หรือคุณหมายถึง chroniqü?
Search result for

chronique

(10 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronique-, *chronique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญหาเรื้อรัง[n. exp.] (panhā reūa rang) EN: chronic problem ; persistent problem   FR: problème chronique [m] ; problème persistant [m]
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history   FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum phongsāwadān) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประจำ[X] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant   FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent   FR: chronique ; persistant
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account   FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record   FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chronique \Chro`nique"\, n. [F. See {Chronicle}.]
     A chronicle. --L. Addison.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top