Search result for

chroma

(70 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chroma-, *chroma*
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chromat-Pref. "สี" ,สารสี
chromaticadj. เกี่ยวกับสีหรือสารสี,เกี่ยวกับระดับเสียงผันแปร
chromaticism(โครแมท'ทิซิสซึม) n. การใช้ระดับเสียงที่ผันแปร
chromatidn. ส่วนตามยาวที่โครโมโชมแบ่งตัวออกเป็น2 ส่วนตามยาว
chromato-Pref. "สี","สารสี"
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด
acritochromacyภาวะตาบอดสี

English-Thai: Nontri Dictionary
chromatic(adj) เกี่ยวกับสี,มีสี
achromatic(adj) ไม่มีสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chromaรงคะ, ความสดของสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chromatic aberrationรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatic colourสีรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chromatic numberรงคเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chromatic vision; chromatopsia; vision, color; vision, colourการเห็นสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatinโครมาทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chromatographyโครมาโทกราฟี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chromatophilia; chromophiliaการย้อมติดสีง่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatophobia; chromophobia๑. การย้อมติดสียาก๒. อาการไม่ชอบสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatophoreรงคพาหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chromaffin Cellsโครมาฟฟิ่นเซลล์,โครมาฟินเซลล์,เซลล์โครแมฟฟิน,โครแมฟฟินเซลล์ [การแพทย์]
Chromaffin Paragangliomaโครแมฟฟินพาราแกงกลิโอมา [การแพทย์]
Chromaffin Systemระบบโครแมฟฟิน;โครแมฟฟิน,ระบบ [การแพทย์]
Chromaffin Tissueเนื้อโครแม็ฟฟิน;เนื้อเยื่อโครแมฟฟิน [การแพทย์]
Chroman Ringวงโครแมน [การแพทย์]
Chromaticism (Music)ระบบครึ่งเสียง [TU Subject Heading]
chromatidโครมาทิด, ส่วนของโครโมโซมที่เกิดจากการแบ่งตัวตามยาวออกเป็นสองส่วน แต่ยังไม่หลุดออกจากกัน เกิดในระยะโพรเฟสของการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chromatid Breakการแตกหักของโครมาติด [การแพทย์]
Chromatinโครมาติน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chromatinโครมาติน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chromatin[โครมาติน] เป็นโครงสร้างย่อยของนิวเคลียส โครโมโซม 1 แท่งประกอบด้วยโครมาตินหรือโครมาทิด (Chromatid) ที่เหมือนกันซึ่งเกิดจากการที่โครโมโซมจำลองตัวเองขึ้นมาโดยโครมาตินหรือโครมาทิดทั้งสองจะติดกันตรงส่วนที่เรียกว่า เซนโทรเมียร์ (Centromere) โครมาทิน หรือ โครมาติน (chromatin) คือ สายของดีเอ็นเอ(DNA)สายยาวเพียงสายเดียวที่พันตัวรอบโปรตีนที่ชื่อ“ฮิสโตน(histone)”เอาไว้ ทำให้รูปร่างของโครมาทิน(chromatin) มีรูปร่างคล้ายลูกปัดที่มีลักษณะเรียงต่อๆกัน โดยมีสายของดีเอ็นเอ(DNA)พันรอบลูกปัดนั้นอยู่ โครมาทิน(chromatin) จึงเป็นสารประเภท “นิวคลีโอโปรตีน (Nucleoprotein)” [มาจากคำว่า Nucleic + Protein ซึ่งดีเอ็นเอ(DNA)เป็นพวก Nucleic acid ส่วนฮิสโตน(histone) เป็นโปรตีน] นอกจากนี้ในโครมาทิน(chromatin)ยังประกอบด้วยโปรตีนที่ไม่ใช่ฮิสโตน (nonhistone)อีกด้วย โดยโครมาทิน(chromatin) จะพบในส่วนของนิวเคลียส เมื่อทำการย้อมสีเซลล์ของเซลล์แบบทั่วๆไป ในส่วนของโครมาทิน(chromatin) จะสามารถติดสีได้ดีและมีรูปร่างคล้ายเส้นใยตาข่าย (chromatin network) ละเอียดๆ จึงทำให้เห็นส่วนของนิวเคลียสได้ชัดเจน โดยโครมาทิน(chromatin)มักพบได้ในช่วงที่เซลล์ไม่มีการแบ่งตัวหรืออยู่ในระยะอินเตอร์เฟส (interphase)
chromatograph (n ) กรรมวิธีในการวิเคราะห์ทางวิชาเคมี : เทคนิคสำหรับการแยกส่วนประกอบในสารผสม
chromatography (n ) การแยกสี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're doing chromatography lab today, so find your partners and break into groups of four.วันนี้เราจะทำแล๊ป แยกสารประกอบ ให้หาเพื่อนแล้วก็ แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คน Juno (2007)
Who's ready for some chromamagnificence?มีใครพร้อมจะทำโครมาโทกราฟีแล้วบ้าง Juno (2007)
It was likely made using oxydizing agents, including chromates, peroxides, perchlorates, chlorates, and red mercury, all jammed into a device no larger than a cell phone.มันเหมือนกับสร้างด้วยสารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับออกซิเจน ส่วนผสม โครเมท, เปโรไซด์, เปอร์โคลเรท, โคลเรต และ เร้ด เมอคิวรี่ รวมกันอยู่ในวัตถุขนาดเท่าโทรศัพท์มือถือ Mayhem (2008)
Now if I play, chromatic scale there's no measurable response.ถ้าผมไล่โน๊ตไปเรื่อยๆ จะไม่มีปฎิกิริยาให้เห็นชัด Sherlock Holmes (2009)
But our EPA contact suggested we search for sodium chromate?ในช่วง 6 เดือนนี้ไม่เจอเลย แต่กองควบคุมมลพิษแนะนำ ให้เราหาจากโซเดียมโครเมท The Bishop Revival (2010)
The chromatic scale consists of 12 tones.มาตรวัดความผันแปรของเสียง ประกอบด้วย 12 ระดับเสียง Music of the Spheres (2012)
The color of your pants just matches the chroma key behind you.สีของกางเกงของคุณ เพียงแค่ตรงกับ ที่สำคัญสีมาอยู่ข้างหลังคุณ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเพี้ยนสี[n. exp.] (khwām phīen sī) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [f]
กล้องถ่ายภาพรายละเอียดสูง[n. exp.] (klǿng thāi phāp rāi laīet sūng) EN: panchromatic telescope   FR: télescope panchromatique [m]
รงค์[adj.] (rong) EN: chromatic   FR: chromatique

