Search result for

chose

(72 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chose-, *chose*
Possible hiragana form: ちょせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chose[VT] กริยาช่อง 2 ของ choose
chose[VI] กริยาช่อง 2 ของ choose
chosen[VT] กริยาช่อง 3 ของ choose
chosen[VI] กริยาช่อง 3 ของ choose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chose(โชส) v.,n. กริยาช่อง 2 ของ choose,สิ่งของ,สังหาริมทรัพย์
chosen(โซ'เซิน) n. กริยาช่อง 3 ของ choose adj. เลือกสรรแล้ว
well-chosen(เวล'โช เซิน) adj. เลือกมาอย่างดี,คัดมาอย่างด'

English-Thai: Nontri Dictionary
chose(vt) pt ของ choose
chosen(vt) pp ของ choose

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chose (Fr.)สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose in actionสิทธิประโยชน์อนาคต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose in action๑. สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์๒. ทรัพย์พิพาทในคดี [ดู thing in action] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose in possessionทรัพย์ในครอบครอง [ดู chose in action ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose jugée (Fr.)คดีที่ตัดสินเสร็จเด็ดขาดแล้ว, ปัญหาที่วินิจฉัยเด็ดขาดแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose localทรัพย์ซึ่งติดกับที่ประจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose transitoryทรัพย์ซึ่งติดกับที่ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choses in actionสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I could always write it. I chose not to.ไม่ ผมเขียนมันได้ตลอดเวลาแหละ ผมเลือกที่จะไม่เขียน There Might be Blood (2008)
"dad, I refuse to recognize your existence because I have chosen James Bond as my dad"?\"พ่อครัับ.. ผมปฏิเสธการคงอยู่ของคุณ\ เพราะผมเลือกเจมส์บอนด์เป็นพ่อ Birthmarks (2008)
I chose to do coke.คุณหลับอยู่ ผมเลือกใช้โคเคน Joy (2008)
Would that be the echo that Foreman chose not to run with you after I dashed his new drug discovery dreams?นั่นอาจเพราะเอ็กโค่ที่โฟร์แมนเลือก ไม่ทำงานกับคุณ หลังจากที่ฉันทำลาย ความฝันที่จะพบยาชนิดใหม่ของเขา Emancipation (2008)
You could have chosen to ignore his taunts.แต่ท่านสามารถเลือกที่จะนิ่งเฉยได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
He knew he'd have to trust his knights with his life, so he chose them from the families that had sworn allegiance to him.เขาต้องการอัศวินที่เขาสามารถฝากชีวิตไว้ได้ เพราะงั้นเขาจึงเลือกคนที่สาบานว่าจะจงรักภักดีกับเขา Lancelot (2008)
I submit to no one. I chose them.ข้าจะยอมก็แต่คนที่ข้าเลือกเท่านั้น Lair of Grievous (2008)
The Questing Beast chose Arthur. That means the Old Religion has decided his fate.อสูรปริศนาได้เลือกอาเธอร์เป็นเหยื่อ, ชะตากรรมเขาถูกเลือกไว้แล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
Since she chose to sit next to you make sure you be good to her, okay?ในเมื่อเธอเลือกนั่งข้างนาย ทำตัวดีๆละ เข้าใจมั๊ย Baby and I (2008)
Supposedly, the Ugha tribe were chosen by the gods 7,000 years ago to build a giant city out of solid gold.ว่ากันว่าเผ่าอูคาได้รับเลือกจากพระเจ้าเมื่อ 7,000 ปีก่อน เพื่อสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่ทำจากทอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Clearly I have chosen the wrong pressure point.แน่นอน ตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We are the chosen ones!เราคือผู้ถูกเลือก เพียงหนึ่งเดียว ! The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
choseAim very proud of the job I chose myself.
choseEverything chose to go wrong during his absence.
choseFinally, she chose another kitten.
choseFor a guy who was chosen by his father as the only son to be taught the secrets of this (martial) art he doesn't have much of a kick.
choseHave you chosen what to do next Sunday yet?
choseHe chose a good wife.
choseHe chose education for his career.
choseHe chose every word with care.
choseHe chose his words carefully.
choseHe chose not to run for the presidential election.
choseHe chose the wrong man to pick a fight with.
choseHe chose to have me stay.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันเดียวกัน[n. exp.] (an dīokan) FR: identique ; la même chose
อันละ[X] (an la) FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไร ๆ[X] (arai arai) FR: quelque chose ?
อะไรอีก[X] (arai īk) FR: autre chose ?
บางสิ่ง[n. exp.] (bāng sing) EN: something   FR: certaines choses ; quelque chose
บางสิ่งบางอย่าง [X] (bāng sing bāng yāng) EN: something   FR: quelque chose
บางอย่าง[X] (bāng yāng) EN: something ; some things   FR: certaines choses ; quelque chose
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOSE    CH OW1 Z
CHOSEN    CH OW1 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chose    (v) (ch ou1 z)
chosen    (v) (ch ou1 z @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御題[ぎょだい, gyodai] (n) theme chosen for an imperial poetry contest [Add to Longdo]
候補地[こうほち, kouhochi] (n) proposed site; site chosen [Add to Longdo]
緒戦[しょせん(P);ちょせん, shosen (P); chosen] (n) beginning of hostilities; beginning of competition; (P) [Add to Longdo]
選に入る[せんにはいる, sennihairu] (exp,v5r) to be selected; to be chosen [Add to Longdo]
選ばれし者;撰ばれし者;択ばれし者[えらばれしもの, erabareshimono] (n) the chosen one; the chosen ones; the select few [Add to Longdo]
選曲[せんきょく, senkyoku] (n) (1) chosen song; choosing a song; (vs) (2) to choose a song [Add to Longdo]
選民[せんみん, senmin] (n) the chosen people [Add to Longdo]
選民意識[せんみんいしき, senmin'ishiki] (n) sense of being the chosen people [Add to Longdo]
選民思想[せんみんしそう, senminshisou] (n) (See 選民) elitism; idea of being part of a chosen people [Add to Longdo]
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选召[xuǎn zhào, ㄒㄩㄢˇ ㄓㄠˋ, / ] chosen and called [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Choose \Choose\, v. t. [imp. {Chose}; p. p. {Chosen}, {Chose}
   (Obs.); p. pr. & vb. n. {Choosing}.] [OE. chesen, cheosen,
   AS. ce['o]san; akin to OS. kiosan, D. kiezen, G. kiesen,
   Icel. kj[=o]sa, Goth. kiusan, L. gustare to taste, Gr. ?,
   Skr. jush to enjoy. [root]46. Cf. {Choice}, 2d {Gust}.]
   1. To make choice of; to select; to take by way of preference
    from two or more objects offered; to elect; as, to choose
    the least of two evils.
    [1913 Webster]
 
