Search result for

chartes

(420 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chartes-, *chartes*, charte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chartes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chartes*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chart[VT] กำหนดแผนการ, See also: วางแผน, Syn. plan
chart[N] ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
chart[VT] ทำแผนที่, See also: ทำแผนภาพ, ทำแผนภูมิ, Syn. draft, draw up, out line
chart[N] แผนที่, See also: แผนที่การบิน, แผนที่ทะเล, ผังอากาศ, Syn. map
charts[N] การขึ้นอันดับ, See also: การทำสถิติ
charter[N] กฎบัตร, See also: เอกสารทางการ, รัฐธรรมนูญ
charter[VT] เช่า, See also: ให้บริการ, ให้เช่ารถ, Syn. hire, lease, rent
charter[ADJ] ที่เช่ามา, See also: ที่เหมาจ้าง, ที่ว่าจ้าง, ซึ่งเหมา
charter[N] ใบอนุญาต, See also: ตราตั้ง, ใบทะเบียน, หนังสืออนุญาต, Syn. license, grant
charter[N] สัญญาเช่า, See also: หนังสือสัญญา, สัญญารับเหมา
charter[VT] อนุญาต, See also: อนุญาตให้ตั้งบริษัท, ออกใบอนุญาตให้, ออกใบจดทะเบียนให้, อนุมัติให้จัดตั้ง, Syn. license, authorize
chart out[PHRV] วางแผน, See also: วางแผนงาน
uncharted[ADJ] ไม่คุ้นเคย, See also: ไม่รู้จัก, แปลก, ไม่เคยเห็น, Syn. unexplored, unknown, strange, undiscovered, unfamiliar, Ant. familiar
chart room[N] หอบังคับการ
Magna Charta[N] กฎหมาย, See also: รัฐธรรมนูญ, Syn. Magna Carta
United Nations Charter[N] กฎบัตรสหประชาชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
chartist(ชาร์'ทิสทฺ) n. ผู้เชียวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น
chartulary(คาร์'ชะเลอรี) n. หนังสือสัญญา,หนังสือรวมแผนภูมิหรือแผนที่
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
flowchart symbolสัญลักษณ์ผังงานหมายถึงรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แทนการปฏิบัติงานของข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (flowchart) ดู flowchart ประกอบ
gantt chartแผนภูมิแกนต์หมายถึง แผนผังคุมกำหนดงาน มักใช้ในด้านการจัดการโครงการ ผังในลักษณะนี้จะแสดงถึงปริมาณงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ เพื่อทำงานนั้นให้ลุล่วง
program flowchartผังงานโปรแกรมหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมจริง ๆ
time chartn. แผนภูมิเทียบเวลาท้องถิ่นต่าง ๆ ของโลก
unchartered(อันชาร์ท'เทิร์ด) adj. ไม่มีกฎข้อบังคับ,ไม่มีกฎหมาย,ไม่ได้รับอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
chart(n) แผนภูมิ,แผนที่,แผนผัง,บัญชี,ตาราง,แผนภาพ
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
program flowchartผังงานโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
psychrometric chartแผนภูมิไซโครเมตรี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
process chartแผนภูมิประมวลผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pie-chartแผนภูมิรูปวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
system flowchartผังงานระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system chartแผนภูมิระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statistical chartแผนภูมิสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arithmetic chartแผนภูมิเลขคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
age pyramid; age pyramid chartแผนภูมิอายุรูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
age pyramid chart; age pyramidแผนภูมิอายุรูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bathymetric chartแผนที่ความลึกน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bar chartแผนภูมิแท่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
municipal charterกฎบัตรจัดตั้งเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple bar chartแผนภูมิแท่งพหุลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
comfort chartแผนภูมิภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chartaceous; papyraceousคล้ายกระดาษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chartel; cartel๑. เอกสารแลกเปลี่ยนเชลยศึกระหว่างคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ข้อตกลงระงับการแข่งขันกันทางธุรกิจ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charterกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter๑. กฎบัตร (ก. ระหว่างประเทศ) [ดู carta]๒. พระบรมราชานุญาต (ก. อังกฤษ)๓. สัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charter agreementสัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Charter of the United Nationsกฎบัตรสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter, municipalกฎบัตรจัดตั้งเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter-landที่ดินเช่า (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charter-party; charterpartyคู่สัญญาในสัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chartered Life Underwriter (C.L.U.)วุฒิบัตรซีแอลยู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel; chartel๑. เอกสารแลกเปลี่ยนเชลยศึกระหว่างคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ข้อตกลงระงับการแข่งขันกันทางธุรกิจ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chartแผนภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chart, flowผังงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Charta; Magna Cartaมหากฎบัตร (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chartaceous; papyraceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
