Search result for

cléments

(84 entries)
(3.5477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cléments-, *cléments*, clément
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cléments มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cléments*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clement[ADJ] ที่สบายๆ (อากาศ), Syn. warm, clear
inclement[ADJ] ไร้ความเมตตา (คำทางการ), See also: ไม่มีความกรุณาปราณี, Syn. harsh, unmerciful, Ant. clement, merciful
encirclement[N] การล้อมวง, See also: การล้อมรอบ, Syn. enclosure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encirclementการโอบล้อม, การตีวงล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Luxembourg high society in shock at death of André Clémentสังคมผู้ดีลักเซมเบิร์กตะลึง ข่าวการตายอังเดร คเลมองท์ The International (2009)
André Clément?อังเดร คเลมองท์ The International (2009)
What doesn't track is in his statement, the IBBC chairman, Jonas Skarssen claims that Clément had been with him in Luxembourg since 10 a.ซึ่งไม่ตรงกับคำกล่าวอ้าง ของประธานIBBC,โจนาส สการ์สเซ่น ที่บอกว่าคเลมองท์อยู่กับเขา ที่ลักเซมเบิร์กตั้งแต่ 10 โมงเช้า The International (2009)
M which is obviously impossible if Clément arrived in Berlin at 8 a.m.ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แหงๆ ถ้าคเลมองท์เพิ่งถึงเบอร์ลินตอน 8 โมงเช้า The International (2009)
Schumer, Clément this entire fucking wall.ชูเมอร์,คเลมองท์ ทั้งหมดห่านี่เลย The International (2009)
As I'm sure you're aware I have some questions regarding André Clément.ผมคิดว่าคุณคงไม่ขัดข้อง ผมมีบางคำถาม เกี่ยวกับอังเดร คเลมองท์ The International (2009)
It's my understanding that Mr. Clément was working at Mr. Skarssen's residence the night he was killed.ผมทราบมาว่ คุณคเลมองท์ไปทำธุระ... ที่บ้านของคุณสการ์สเซ่น คืนวันที่เขาถูกฆ่า The International (2009)
What you're telling me conflicts with Skarssen's statement in the gendarmerie's accident report which was that Clément had been working with him since 10 a.m.ที่คุณกำลังบอกผมมันขัดกับคำให้การของคุณสการ์สเซ่น ในรายงานอุบัติเหตุของตำรวจท้องที่ ซึ่งระบุว่าคเลมองท์อยู่กับเขาตั้งแต่สิบโมงเช้าแล้ว The International (2009)
The finalized report here says Clément arrived at 6 p.m.รายงานสุดท้ายอยู่นี่ ระบุว่าคเลมองท์มาถึงหกโมงเย็น The International (2009)
Madame Clément?คุณนายคเลมองท์ The International (2009)
Mrs. Clément, I'm sorry to keep calling you.คุณนายคเลมองท์ ขอโทษที่ต้องโทรหาคุณอีก The International (2009)
The last thing Schumer told Ella was that Clément was giving him information on an IBBC arms deal.ชูเมอร์บอกกับเอลล่าก่อนตาย ว่าคเลมองท์กำลังเปิดเผยเรื่องที่IBBCเจรจาซื้ออาวุธ The International (2009)
André Clément.อังเดร คเลมองท์ The International (2009)
Whitman found out that Clément was negotiating for the IBBC to purchase a large number of missile guidance and control systems from Calvini Defence.วิทแมนรู้มาว่าคเลมองท์ เป็นตัวแทนของ IBBC ในการเจรจา ...เพื่อที่จะซื่อรหัส ของจรวดนำวิถี ...และควบคุมมัน จาก Calvini Defense The International (2009)
I was fond of André Clément.ผมชอบอังเดร คเลมองท์นะ The International (2009)
Jean-Marc Clément was a farmer, but not a very good one.Jean-Marc Clément war Bauer, aber kein sehr guter. Let's Make Love (1960)
The third Jean-Marc Clément just happened to own a cannon factory.Der dritte Jean-Marc Clément besaß zufällig eine Kanonenfabrik. Let's Make Love (1960)
He left millions and was the first Clément to die vertically.Er hinterließ Millionen und starb als erster Clément nicht im Bett. Let's Make Love (1960)
The fourth Clément carried on the basic traditions of the family, which is to say, a prudent marriage plus a lively interest in balloons.Der vierte Clément führte die Familientradition fort, eine Vernunftehe und lebhaftes Interesse an Ballons. Let's Make Love (1960)
The fifth Clément was a man who went first-class.Der fünfte Clément liebte es erstklassig. Let's Make Love (1960)
The sixth Clément was pure patriot.Der sechste Clément war ein wahrer Patriot. Let's Make Love (1960)
This is the New York office of the worldwide Clément Enterprises.Das ist das New Yorker Büro der weltweiten Clément Enterprises. Let's Make Love (1960)
The current Jean-Marc Clément seems to embody all the traits of his forebears.Der jetzige Jean-Marc Clément vereint alle Eigenschaften seiner Vorfahren. Let's Make Love (1960)
What emergency concerns Mr Clément?Welcher Notfall könnte Mr. Clément angehen? Let's Make Love (1960)
I read no item in today's newspaper concerning Mr Clément.Heute stand nichts über Mr. Clément drin. Let's Make Love (1960)
