Search result for

clippe

(44 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clippe-, *clippe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clipped[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
clipper[N] เครื่องมือที่ใช้ในการตัด
clipper[N] ผู้ที่ตัดหรือเล็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clippern. ผู้ตัด,กรรไกรตัดผมหรือขน,ปัตตาเลี่ยน,อุปกรณ์สำหรับตัด,คนหรือสิ่งที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,เครื่องบินที่บินเร็ว,ม้าเร็ว
hair-clippersn. กรรไกรตัดผม

English-Thai: Nontri Dictionary
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clipperคลิปเปอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
It's used in salons to disinfect combs, clippers and scissors.ใช้ในร้านทำผมเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามหวีแปรง ที่ตัดเล็บ และกรรไกร And How Does That Make You Kill? (2008)
We grab a Pan Am Clipper to Caracas, scoot on over to Rio for some fun in the sun,เราจะนั่งเครื่องแพนเอ็มไปคารากัส แล้วต่อไปที่ริโอ อาบแดดกันที่นั้น Public Enemies (2009)
He got clipped by a window sill.จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เขาโดน หน้าต่างหนีบน่ะครับ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Are going to win it all this year. [violently clipped sneeze] [sniffs] What do you think?จะชนะรวดหมดปีนี้ เธอคิดว่าไง? Introduction to Film (2009)
That the chief accidentally clipped the common bile duct?- ผอ.ไปหนีบ common bile duct โดยบังเอิญ New History (2009)
It seems that you may have accidentally clipped the common bile duct.มันดูเหมือนว่าคุณอาจจะหนีบ common bile duct โดยไม่ได้ตั้งใจ New History (2009)
It seems that you may have accidentally clipped the common bile duct.มันดูเหมือนว่าคุณอาจจะพลาด ไปหนีบท่อน้ำดีใหญ่ของเขานะ New History (2009)
The microscopic metal deposits on the clipped thumb bone don't match the baker's cigar cutter, but fortunately I'm extremely thorough and tenacious.ภาพจากกล้องจุลทรรศน์พบเศษโลหะติดอยู่บนกระดูกนิ้วหัวแม่มือที่ถูกตัด ไม่ตรงกับที่ตัดซิกาของคนทำขนมปัง แต่โชคดีที่ผมพยายามอย่างหนัก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Pluckers beat the feathers off dead chickens and beak clippers clip the beaks off of baby chicks.จงอยปากของ Plucker และขนของไก่ที่ตาย และคนตัดจะตัดจงอยปากของลูกไก่แรกเกิดเหล่านั้นออก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Your occupation is beak clipper?งานของคุณคือคนตัดจงอยปากหรอ? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Your grandmother's afghan and your nose hair clippers....พรมถักอัฟแกนของยายคุณ แล้วก็แหนบถอนขนจมูก You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clippeHe clipped the sheep.
clippeI clipped some articles out of the newspaper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไกร[N] scissors, See also: clippers, nippers, shears, Syn. กรรไกร, กรรไตร, Example: เขาใช้ตะไกรขลิบริมผ้าจนเรียบ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตัดโดยใช้หนีบมี 2 ขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อช่างร่อน[n. exp.] (phīseūa chang rǿn) EN: Clipper   
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears   FR: ciseaux [mpl]
ที่ตัดเล็บ[n.] (thī tat lep) EN: nail clipper   FR: coupe-ongles [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIPPED    K L IH1 P T
CLIPPER    K L IH1 P ER0
CLIPPERS    K L IH1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clipped    (v) (k l i1 p t)
clipper    (n) (k l i1 p @ r)
clippers    (n) (k l i1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clipper-Schaltung {f} [electr.]clipper; clipper circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃきしゃき[, shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
ぱかぱか[, pakapaka] (adv-to,adv) (on-mim) clip-clop; clippety-clop [Add to Longdo]
クリッパー[, kurippa-] (n) clipper [Add to Longdo]
クリッパーチップ[, kurippa-chippu] (n) {comp} Clipper Chip [Add to Longdo]
クリッパートンエンジェルフィッシュ[, kurippa-ton'enjierufisshu] (n) Clipperton angelfish (Holacanthus limbaughi) [Add to Longdo]
バリカン[, barikan] (n) (1) barber's clippers; (2) Barriquand et Marre; (P) [Add to Longdo]
刈り込み鋏[かりこみばさみ, karikomibasami] (n) hedge clippers [Add to Longdo]
切取り画素配列[きりとりがそはいれつ, kiritorigasohairetsu] (n) {comp} clipped pel array [Add to Longdo]
爪切り(P);爪切[つめきり, tsumekiri] (n) nail clippers; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]
クリッパーチップ[くりっぱーちっぷ, kurippa-chippu] Clipper Chip [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top