C.L.U. (Chartered Life Underwriter)วุฒิบัตรซีแอลยู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
C.P.C.U. (Chartered Property and Casualty Underwriter)วุฒิบัตรซีพีซียู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chartered loss adjusterผู้เจรจาตกลงความเสียหายชาร์เตอร์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chartered Property and Casualty Underwriter (C.P.C.U.)วุฒิบัตรซีพีซียู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chartered shipเรือเช่าเหมาลำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chartererผู้เช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
charterparty; charter-partyคู่สัญญาในสัญญาเช่าเหมาเรือ (หรือเครื่องบิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detail chartแผนภูมิละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detail flowchartผังงานละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dot chartแผนภูมิจุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flow chartผังงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frequency bar chartแผนภูมิแท่งความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
f-chartแผนภูมิเอฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chartแผนภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chartแผนภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Flowchartผังงาน [คอมพิวเตอร์]
Chartersกฎบัตร , กฎบัตร [TU Subject Heading]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ , กฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Municipal chartersกฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล , กฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล [TU Subject Heading]
Charter schoolsโรงเรียนในกำกับของรัฐ [TU Subject Heading]
Charter-partiesการเช่าเหมาเรือ [TU Subject Heading]
Chartersกฎบัตร [TU Subject Heading]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Charts, diagrams, etc.; Chartsแผนภูมิ, แผนภาพ, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Flow chartsผังงาน [TU Subject Heading]
Gantt chartsแกนทท์ ชาร์ท [TU Subject Heading]
Organization chartsผังองค์การ [TU Subject Heading]
United Nations. Chartersสหประชาชาติ. กฎบัตร [TU Subject Heading]
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]
ASEAN Charterกฎบัตรอาเซียน เป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะให้สถานะทางกฎหมายหรือนิติฐานะแก่อาเซียน และวางกรอบโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อทำให้อาเซียนเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นมาก ยิ่งขึ้นต่อกติกาและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันจะนำมาซึ่งการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนยังมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชน เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดตั้งองค์กรใหม่ๆ เพื่อปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนอาเซียน เช่น องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามกฎบัตรฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [การทูต]
charterกฎบัตร หนังสือสัญญาก่อตั้ง เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มีข้อผูกพันแน่นอน เช่น กฎบัตร สหประชาชาติ [การทูต]
Pacific Charterคือกฎบัตรแปซิฟิค ซึ่งประกาศ ณ กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ในโอกาสที่มีการตกลงกันทำสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asia Defense Treaty-SEATO ) ประเทศที่ลงนามเป็นภาคีในสนธิสัญญา คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาสาระสำคัญในสนธิสัญญาดังกล่าว หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SEATO (ซีโต้) นั้นคือ ทุกประเทศภาคีจะร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมาตรฐานการครอง ชีพสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และมีสวัสดิภาพสังคมที่ดี แต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคามสนธิสัญญาคือ บรรดาประเทศภาคีตกลงที่จะป้องกันหรือตอบโต้ความพยายามใด ๆ ที่จะล้มล้างเสรีภาพที่มีอยู่ในเขตสนธิสัญญา หรือทำลายอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งเขตแดนของประเทศภาคี พูดอย่างสั้น ๆ ก็คือฝ่ายโลกเสรีอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ ต้องการกีดกันมิให้ประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าไปมีอำนาจครอบงำดินแดนเขต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างสงครามเย็น (Cold War ) โดยวิธีรุกรานหรือวิธีอื่นใดก็ตาม [การทูต]
