท
communique(คะมิวนะเค',คะมิว'นะเค) n. หนังสือแถลงการณ ์, Syn. official communication
communism(คอม'มิวนิสซึม) n. ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.
community(คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน, See also: Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม), Syn. society,public ###A. polarity,duality
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
community propertyn. สินสมรส
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
holy communionพิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist
incommunicable(อินคะมิว' นะคะเบิล) adj. ติดต่อกันไม่ได้, ถ่ายทอดออกเป็นคำพูดไม่ได้, ไม่ชอบพูดจา., See also: incommunicability, incommunicableness n. incommunicably adv.
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.
noncommunicable(นอนคะมิว'นิคะเบิล) adj. ไม่ติดต่อกันได้
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย
telecommunication(เทลลีคอมมิวนิเค'เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร โดยโทรศัพท์ โทรเลขและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
communicable(adj) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
communication(n) การติดต่อ,การบอกให้ทราบ,การสื่อสาร,การคมนาคม
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
communique(n) หนังสือแถลงการณ์
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
COMMUNITY community property(n) สินสมรส
community(n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
incommunicable(adj) ติดต่อกันไม่ได้,สื่อสารกันไม่ได้
intercommunicate(vi) สื่อสารถึงกัน,ติดต่อถึงกัน,เชื่อมถึงกัน
intercommunicate(vt) สื่อสารถึงกัน,แลกเปลี่ยนข่าวสาร,แลกเปลี่ยนซึ่งกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCT (personal communication telephone)พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication network (PCN)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication service (PCS)บริการสื่อสารส่วนบุคคล (พีซีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication telephone (PCT)โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา (พีซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
political communicationการสื่อสารทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal digital communication (PDC)การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิทิทัล (พีดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู confidential communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primitive communismระบบคอมมิวนิสต์สมัยเริ่มแรก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plant communityชุมพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paries communisผนังร่วม, กำแพงร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
list of communicantรายชื่อผู้มาติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life assemblage; biocoenosis; biotic community; community; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
life community; biocoenosis; biotic community; community; life assemblageชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
liberty of communicationเสรีภาพในการสื่อสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
security communityชุมชนที่มั่นคง, ประชาคมที่มั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
APPC (advanced program to program communications)เอพีพีซี (การสื่อสารระดับสูงระหว่างโปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic telecommunications exchangeชุมสายโทรคมนาคมอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced program to program communications (APPC)การสื่อสารระดับสูงระหว่างโปรแกรม (เอพีพีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BSC, BISYNC (binary synchronous communications)บีเอสซี, ไบซิงก์ (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BISYNC, BSC (binary synchronous communications)ไบซิงก์, บีเอสซี (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biotic community; biocoenosis; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biocoenosis; biotic community; community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
binary synchronous communications (BISYNC, BSC)การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง (ไบซิงก์, บีเอสซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mass communicationสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CPI-C (common programming interface for communications)ซีพีไอซี (ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Court of Justice of the European Communities (European Court)ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common programming interface for communications (CPI-C)ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร (ซีพีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
community; ecological communityชุมชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
communityประชาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community; biocoenosis; biotic community; life assemblage; life communityชุมชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
community antenna television; cable television; cable TV (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
community antenna television; cable television; cable TV (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community health and medical serviceอนามัยชุมชนและเวชบริการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
community homeสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน [ดู house of detention ความหมายที่ ๒ และ reformatory] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community nutritionโภชนศาสตร์ชุมชน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
community of nationsประชาคมนานาชาติ [ดู family of nations] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
community propertyทรัพย์สินร่วมระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication deviceอุปกรณ์สื่อสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
communication linkข่ายเชื่อมโยงการสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication satelliteดาวเทียมสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communication, liberty ofเสรีภาพในการสื่อสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communication, massสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communication, politicalการสื่อสารทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communications, privilegedการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communismลัทธิคอมมิวนิสต์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communication in information scienceการสื่อสารทางสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Communication in library scienceการสื่อสารทางบรรณารักษศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Communicable diseasesโรคติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Communicationการสื่อสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communicationการสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communication systemsระบบสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical communicationการสื่อสารเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantum communicationการสื่อสารเชิงควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Science communicationการสื่อสารวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Data compression (Telecommunication)การบีบอัดข้อมูล (โทรคมนาคม) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Echo suppression (Telecommunication)การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global system for moble communicationจีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Emergency communication systemระบบสื่อสารฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broadbrand communication systemระบบสื่อสารแบบบรอดแบรนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microwave communication systemระบบสื่อสารไมโครเวฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Communication industryอุตสาหกรรมการสื่อสารคมนาคม [เศรษฐศาสตร์]
