Search result for

commodes

(386 entries)
(0.0642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commodes-, *commodes*, commode
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา commodes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *commodes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commode[N] ตู้ลิ้นชัก
commodity[N] ของใช้, Syn. articles
commodity[N] สินค้า, See also: ของซื้อขาย, Syn. goods, wares, stock
incommode[VT] ทำให้ไม่สะดวก, See also: ทำให้ไม่สบาย, รบกวน, Syn. bother, discommade, inconvenience
commodious[ADJ] กว้างขวาง, Syn. roomy, spacious
discommode[VT] ก่อความลำบาก, Syn. inconvenience
accommodate[VT] จัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
accommodate[VT] จัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
accommodate[VI] บรรลุข้อตกลง
accommodate[VT] บรรลุข้อตกลง
accommodate[VI] ปรับตัว
accommodate[VI] ปรับโฟกัสของตา, See also: ปรับจุดรวมแสงของตา
accommodate[VT] ให้ยืมเงิน
incommodious[ADJ] อึดอัด (คำทางการ), Syn. cramped, discommodioous, Ant. commodious
accommodating[ADJ] ที่ช่วยเหลือ, See also: ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ, Syn. obliging, helpful, neighborly
accommodation[N] การตกลงกัน, See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
accommodation[N] การปรับตัว, Syn. adaptation
accommodation[N] การปรับโฟกัสของตา
accommodation[N] การอำนวยความสะดวก, See also: การให้ความช่วยเหลือ (โดยจัดหาสิ่งของให้), Syn. ease, comfort
accommodation[N] เงินกู้ยืม, Syn. lodgings
accommodate to[PHRV] ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to
accommodations[N] ที่พัก, See also: ที่อยู่, Syn. rooms, lodging, housing
accommodate with[PHRV] เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
commode(คะโมด') n.แท่นหรือตู้ที่มีอ่างหรือที่ล้างหน้า,ห้องสุขา, Syn. toilet
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า,ของใช้ประจำ,ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า,ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles,goods
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
discommode(ดิสคะโมด') vt. ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่,ก่อกวน,ทำให้ลำบาก., See also: discommodious adj.
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accommodation(n) ที่พัก
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง
commodity(n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
incommode(vt) ทำให้ไม่สะดวก,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reflex, accommodationรีเฟล็กซ์ปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm of accommodationการหดเกร็งกล้ามเนื้อปรับตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, accommodativeตาเหล่เหตุปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amplitude of accommodationช่วงปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodationการผ่อนปรน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation billตั๋วเงินอนุเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation businessธุรกิจเกื้อกูล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation landที่ดินที่ใช้เพื่อเสริมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation reflexรีเฟล็กซ์ปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accommodation roadถนนที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลบางคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodation worksสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ความสะดวก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accommodative strabismusตาเหล่เหตุปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
commodityโภคภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commodityโภคภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commodityสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity agreementความตกลงเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity controlการควบคุมสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity exchangeตลาดกลางสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity marketตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity priceราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity reserveสินค้าโภคภัณฑ์สำรอง [เศรษฐศาสตร์]