Breakeven chartผังแสดงจุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Chart of accountsผังบัญชี [การบัญชี]
Flowchartแผนภูมิสายการทำงาน [การบัญชี]
Audiogram Chartตารางบันทึกออดิโอแกรม [การแพทย์]
Bar Chartแผนภูมิแท่ง [การแพทย์]
Bar Chart, Proportionalแผนภูมิแท่งแยกส่วนประกอบ [การแพทย์]
Body Temperature Chart, Basalการวัดอุณหภูมิเบซัลของร่างกาย,การวัดอุณหภูมิเบซัลของร่างกาย [การแพทย์]
Chart Presentationการนำเสนอโดยแผนภูมิ [การแพทย์]
Chartreuseสีบรั่นดี [การแพทย์]
Chartsรูปแผนภูมิ,แผนภูมิ [การแพทย์]
Charts, Combined Valueตารางค่ารวม [การแพทย์]
Chartulaeยาผงที่แบ่งเป็นซอง [การแพทย์]
Correlation Chartsแผนภูมิความเกี่ยวพัน [การแพทย์]
Flip Chartsภาพพลิก [การแพทย์]
Flowchartผังงาน หรือแผนภาพ [การจัดการความรู้]
chartแผนภูมิ, รูปเรขาคณิตหรือรูปภาพแทนขนาดของข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงเดียว, แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramid bar chartแผนภูมิแท่งพีระมิด, แผนภูมิแท่งที่เรียงซ้อนกันอยู่เป็นรูปพีระมิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
multiple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงซ้อน, แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่สนใจศึกษาตั้งแต่ 2 ลักษณะหรือ 2 ช่วงเวลาขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
overlapping bar chartแผนภูมิแท่งซ้อนกัน, แผนภูมิแท่งที่จัดเรียงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ทั้งค่าบวกค่าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pie chartแผนภูมิรูปวงกลม, แผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bar chart [bar graph]แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละแท่งแปรตามขนาดของข้อมูล แต่ความกว้างเท่ากัน แท่งเหล่านี้อาจเรียงตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flowchartผังงาน,  ผังงานเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้รูปสัญลักษณ์มาเรียงต่อกัน สัญลักษณ์แต่ละแบบจะมีความหมายถึงกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยจะมีคำอธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมในรูปสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานได้ถูกกำหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Growth Chartแผนภูมิบันทึกการเติบโต [การแพทย์]
Flip chartภาพพลิก
ภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง ลักษณะของภาพพลิกที่ดี คือ ควรมีรูปภาพชัดเจนเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ดี ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ควรใช้สีตัดกันหรือกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม รูปภาพควรเป็นภาพสีเพราะจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าภาพขาว – ดำ ภาพพลิกหนึ่งชุดควรเป็นเรื่องเดียวกันและเรียงภาพตามลำดับก่อนหลังอย่างถูกต้อง คำอธิบายควรเป็นประโยคสั้นๆ กะทัดรัด ตัวอักษรขนาดใหญ่และเป็นรูปแบบเดียวกัน ควรเย็บรวมแผ่นอย่างมั่นคงและออกแบบสำหรับติดตั้งกับขาหยั่งขาตั้งที่แข็งแรง

เทคนิคการใช้ภาพพลิกที่ดีควรติดตั้งภาพพลิกบนขาหยั่งหรือขาตั้งให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน ขณะใช้งานควรอธิบายตามลำดับอย่างต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา ขณะใช้งานอย่าบังสื่อควรยืนอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของสื่อเสมอ ในการชี้สื่อภาพพลิกควรใช้ไม้หรือวัสดุทึบแสงชี้ไม่ควรใช้มือชี้ ควรเปิดโอกาสให้คนดูมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วย และควรมีบทสรุปหรือกิจกรรมต่อเนื่องในตอนท้ายของเรื่อง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flow chartแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน
INDEX 1. REVISION CHART ............................................................ (n ) INDEX 1. REVISION CHART ................................................................................................................................................. 3 2. INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4 3. LOGIN ...................................................................................................................................................................... 5 4. SALE FRONT END ................................................................................................................................................ 6 5. ARCHIVES .............................................................................................................................................................. 