       Choose me for a humble friend.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To wish; to desire; to prefer. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The landlady now returned to know if we did not
       choose a more genteel apartment.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {To choose sides}. See under {Side}.
 
   Syn: Syn. - To select; prefer; elect; adopt; follow.
 
   Usage: To {Choose}, {Prefer}, {Elect}. To choose is the
      generic term, and denotes to take or fix upon by an
      act of the will, especially in accordance with a
      decision of the judgment. To prefer is to choose or
      favor one thing as compared with, and more desirable
      than, another, or more in accordance with one's tastes
      and feelings. To elect is to choose or select for some
      office, employment, use, privilege, etc., especially
      by the concurrent vote or voice of a sufficient number
      of electors. To choose a profession; to prefer private
      life to a public one; to elect members of Congress.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chose \Chose\, n.; pl. {Choses}. [F., fr. L. causa cause,
   reason. See {Cause}.] (Law)
   A thing; personal property.
   [1913 Webster]
 
   {Chose in action}, a thing of which one has not possession or
    actual enjoyment, but only a right to it, or a right to
    demand it by action at law, and which does not exist at
    the time in specie; a personal right to a thing not
    reduced to possession, but recoverable by suit at law; as
    a right to recover money due on a contract, or damages for
    a tort, which can not be enforced against a reluctant
    party without suit.
 
   {Chose in possession}, a thing in possession, as
    distinguished from a thing in action.
 
   {Chose local}, a thing annexed to a place, as a mill.
 
   {Chose transitory}, a thing which is movable. --Cowell.
    Blount.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chose \Chose\,
   imp. & p. p. of {Choose}.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 chose [ʃoz]
   affair; business; business deal; case; matter
   thing
   article; object; thing
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 choose
 
 1. (chose, chosen) seçmek, ayırmak, tercih etmek, arzu etmek, istemek
 2. tercih yapmak. cannot choose but mecburdur. chooser seçen kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mischoose
 
 1. (chose, chosen) yanlış seçmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top