Commodity stabilizationการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Commodity tradeการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Integrated programme for commodityแผนงานรวมการค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Common commodity fundกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Accommodation indorsementsอาวัล [TU Subject Heading]
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
Commodity exchangesการซื้อขายสินค้าโคโมดิตี้ [TU Subject Heading]
Commodity futuresสัญญาซื้อขายสินค้าโคโมดิตี้ล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Common Fund for Commoditiesกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ [TU Subject Heading]
International Commodity Organizationองค์การสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Diplomatic Privilege of Accommodationมาตรา 21 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตบัญญัติไว้ว่า ?1. รัฐผู้ต้อนรับจะต้องอำนวยความสะดวกตามบทกฎหมายของประเทศของตน ในการจัดการให้ได้มาซึ่งดินแดนของตนให้แก่รัฐผู้ส่ง ซึ่งจำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของรัฐนั้น หรือช่วยเหลือให้รัฐผู้ส่งได้รับอาคารที่พำนักด้วยวิธีการหนึ่งใด 2. ในกรณีจำเป็น รัฐผู้รับจะต้องช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ทางการทูต ได้มีสถานที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม?เมื่อตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่ง ตั้งได้เดินทางไปถึงประเทศที่เขาจะเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ณ ที่นั้นมีคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลของเขาประจำทำงานอยู่แล้ว ตามปกติตัวแทนทูตดังกล่าวจะมีสำนักงานทางการทูตตั้งอยู่แล้วในสถานที่เหมาะ สม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับการปฏิบัติงานโดยครบครัน และผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเขาหรืออุปทูตชั่วคราวมักจะเตรียมการไว้ก่อน แล้วเกี่ยวกับที่พักอาศัย เรียกว่าทำเนียบ นอกจากว่าจะมีทำเนียบตั้งอยู่ภายในบริเวณตึกสถานเอกอัครราชทูตซึ่งรัฐบาลของ เขาเป็นเจ้าของเองแต่ถ้าหากตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ จะต้องตั้งคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก ก็จะต้องประสบกับปัญหาเรื่องหาสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสถานเอกอัคร ราชทูตขึ้น ในกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ กระทรวงการต่างประเทศของบางประเทศจะมีแผนกหนึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทูตต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นแผนกหนึ่งในกรมพิธีการทูต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้อยู่แล้ว [การทูต]
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
Accommodation of Lensปฏิกิริยาการมองดูวัตถุใกล้สายตา [การแพทย์]
Accommodation, Activeมองเห็นวัตถุใกล้ได้ชัด [การแพทย์]
Accommodation, Ocularสายตา, การปรับ [การแพทย์]
Accommodation, Reaction toมองจากไกลมาใกล้, มองจากจุดไกลๆมาสู่จุดใกล้ [การแพทย์]
Accommodation, Retainedปฏิกิริยาต่อการมองใกล้ [การแพทย์]
Accommodation, Visualการมองของใกล้ [การแพทย์]
Accommodative Powerเพิ่มกำลังปรับสายตาให้พอเหมาะ, การเพิ่มความโค้งหรือป่องออกของเลนซ์ตา [การแพทย์]
Asthenopia, Accommodativeแอคคอมโมเดทีพแอสธีโนเปีย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
accommodate (vt) บรรจุ, บรรทุก
commodityโภคภัณฑ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commodus.Commodus. 14 Days of Blood (2016)
I'm sure, he will be more accommodating now that I've got his "lucky Penny"!ฉันแน่ใจ เขาจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆ ตอนนี้ ฉันคงจะต้องพูดว่า โชคดีนะ เพ็นนี Bolt (2008)
Put me in different accommodation, where the king can always find me.ข้าจะถูกนำไปไว้อีกที่ ที่ๆพระองค์จะมาพบข้าได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Why would we ever want to go back when your world is so accommodating?เราจะอยากกลับไปทำไม ในเ้มื่อโลกของแกออกจะสะดวกสบายขนาดนี้ Inkheart (2008)
Even if I have to live my life being ridiculed and humiliated, with both my hands covered in blood, without being able to accommodate Tae Baek Mountains in my heart,ถึงแม้ว่า ฉํนจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกเยาะเย้น และน่าขายหน้า, ด้วยมือทั้ง 2 ข้างที่เลือดไหลเต็ม, โดยไม่สามารถโอบกอดภูเขาแทเบ็ค ไว้ในหัวใจของฉัน, Episode #1.5 (2008)
I'm sorry, Colby, but Natalie is a very hot commodity.ฉันขอโทษด้วยนะ โคลบี้ แต่ นาตาลีนี่ฮ็อตสุดๆเลยพักนี้ The House Bunny (2008)
And your eyes, are too far apart, but they have to be... to accommodate that bent nose.ก็ห่างกันเกินไป แต่ว่ามัน Made of Honor (2008)
- The usual accommodation?เอาแบบที่สะดวกเหมือนเดิมนะครับ? Taken (2008)