Community developmentการพัฒนาชุมชน [เศรษฐศาสตร์]
Community organizationองค์การชุมชน [เศรษฐศาสตร์]
Telecommunication in medicineการแพทย์ทางไกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital communicationการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Optical communicationการสื่อสารด้วยแสง [คอมพิวเตอร์]
Communicationการสื่อสาร [การจัดการความรู้]
Community of practiceชุมชนนักปฏิบัติ, ชุมชนนักปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการใช้ในความหมาย ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ชุมชนแนวปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Data Communicationการสื่อสารข้อมูล
กระบวนการและเทคโนโลยีสำหรับใช้ส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยอาศัยตัวกลางและอุปกรณ์แบบต่างๆ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะส่งข้อมูลออกไปและรับข้อมูลมาได้อย่างถูกต้อง การประสานการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์มาตรฐานในการส่งและรับข้อมูล ความเร็วในการส่งข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Signal theory (Telecommunication)ทฤษฏีสัญญาณ (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Community dental serviceทันตกรรมชุมชน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecological communicationนิเวศนิเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Augmentative and Alternative Communication Programซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด, ซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด โดยใช้รูปภาพหรือข้อความเป็นรูปแทนการสื่อความหมาย เมื่อเลือกรูปแทนแล้ว โปรแกรมจะเล่นเสียงที่บันทึกไว้ของรูปแทนดังกล่าวออกมา โปรแกรมชนิดนี้พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ชื่อ "ปราศรัย" ทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการสนทนาไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน โดยจัดเก็บเสียงเป็นแฟ้มเสียงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Total Communicationการสื่อสารระบบรวม, รูปแบบการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ได้เน้นการฝึกฟัง หรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีต แต่พยายามจะใช้หลายๆ ระบบรวมกัน [Assistive Technology]
Youth volunteers in community development อาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Written communication ภาษาเขียน [TU Subject Heading]
Anglican Communionนิกายแองกลิกัน [TU Subject Heading]
Artificial satellites in telecommunicationดาวเทียมในโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Broadband communication systemsระบบการสื่อสารแถบความถี่กว้าง [TU Subject Heading]
Business communicationการสื่อสารทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Communicable disease controlการควบคุมโรคติดต่อ [TU Subject Heading]
Communicable diseasesโรคติดต่อ [TU Subject Heading]
Communicable diseases, Emergingโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ [TU Subject Heading]
Communicationการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Communication and cultureการสื่อสารกับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Communication and sexการสื่อสารกับเพศ [TU Subject Heading]
Communication and technologyการสื่อสารกับเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Communication and trafficอุตสาหกรรมการสื่อสารและการขนส่ง [TU Subject Heading]
Communication disordersความผิดปกติทางการสื่อสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
AEC (ASEAN Economic Community)[ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน] (n abbrev org ) Association of Southeast Asian Nations Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
community enterpriseวิสาหกิจชุมชน
community trademark (n ) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศกลุ่มสมาชิกยุโรป
telecommunications (n ) การสื่อสารทางไกลโดยใช้โทรศัพท์ เคเบิล โทรทัศน์ วิทยุและโทรเลข
The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit Univer (adj ) The Asia-Pacific Development & Communication Centre (ADCC) of Dhurakij Pundit University provides short-term capacity-building training courses to development professionals from governments, NGOs, development banks and UN agencies.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Engenders goodwill in the community,ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา Chuck in Real Life (2008)
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.ดาวเทียมได้จับการเข้ารหัสสัญญาสืีอสารจากกลุ่มที่ต่อต้านเรา Odyssey (2008)
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน Odyssey (2008)
Communications just came back up.การสื่อสารใช้ได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
Shipboard communication is all but down.การสื่อสารใช้ไม่ได้เลยครับ Dead Space: Downfall (2008)
Communication array's been incapacitated.ช่องการสื่อสารถูกทำให้ขัดข้อง Dead Space: Downfall (2008)
Communication has been shit since the crack.การสื่อสารล่มตั้งแต่เกิดเรื่อง Dead Space: Downfall (2008)
I run the community outreach program now.ฉันกำลังสร้างชุมชน ออกจากโปรแกรมเดี๋ยวนี้ The Itch (2008)
Severe stress scrambles the way the brain communicates with the rest of the body.ความเครียด 2 - 3 อย่างรวมกัน ส่งไปยังสมอง สื่อสารกับส่วนที่เหลือของร่างกาย Emancipation (2008)
Keeping an open line of communicationเก็บหนทางที่จะสื่อสารไว้ดีกว่า Last Resort (2008)
We've no engines, communications or... life support recharge.เราไม่มีเครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสาร หรือ... อุปกรณ์ดำรงชีพ Rising Malevolence (2008)
Wolf, keep the communications signal alive.วูฟ รักษาสัญญาณสื่อสารนั่นไว้ Rising Malevolence (2008)
General, we just detected an unauthorized communicationท่านนายพล เราตรวจจับได้ว่ามีการลักลอบสื่อสาร Destroy Malevolence (2008)
Monitor all internal communications.ดักฟังทุกการสื่อสารภายใน Destroy Malevolence (2008)
All right, then find a communications room and send out a distress signal.เอาล่ะ งั้นหาห้องส่งสัญญาณ และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไป Bombad Jedi (2008)