8 5.1. PRICELIST ........................................................................................................................................................ 8 5.1.1. Department programming .................................................................................................................. 8 5.1.2. Items .................................................................................................................................................... 10 5.1.3. Cover charge ...................................................................................................................................... 12 5.1.4. Variants programming ....................................................................................................................... 13 5.1.5. Favourites programming .................................................................................................................. 14 5.2. CUSTOMERS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 14 5.2.1. Customer Recall ................................................................................................................................ 15 5.2.2. Customer history ............................................................................................................................... 15 5.2.3. Pending documents archive ............................................................................................................. 16 5.2.4. Receipt suspension for summary invoice ...................................................................................... 16 5.2.5. Issue of an unpaid receipt ................................................................................................................ 17 5.2.6. Summary invoice ............................................................................................................................... 17 5.3. FOOD STAMPS ................................................................................................................................................ 17 5.3.1. New issuer Company ........................................................................................................................ 18 5.3.2. Food Stamps denomination programming ..................................................................................... 19 5.3.3. Food Stamps balance ....................................................................................................................... 19 5.3.4. Food Stamps total management ..................................................................................................... 20 5.3.5. Food Stamps modifications .............................................................................................................. 20 5.3.6. Food Stamps invoicing ...................................................................................................................... 21 5.4. WAREHOUSE .................................................................................................................................................. 22 5.4.1. Create a recipe .................................................................................................................................. 22 5.4.2. Management of the warehouse variations ..................................................................................... 24 5.4.3. Direct association with the warehouse ........................................................................................... 24 5.4.4. Management stock warning ............................................................................................................. 24 5.5. DATABASES MANAGEMENT ............................................................................................................................ 25 6. CONFIGURATION ............................................................................................................................................... 27 6.1. OPERATORS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 27 6.2. PRINTER PROGRAMMING ............................................................................................................................... 28 6.3. CASH REGISTER PROGRAMMING ................................................................................................................... 30 6.3.1. Header and footer ............................................................................................................................. 