Search result for

colloquies

(90 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colloquies-, *colloquies*, colloquie , colloquy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา colloquies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *colloquies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colloquial[ADJ] ซึ่งเป็นภาษาพูด, Syn. conversational, vernacular, slangy
colloquial[ADJ] ไม่เป็นทางการ, Syn. informal, casual, slangy, ordinary, natural, common, Ant. formal
colloquium[N] การสัมมนา, Syn. conference
colloquialism[N] คำหรือวลีที่ใช้ในการพูดที่ไม่เป็นทางการ, Syn. expression, informality, language

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colloquial(คะโล'เควียล) adj. เกี่ยวกับภาษาสนทนาอย่างสนิทสนมและธรรมดา ๆ ,เกี่ยวกับการสนทนา., See also: colloquialness n. ดูcolloquial
colloquialismn. คำสนทนา,คำธรรมดา ๆ ,คำพูดที่เคยชิน
colloquist(คอล'ละควิสท) n. ผู้สนทนา,คู่สนทนา,ผู้พูด
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
colloquial(adj) เกี่ยวกับภาษาพูด
colloquialism(n) ภาษาปาก,ภาษาพูด,คำพูดธรรมดาๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colloquial; colloquial languageภาษาปาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
colloquial language; colloquialภาษาปาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
colloquium (L.)ข้อความที่อ้างว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, it's a colloquialism.- ใช่ มันเป็นภาษาพูดน่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
Colloquial again. What do you think?ก็เป็นภาษาพูดอีกแหละ คุณคิดอะไรอยู่ The Dwarf in the Dirt (2009)
It's very satisfying to use an insulting colloquialism even when it isn't accurate.มันสะใจมากเลย ที่ใช้คำพูดแดกดันแบบนั้น ถึงมันจะไม่ค่อยตรงนัก The X in the File (2010)
The term was coined in 1976 by economist Fred Hirsch to replace the more colloquial, but less precise "neener-neener."คำนี้ใช้ในปี 1976 โดยนักเศรษฐศาสตร์ Fred Hirsch เพื่อใช้แทนคำ The Large Hadron Collision (2010)
Handcuffed, not hitched-- the colloquial or any other connotation or meaning.ถูกล่ามกุญแจมือไม่ใช่ออกเรือน ความหมายของทั้งสอง\ แตกต่างกันนิดหน่อย Cuffed (2011)
I prefer the colloquial.ฉันชอบแบบไม่เป็นทางการ We'll Meet Again (2012)
In colloquial terms, the subject could, in theory, be remotely operated.ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน ในทางทฤษฏี เป้าหมายสามารถ ถูกควบคุมจากระยะไกลได้ The Event Horizon (2014)
High spectrum portable radiograph, colloquially known as the X-Ray machine.คลื่นแสงสูง ภาพถ่ายรังสีแบบพกพา เรืยกอย่างไม่เป็นทางการ ว่าเครื่องเอกซ์เรย์ Suicidal Tendencies (2015)
Everything is masked by a cipher or a riddle, or buried beneath one of his banal colloquialisms.ทุกอย่างถูกปิดบังไว้ด้วยรหัสหรือปริศนา ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดจาธรรมดา ที่แสนน่าเบื่อ The Sisters Mills (2015)
Don't forget, this evening a colloquium about Anaesthesia.Vergiss nicht, heute Abend Colloquium über Anästhesie. The Party (1980)
We have our colloquium and we will go there!Wir haben unser Colloquium, und da gehen wir hin! The Party (1980)
Yes, I told her I had a colloquium about Anaesthesia.Ja, ich hab gesagt, ich hätte heute ein Colloquium über Anästhesie. The Party (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colloquiA book written in a colloquial style.
colloquiColloquial speech is used in everyday conversation.
colloquiI have a colloquial knowledge of Japanese.
colloquiThese stories are told in colloquial and everyday language.
colloquiWe're what they colloquially call a single mother family. I haven't seen my father's face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาพูด[N] colloquialism, Ant. ภาษาเขียน, Example: เนื่องจากเด็กยังไม่เข้าใจภาษาพูดได้ เขาจึงมีความรู้สึกไวเป็นพิเศษต่อกิริยาท่าทาง, Count unit: ภาษา, Thai definition: ถ้อยคำที่ใช้พูดจากัน
คู่สนทนา[N] interlocutor, See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist, Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย, Example: หลังจากที่ได้ไปร่วมงานโรงเรียนด้วยกัน อาจารย์สุวนิจและอาจารย์สมชายก็กลายเป็นคู่สนทนากัน, Count unit: คู่
ภาษาปาก[N] colloquialism, See also: colloquial expression, spoken language, Syn. ภาษาพูด, Example: ภาษาที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันเป็นภาษาปากที่ไม่ต้องพิถีพิถันเลือกใช้คำมากนัก, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาหรือระเบียบคำที่พูดกันธรรมดาโดยไม่ได้เคร่งครัดกับไวยากรณ์อย่างภาษาหนังสือ
ที่ประชุม[N] conference, See also: meeting, convention, assembly, congress, convention, colloquium, parley, interchange, Syn. ห้องประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสัมมนา[n.] (kān sammanā) EN: seminar ; colloquium   FR: séminaire [m]
คณะอภิปราย[n. exp.] (khana aphiprāi) EN: colloquium   