London, and Chicago due to the shortages of such basic commodities as fuel, food and drinking water.ลอนดอน และชิคาโก้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัย ในการปะทังชีพ อาทิ เชื้อเพลิง อาหาร และน้ำดื่มสะอาด หลายฝ่ายชี้ประเด็นไปที่ The Day the Earth Stood Still (2008)
Not every geek with a commodore 64งั้นไปเอาเลย ต่อให้ผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงพร้อมหน่วยคอมมานโด Shut Down (2008)
Essentially, something you can't see, can't touch, but it's actually the most valuable commodity in America.บางอย่างเช่นสิ่งที่คุณไม่สามารถเห็น หรือจับต้อง แต่มีค่ามากมายกว่า/N ที่ดินในอเมริกา Confessions of a Shopaholic (2009)
And I intend to present witnesses corroborating unr's involvement in fraudulent commodities trading.เธอจะไม่ใช้ฉัน ติดสินบนผู้พิพากษา ฉันคิดว่าเธอจะใช้ทอมแทน จับเขาซะ Trust Me (2009)
Garrety is a commodities trader.การ์เร็ตเป็นผู้แลกเปลี่ยนซื้อขาย New York Sucks (2009)
I'm sure we can accommodate you.ผมเชื่อว่าเราจัดให้คุณได้ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Somebody who treats your product like the simple high-margin commodity that it is.ใครบางคนที่รับซื้อสินค้าของนาย อย่างเช่นซื้อขายกันง่ายๆ แต่ให้กำไรสูงแบบนั้นแหล่ะ Mandala (2009)
Just go get the accommodator.แค่ออกไป The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
There's enough space and ventilation to accommodate an embalming suite.เค้างุ่มง่ามต่อหน้าคนอื่น, โดยเฉพาะผู้หญิง Cold Comfort (2009)
I rearranged my whole schedule just to accommodate you.ผมจัดแจงตารางทั้งหมดของผม\เพียงเพื่อรองรับคุณ. Pilot (2009)
Alvarez's only commodity is heroin.อัลวาเรซมีเเต่สินค้าเฮโรอีนเท่านั้น Service (2009)
I was just trying to accommodate our friend with the badge.ฉันเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับเพื่อนของเรา เรื่องเครื่องหมาย The Culling (2009)
Dolphin meat is generally considered to be a less desirable commodity, and it would sell for far, far less if it was properly labeled.เพราะเนื้อโลมาเต็มไปด้วยสารปรอท สารปรอทเป็นสารที่ไม่ใช่กัมมันตรังสี ที่มีพิษมากที่สุด The Cove (2009)
We can accommodate one French bassoon, can't we?ก็ใช้บาสซูนฝรั่งเศสสักตัวจะเป็นไรไปล่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Very accommodating.ใจดีมากเลย Everyone (2009)
These accommodations are being covered by a third party, right?ค่าใช้จ่ายพวกนี้ถูกจัดการไว้แล้วโดยกลุ่มที่สามใช่มั้ย? Shake and Fingerpop (2009)
The first school in the history of Korea to be backed by the president, who believed that economic advancement was more important than education, and even went to make special laws to accommodate the school.โรงเรียนแห่งแรกในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี, ผู้ที่เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนั้น มีความสำคัญกว่าการศึกษา จนกระทั่งมีการร่างกฏหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อโรงเรียนแห่งนี้ Episode #1.1 (2009)
Please find adequate accommodationโปรด ค้นหา สิ่งของที่ อำนวยความสะดวก Air: Part 1 (2009)
Nothing yet. Shannon Makely was a white, married, 43-year-old commodities trader,ยังไม่ได้เลยค่ะ แชนนอน เมคลีย์ ผิวขาว แต่งงานแล้ว เป็นนักธุรกิจ อายุ 43 ปี Roadkill (2009)
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss.การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว A New Day in the Old Town (2009)
I'm perfectly happy with our present accommodations.ผมมีความสุขเต็มเปี่ยม ในที่พักของเราปัจจุบัน Fracture (2009)
I'm glad wcould accommodate you.ผมยินดีมากที่ได้เจอคุณ Bad Seed (2009)
Excuse me, sir, is there a commode?ขอโทษนะ คุณ ที่นั่นสะดวกไหม Despicable Me (2010)
Then we shall accommodate.Her cousin good crassus owns the fucking heavens, Mark of the Brotherhood (2010)
Are you finding the accommodationsคุณพบที่พัก Static (2010)
Not exactly fiv e-star accommodations, I know,ไม่เชิง \ที่พักใหม่ ฉันรู้ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Gentlemen, if we could come to some accommodation here now.สุภาพบุรุษ เราน่าจะมาเจราตกลงกันเรื่องนี้กันนะ Más (2010)
It was a lot of work to accommodate you in my life.เพื่อเป็นเพื่อนกับคุณ The Spaghetti Catalyst (2010)
You're looking for cheap accommodation, but not going to your brother for help.คุณกำลังมองหาที่อยู่ถูกๆ แต่คุณก็ไม่เคยไปขอให้พี่ชายช่วยเลย A Study in Pink (2010)