CMU English Pronouncing Dictionary
CHROMALLOY    K R OW0 M AE1 L OY0
CHROMAKALIM    CH R OW2 M AH0 K AA2 L IY1 M
CHROMATOGRAM    K R OW0 M AE1 T AH0 G R AE0 M
CHROMATOGRAMS    K R OW0 M AE1 T AH0 G R AE0 M Z
CHROMATOGRAPHY    K R OW0 M AH0 T AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chromatic    (j) (k r ou1 m a1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chromatizität {f}chromaticity [Add to Longdo]
Chromatogramm {n}chromatogram [Add to Longdo]
Chromatographie {f}chromatography [Add to Longdo]
chromatiert {adj}with olive drap color [Add to Longdo]
chromatisch {adj}chromatic [Add to Longdo]
chromatisch {adv}chromatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
ろ紙クロマトグラフィー;濾紙クロマトグラフィー[ろしクロマトグラフィー, roshi kuromatogurafi-] (n) paper chromatography [Add to Longdo]
アクロマート[, akuroma-to] (n) achromat [Add to Longdo]
アクロマチックレンズ[, akuromachikkurenzu] (n) achromatic lens [Add to Longdo]
アフィニティークロマトグラフィー[, afinitei-kuromatogurafi-] (n) affinity chromatography [Add to Longdo]
アポクロマート[, apokuroma-to] (n) Apochromat (ger [Add to Longdo]
オルソクロマチック[, orusokuromachikku] (adj-no) orthochromatic [Add to Longdo]
オルソパンクロマチック[, orusopankuromachikku] (adj-no) orthopanchromatic [Add to Longdo]
ガスクロ[, gasukuro] (n) (abbr) (See ガスクロマトグラフィー) gas chromatography [Add to Longdo]
ガスクロマトグラフ[, gasukuromatogurafu] (n) gas chromatograph [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chroma
   n 1: chromatic purity: freedom from dilution with white and
      hence vivid in hue [syn: {saturation}, {chroma},
      {intensity}, {vividness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top