Search result for

codé

(107 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -codé-, *codé*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
code (vi ) หัวใจหยุดเต้น

English-Thai: Longdo Dictionary
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
code[VT] เข้ารหัส, See also: ใส่รหัส, ป้อนรหัส, Syn. encode, encipher, cypher, encrypt
code[VT] เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
code[VT] ถอดรหัสพันธุกรรม
code[N] ประมวลกฎหมาย
code[N] มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
code[N] รหัส, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์, Syn. cipher, cryptogram
codex[N] หนังสือโบราณที่เขียนด้วยลายมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
code(โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส,จัดเป็นรหัส, Syn. rules
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
coder(โค'เดอะ) n. เครื่องส่งและบันทึกรหัส,คนถอดรหัส,เครื่องเข้ารหัส
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
autocoder(ออโทโค'เดอะ) n. เครื่องคิดเลขหรือเรียงเลขที่อัตโนมัติ (automatic coder)
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
code(n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
code๑. รหัส, รหัสคำสั่ง [สัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูลหรือคำสั่ง]๒. คำสั่ง, โปรแกรม๓. ลงรหัส๔. เขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
code๑. ประมวล๒. รหัส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
codeรหัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
codeรหัส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
codeประมวลกฎหมาย [ดู capitulary ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
code๑. รหัส, รหัสคำสั่ง [สัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูลหรือคำสั่ง]๒. คำสั่ง, โปรแกรม๓. ลงรหัส๔. เขียนโปรแกรม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
codeรหัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
code division multiple access (CDMA)การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส (ซีดีเอ็มเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Code Napoleonประมวลกฎหมายนโปเลียน (ป. แพ่งฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
code of civil procedureประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Codeประมวลกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Code division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Code division multiple accessการร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส [TU Subject Heading]
Code numbersเลขรหัส [TU Subject Heading]
Code swiching (Linguistics)การสลับภาษา (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Code wordsอักษรรหัส [TU Subject Heading]
Codeineโคเดอิน,โคดีอิน,โคดีอีน [การแพทย์]
Codesรหัส [การแพทย์]
Codes, Tripletรหัสตติยะ [การแพทย์]
Codexโคเดกซ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
code switching (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โค้ด[N] code, Syn. รหัส, Example: โปรแกรมจะทำงานได้ ก็ต่อเมื่อโค้ดของโปรแกรมนั้นจะถูกนำมาไว้ในหน่วยความจำเสียก่อน, Notes: (อังกฤษ)
มาตรา[N] section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count unit: มาตรา, Thai definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
รหัส[N] code, See also: secret, cypher, cipher, Syn. เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Example: เราอาจใช้งานโปรแกรมได้ด้วยการนำรหัสของเจ้าของแฟ้มมาไข เปิดตัวยืนยันลักษณะแท้จริง, Thai definition: ข้อความลับที่เข้ารหัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระเบียบวินัย[N] discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
วินัยสงฆ์[N] code of monastic disciplines, See also: rule of discipline of the, Thai definition: ข้อประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์
ประมวลกฎหมาย[N] code of laws, See also: law code, Example: กรมสรรพากรจัดพิมพ์ประมวลกฎหมายภาษีอากรออกเผยแพร่, Count unit: ฉบับ, Thai definition: บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รวบรวมกฎหมายในลักษณะเดียวกันไว้เป็นระบบตามหลักวิชาการ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, Notes: (กฎหมาย)
ประมวลรัษฎากร[N] Revenue Code, See also: Code of Revenue, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ชื่อประมวลกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรฝ่ายสรรพากร
มนุสาร[N] Code of Manu, Syn. มนูสาร, มโนสาร, มนุสาราจารย์, Thai definition: ผู้แต่งกฎหมายธรรมศาสตร์เป็นคนแรก
มนุสาร[N] Code of law, Syn. มนูสาร, มโนสาร, Thai definition: ชื่อคัมภีร์กฎหมายมนูธรรมศาสตร์ฉบับย่อ
กฎยุทธวินัย[N] code of military ethics, See also: military regulations, Example: กฎยุทธวินัยของทหารมีความเข้มงวดมาก, Count unit: ข้อ, Thai definition: ชื่อย่อของกฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: bar code ; barcode   FR: code à barres [m]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   
การฝ่าฝืนกฎจราจร[n. exp.] (kān fāfeūn kot jarājøn) FR: infraction au code de la route [f] ; infraction de roulage [f] (Belg.)
การถอดรหัสพันธุกรรม[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam) FR: décodage du code génétique [m]
เข้ารหัส[v.] (khao rahat) EN: encode   FR: coder ; encoder
ข้อบัญญัติ[n.] (khøbanyat) EN: code of law ; article (of a law) ; stipulation   
ข้อควรประพฤติ[n. exp.] (khø khūan praphreut) EN: code of practice ; instructions   
ข้อพึงปฏิบัติ[n. exp.] (khø pheung patibat) EN: code of conduct   
โค้ด[n.] (khōt) EN: code   FR: code [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CODE    K OW1 D
CODES    K OW1 D Z
CODER    K OW1 D ER0
CODED    K OW1 D AH0 D
CODESA    K OW0 D EH1 S AH0
CODE'S    K OW1 D Z
CODERRE    K AH0 D EH1 R
CODELCO    K OW0 D EH1 L K OW0
CODEBREAKER    K OW1 D B R EY2 K ER0
CODEBREAKERS    K OW1 D B R EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
code    (v) (k ou1 d)
coded    (v) (k ou1 d i d)
codes    (v) (k ou1 d z)
codex    (n) (k ou1 d e k s)
codeine    (n) (k ou1 d ii n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
アクセスコード[, akusesuko-do] (n) access code [Add to Longdo]
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] code; secret code; password; pin number, #4,491 [Add to Longdo]
代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus), #6,509 [Add to Longdo]
代号[dài hào, ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] code name, #14,226 [Add to Longdo]
暗语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, / ] code word, #59,637 [Add to Longdo]
编码字符集[biān mǎ zì fú jí, ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, / ] coded character set, #320,425 [Add to Longdo]
代码页[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, / ] code page, #609,356 [Add to Longdo]
代码段[dài mǎ duàn, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] code segment [Add to Longdo]
可待因[kě dài yīn, ㄎㄜˇ ㄉㄞˋ , ] codeine [Add to Longdo]
略码[lu:è mǎ, ㄜˋ ㄇㄚˇ, / ] code [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top