Well, enjoy your new accommodations.สนุกกับ ที่พักใหม่ของคุณซะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Apparently I'm quite the hot commodity in the spy world.จะเป็นตัวช่วยอันชาญฉลาดในโลกของสายลับ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
You're looking for cheap accommodation, but you won't go to your brother for help.แต่ไม่ไปขอความช่วยเหลือจากเขา Unaired Pilot (2010)
The tree sap is used in the Forge, a precious commoddity.กำมะถันที่ใช้ในโรงเหล็ก ของมีค่าอย่างนี้ Kim Soo Ro (2010)
Lightyear! Explain our overnight accommodations.ไลท์เยียร์ รายงานสถานการณ์ของผู้ต้องขังสิ Toy Story 3 (2010)
Whether or not you can accommodate me?ว่าเธอสามารจะรองรับฉันได้หรือไม่? Episode #1.4 (2010)
Can you accommodate me?เธอสามารถรองรับฉันได้หรือ? Episode #1.4 (2010)
I started out saying that you couldn't accommodate me.ผมเริ่มบอกเธอว่า เธอรองรับฉันไม่ได้ Episode #1.4 (2010)
I remember that you were the one that said you could accommodate me, right?ผมจำได้ว่าเธอเป็นคน พูดไว่ว่าเธอสามารถรองรับผมได้,ใช่ไหม? Episode #1.4 (2010)
- An accommodation could be made, a truce!ไม่! Clash of the Titans (2010)
Not commodes!ไม่ใช่ส้วม The Help (2011)
The one characteristic he can not accommodate,ไม่สามารถจะเป็นปกติได้ การตอบสนองโดยสัญชาตญาณ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Being a hot 17-year-old, you can get away with or do anything you want, so I kind of always assume that people are always nice and accommodating.เป็นสาวสะพรั่งอายุ 17 อยากได้อะไรก็ได้ ไม่อยากได้อะไรก็หนีพ้น ฉันค่อนข้างจะเป็นคนที่ Born This Way (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commodBecause a new commodity is announced, it is in good supply every three months.
commodCan we find accommodations at a hotel for tonight?
commodCommodity prices were rising.
commodCommodity tax is not included in the price.
commodDaily commodities increased in price.
commodDid you book accommodation at the hotel?
commodDoes the price include accommodation?
commodFar from falling, the prices of commodities went on rising.
commodFifty persons can be accommodated for tea.
commodForeign trade consists of a two-way flow of commodities-export and import.
commodHe accommodated me when I asked him for change.
commodHe accommodated me with a night's lodging.
commodHe accommodate the traveler for the night.
commodHe called a hotel for accommodations.
commodHe can't accommodate himself to his circumstance.
commodHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
commodHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
commodI accommodated him for the night.
commodI accommodated him with a night's loading.
commodI accommodated him with money.
commodI accommodated my friend with money.
commodI accommodated my plan to those new circumstances.
commodI accommodate statistics to theory.
commodI canceled my order for the commodities.
commodIn spite of the depression, the prices of commodities are still high.
commodIt can accommodate as many as ten people.
commodIt's a waste to just have the central banks watching over commodity prices.
commodIt was very far-sighted for that company to change its policy to accommodate the decrease in numbers of children and the aging of society.
commodIt will not be long before you accommodate yourself to the new circumstances.
commodNowadays prices of commodities are very high.
commodOur hotel accommodates 2000 guests.
commodRice is one of those staple commodities.
commodSalt was a rare and costly commodity in ancient times.
commodService economy is a useful labor that does not produce a tangible commodity.
commodShe accommodated her schedule to his.
commodShe was kind enough to accommodate me with some money.
commodSometimes water becomes a precious commodity.
commodSorry, I can't accommodate you.
commodThat jumbo jet accommodates 400 passengers.
commodThe bank accommodated him with a loan of 10,000 yen.
commodThe bank accommodated the company with a loan.
commodThe boy soon accommodated himself to his new class.
commodThe canal can accommodate ships as large as 150,000 dead weight tons.
commodThe government has held commodity prices in check.
commodThe hotel can accommodate 300 people.
commodThe hotel can accommodate 400 guests.
commodThe hotel can accommodate 500 guests.
commodThe hotel can accommodate fifty guests.
commodThe hotel has accommodation for one hundred.
