Search result for

chis

(94 entries)
(0.4441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chis-, *chis*.
English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chisel    [VI] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
chisel    [VT] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
chisel    [VT] สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
chisel    [VI] สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
chisel    [N] สิ่ว
chisel in    [PHRV] เข้าร่วมโดยไม่ได้รับเชิญ (คำไม่เป็นทางการ)
chisel out of    [PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ฉ้อโกง, Syn. cheat out of

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chiselสิ่วหน้าแบน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chisThey are chiseling a statue out of marble.
chisShe was a girl with finely chiseled features.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chisel(ชิซ'เซิล) {chiseled,chiseling,chisels} n. สิ่ว,สลัก vt. ตัดด้วยสิ่ว,สลัก,โกง,หลอกลวง vi. สลักด้วยสิ่ว, See also: chiseler n. ดูchisel
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
catechise(แคท'ทะไคซ) vt. ดูcatechize
catechism(แคท'ทะคิสซึม) n. วิธีการสอนแบบคำถามคำตอบ,ปุจฉาวิสัชนา., See also: catechismal adj.
churchism(เชิร์ช'อิสซึม) n. ความเคร่งครัดในพิธีศาสนา
disenfranchise(ดิสเอนแฟรน'ไชซ) vt. ดูdisfranchise.
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ,ตัดสิทธิ,ถอนสิทธิพลเมือง,ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right

English-Thai: Nontri Dictionary
chisel(n) สิ่ว
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
anarchist(n) ผู้นิยมอนาธิปไตย
catechise(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์,ยกเลิกสิทธิ์
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ,การให้สิทธิออกเสียง,การให้สัมปทาน
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัด    [V] chisel, See also: gouge, carve, Example: ช่างใช้สิ่วสกัดหัวตะปูออก, Thai definition: ตัดของแข็งให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน, Notes: (เขมร)
ตะเภา    [N] Cochin, See also: Chisnese fowl, Syn. ไก่ตะเภา, Example: ชาวบ้านเลี้ยงไก่ตะเภาเกือบ 50 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไก่ชนิดหนึ่งตัวอ้วนใหญ่สีน้ำตาล มักมีขนที่แข้ง หางสั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
หินดินดาน[n.] (hindindān) EN: shale   FR: argile schisteuse [f]
หินน้ำมัน[n.] (hinnāmman) EN: oil shale   FR: schistes bitumineux [mpl]
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การปล่อยให้เป็นอิสระ[n. exp.] (kān plǿi hai pen itsara) FR: affranchissement [m]
คำถาม คำตอบ[n. exp.] (khamthām khamtøp) EN: questions and answers ; catechisms   FR: questions et réponses [fpl]
คิดดูก่อน[xp] (khīt dū køn) FR: réfléchissons-y d'abord
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeūm) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher   FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHISM    CH IH1 Z AH0 M
CHISOM    CH IH1 S AH0 M
CHISAM    CH IH1 S AH0 M
CHISUM    CH IH1 Z AH0 M
CHISEL    CH IH1 Z AH0 L
CHISOLM    CH IH1 S OW0 M
CHISMAR    CH IH1 Z M ER0
CHISMAN    CH IH1 S M AH0 N
CHISLER    CH IH1 S AH0 L ER0
CHISELS    CH IH1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chisel    (v) (ch i1 z l)
chisels    (v) (ch i1 z l z)
chiselled    (v) (ch i1 z l d)
chiseller    (n) (ch i1 z @ l @ r)
chisellers    (n) (ch i1 z @ l @ z)
chiselling    (v) (ch i1 z @ l i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
知識[ちしき, chishiki] (n) ข้อมูล, ความรู้
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] (n) ฐานความรู้ (Knowledge base)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8 [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
アーチステック[, a-chisutekku] (adj-no) artistic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] chisel; engrave [Add to Longdo]
[záo, ㄗㄠˊ, / ] chisel; mortise (hole in wood for joint); certain [Add to Longdo]
凿子[záo zǐ, ㄗㄠˊ ㄗˇ, / ] chisel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen [Add to Longdo]
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing [Add to Longdo]
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マルチサービス[まるちさーびす, maruchisa-bisu] multiservice [Add to Longdo]
マルチシステムネットワーク[まるちしすてむねっとわーく, maruchishisutemunettowa-ku] multisystem network [Add to Longdo]
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading [Add to Longdo]
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地租[ちそ, chiso] Grundsteuer [Add to Longdo]
地誌[ちし, chishi] Topographie [Add to Longdo]
知識[ちしき, chishiki] Wissen, Kenntnis [Add to Longdo]
稚拙[ちせつ, chisetsu] naiv, kindlich, kunstlos [Add to Longdo]
窒息[ちっそく, chissoku] Erstickung, das_Ersticken [Add to Longdo]
窒息死[ちっそくし, chissokushi] Erstickungstod [Add to Longdo]
窒素[ちっそ, chisso] Stickstoff, Nitrogen [Add to Longdo]
致死量[ちしりょう, chishiryou] lethale_Dosis [Add to Longdo]
遅速[ちそく, chisoku] Geschwindigkeit, Schnelligkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top