Communication's down Propulsion's deadการสื่อสารถูกตัดขาด แรงดันขับเคลื่อนตก Cloak of Darkness (2008)
And when you come back. It's *APEC Meeting. (Asian Pacific Economic Community)แล้วนายจะกลับมาเมือ่ไหร่.ตอนนี้มีประชุม APEC นะ Asian Pacific Economic Community) Beethoven Virus (2008)
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน The Bank Job (2008)
The government's got us seeing Communists in our soup.พวกรัฐบาลจับตา/มองหาคอมมิวนิสต์ในซุปเรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
As the package arrived I think it might make our dear friend a bit more communicative.ฉันเชื่อว่ามันจำทำให้เพื่อนที่น่ารักของเรา อยากจะคุยกับเรามากขึ้น Bolt (2008)
Peptide, so the mind and body communicate.คุณกลับมาเหรอ The Eye (2008)
It's frowned upon in my professional community.มันไม่ถูกยอมรับ ในสายอาชีพของฉัน Passengers (2008)
For which I will be excommunicated.ที่ซึ่งข้ากำลังจะถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิก The Other Boleyn Girl (2008)
Yeah. Government telecommunications project.ใช่โครงการโทรคมนาคมของรัฐ The Dark Knight (2008)
Commissioner Loeb dedicated his life to law enforcement and to the protection of his community.ผ.บ โล๊บ อุทิศทั้งชีวิตเพื่อภาระหน้าที่ และชุมชนของท่านเอง The Dark Knight (2008)
He told me that emotional energy can be communicated on film. I know.เค้าว่ามีพลังบางอย่างที่จะปรากฎบนรูปได้ Shutter (2008)
I'm in communications. We aren't issued weapons.ผมเป็นหน่วยสื่อสาร ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธ Day of the Dead (2008)
Telecommunications.-ระบบสื่อสารทางไกล Jumper (2008)
He's got a communique video here that somebody walked across the Iranian border.เขามีวิดีโอเทป ใครบางคนข้ามพรหมแดนอิหร่านมา Body of Lies (2008)
The communiques are not transmitted, not copied.เทปนี้ไม่ได้ถูกตัดต่อหรือก๊อปปี้ Body of Lies (2008)
I don't understand why you haven't figured out that they're not communicating electronically anymore.เมื่อไหร่คุณจะเข้าใจเสียที ว่าพวกนั้นเลิกใช้อุปกรณ์สื่อสารกันแล้ว Body of Lies (2008)
And have a backup in case government tries to jam communications.และทำการสำรองข้อมูลไว้ด้วย ในกรณีที่รัฐบาลพยายามที่จะรบกวนการสื่อสาร 24: Redemption (2008)
Later, he became a communications liaison for the military.หลังจากนั้นเขาเป็นผู้ประสานงาน ด้านข่าวกรองทางทหาร WarGames: The Dead Code (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
Like you're so plugged into the intelligence community.- อย่างกับเธออยู่ในวงการสายลับงั้นแหละ - ฉันพูดในฐานะคนทั่วไป Burn After Reading (2008)
Yeah. He's very, very communicative. Very accessible.เขาสื่อสารเก่ง แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแถมยังตลกด้วย Burn After Reading (2008)
- Mustn't communicate now. - Get back.นี่ไม่ใช่เวลามาเล่นเนตนะ \\ถอยออกไปก่อน Death Note: L Change the World (2008)
We have to go through this little community of homes.เราต้องผ่านชุมชนนี้ไป The Happening (2008)
I lost communication with them.ผมขาดการติดต่อจากพวกเขา The Happening (2008)
We have no communication with anybody.เราติดต่อใครไม่ได้ The Happening (2008)
Plants have the ability to communicate with other species of plants.พืชสามารถสื่อสารกับพืชจำพวกอื่นได้ The Happening (2008)
Trees can communicate with bushes, bushes with grass and everything in between.ต้นไม้สามารถสื่อสารกับพุ่มไม้ พ่มไม้กับหญ้า แล้วก็ทุกๆ ประเภท The Happening (2008)
/"The Organic Squirrel /Gets a Bike Helmet"? I'm not reading these communist books to you guys.ฉันไม่อ่านหนังสือคอมมิวนิสต์พวกนี้\ พวกเธอไม่มีเรื่องดีๆบ้างหรอ? Bedtime Stories (2008)
I can get a very good rate at the community hall.พ่อเช่าศาลากลางได้ถูกมาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- DSCS-3 stands for "Defense Systems Communication Satellite."DSCS3 ย่อมาจาก ดาวเทียมสื่อสารเพื่อระบบป้องกัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Remember what it communicates with?รู้มั้ยว่ามันสื่อสารกับอะไร? The Day the Earth Stood Still (2008)
Reactions from both national and international religious communities have been varied.ปฎิกริยาจากทั้งในและระหว่างประเทศ ศาสนชุมชนเห็นต่างขั้วกัน The Day the Earth Stood Still (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)
I have no doubt they're monitoring our communications.ผมไม่มีข้อสงสัย The Beginning of the End (2008)
It's what we can all use to communicate.มันจะทำให้เราสามารถติดต่อกันได้ Scylla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communiAccess to worldwide communication industry resources.
communiA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
communiAll communication with that airplane was suddenly cut off.
communiAll communication with the mainland was cut off by the typhoon.
communiAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
communiAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
communiAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
communiAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
communiA new means of communication was developed -the railway.
communiAn image is formed by the information of the mass communication.
communiA person with communist leanings.
communiAs a young man he flirted briefly with communism.
communiAs communism has collapsed, capitalism is now accused of trying to "dominate the world."
communiBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
communiBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
communiBefore long, we'll be able to communicate with each other by T.V. telephone.
communiBenefits accrue to the community from reconstruction.
communiBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
communiCan you communicate in English what you want to say?
communiCommunications broke down.
communiCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
communiCommunication takes many forms.
communiCommunism is the system practiced in the Soviet Union.
communiCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
communiConformity is an essential element of our homogeneous community.
communiDo you take part in any community activities?
communiDr. Patterson communicated with a gorilla using sign language.
communiEmotion counts above vocabulary in verbal communication.
communiEnglish is a means of communication.
communiEnglish is as fine a means of communication as any in the world.
communiEvery person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.
communiGesture is another way of communication.
communiGorillas cannot use their lips and tongues to speak, but they can communicate with people in other ways.
communiHe asked me to communicate his wishes to you.
communiHe contributed to the good of the community.
communiHe did it for the good of the community.
communiHe found the evidence that bees can communicate with each other.
communiHe passed for a learned man in our community.
communiHe passes for a learned man in our community.
communiHe was actuated by community spirit.