commodThe hotel has good accommodation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้า[N] goods, See also: merchandise, commodity, stock, stuff, cargo, Example: การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น, Count unit: ชิ้น, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งของที่ซื้อขายกัน
โภคภัณฑ์[N] commodity, See also: consumer goods, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, ของกินของใช้, สิ่งของเครื่องใช้, Example: เราสามารถผลิตโภคภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม
เข้าที่[V] suit, See also: appropriate, accommodate, Syn. เข้าที่เข้าทาง, เรียบร้อย, Example: นานวันเข้าความรู้สึกเริ่มจะเข้าที่ เขาก็สนุกสนานเฮฮาได้เหมือนเก่า, Thai definition: เป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะเกิดความรู้สึกเคยชิน
ระบายสินค้า[V] release products, See also: release commodity, dump, Example: ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากอเมริการะบายสินค้าคงคลังที่ค้างอยู่มากจากปลายปีก่อน, Thai definition: ขายสินค้าที่ตกค้างให้มากที่สุด
การอำนวยความสะดวก[N] facility, See also: facilitation, accommodation, Syn. การบริการความสะดวก, การให้ความสะดวก
โถง[ADJ] spacious, See also: large, capacious, roomy, commodious, Syn. โล่ง, กว้าง, Example: ศาลาการเปรียญปลูกเป็นศาลาโถง สำหรับเป็นที่ชาวบ้านมาชุมนุม ฟังเทศน์ และทำบุญกัน, Thai definition: ที่เปิดโล่ง
สินค้าหลัก[N] principal goods, See also: main merchandise, leading commodity, Example: สินค้าหลักที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศของไทย คือ ข้าว
สินค้าหลัก[N] principal goods, See also: main merchandise, leading commodity, Example: สินค้าหลักที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศของไทย คือ ข้าว
สินค้าเข้า[N] import, See also: foreign commodity, Syn. สินค้านำเข้า, Ant. สินค้าส่งออก, Example: น้ำหอมถือเป็นสินค้าเข้าที่ฟุ่มเฟือย, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: สินค้าที่นำมาจากต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong kan) EN: accommodation ; agreement   FR: accordement [m] (vx)
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation   FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
ความสะดวก[n.] (khwām sadūak) EN: convenience ; facility ; accommodation   FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
ผลิตภัณฑ์หลัก[n. exp.] (phalittaphan lak) EN: main product ; chief product ; staple commodity   
ผีเสื้อแถบ ขาวใหญ่[n. exp.] (phīseūa thaēp khāo yai) EN: White Commodore   
ผีเสื้อแถบเขียวอ่อน[n. exp.] (phīseūa thaēp khīo øn) EN: Green Commodore   
โภคภัณฑ์[n.] (phōkkhaphan) EN: commodity   
ปรับตัว[v.] (praptūa) EN: adapt ; acclimate ; adjust oneself   FR: s'adapter ; s'accommoder ; obéir aux circonstances
ระบายสินค้า[v. exp.] (rabāi sinkhā) EN: release products ; release commodity ; dump   
รังเกียจ [v.] (rangkīet) EN: object to ; mind ; take offence = offense (Am.) ; complain   FR: être gêné ; être incommodé ; objecter
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient   FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade   FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]
ตลาดสินค้า[n. exp.] (talāt sinkhā) EN: marketplace ; commodities market   
ต้อนรับ[v.] (tønrap) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate   FR: accueillir ; recevoir
เย็บปะ[v.] (yeppa) FR: raccommoder

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMODE    K AH0 M OW1 D
COMMODORE    K AA1 M AH0 D AO2 R
COMMODITY    K AH0 M AA1 D AH0 T IY0
COMMODIOUS    K AH0 M OW1 D IY0 AH0 S
COMMODORE'S    K AA1 M AH0 D AO2 R Z
COMMODITY'S    K AH0 M AA1 D AH0 T IY0 Z
COMMODITIES    K AH0 M AA1 D AH0 T IY0 Z
ACCOMMODATE    AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T
ACCOMMODATES    AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T S
ACCOMMODATED    AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T AH0 D
ACCOMMODATIVE    AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T IH0 V
ACCOMMODATION    AH0 K AA2 M AH0 D EY1 SH AH0 N
ACCOMMODATING    AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T IH0 NG
ACCOMMODATIONS    AH0 K AA2 M AH0 D EY1 SH AH0 N Z
CONTICOMMODITY    K AA2 N T IH0 K AH0 M AA1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commode    (n) (k @1 m ou1 d)