ภาษาปาก[n. exp.] (phāsā pāk) EN: colloquialism ; colloquial expression ; spoken language   FR: langue parlée [f] ; langue orale [f]
ภาษาปาก[adj.] (phāsā pāk) EN: colloquial ; informal   
ภาษาพูด[n. exp.] (phāsā phūt) EN: spoken language ; colloquial language ; colloquial speech   FR: langage parlé [m] ; langue parlée [f] ; parler [m]
ภาษาพูด[n. exp.] (phāsā phūt) EN: colloquialism   FR: expression familière [f]
ที่ประชุม[n.] (thīprachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLOQUIAL    K AH0 L OW1 K W IY0 AH0 L
COLLOQUIUM    K AH0 L OW1 K W IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colloquial    (j) (k @1 l ou1 k w i@ l)
colloquies    (n) (k o1 l @ k w i z)
colloquially    (a) (k @1 l ou1 k w i@ l ii)
colloquialism    (n) (k @1 l ou1 k w i@ l i z @ m)
colloquialisms    (n) (k @1 l ou1 k w i@ l i z @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industriekolloquium {n}industrial colloquium [Add to Longdo]
Kolloquium {n} | Kolloquien {pl}colloquium | colloquia [Add to Longdo]
Umgangssprachausdruck {m} | Umgangssprachausdrücke {pl}colloquialism | colloquialisms [Add to Longdo]
Umgangssprache {f}colloquial language [Add to Longdo]
umgangssprachlich {adv}colloquially [Add to Longdo]
umgangssprachlich {adj}colloquial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
どちらか;どっちか[, dochiraka ; docchika] (n) (どっちか is more colloquial) either; one (of the two) [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
コロキュアル[, korokyuaru] (n) colloquial [Add to Longdo]
雅俗[がぞく, gazoku] (n) refined and vulgar; classical and colloquial [Add to Longdo]
雅俗混交;雅俗混淆[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language) [Add to Longdo]
雅俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
君達;君たち[きみたち, kimitachi] (pn,adj-no) (fam) (male) (used colloquially by young females) you (plural); all of you; you all [Add to Longdo]
諺語[げんご, gengo] (n) (1) colloquialism; slang; (2) proverb [Add to Longdo]
口語体[こうごたい, kougotai] (n) colloquial style [Add to Longdo]
口語文[こうごぶん, kougobun] (n) colloquial language; colloquial sentence [Add to Longdo]
口語文法[こうごぶんぽう, kougobunpou] (n) colloquial grammar; grammar of modern spoken and written japanese [Add to Longdo]
口語訳[こうごやく, kougoyaku] (n) colloquial translation [Add to Longdo]
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion [Add to Longdo]
俗言[ぞくげん, zokugen] (n) colloquial language [Add to Longdo]
俗語[ぞくご, zokugo] (n,adj-no) colloquialism; colloquial language; (P) [Add to Longdo]
俗文[ぞくぶん, zokubun] (n) colloquial style [Add to Longdo]
俗文体[ぞくぶんたい, zokubuntai] (n) (obsc) (See 文語文) text written using colloquial language; text written using everyday language [Add to Longdo]
談話会[だんわかい, danwakai] (n) colloquium; symposium; gathering for discussion [Add to Longdo]
白話[はくわ, hakuwa] (n) colloquial Chinese [Add to Longdo]
白話小説[はくわしょうせつ, hakuwashousetsu] (n) novel written in colloquial Chinese [Add to Longdo]
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin [Add to Longdo]
話し言葉(P);話言葉[はなしことば, hanashikotoba] (n,adj-no) {ling} (See 書き言葉) spoken language; colloquial expression; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口语[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, / ] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] (exclamation); hiccough; hiccup; (Hong Kong colloquial) to cheat (i.e. 欺骗) [Add to Longdo]
嘿咻[hēi xiū, ㄏㄟ ㄒㄧㄡ, ] (colloquial) to make love [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱 [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] cooked (of food); ripe (of fruit); mature (of seeds); familiar; skilled; done; colloquial pr. shou2 [Add to Longdo]
胡适[Hú Shì, ㄏㄨˊ ㄕˋ, / ] Hu Shi (1891-1962), original proponent of writing in colloquial Chinese 白話文|白话文 [Add to Longdo]
虼蚤[gè zao, ㄍㄜˋ ㄗㄠ˙, ] flea (common colloquial word) [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, ] blood; informal colloquial and Taiwan pr. xie3; also pr. xue3 [Add to Longdo]
冯梦龙[Féng Mèng lóng, ㄈㄥˊ ㄇㄥˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Feng Menglong (1574-1646), late Ming dynasty novelist writing in colloquial (baihua), author of Tales old and new 古今小說|古今小说 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colloquy \Col"lo*quy\, n.; pl. {Colloquies}. [L. colloquium. See
   {Collocution}.]
   1. Mutual discourse of two or more persons; conference;
    conversation.
    [1913 Webster]
 
       They went to Worms, to the colloquy there about
       religion.               --A. Wood.
    [1913 Webster]
 
   2. In some American colleges, a part in exhibitions, assigned
    for a certain scholarship rank; a designation of rank in
    collegiate scholarship.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top