communiHe worked for weeks in behalf of the community chest.
communiHowever, only the human community has verbal languages as a means of communication.
communiHuman beings communicate in many ways.
communiHuman beings communicate with each other by means of language.
communiI am in communication with her now.
communiI applied for a job as a lifeguard at the community pool.
communiIf you are a member of a primitive community and you wish to produce, say, food, there are two thing that you must do.
communiIf you can read the following, we can communicate in Japanese, too.
communiI hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!
communiI hope you'll never turn Communist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กสท.[N] The Communications Authority of Thailand, See also: CAT., Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
คค[N] Ministry of Transport and Communications, Syn. กระทรวงคมนาคม
นศ.บ.[N] Bachelor of Arts in Mass Communication, Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
พช.[N] The Community Development Department, Syn. กรมการพัฒนาชุมชน
อ.ส.ม.ท.[N] The Mass Communication Organization of Thailand, See also: MCOT, Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
เครื่องมือสื่อสาร[N] communication tool, Syn. อุปกรณ์การสื่อสาร, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เครื่องมือสื่อสาร โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการจัดการศึกษา
ศูนย์การคมนาคม[N] communication center
ศูนย์การสื่อสาร[N] communication center
อุปกรณ์โทรคมนาคม[N] telecommunication, Example: ภายในยานจะติดตั้งอุปกรณ์สำหรับนำทางและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สำคัญไว้คอยติดต่อกับภาคพื้นดิน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการส่งและรับสัญญาณโดยอาศัยระบบสายวิทยุสื่อสารหรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ
ส่วนรวม[N] public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, สาธารณะ
สาธารณะ[N] public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, ส่วนรวม
สื่อสาร[V] communicate, Syn. ติดต่อ, ติดต่อสื่อสาร
สื่อสารมวลชน[N] mass communication
การสื่อสาร[N] communication, Syn. การติดต่อสื่อสาร, Example: ภาษาเป็นสื่อสำคัญที่มนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสาร และเก็บบันทึกเรื่องราว, Thai definition: การส่งเนื้อหาจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง
ป่าชุมชน[N] community forest, Example: โดยเฉลี่ยแล้วป่าชุมชนจะมีพื้นที่ที่มากกว่าป่าชนิดอื่นๆ, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้เป็นจำนวนมากอยู่ในชุมชนเมือง
แถลงการณ์[N] official statement, See also: communique, bulletin, Syn. คำแถลง, คำอธิบาย, คำชี้แจง, ถ้อยแถลง, Example: นายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์ยอมรับความผิดพลาดของการบริหารของรัฐบาล, Thai definition: คำอธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
ลัทธิคอมมิวนิสต์[N] communism, Syn. คอมมิวนิสต์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์ครองอำนาจอยู่ในหลายประเทศในโลก, Thai definition: ลัทธิเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้, ผู้ที่นิยมในลัทธินั้น
วิทยุสื่อสาร[N] radio communication, Example: ไต๋เรือกรอกเสียงลงไปยังปากพูดวิทยุสื่อสารอย่างร้อนรน เพื่อขอความช่วยเหลือ, Count unit: เครื่อง
สื่อสารมวลชน[N] mass communication, Example: การใช้ราชาศัพท์ในสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุและหนังสือพิมพ์ ยังใช้สับสนไม่ถูกต้อง, Thai definition: การติดต่อสื่อสารสู่มหาชนโดยอาศัยเครื่องมือหรือสื่อกลางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ลัทธิคอมมิวนิสต์[N] communism, Example: ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนกันในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์, Thai definition: ลัทธิเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้
สาธารณชน[N] public, See also: community, people in general, masses of the people, Example: ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แสดงอาการแตกหักออกมาให้สาธารณชนทราบ, Thai definition: ประชาชนทั่วไป
สื่อ[V] convey, See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform, Example: เราเรียนภาษาเพื่อสื่อข่าวสารกันมากกว่าเพื่อจะได้สืบต่อและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษา, Thai definition: ทำการติดต่อให้ถึงกัน, ชักนำให้รู้จักกัน
สื่อสาร[V] communicate, See also: chat, speak, talk, chatter, converse, utter, Syn. ติดต่อสื่อสาร, Example: คนต่างชาติต่างภาษาสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
ถ่ายความหมาย[V] convey, See also: communicate, disclose, tell, reveal, Example: ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว, Thai definition: ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
เข้าเจ้าเข้านาย[V] play up to people of power and influence, See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people, Syn. เข้าเจ้านาย, Example: ถ้าใครคิดจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็ต้องรู้จักเข้าเจ้าเข้านายเสียบ้าง, Thai definition: รู้จักวิธีเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างสนิทสนม
เข้าเจ้า[V] be in communion with a spirit, See also: perform a ceremony to call spirit to dwell in the body, Syn. เข้าทรง, เข้าเจ้าเข้าทรง, เข้าทรงเจ้า, Example: บ้านยายแสงคงจะเข้าเจ้ากันอีกแล้ว เห็นคนขึ้นลงกันเต็มไปหมด, Thai definition: ทำพิธีให้เจ้ามาสิงในร่างกาย
เข้าผู้เข้าคน[V] communicate, See also: associate, get along with people, Syn. เข้าสังคม, สังคม, Example: นักการเมืองที่ดีต้องรู้จักเข้าผู้เข้าคนกับประชาชนทุกระดับชั้น, Thai definition: ติดต่อสังคมกับคนอื่นๆ ได้
เข้าทรง[V] communicate with spirit, Syn. ทรงเจ้า, เข้าเจ้า, เข้าเจ้าเข้าทรง, Example: พอเจ้าเข้าทรง บรรดาสานุศิษย์ก็ต่างขอเลขเด็ดกันยกใหญ่, Thai definition: เข้าไปสิงอยู่ในร่างกายคนทรง
คาบ[V] inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
กลุ่มคน[N] crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count unit: กลุ่ม
คอมมิวนิสต์[N] communism, Syn. ลัทธิคอมมิวนิสต์, ระบอบคอมมิวนิสต์, Example: หน่วยงานของพรรคให้การสนับสนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์บริวารหรือคอมมิวนิสต์สาขาในเขตสาธารณรัฐต่างๆ ด้วย, Thai definition: ชื่อลัทธิการเมืองเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมที่ยึดหลักว่า การรวมกันของบรรดาทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางร่วมกันทั้งหมด, เอกชนจะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มิได้, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์[N] communist, Example: วันนั้นผมฆ่าคอมมิวนิสต์ได้หลายคนอย่างสมใจอยาก, Thai definition: ผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์[ADJ] communist, Example: สันติภาพในตะวันออกกลางนั้นดำเนินควบคู่มากับปัญหาสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์มาช้านานแล้ว, Thai definition: เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)
มหาชน[N] crowd, See also: throng, group, community, Example: หนังสือของท่านได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน, Thai definition: ชนหมู่มาก, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