30 6.3.2. Programming VAT groups ................................................................................................................ 30 6.3.3. Tender programming ......................................................................................................................... 31 6.3.4. Currency programming ..................................................................................................................... 31 6.3.5. Taxes settings programming ............................................................................................................ 33 7. TABLES ................................................................................................................................................................. 34 7.1. OTHER PROGRAMMING .................................................................................................................................. 35 7.1.1. Appearance ........................................................................................................................................ 35 7.1.2. Setting programming ......................................................................................................................... 36 7.1.3. Phases names ................................................................................................................................... 38 7.1.4. Messages ........................................................................................................................................... 39 8. STATISTIC CHART .............................................................................................................................................. 40 9. DOCUMENTS ....................................................................................................................................................... 43
off the charts (idiom ) เหนือธรรมดา
portolan chart[พอร์โทลาน ชาร์ท] (n ) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chartreux!Chartreux. Fragments of Antonin (2006)
Where's her chart? You rang emergency to get her chart?แฟ้มเธออยู่ไหน คุณกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อเรียกแฟ้มเธอ Not Cancer (2008)
But i'm pretty sure The chart's supposed to be attached to the bedแต่ฉันจะแน่ใจถ้ามันแขวนอยู่ที่เตียง Not Cancer (2008)
Got a chart laid out with all the bases.ไปเอาชาร์ทที่อยวางอยู่นั่น\ อันล่างสุด The Itch (2008)
I'd need a flow chart to explain all the ways in which that was ridiculously insensitive.ฉันต้องการชาร์ดเพื่อต้องการอธิบายทุกๆทาง ซึ่งเป็นเรื่องน่าหัวเราะและเซ็นท์ซิทีฟ Dying Changes Everything (2008)
Marcus Alvarez, president of the Oakland charter.มาคัส อัลวาเรซ ประธานของโอคแลนด์ผู้เป็นเจ้าของ Pilot (2008)
Leave him alone. They kept him in his girl's chart too long.ปล่อยมันเหอะ สงสัยจะอยู่กับแบบแปลนยานมากเกินไป Rookies (2008)
With a ship that big, he will be unable to chart a course that's less than ten parsecs.ด้วยยานขนาดใหญ่ มันเป็นการยากที่จะ กำหนดระยะการเดินทางให้ต่ำกว่า 10 พาร์เซคได้ Shadow of Malevolence (2008)
They confirmed that Eddie had chartered a fishing boat at 9:00 p. m. last night and didn't return until 8:00 this morning.พวกเขายืนยันว่าเอ็ดดี้เช่าเหมาเรือไปสามทุ่มเมื่อคืน แล้วก็ไม่ได้กลับมาจนกระทั่งแปดโมงเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
I know, Sydney Wells, i've kinda read your chart. You had a cornea transfer.ฉันรู้ ซิดนีย์ เวลส์ เธอได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา The Eye (2008)
This is our summer house on Lake Pontchartrain.นี่เป็นบ้านฤดูร้อนที่ทะเลสาบ พอนชท์ชาร์เทรน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I sold the summer house on Lake Pontchartrain.ผมขายบ้านพักร้อนที่ทะเลสาบ พอนท์ชารท์เทน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm staying at the Pontchartrain hotel on the avenue.ผมพักอยู่ที่โรงแรม พอนท์ชารต์เทรน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Frankenstein has been retrieved. And ma'am... ratings are off the charts.เราได้ตัวแฟรงเกนสไตน์คืนมาแล้ว และท่านครับ เรตติ้งกระฉูดทะลุชาร์ตเลย Death Race (2008)
- ...a chartered plane back to Hong Kong. - After you testify in open court.และนั่งเครื่องบินกลับฮ่องกง หลังจากขึ้นศาล The Dark Knight (2008)
Sir, my name's Mortimer Folchart.ผมชื่อ มอร์ติเมอร์ โฟลชาร์ต ครับ Inkheart (2008)
I measured him on the chart;ฉันวัดเขาจากที่วัด Changeling (2008)