commodes    (n) (k @1 m ou1 d z)
commodity    (n) (k @1 m o1 d i t ii)
commodore    (n) (k o1 m @ d oo r)
incommode    (v) (i2 n k @ m ou1 d)
commodious    (j) (k @1 m ou1 d i@ s)
commodores    (n) (k o1 m @ d oo z)
discommode    (v) (d i2 s k @ m ou1 d)
incommoded    (v) (i2 n k @ m ou1 d i d)
incommodes    (v) (i2 n k @ m ou1 d z)
accommodate    (v) (@1 k o1 m @ d ei t)
commodities    (n) (k @1 m o1 d i t i z)
discommoded    (v) (d i2 s k @ m ou1 d i d)
discommodes    (v) (d i2 s k @ m ou1 d z)
incommoding    (v) (i2 n k @ m ou1 d i ng)
accommodated    (v) (@1 k o1 m @ d ei t i d)
accommodates    (v) (@1 k o1 m @ d ei t s)
discommoding    (v) (d i2 s k @ m ou1 d i ng)
accommodating    (v) (@1 k o1 m @ d ei t i ng)
accommodation    (n) (@1 k o2 m @ d ei1 sh @ n)
accommodations    (n) (@1 k o2 m @ d ei1 sh @ n z)
unaccommodating    (j) (uh2 n @ k o1 m @ d ei t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
商品[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassung {f} | Anpassungen {pl}accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Ausgleichstransaktion {f} | Ausgleichstransaktionen {pl}accommodating transaction | accommodating transactions [Add to Longdo]
Auslösung {f}accommodation allowance [Add to Longdo]
Bauunterkunft {f}site accommodation [Add to Longdo]
Bedarfsartikel {m}; Gebrauchsgegenstand {m} | Bedarfsartikel {pl}; Gebrauchsgegenstände {pl}; Waren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Bequemlichkeit {f}accommodativeness [Add to Longdo]
Briefkastenadresse {f}accommodation address [Add to Longdo]
Büroraum {m} | Büroräume {pl}office; office accommodation | offices; office accommodation [Add to Longdo]
Commodore {m}commodore [Add to Longdo]
Fallreep {n} [naut.]accommodation ladder [Add to Longdo]
Flottillenadmiral {m} [naut.]commodore [Add to Longdo]
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance [Add to Longdo]
Gefälligkeitsgarantie {f}accommodation contract [Add to Longdo]
Gefälligkeitsgeschäft {n}accommodation line [Add to Longdo]
Gefälligkeitspapier {n}accommodation paper [Add to Longdo]
Geräumigkeit {f}commodiousness [Add to Longdo]
Kommode {f}commode [Add to Longdo]
Kommodore {m}commodore [Add to Longdo]
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan [Add to Longdo]
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth [Add to Longdo]
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare [Add to Longdo]
Massenquartier {n}mass accommodation [Add to Longdo]
Nachfrage {f}; Bedarf {m}; Anspruch {m} | die Nachfrage befriedigen | die Nachfrage decken | die Nachfrage beschleunigendemand | to accommodate the demand | to supply the demand | to anticipate demand [Add to Longdo]
Nachsendeadresse {f}accommodation address [Add to Longdo]
Notaufnahme {f} (von Flüchtlingen)provisional accommodation [Add to Longdo]
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.] [Add to Longdo]
Quartier {n}; Versorgung {f}; Unterbringung {f} | Quartiere {pl}accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Restposten {m} der Zahlungsbilanzaccommodating items [Add to Longdo]
Rohstoffmarkt {m}commodities market [Add to Longdo]
Rohstoffpreis {m}raw marerial price; commodity price [Add to Longdo]
Rohstoffpreisindex {m}commodities price index [Add to Longdo]
Schlafgelegenheit {f} | Schlafgelegenheiten {pl}sleeping accommodation | sleeping accommodations [Add to Longdo]
Sitzplätze {pl}seating accommodations [Add to Longdo]
Stapelgut {n}staple commodities [Add to Longdo]
Übernachtungsmöglichkeit {f}overnight accommodation [Add to Longdo]
Unbequemlichheit {f}incommodiousness [Add to Longdo]
Unterkunft {f} | Unterkünfte {pl}accommodation | accommodations [Add to Longdo]
Vorzugskauf {m}accommodation purchase [Add to Longdo]
Ware {f}; Handelsware {f} | Waren {pl}; Handelswaren {pl}commodity | commodities [Add to Longdo]
Warenterminbörse {f}; Warentermingeschäfte {pl}commodity future transactions [Add to Longdo]
Wohneinheit {f}accommodation unit [Add to Longdo]
Wohngelegenheit {f}accommodation [Add to Longdo]
Wohnkosten {pl}accommodation costs [Add to Longdo]
Wohnungsvermittlung {f}; Zimmervermittlung {f}accommodation bureau [Add to Longdo]