เครือข่ายการสื่อสาร[N] communication network, Example: ผู้ใช้สามารถปฏิบัติการที่ตำแหน่งห่างไกลจากคอมพิวเตอร์ใหญ่ได้โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสาร
โฆษก[N] announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แถลงข่าวแทน
งานติดต่อ[N] communication, See also: communicating, Example: วันนี้ทั้งวันยังไม่ได้ทำอะไรเลย มีงานติดต่อเข้ามาตลอด, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ต้องมีการไปมาหาสู่กัน พูดจาเพื่อทำความตกลงกัน สื่อสารกัน
งานติดต่อสื่อสาร[N] transmitting, See also: communication, communicating, Syn. การติดต่อสื่อสาร, Example: บุคลิกอย่างคุณน่าจะเหมาะกับทำงานติดต่อสื่อสารนะ
พวก[N] group, See also: community, party, company, followers, gang, Syn. เหล่า, กลุ่ม, หมู่, Example: ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน, Count unit: พวก, Thai definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่
พอร์ตสื่อสาร[N] communication port, Example: ข้อมูลที่จะต้องถูกนำไปยังปลายทางโดยทางโมเด็มก็จะต้องถูกส่งไปที่พอร์ตสื่อสาร, Thai definition: จุดต่อสำหรับให้ข้อมูลเข้าหรืออกจากคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
โรคติดต่อ[N] contagious disease, See also: infective disease, communicable disease, Example: ไอกรนเป็นโรคติดต่อที่สำคัญอันหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ โดยเกิดจากเชื้อบัคเตรี
ลงแขก[V] ask the help of friends and neighbors for special work, See also: gather members of a rural community to help a neighbors do something, ask friend to come a, Example: ชาวชนบทยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยว, Thai definition: ช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป
วิธีการสื่อสาร[N] communication, Syn. กระบวนการสื่อสาร, Example: ปัจจุบันนี้มีวิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น วิทยุติดตามตัว, โทรศัพท์ไร้สาย, อีเมล์
สาเก[N] breadfruit, See also: breadfruit tree, Artocarpus communis, Artocarpus altilis, Syn. ต้นสาเก, Example: คนไทยนิยมนำสาเกมาทำเป็นสาเกเชื่อม, Count unit: ลูก, ผล, ต้น, Thai definition: ชื่อขนุนสำปะลอพันธุ์ที่ผลไม่มีเมล็ด
สุงสิง[V] be friendly, See also: be acquainted with, keep company with, hold communication with, have dealings with, Syn. ยุ่งเกี่ยว, ยุ่ง, สมาคม, Example: เขาไม่ชอบสุงสิงกับเพื่อนที่ทำงานสักเท่าไหร่ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า, Thai definition: วิสาสะกันอย่างสนิทสนม, ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
ติดต่อสื่อสาร[V] communicate, See also: contact, Syn. สื่อสาร, ติดต่อ, Example: ที่ประชุมมีมติให้พนักงานในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันเอง และร่วมงานกันทำให้งานได้ผลยิ่งขึ้น, Thai definition: พูดจาตกลงกันเพื่อความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ติดต่อ[V] connect, See also: make contact with, communicate, get in touch with, adjoin, associate with, , Syn. สื่อสาร, Example: พวกเรายังคงติดต่อกัน แม้จะแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นก็ตาม, Thai definition: ไปมาหาสู่กัน, พูดจาเพื่อทำความตกลง
ติด[V] catch, See also: be infected, become infected, be communicated, Example: ฉันติดหวัดมาจากพี่สาวเพราะนอนห้องเดียวกัน, Thai definition: ได้รับเชื้อโรค เช่น ติดหิด
ติดโรค[V] contact a disease, See also: contact a contagious disease, infect with a disease, communicate illness, Syn. ติดเชื้อ, Example: จากสถิติพบว่า เด็กหญิงติดโรคเอดส์มากกว่าชายถึง 3 เท่าเนื่องจากปัญหาค่านิยมโสเภณีเด็กหญิงเพิ่มมากขึ้น, Thai definition: ได้รับเชื้อจากโรคหนึ่ง แล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
ถึงกัน[V] communicate with, See also: be in connect with, be in touch with, Example: ไม่ว่าจะมีอะไร หล่อนทั้งคู่ก็จะถึงกันตลอด, Thai definition: ติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān seūsān) EN: communication management   FR: management en communication [m]
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ดาวเทียมสื่อสาร[n. exp.] (dāothīem seūsān) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จิตวิทยาการสื่อสาร[n. exp.] (jittawitthayā kān seūsān) EN: psychology of communication   FR: psychologie de la communication [f]
การพัฒนาชุมชน[n. exp.] (kān phatthanā chumchon) EN: community development   
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt thōrasap) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call   FR: communication téléphonique [f]
การสื่อสาร[n.] (kān seūsān) EN: communication   FR: communication [f]
การสื่อสารแห่งประเทศไทย[org.] (Kān Seūsān Haeng Prathēt Thai) EN: Communications Authority of Thailand (CAT)   
การสื่อสารธุรกิจ[n. exp.] (kān seūsān thurakit) EN: business communication   
การติดต่อ[n.] (kān tittø) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection   FR: connexion [f] ; contact [m]
การติดต่อสื่อสาร[n. exp.] (kān tittø seūsān) EN: communication   
การติดต่อสื่อสารในแนวนอน[n. exp.] (kān tittø seūsān nai naēonøn) EN: horizontal communication   
คมนาคม[n.] (khamanākhom) EN: communication ; means of communication   FR: communication [f]
คอมมิวนิสต์[n.] (khømmiūnit = khømmiūnis) EN: communist   FR: communiste [m]
คอมมิวนิสต์[adj.] (khømmiūnit = khømmiūnis) EN: communist   FR: communiste
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
เครือข่ายการสื่อสาร[n. exp.] (khreūakhāi kān seūsān) EN: communication network   
เครื่องมือสื่อสาร[n. exp.] (khreūangmeū seūsān) EN: communication tool   FR: appareil de communication [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มคน[n. exp.] (klum khon) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people   FR: groupe de personnes [m]
กลุ่มสิ่งมีชีวิต[n. exp.] (klum sing mī chīwit) EN: community   
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน[n. exp.] (kotmāi kīokap seūsān mūanchon) EN: law of mass communication   
กระทรวงคมนาคม[org.] (Krasūang Khamanākhom) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation   FR: ministère des Transports [m]
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[org.] (Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt lae Kān Seūsān) EN: Ministry of Information and Communication Technology   
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting   
นวัตกรรมการสื่อสาร[n. exp.] (nawattakam kān seūsān) EN: communication innovation ; communicative innovation   
นิเทศศาสตร์[n.] (nithētsāt) EN: mass communications   
นิเทศศาสตรบัณฑิต[n. exp.] (nithētsāt bandit) EN: Bachelor of Arts (Communication Arts) ; B.A. (Communication Arts)   
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต[n. exp.] (nithētsāt mahābandit) EN: Master of Arts (Communication Arts) ; M.A. (Communication Arts)   
ป่าชุมชน[n. exp.] (pā chumchon) EN: community forest   
เผด็จการคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phadetkān khømmiūnit = phadetkān khømmiūnis) EN: Communist dictator   
พรรคคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phak khømmiūnit = phak khømmiūnis) FR: parti communiste [m]