It's a private charter, going to Bregenz, Austria, leaving immediately.เป็นเครื่องเช่าเหมาลำ มุ่งหน้าไปออสเตรเลีย เครื่องจะออกเดี๋ยวนี้ Quantum of Solace (2008)
Tanner, authorize a Charter for 007.อนุมัติเครื่องเช่าเหมาลำให้ 007 Quantum of Solace (2008)
We're about to lose our charter, so if we don't have a house... we won't really be needing a housemother.เราพึ่งเสียสัญญาเช่าที่นี่ไป ถ้าเราไม่มีบ้าน... ก็ไม่จำเป็นต้องมีแม่บ้าน The House Bunny (2008)
So if we don't get pledges, we lose our charter?แล้วเราจะทำยังไงถ้าทำตามนั้นไม่ได้ พวกเราต้องออกจากที่นี้เหรอ? The House Bunny (2008)
Well, we heard that you were losing your charter, so Phi Iota Mu is gonna buy your crappy house when it goes on sale after rush.ก็เราได้ยินว่าพวกเธอกำลังจะไร้ที่ซุกหัวนอน, แล้ว Phi lota Mu ก็จะซื้อบ้านซอมซ่อของพวกเธอ\ หลังจากที่มันถูกประกาศขาย The House Bunny (2008)
Dude, dude, look at your playing chart.เพื่อน ดูที่รายงานสิ WarGames: The Dead Code (2008)
Weather it is helping with the seating chart... or giving your opinion on the cake, the perfect Maid Of Honor is... with her bride every step of the way.ไม่ว่า จะการจัดสถานที่ หรืออกความคิดเห้น เรื่อง เค้ก สุดยอดเพื่อนเจ้าสาว ต้องติดตามเจ้าสาวทุกย่างก้าว Made of Honor (2008)
"WHAT COMES with 'HOPE' in THE CHART BELOW?"อะไรมาพร้อมกับความหวัง ในตารางข้างล่างนี้ Death Note: L Change the World (2008)
"WHAT COMES with 'HOPE' in THE CHART BELOW?"อะไรมาพร้อมกับความหวัง ในตารางข้างล่างนี้ Death Note: L Change the World (2008)
Then we checked the little paper chart, and it turned out that purple meant I was horny.แล้วเราก็ตรวจดูตารางในกระดาษแผ่นเล็กๆ และมันกลับกลายเป็นว่า สีม่วงหมายถึงมีความความต้องการทางเพศ The Happening (2008)
I'm writing orchestrations and fixing charts. I still have to write lyrics.ฉันต้องเรียบเรียงดนตรีสำหรับวงแแเครสตร้า แก้ชาร์ต แล้วยังต้องเขียนเนื้อเพลงอีก High School Musical 3: Senior Year (2008)
You know,I run charters,just like I said...รู้มั้ย ฉันเปิดให้เช่าเรืออย่างที่เคยบอก... Dirt Nap (2008)
We were planning our move on Scuderi when he chartered the flight.เรากำลังวางแผนสำหรับการเคลื่อนที่ ของ Scuderi เมื่อเขาขึ้นเครื่องไป Five the Hard Way (2008)
And no chance you dragged your feet a little bit waiting for Scuderi to charter the flight?แล้วเราไม่มีโอกาสอีก รอ Scuderi เขาขึ้นเครื่องแล้วหรอ Five the Hard Way (2008)
It's a chart of allตารางเวลาของ The Price (2008)
This motherfucker is off the charts.ไอ้เชี่ยนี่ ทำเรทติ้งถล่มทลาย Gamer (2009)
- Chart a course up to the ice pack.ตั้งเส้นทางให้มุ่งหน้าไปที่กำแพงน้ำแข็ง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Charting new course for alternate route.ระบบค้นหาเส้นทางใหม่ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Blood alcohol off the charts.ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Went legit. Went to charter business now.อยากจะร่วมทำงานกับเรา Prison Break: The Final Break (2009)
Charts, graphs... I have no idea.แผ่นชาร์ต ,กราฟ ผมไม่รู้อะไร I Lied, Too. (2009)
I'm just calling to remind you that I'm gonna need her medical and dental charts for my supervision report.เรื่องที่ฉันต้องการผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจสุขภาพฟันสำหรับรายงานการอุปการะน่ะค่ะ Orphan (2009)
Yeah. I mean, aren't those the ones with the off-the-chart sodium?ใช่ ผมหมายถึงคนท้อง ไม่ทานอาหารจำพวกโซเดียมไม่ใช่เหรอ Breakage (2009)
Charter to charter.ลูกน้องกับลูกน้อง Albification (2009)
I 'mjustseeingwhat charters we're gonna need to make this thing work with theฉันเเค่ดูรายละเอียด สิ่งทีลูกน้องของเรา ทำงานร่วมกันกับ Albification (2009)
I'm joing the nomad charter of the Sons.ผมจะออกร่อนเร่พเนจร จาก the Sons Balm (2009)
Jax says he's joining the nomad charter.เเจ็คบอกว่าจะออกไปเที่ยว เร่ร่อนพเนจรไปทั่ว Balm (2009)
You don't want Jax in a charter scattered across four states.เธอคงจะไม่อยากให้เเจ็คเร่ร่อน ข้ามไปถึงสี่รัฐ Balm (2009)
You get blown up, Jax quits, you are in a charter that neither protects nor retains its members.นายถูกวางระเบิด เเจ็คยอมเเพ้ นายเป็นสมาชิก ที่ไม่ได้รับการปกป้อง ไม่มีสมาชิคคอยดูแล Balm (2009)
Belfast charter has been our right hand since '87.เบลฟาสต์เป็นพรรคฝ่ายขวาของเรา ตั้งเเต่ปี 1987 Balm (2009)
This charter is your home.สมาชิกคนนี้คือบ้านของนาย Balm (2009)
Nomad charter accepted Jax.เเจ็ค สมาชิกจะออกไปเร่ร่อนพเนจรคงคัดค้านไม่ได้ Balm (2009)
I'm joining the Nomad charter of the Sons.ฉันจะออกเร่ร่อนพเนจร ถอนตัวออกจากthe Sons Service (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chartA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
chartCar? Ah, if you mean that limousine I chartered it.
