Search result for

coûts

(4 entries)
(1.227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coûts-, *coûts*, coût
CMU English Pronouncing Dictionary
COUTS    K AW1 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガールスカウト[, ga-rusukauto] (n) Girl Scouts [Add to Longdo]
ボーイスカウト[, bo-isukauto] (n) Boy Scouts; (P) [Add to Longdo]
少年団[しょうねんだん, shounendan] (n) Boy Scouts [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

co ( K OW1)ûts ( T IY1 EH1 S)

 


  

 
co
  • abbr. สัญลักษณ์ธาตุโคบอลต์ (cobalt) abbr. อัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที [Hope]
  • /K OW1/ [CMU]
  • (n) // [OALD]
  • (n) // [OALD]
ts
  • /T IY1 EH1 S/ [CMU]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Coats, Colts, Kots, lotsen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
colts, cota, cotas, cotes, cotis, cotés, coïts, côtes, côtés, cors, coûts, écots, cote, coti, coté, côte, côté, bots, cois, cols, cons, coqs, dots, lots, mots, pots, rots, rôts, sots, cous

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top