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)[org.] (Phak Khømmiūnit Haeng Prathēt Thai (Phø.Khø.Thø.)) EN: Communist Party of Thailand (CPT)   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร[n. exp.] (phāsā Thai pheūa kān seūsān) EN: Thai language for communication   
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Thai pheūa kān seūsān thurakit) EN: Thai for business communication   
ประชาคม[n.] (prachākhom) EN: community   FR: communauté [f]
ประชาคมยุโรป[n. prop.] (Prachākhom Yurōp) EN: European Community ; EC   
ประชาคน[n.] (prachākhon) EN: community   FR: communauté [f]
ประชาคนเศรษฐกิจยุโรป[n. prop.] (Prachākhon Sētthakit Yurōp) EN: European Economic Community ; EEC   FR: Communauté Économique Européenne [f] ; CEE [f]
ประเทศคอมมิวนิสต์[n. exp.] (prathēt khømmiūnit = prathēt khømmiūnis) EN: Communist country   FR: pays communiste [m]
ราคาไม่ระบุ[n. exp.] (rākhā mai rabu) FR: prix non communiqué [m] ; prix non mentionné [m]
รับโทรศัพท์[v. exp.] (rap thōrasap) EN: answer the telephone   FR: répondre au téléphone ; décrocher le téléphone ; prendre la communication
รูปแบบการสื่อสาร[n. exp.] (rūpbaēp kān seūsān) EN: communication modes ; modes of communication ; communication schemes   
สายหลุด[n. exp.] (sāi lut) FR: la communication a été coupée
ศาลาประชาคม[n. exp.] (sālā prachākhom) EN: community hall   
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์[n. exp.] (sangkhomniyom khømmiūnit) EN: Communist Socialism   
สื่อ[v.] (seū) EN: conduct ; transmit ; communicate   FR: communiquer
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter   FR: communiquer ; converser

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNION    K AH0 M Y UW1 N Y AH0 N
COMMUNISM    K AA1 M Y AH0 N IH2 Z AH0 M
COMMUNIZE    K AA1 M Y AH0 N AY2 Z
COMMUNIST    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T
COMMUNITY    K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S S
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S
COMMUNIQUE    K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1
COMMUNIQUE    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2
COMMUNISTS'    K AA1 M Y UW0 N AH0 S T S
COMMUNISM'S    K AA1 M Y AH0 N IH2 Z AH0 M Z
COMMUNIQUES    K AH0 M Y UW2 N IH0 K EY1 Z
COMMUNIST'S    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNITY'S    K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0 Z
COMMUNICATE    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T
COMMUNITIES    K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0 Z
COMMUNICATES    K AH0 M Y UW1 N IH0 K EY2 T S
COMMUNICATED    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T AH0 D
COMMUNICATOR    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T ER0
COMMUNICABLE    K AH0 M Y UW1 N AH0 K AH0 B AH0 L
NONCOMMUNIST    N AA1 N K AA1 M Y UW0 N AH0 S T
COMMUNIZATION    K AA2 M Y AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N
EXCOMMUNICATE    EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T
INCOMMUNICADO    IH2 N K AH0 M Y UW2 N AH0 K AA1 D OW0
COMMUNITYWIDE    K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0 W AY2 D
ANTICOMMUNIST    AE2 N T IY0 K AA1 M Y AH0 N AH0 S T
COMMUNICATORS    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY0 T ER0 Z
COMMUNICATIVE    K AH0 M Y UW1 N AH0 K AH0 T IH0 V
COMMUNICATING    K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T IH0 NG
COMMUNICATION    K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N
COMMUNICATIONS    K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
EXCOMMUNICATED    EH2 K S K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T AH0 D
EXCOMMUNICATION    EH2 K S K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N
COMMUNICATION'S    K AH0 M Y UW2 N IH0 K EY1 SH AH0 N Z
COMMUNICATIONS'    K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
MISCOMMUNICATION    M IH2 S K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N
TELECOMMUNICATIO    T EH2 L AH0 K AH0 M Y UW2 N IH0 K EY1 SH AH0 N
TELECOMMUNICATIO    T EH2 L AH0 K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z
TELECOMMUNICATIO    T EH2 L AH0 K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communing    (v) (k @1 m y uu1 n i ng)
communion    (n) (k @1 m y uu1 n i@ n)
communism    (n) (k o1 m y u n i z @ m)
communist    (n) (k o1 m y u n i s t)
community    (n) (k @1 m y uu1 n i t ii)
communique    (n) (k o m y uu1 n i k ei1)
communions    (n) (k @1 m y uu1 n i@ n z)
communists    (n) (k o1 m y u n i s t s)
communicant    (n) (k @1 m y uu1 n i k @ n t)
communicate    (v) (k @1 m y uu1 n i k ei t)
communiqu_e    (n) (k @1 m y uu1 n i k ei)
communities    (n) (k @1 m y uu1 n i t i z)
noncommunist    (n) - (n o n - k o1 m y uu n i s t)
communicable    (j) (k @1 m y uu1 n i k @ b l)
communicants    (n) (k @1 m y uu1 n i k @ n t s)
communicated    (v) (k @1 m y uu1 n i k ei t i d)
communicates    (v) (k @1 m y uu1 n i k ei t s)
communiqu_es    (n) (k @1 m y uu1 n i k ei z)
anticommunist    (n) (a1 n t i k o1 m y uu n @ s t)
postcommunist    (n) (p ou1 s t k o1 m uu n @ s t)
communicating    (v) (k @1 m y uu1 n i k ei t i ng)
communication    (n) (k @1 m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
communicative    (j) (k @1 m y uu1 n i k @ t i v)
excommunicate    (v) (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t)
incommunicado    (j) (i2 n k @ m y uu2 n i k aa1 d ou)
communications    (n) (k @1 m y uu2 n i k ei1 sh @ n z)
excommunicated    (v) (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t i d)
excommunicates    (v) (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t s)
intercommunion    (n) (i2 n t @ k @ m y uu1 n i@ n)
self-communion    (n) - (s e1 l f - k @ m y uu1 n i@ n)
excommunicating    (v) (e2 k s k @ m y uu1 n i k ei t i ng)
excommunication    (n) (e2 k s k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
intercommunions    (n) (i2 n t @ k @ m y uu1 n i@ n z)
uncommunicative    (j) (uh2 n k @ m y uu1 n i k @ t i v)
excommunications    (n) (e2 k s k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n z)
intercommunicate    (v) (i2 n t @ k @ m y uu1 n i k ei t)
intercommunicate    (v) (i2 n t @ k @ m y uu1 n i k ei t i d)
intercommunicate    (v) (i2 n t @ k @ m y uu1 n i k ei t s)
intercommunicati    (v) (i2 n t @ k @ m y uu1 n i k ei t i ng)
intercommunicati    (n) (i2 n t @ k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
telecommunicatio    (n) (t e2 l i k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n)
telecommunicatio    (n) (t e2 l i k @ m y uu2 n i k ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vom Verkehr mit der Außenwelt abgeschnittenincommunicado [Add to Longdo]
Bannfluch {m}excommunication [Add to Longdo]
Bildkommunikation {f}image communication [Add to Longdo]
Bürokommunikationstechnik {f}office communications [Add to Longdo]