How could anything theatrical concern Mr Clément?Was hat Mr. Clément mit dem Theater zu tun? Let's Make Love (1960)
"Some of the public figures up for laughs are Maria Callas, Elvis Presley, Van Cliburn and Jean-Marc Clément, amongst others.""Wir dürfen über Maria Callas, Elvis Presley, Van Cliburn, Jean-Marc Clément und andere lachen." Let's Make Love (1960)
You'll please return to Mr Clément's office.Gehen Sie bitte zurück in Mr. Cléments Büro. Let's Make Love (1960)
Maria Callases, Jean-Marc Cléments, step up.Callas-Doubles und die Cléments, alle hoch. Let's Make Love (1960)
Jean-Marc Cléments, Elvis Presleys, Van Cliburns...Jean-Marc Cléments, Elvis Presleys, Van Cliburns... Let's Make Love (1960)
You're trying out for Clément, aren't you?Sie sprechen bestimmt für Clément vor. Let's Make Love (1960)
Tighten it up. Cléments, please?Die Cléments bitte. Let's Make Love (1960)
I am Jean-Marc Clément.Ich bin Jean-Marc ClémentLet's Make Love (1960)
It's amazing. I saw Clément in a newsreel.Ich habe Clément in den Nachrichten gesehen. Let's Make Love (1960)
- Clément.- ClémentLet's Make Love (1960)
I could give you a tip on how to play Clément, if you're interested.Soll ich Ihnen sagen, wie Sie Clément spielen sollten? Let's Make Love (1960)
But I've always felt that Clément is a really sensitive man.Ich dachte immer, Clément wäre ein sehr sensibler Mann. Let's Make Love (1960)
I never heard anybody call Jean-Marc Clément crude.Ich habe noch nie gehört, dass jemand Clément grob nennt. Let's Make Love (1960)
But when Jean-Marc Clément comes up to a girl, as soon as he tells her his name, he expects her to drop dead with the honour.Wenn Clément auf ein Mädchen zugeht und ihr seinen Namen sagt, erwartet er, dass sie vor Ehrfurcht ohnmächtig wird. Let's Make Love (1960)
If you want to be this kind of person you characterise, Clément is nothing but a rich louse. Now, keep that in mind.Wenn Sie ihn realistisch spielen wollen, denken Sie dran, Clément ist ein reicher Schuft. Let's Make Love (1960)
She doesn't think very highly of Jean-Marc Clément.Sie hat keine hohe Meinung von Jean-Marc ClémentLet's Make Love (1960)
- When you're not imitating Clément.- Wenn Sie nicht Clément imitieren. Let's Make Love (1960)
Principal stockholder, Investors National, which is controlled by Clément Enterprises.Hauptaktionär Investors National, kontrolliert von Clément Enterprises. Let's Make Love (1960)
How do you sleep nights when you close a show, put 40 people out of work and bankrupt a man, all because he had the colossal gall to poke a little fun at the great Jean-Marc Clément?Wie schläft man, wenn man 40 Leute arbeitslos und einen Mann bankrott macht, nur weil die sich über den großen Jean-Marc Clément lustig machen? Let's Make Love (1960)
~ Marc Clément Ooh, ooh, ooh ~~ Marc Clément Ooh, ooh, ooh ~ Let's Make Love (1960)
~ Marc Clément Ooh, doo-doo-doo ~~ Marc Clément Ooh, doo-doo-doo ~ Let's Make Love (1960)
Jean-Marc Clément a rooster.Jean-Marc Clément als Hahn. Let's Make Love (1960)
Clément Enterprises has a large block of shares in NBC.Clément Enterprises besitzt viele Aktien von NBC. Let's Make Love (1960)
- Jean-Marc Clément.- Jean-Marc ClémentLet's Make Love (1960)
Mr Clément, I have it. I have a great idea.Verzeihung, Mr. ClémentLet's Make Love (1960)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงล้อม[N] encirclement, Example: ผมรู้สึกว่า ตัวเองเหมือนตกอยู่ในวงล้อมของสัตว์ร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce   FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
วงล้อม[n.] (wongløm) EN: encirclement   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEMENT    K L EH1 M AH0 N T
CLEMENTE    K L AH0 M EH1 N T EY0
CLEMENTI    K L EY0 M EY1 N T IY0
CLEMENTS    K L EH1 M AH0 N T S
CLEMENTZ    K L EH1 M AH0 N T S
CLEMENTIA    K L EY0 M EY1 N SH AH0
INCLEMENT    IH1 N K L AH0 M AH0 N T
INCLEMENT    IH2 N K L EH1 M AH0 N T
DICLEMENTE    D IH2 K L AH0 M EH1 N T EY0
CLEMENTSON    K L EH1 M AH0 N T S AH0 N
CLEMENTINE    K L EH1 M AH0 N T AY2 N
MCCLEMENTS    M AH0 K L EH1 M AH0 N T S
ENCIRCLEMENT    EH0 N S ER1 K AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Clement    (n) (k l e1 m @ n t)
clement    (j) (k l e1 m @ n t)
inclement    (j) (i1 n k l e1 m @ n t)
encirclement    (n) (i1 n s @@1 k l m @ n t)
encirclements    (n) (i1 n s @@1 k l m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解围[jiě wéi, ㄐㄧㄝˇ ㄨㄟˊ, / ] to lift an encirclement; to help sb out of trouble or embarrassment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top