Search result for

combat

(86 entries)
(0.4454 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combat-, *combat*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combat    [N] การสู้รบ, See also: การต่อสู้, การประจัญบาน, Syn. fight, battle, struggle, warfare, duel, conflict, armed fighting, engagement, opposition, strife, war
combat    [N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, opposition, strife
combat    [VT] ต่อต้าน, Syn. contend, oppose, resist
combat    [VT] ต่อสู้, See also: สู้รบ, สู้, รบ, Syn. fight, battle, struggle, contend
combatant    [N] คนที่เถียงกัน, See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant    [ADJ] ที่พร้อมต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant    [N] นักรบ, See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้, Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
combative    [ADJ] ที่กระหายที่จะต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combatant, pugnacious, belligerent
combat fatigue    [N] ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
combat areaพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
combatantพลรบ, ทหารหน่วยรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Combativeการต่อสู้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combatThe art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.
combatWe should play a more active role in combating global warming.
combatHe was sent into combat.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
combat fatiguen. โรคจิตประสาทที่เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยจากการรบ
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative

English-Thai: Nontri Dictionary
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
combat(vt) ต่อสู้,ต่อต้าน,รบ
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
noncombatant(adj) ไม่เกี่ยวกับการรบ
noncombatant(n) พลเรือน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู้รบ    [V] fight, See also: combat, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, รบ, Ant. สงบศึก
ประจญ    [V] fight, See also: combat, battle, struggle, encounter, confront, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, ผจญ, Ant. ถอย, Example: เขาประจญศัตรูตามลำพัง
นักรบ    [N] combatant, See also: fighter, man-at-arms, soldier, warrior, Syn. นักสู้, ทหาร, Example: งานนี้ต้องปรบมือให้นักรบทุกคนที่เสียสละจนได้ชัยชนะมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
กัดปลา[n.] (kat plā) EN: fishfight   FR: combat de poissons [m]
เครื่องบินขับไล่[n. exp.] (khreūangbin khaplai) FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
เครื่องบินประจัญบาน [n.] (khreūangbin prajanbān) EN: fighter   FR: avion de chasse [m] ; chasseur [m] ; avion de combat [m]
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight   FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing   FR: combat peu académique [m]
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
นกคุ่มอกลาย[n. exp.] (nok khum ok lāi) EN: Barred Buttonquail   FR: Turnix combattant [m] ; Hémipode batailleur [m] ; Hémipode outarde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBAT    K AA1 M B AE0 T
COMBAT    K AH0 M B AE1 T
COMBATS    K AH0 M B AE1 T S
COMBATIVE    K AA2 M B AE1 T IH2 V
COMBATIVE    K AH0 M B AE1 T IH0 V
COMBATING    K AH0 M B AE1 T IH0 NG
COMBATANT    K AH0 M B AE1 T AH0 N T
COMBATANTS    K AH0 M B AE1 T AH0 N T S
COMBATTING    K AH0 M B AE1 T IH0 NG
COMBATIVENESS    K AH0 M B AE1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combat    (v) (k o1 m b a t)
combats    (v) (k o1 m b a t s)
combated    (v) (k o1 m b a t i d)
combatant    (n) (k o1 m b @ t @ n t)
combating    (v) (k o1 m b a t i ng)
combative    (j) (k o1 m b @ t i v)
combatants    (n) (k o1 m b @ t @ n t s)
combatively    (a) (k o1 m b @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfzone {f}combat zone [Add to Longdo]
Kampfgebiet {n}combat area [Add to Longdo]
Kampftruppen {f}combat troops [Add to Longdo]
Kampfauftrag {m}combat mission [Add to Longdo]
Kampfflieger {m}combat pilot [Add to Longdo]
Kampfverband {m}combat unit [Add to Longdo]
Kampfabschnitt {m}combat sector [Add to Longdo]
Kampferfahrung {f}combat experience [Add to Longdo]
Gefechtsausbildung {f}combat training [Add to Longdo]
Sturmgepäck {n} [mil.]combat pack [Add to Longdo]
Kampf {m} | Kämpfe {pl}combat | combats [Add to Longdo]
Bekämpfung {f} | Bekämpfungen {pl}combat | combats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバット[, konbatto] (n) combat [Add to Longdo]
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team [Add to Longdo]
一騎打ち(P);一騎打;一騎討;一騎討ち[いっきうち, ikkiuchi] (n,vs) personal combat; one-to-one fight; (P) [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
衛生兵[えいせいへい, eiseihei] (n) combat medic; medic [Add to Longdo]
下洗い[したあらい, shitaarai] (n,vs) pre-washing to combat stains [Add to Longdo]
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport [Add to Longdo]
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport [Add to Longdo]
格闘技会[かくとうぎかい, kakutougikai] (n) martial arts competition; combat sports competition [Add to Longdo]
擬斗[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作战[zuò zhàn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] combat; to fight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combat \Com"bat\ (? or ?; 277), v. i. [imp. & p. p. {Combated};
   p. pr. & vb. n. {Combating}.] [F. combattre; pref. com- +
   battre to beat, fr. L. battuere to strike. See {Batter}.]
   To struggle or contend, as with an opposing force; to fight.
   [1913 Webster]
 
      To combat with a blind man I disdain.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      After the fall of the republic, the Romans combated
      only for the choice of masters.     --Gibbon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combat \Com"bat\, v. t.
   To fight with; to oppose by force, argument, etc.; to contend
   against; to resist.
   [1913 Webster]
 
      When he the ambitious Norway combated.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      And combated in silence all these reasons. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Minds combat minds, repelling and repelled.
                          --Goldsmith.
 
   Syn: To fight against; resist; oppose; withstand; oppugn;
     antagonize; repel; resent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combat \Com"bat\, n. [Cf. F. combat.]
   1. A fight; a contest of violence; a struggle for supremacy.
    [1913 Webster]
 
       My courage try by combat, if thou dar'st. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The noble combat that 'twixt joy and sorrow was
       fought in Paulina.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) An engagement of no great magnitude; or one in
    which the parties engaged are not armies.
    [1913 Webster]
 
   {Single combat}, one in which a single combatant meets a
    single opponent, as in the case of David and Goliath;
    also, a duel.
 
   Syn: A battle; engagement; conflict; contest; contention;
     struggle; fight, strife. See {Battle}, {Contest}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combat
   n 1: an engagement fought between two military forces [syn:
      {combat}, {armed combat}]
   2: the act of fighting; any contest or struggle; "a fight broke
     out at the hockey game"; "there was fighting in the streets";
     "the unhappy couple got into a terrible scrap" [syn: {fight},
     {fighting}, {combat}, {scrap}]
   v 1: battle or contend against in or as if in a battle; "The
      Kurds are combating Iraqi troops in Northern Iraq"; "We
      must combat the prejudices against other races"; "they
      battled over the budget" [syn: {battle}, {combat}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 combat [kõba]
   action; battle; scuffle; struggle
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top