Datenkommunikation {f}data communication [Add to Longdo]
Datenübertragung {f}data communication [Add to Longdo]
Einfriedung {f} (einer Gemeinde oder eines Hafens)precincts (of a community or a port) [Add to Longdo]
in Einzelhaft; in Isolierhaftincommunicado [Add to Longdo]
Erstkommunion {f}first communion [Add to Longdo]
Erziehungsheim {n}community home [Add to Longdo]
Fernkopieren {n}facsimile communication [Add to Longdo]
Fernmeldetechnik {f}telecommunication [Add to Longdo]
Fernmeldetechnik {f}telecommunications [Add to Longdo]
Fernmeldeverkehr {m}; Fernmeldeverbindung {f}telecommunication [Add to Longdo]
Fernmeldewesen {n}telecommunications [Add to Longdo]
Fernschreiben {n}teleprinted communication [Add to Longdo]
Fernschreiben {n}teleprinter communication [Add to Longdo]
Funkverbindung {f}; Funkverkehr {m}radio communication [Add to Longdo]
Gegentaktverkehr {m}push-pull communication [Add to Longdo]
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften {pl}community | communities [Add to Longdo]
Gesprächigkeit {f}communicativeness [Add to Longdo]
Glasfaserkommunikation {f}fiber-optic communication [Add to Longdo]
Halbduplexbetrieb {m}; Wechselbetrieb {m}alternate communication [Add to Longdo]
Haustelefon {n}interoffice communication [Add to Longdo]
Horchstelle {f}; Abhörstation {f}communications intercept station [Add to Longdo]
Interessengemeinschaft {f}community of interest [Add to Longdo]
Kommunikant {m}communicant [Add to Longdo]
Kommunikation {f} | Kommunikationen {pl}communication | communications [Add to Longdo]
Kommunikation {f}communicating [Add to Longdo]
Kommunikationsmanagement {n}communications management [Add to Longdo]
Kommunikationsmittel {n}communication medium [Add to Longdo]
Kommunikationsmodell {n}communication model [Add to Longdo]
Kommunikationsnetz {n}communication network [Add to Longdo]
Kommunikationsprotokoll {n}communication protocol [Add to Longdo]
Kommunikationssatellit {m}communication satellite; comsat [Add to Longdo]
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating [Add to Longdo]
Kommunikationssteuerung {f}; Übermittlungskontrolle {f}communication control [Add to Longdo]
Kommunikationssystem {n}communication system [Add to Longdo]
Kommunikationstechnik {f}communication technology [Add to Longdo]
Kommunikationswissenschaft {f}communication science [Add to Longdo]
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.] [Add to Longdo]
Kommunion {f}communion [Add to Longdo]
Kommunique {n}; Kommunikee {n} | ein Kommunique herausgebencommunique | to issue a communique [Add to Longdo]
Kommunismus {m}communism [Add to Longdo]
Kommunist {m} | Kommunisten {pl}communist | communists [Add to Longdo]
Korrespondenzanwalt {m}communicating lawyer [Add to Longdo]
Maschennetz {n}meshed communication network [Add to Longdo]
Mitteilbarkeit {f}communicability [Add to Longdo]
Mitteilende {m,f}; Mitteilendercommunicator [Add to Longdo]
Mitteilung {f}; Schreiben {n}communication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
またぎ;まとぎ[, matagi ; matogi] (n) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
もじら組[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community [Add to Longdo]
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
インターコム[, inta-komu] (n) intercom; intercommunication system [Add to Longdo]
インターネットコミュニティ[, inta-nettokomyunitei] (n) Internet community [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] (n) {comp} end to end communication path [Add to Longdo]
オーラルコミュニケーション[, o-rarukomyunike-shon] (n) aural communication [Add to Longdo]
オンライン通信[オンラインつうしん, onrain tsuushin] (n) {comp} online communication [Add to Longdo]
カスタムコミュニケーション[, kasutamukomyunike-shon] (n) customized communication; customised communication [Add to Longdo]
カリコム[, karikomu] (n) Caribbean Community (from CARICOM) [Add to Longdo]
クメールルージュ[, kume-ruru-ju] (n) Khmer Rouge (Cambodian communist guerrilla organization) [Add to Longdo]
ゲマインシャフト[, gemainshafuto] (n) (See ゲゼルシャフト) community (ger [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-transparent data communication [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-independent data communication [Add to Longdo]
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P) [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] (n) {comp} connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[コネクションレスがたネットワークでんそう, konekushonresu gata nettowa-ku densou] (n) {comp} connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミカレ[, komikare] (n) (col) (abbr) (See コミュニティーカレッジ) community college [Add to Longdo]
コミュ[, komyu] (n) (abbr) {comp} (See コミュニティー) community [Add to Longdo]
コミュニケ[, komyunike] (n) communique (fre [Add to Longdo]
コミュニケーション(P);コミュニケイション[, komyunike-shon (P); komyunikeishon] (n) communication; (P) [Add to Longdo]
コミュニケーションギャップ[, komyunike-shongyappu] (n) communications gap [Add to Longdo]
コミュニケーショングッズ[, komyunike-shonguzzu] (n) communications goods [Add to Longdo]
コミュニケーションサーバー[, komyunike-shonsa-ba-] (n) {comp} communication server [Add to Longdo]
コミュニケーションシステム[, komyunike-shonshisutemu] (n) {comp} communication system [Add to Longdo]
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] (n) {comp} communication theory [Add to Longdo]
コミュニケーター[, komyunike-ta-] (n) communicator; operator in a telemarketing business [Add to Longdo]
コミュニケート[, komyunike-to] (n,vs) communicate [Add to Longdo]
コミュニスト[, komyunisuto] (n) communist [Add to Longdo]
コミュニズム;コンミュニズム[, komyunizumu ; konmyunizumu] (n) communism [Add to Longdo]
コミュニタス[, komyunitasu] (n) communitas [Add to Longdo]
コミュニタリアン[, komyunitarian] (n) communitarian [Add to Longdo]
コミュニティ(P);コミュニティー(P)[, komyunitei (P); komyunitei-(P)] (n) community; (P) [Add to Longdo]
コミュニティーオーガニゼーション[, komyunitei-o-ganize-shon] (n) community organization [Add to Longdo]
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college [Add to Longdo]
コミュニティーケア[, komyunitei-kea] (n) community care [Add to Longdo]
コミュニティースクール[, komyunitei-suku-ru] (n) community school [Add to Longdo]
コミュニティースポーツ[, komyunitei-supo-tsu] (n) community sports [Add to Longdo]
コミュニティーセンター[, komyunitei-senta-] (n) community center; community centre [Add to Longdo]
コミュニティーペーパー[, komyunitei-pe-pa-] (n) community paper [Add to Longdo]
コミュニティーメディア[, komyunitei-medeia] (n) community media [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, ] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc) [Add to Longdo]
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee [Add to Longdo]
中共中央宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中共中央纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] disciplinary committee of Chinese communist party [Add to Longdo]
中共九大[zhōng gòng jiǔ dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, ] Chinese Communist Party 9th congress in 1969 [Add to Longdo]