Zimmernachweis {m}accommodation service [Add to Longdo]
Zufahrtsweg {m}accommodation way [Add to Longdo]
anpassen | anpassend | angepasstto accommodate | accommodating | accommodated [Add to Longdo]
beherbergen; unterbringen; einquartieren | beherbergend | beherbergt | beherbergt | beherbergteto accommodate | accommodating | accommodated | accommodates | accommodated [Add to Longdo]
belästigen | belästigend; störend | belästigt; gestört | er/sie belästigt; er/sie stört | ich/er/sie belästigte; ich/er/sie störteto incommode; to discommode | incommoding; discommoding | incommoded; discommoded | he/she incommodes; he/she discommodes | I/he/she incommoded; I/he/she discommoded [Add to Longdo]
gefällig; entgegenkommend; kulant {adj}accommodating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
アコモデーション[, akomode-shon] (n) accommodation [Add to Longdo]
アコモデーター[, akomode-ta-] (n) accommodator [Add to Longdo]
アコモデイション[, akomodeishon] (n) accommodation [Add to Longdo]
アコモデイト[, akomodeito] (vs) accommodate [Add to Longdo]
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided [Add to Longdo]
コモディティー[, komodeitei-] (n) commodity [Add to Longdo]
コモドール[, komodo-ru] (n) {comp} Commodore [Add to Longdo]
バビーイン[, babi-in] (n) accommodation for babies (wasei [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
迂回貿易[うかいぼうえき, ukaiboueki] (n) commodity shunting; roundabout trade [Add to Longdo]
学生寮[がくせいりょう, gakuseiryou] (n) student accommodation; student dormitory [Add to Longdo]
居候生活[いそうろうせいかつ, isourouseikatsu] (n) living in another person's house without paying for food and lodging; sponging on other people for accommodation [Add to Longdo]
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]
行宮[あんぐう, anguu] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
行在所[あんざいしょ, anzaisho] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P) [Add to Longdo]
財貨[ざいか, zaika] (n) commodity; property [Add to Longdo]
主要物価[しゅようぶっか, shuyoubukka] (n) prices of staple commodities [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P) [Add to Longdo]
収容設備[しゅうようせつび, shuuyousetsubi] (n) accommodations [Add to Longdo]
収容能力[しゅうようのうりょく, shuuyounouryoku] (n) capacity; accommodation [Add to Longdo]
収容力[しゅうようりょく, shuuyouryoku] (n) capacity; accommodation [Add to Longdo]
宿所[しゅくしょ, shukusho] (n) address; lodgings; accommodation [Add to Longdo]
宿泊数[しゅくはくすう, shukuhakusuu] (n) number of nights staying in accommodation [Add to Longdo]
宿泊設備[しゅくはくせつび, shukuhakusetsubi] (n) accommodation [Add to Longdo]
宿泊料金[しゅくはくりょうきん, shukuhakuryoukin] (n) accommodation charge; lodging charges; lodging fees [Add to Longdo]
出回り[でまわり, demawari] (n) supply (of a commodity) [Add to Longdo]
准将[じゅんしょう, junshou] (n) commodore; brigadier general [Add to Longdo]
女男性寮[めおせいりょう, meoseiryou] (n) co-ed dormitory; mixed student accommodation [Add to Longdo]
商材[しょうざい, shouzai] (n) (abbr) (from 商売の材料) product; commodity; merchandise [Add to Longdo]
商品[しょうひん, shouhin] (n) commodity; article of commerce; goods; stock; merchandise; (P) [Add to Longdo]
商品化[しょうひんか, shouhinka] (n,vs) commercialization (e.g. product); commodification [Add to Longdo]
商品先物取引[しょうひんさきものとりひき, shouhinsakimonotorihiki] (n) commodity futures [Add to Longdo]
少将[しょうしょう, shoushou] (n,adj-no) major general; rear admiral; air commodore; (P) [Add to Longdo]
食品[しょくひん, shokuhin] (n) commodity; foodstuff; (P) [Add to Longdo]
青年の家[せいねんのいえ, seinennoie] (n) training and accommodation institution for young men [Add to Longdo]
退居[たいきょ, taikyo] (n,vs) (1) retirement from active life; (2) (recent meaning) moving out of accommodation; finding a new residence [Add to Longdo]
代将[だいしょう, daishou] (n) brigadier general; commodore [Add to Longdo]
提督[ていとく, teitoku] (n) admiral; commodore [Add to Longdo]
適応[てきおう, tekiou] (n,vs) adaptation; accommodation; conformity; (P) [Add to Longdo]
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) [Add to Longdo]
品物が納まった[しなものがおさまった, shinamonogaosamatta] (exp) commodities have been delivered [Add to Longdo]
品目[ひんもく(P);しなめ, hinmoku (P); shiname] (n) item; commodity; list of articles; (P) [Add to Longdo]