chartI want to charter a bus.
chartPlease hand in this chart at the front desk.
chartPlease take this chart to the X-ray Room on the third floor.
chartThe charter flight is to take off at three.
chartThe chart illustrates how the body works.
chartThe Premier subscribed his name to the charter.
chartThe United Nations Charter was signed in 1945.
chartThey chartered a bus for the firm's outing.
chartThis chart illustrates the function of ozone layer.
chartThis song is No. 1 on the hit chart.
chartWe chartered a bus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังงาน[N] plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
โศก[ADJ] chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
เหมา[V] hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: ว่าจ้างทั้งหมด
แผนภูมิ[N] chart, Example: น้องกำลังฝึกสร้างแผนภูมิในคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองาน, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผนที่ เส้น หรือ ตารางที่ทำขึ้นเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แผ่นตรวจ[N] test chart, See also: checking chart
แผนภาพ[N] diagram, See also: chart, drawing, figure, graph, Example: ตรงนี้ผู้สอนอธิบายให้ได้ใจความอย่างสั้นๆ ด้วยแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลสำหรับขั้นตอนที่ซับซ้อน, Count unit: แผ่น, Thai definition: ภาพหรือเค้าโครงที่เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว
แผ่นภาพ[N] chart, See also: figure, drawing, Example: เครื่องอำนวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้งก็มีเครื่องขยายเสียง โปสเตอร์ แผ่นภาพ แผ่นปลิวหาเสียงเป็นต้น, Count unit: แผ่น, Thai definition: สิ่งที่วาดขึ้นหรือทำเป็นรูปในแผ่นกระดาษเพื่อแสดงเรื่องราว
ผัง[N] plan, See also: scheme, project, diagram, chart, Syn. แปลน, แผนผัง, Example: อเล็กซานเดรียได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีผังเป็นระบบมีระเบียบที่สุดเมืองหนึ่ง, Thai definition: แบบแผนหรือแปลนที่เขียนขึ้นย่อหรือขยายจากของต่างๆ ในการออกแบบ
กฎบัตร[N] charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count unit: ข้อ, Thai definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ
กฎบัตรสหประชาชาติ[N] United Nations Charter, See also: Charter of the United Nations, Example: ในวันที่ 24 ตุลาคม 2488 มีการประกาศกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งลงนามรับรองโดย 5 ประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น, Count unit: ข้อ, Thai definition: ตราสารที่สถาปนาและจัดระเบียบองค์การระหว่างประเทศที่เรียกว่าองค์การสหประชาชาติ
จักรราศี[N] zodiac, See also: astrologer's chart, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดำเนินไปตามจักรราศีของมัน, Count unit: ราศี, Thai definition: อาณาเขตที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์, อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตย์ที่ดาวเคราะห์เดิน
ธรรมนูญ[N] charter, See also: constitution, code, covenant, compact, contract, Syn. กฎหมายธรรมนูญ, Count unit: บท, มาตรา, Thai definition: กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกคนไข้[n. exp.] (bantheuk khonkhai) EN: patient's chart   
เช่าเหมา[v.] (chaomao) EN: charter   FR: louer ; affréter
ชาร์ต[n.] (chāt) EN: chart   
การเช่าเหมาเรือ[n. exp.] (kān chaomao reūa) EN: charter   
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin mao lam) EN: charter plane ; charter flight   FR: charter [m] (angl.) ; avion nolisé [m]
กฎบัตร[n.] (kotbat) EN: charter   FR: charte [f]
กฎบัตรสหประชาชาติ[n. prop.] (Kotbat Sahaprachāchāt) EN: United Nations Charter   FR: Charte des Nations unies [f]
กฎหมายธรรมนูญ[n. exp.] (kotmāi thammanūn) EN: charter   FR: charte [f]
เหมา[v.] (mao) EN: hire ; rent ; charter ; engage ; lease   
ปาริชาติ[n. prop.] (Pārichāt ) FR: Parichat ; Parichart
แผนภูมิ[n.] (phaēnphum) EN: chart   
แผนภูมิกง[n. exp.] (phaēnphum kong) EN: pie chart   FR: camembert [m] (graph.)