中南海[Zhōng nán hǎi, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ, ] Zhongnanhai, to the West of the Forbidden City, now the Communist Party headquarters [Add to Longdo]
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Communist Youth League [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
中国联通[Zhōng guó Lián tōng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom [Add to Longdo]
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang) [Add to Longdo]
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party) [Add to Longdo]
中宣部[zhōng xuān bù, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party) [Add to Longdo]
中山大学[Zhōng shān Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sun Yat-sen University (Guangzhou); Sun Yat-sen University (Kaohsiung); Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists [Add to Longdo]
中纪委[zhōng jì wěi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ, / ] disciplinary committee of the Chinese communist party; abbr. for 中共中央紀律檢查委員會|中共中央纪律检查委员会 [Add to Longdo]
互相沟通[hù xiāng gōu tōng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄡ ㄊㄨㄥ, / ] inter-communication [Add to Longdo]
互通[hù tōng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] to intercommunicate; to interoperate [Add to Longdo]
互通性[hù tōng xìng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ, ] interoperability (of communications equipment) [Add to Longdo]
交换机[jiāo huàn jī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] switch (telecommunications) [Add to Longdo]
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.) [Add to Longdo]
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, / ] association; communion; friendship [Add to Longdo]
交通[jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, ] transport; traffic; communication [Add to Longdo]
交通银行[Jiāo tōng Yín háng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of Communications [Add to Longdo]
交际[jiāo jì, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] communication; social intercourse [Add to Longdo]
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s) [Add to Longdo]
传寄[chuǎn jì, ㄔㄨㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] to send (message to sb); to communicate; to forward (message) [Add to Longdo]
传话[chuán huà, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to pass on a story; to communicate a message [Add to Longdo]
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, / ] messenger; communicator; relay [Add to Longdo]
克拉夫丘克[Kè lā fū qiū kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄈㄨ ㄑㄧㄡ ㄎㄜˋ, ] Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994 [Add to Longdo]
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique [Add to Longdo]
公益金[gōng yì jīn, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄣ, ] public welfare funds; community chest [Add to Longdo]
共产[gòng chǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] communist [Add to Longdo]
共产主义[gòng chǎn zhǔ yì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] communism [Add to Longdo]
共产国际[Gòng chǎn guó jì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Communist international (Comintern) [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party [Add to Longdo]
共产党人[gòng chǎn dǎng rén, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ, / ] Communist party members [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member [Add to Longdo]
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]
共产党部队[gòng chǎn dǎng bù duì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] communist forces [Add to Longdo]
共青团[gòng qīng tuán, ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Communist Youth League [Add to Longdo]
剿匪[jiǎo fěi, ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˇ, ] to suppress bandits (used by the Nationalist government in their 1930s campaigns against the communists) [Add to Longdo]
刘少奇[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
十五大[shí wǔ dà, ㄕˊ ˇ ㄉㄚˋ, ] 1 5th Party Congress (of Chinese Communist Party) [Add to Longdo]
博古[Bó gǔ, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ, ] Bo Gu (1907-1946), Soviet trained Chinese communist, journalist and propagandist, 1930s left adventurist, subsequently rehabilitated, killed in air crash [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
エンドエンド通信パス[エンドエンドつうしんパス, endoendo tsuushin pasu] end to end communication path [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミュニケーション[こみゅにけーしょん, komyunike-shon] communication [Add to Longdo]
コミュニケーションシステム[こみゅにけーしょんしすてむ, komyunike-shonshisutemu] communication system [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
コンピュニケーション[こんぴゅにけーしょん, konpyunike-shon] computer communication [Add to Longdo]
データ通信[データつうしん, de-ta tsuushin] data communication [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
プロセス間通信[プロセスかんつうしん, purosesu kantsuushin] InterProcess Communication [Add to Longdo]
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
遠隔通信[えんかくつうしん, enkakutsuushin] telecommunications [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
回線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
共有メディア[きょうゆうメディア, kyouyuu medeia] shared (communication) medium [Add to Longdo]
個人コミュニケーションサービス[こじんコミュニケーションサービス, kojin komyunike-shonsa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
個人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
個人通信サービス[こじんつうしんサービス, kojintsuushin sa-bisu] personal communication service (PCS) [Add to Longdo]
光通信[ひかりつうしん, hikaritsuushin] light-wave communication [Add to Longdo]
高速データ通信[こうそくデータつうしん, kousoku de-ta tsuushin] high speed data communication [Add to Longdo]
高速通信[こうそくつうしん, kousokutsuushin] high speed communication [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs [Add to Longdo]
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]
相互通信[そうごつうしん, sougotsuushin] intercommunication [Add to Longdo]
通信アクセス方式[つうしんアクセスほうしき, tsuushin akusesu houshiki] Telecommunication Access Method [Add to Longdo]
通信インフラ[つうしんインフラ, tsuushin infura] communications infrastructure [Add to Longdo]
通信キャリア[つうしんキャリア, tsuushin kyaria] communication carrier [Add to Longdo]
通信ケーブル[つうしんケーブル, tsuushin ke-buru] communication cable [Add to Longdo]
通信ソフトウェア[つうしんソフトウェア, tsuushin sofutouea] communications software [Add to Longdo]
通信チャネル[つうしんチャネル, tsuushin chaneru] communication channel [Add to Longdo]
通信プロトコル[つうしんプロトコル, tsuushin purotokoru] transmission protocol, communication protocol [Add to Longdo]
通信ポート[つうしんポート, tsuushin po-to] communication port [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
通信機器[つうしんきき, tsuushinkiki] telecommunication equipment [Add to Longdo]
通信規格[つうしんきかく, tsuushinkikaku] telecommunications standard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top