物価[ぶっか, bukka] (n) prices of commodities; prices (in general); cost-of-living; (P) [Add to Longdo]
物価高[ぶっかだか, bukkadaka] (n) high prices of commodities [Add to Longdo]
物神性[ぶっしんせい, busshinsei] (n) fetish character (in Marx's commodity fetishism) [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P) [Add to Longdo]
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp,v5r) to suit the convenience of; to accommodate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两全[liǎng quán, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ, ] to satisfy both sides; to accommodate both (demands) [Add to Longdo]
加码[jiā mǎ, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ, / ] to raise the price of commodities; to raise stakes (in gambling); to increase a position (e.g., in futures markets); to encode; mark-up [Add to Longdo]
商品[shāng pǐn, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, ] good; commodity; merchandise [Add to Longdo]
商品价值[shāng pǐn jià zhí, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] commodity value [Add to Longdo]
商品化[shāng pǐn huà, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ ㄏㄨㄚˋ, ] commodification [Add to Longdo]
商品经济[shāng pǐn jīng jì, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] commodity economy [Add to Longdo]
容纳[róng nà, ㄖㄨㄥˊ ㄋㄚˋ, / ] contain; accommodate [Add to Longdo]
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ˊ, 宿 / 宿] living quarters; accommodation; camp [Add to Longdo]
寄宿[jì sù, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ, 宿] to lodge; to live (in rented accommodation) [Add to Longdo]
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] room charge in a hotel; accommodation expenses [Add to Longdo]
忍让[rěn ràng, ㄖㄣˇ ㄖㄤˋ, / ] to exercise forbearance; patient and accommodating [Add to Longdo]
收盘价[shōu pán jià, ㄕㄡ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] closing price (of share, commodity etc); . [Add to Longdo]
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, / ] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position) [Add to Longdo]
板板六十四[bǎn bǎn liù shí sì, ㄅㄢˇ ㄅㄢˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙˋ, ] unaccommodating; rigid [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] the hole in the center of a wheel accommodating the axle (archaic) [Add to Longdo]
洗脸台[xǐ liǎn tái, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] commode; dressing table [Add to Longdo]
海军大校[hǎi jūn dà xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] commodore (= US Navy equivalent) [Add to Longdo]
物价[wù jià, ˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] (commodity) prices [Add to Longdo]
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] actuals; actual commodities [Add to Longdo]
相通[xiāng tōng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥ, ] interlinked; connected; communicating; in communication; accommodating [Add to Longdo]
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity) [Add to Longdo]
空军司令[kōng jūn sī lìng, ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, / ] air commodore; top commander of air force [Add to Longdo]
统舱[tǒng cāng, ㄊㄨㄥˇ ㄘㄤ, / ] common passenger accommodation in the hold of a ship; steerage [Add to Longdo]
卫生陶瓷[wèi shēng táo cí, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄊㄠˊ ㄘˊ, / ] chamber pot; commode [Add to Longdo]
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, / ] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] goods; money; commodity [Add to Longdo]
货物[huò wù, ㄏㄨㄛˋ ˋ, / ] goods; commodity; merchandise [Add to Longdo]
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, ] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan [Add to Longdo]
迁就[qiān jiù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ, / ] to yield; to adapt to; to accommodate to (sth) [Add to Longdo]
香几[xiāng jī, ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, ] a small table to accommodate an incense burner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモドール[こもどーる, komodo-ru] Commodore [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] accommodation (vs), housing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top