แผนภูมิรูปวงกลม[n. exp.] (phaēnphum rūp wongklom) EN: pie chart   FR: camembert [m] (graph.)
แผนที่[n.] (phaēnthī) EN: map ; chart   FR: carte (géographique) [f] ; plan [m]
ผัง[n.] (phang) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart   FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
ผังภาพ[n.] (phangphāp) EN: flowchart ; diagram   
ผังภาพแสดงโครงสร้าง[n. exp.] (phangphāp sadaēng khrōngsāng) EN: organization chart   
ผู้เช่าเหมา[n. exp.] (phū chaomao) EN: charterer   FR: affréteur [m]
ร่างรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (rāng ratthathammanūn = ratthammanūn) EN: draft of a constitution ; constitutional draft ; draft charter   FR: projet de constitution [m]
สัญญาเช่าเรือ[n. exp.] (sanyā chao reūa) EN: charter-party ; charter party   
สีโศก[adj.] (sī sōk) EN: chartreuse ; greenish yellow ; yellow green   FR: vert-jaune
โศก[adj.] (sōk) EN: chartreuse ; yellow-green colour   FR: gris cendré
ธรรมนูญ[n.] (thammanūn) EN: basic law ; charter ; statute ; constitution   FR: charte [f] ; statut [m] ; acte [m]
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด[TM] (Thanākhān Sataēndāt Chātoēt) EN: Standard Chartered   
ธนาคารธนชาต[TM] (Thanākhān Thanachāt) EN: Thanachart Bank   
เที่ยวบินเช่าเหมาลำ[n. exp.] (thīobin chaomao lam) EN: charter flight [m]   FR: vol charter [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHART    CH AA1 R T
CHARTS    CH AA1 R T S
RICHART    R IH1 K HH AA0 R T
SCHARTZ    SH AA1 R T S
CHARTER    CH AA1 R T ER0
CHARTED    CH AA1 R T AH0 D
CHARTING    CH AA1 R T IH0 NG
CHARTRES    CH AA1 R T R IY0 Z
CHARTIER    CH AA1 R T IY0 ER0
CHARTERS    CH AA1 R T ER0 Z
REICHART    R IY1 IH0 K HH AA0 R T
CHARTIST    CH AA1 R T IH2 S T
BUTCHART    B UH1 CH ER0 T
SCHUCHART    SH AH1 K HH AA0 R T
CHARTWELL    CH AA1 R T W EH2 L
UNCHARTED    AH0 N CH AA1 R T AH0 D
CHARTRAND    CH AA1 R T R AH0 N D
CHARTISTS    CH AA1 R T IH2 S
CHARTISTS    CH AA1 R T IH2 S S
CHARTISTS    CH AA1 R T IH2 S T S
BETSCHART    B EH1 T S HH AA2 R T
BETSCHART    B EH1 CH AA2 R T
CHARTERED    CH AA1 R T ER0 D
CHARTER'S    CH AA1 R T ER0 Z
CHARTERING    CH AA1 R T ER0 IH0 NG
UNCHARTERED    AH0 N CH AA1 R T ER0 D
CHARTERHOUSE    CH AA1 R T ER0 HH AW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chart    (v) (ch aa1 t)
charts    (v) (ch aa1 t s)
charted    (v) (ch aa1 t i d)
charter    (v) (ch aa1 t @ r)
Chartism    (n) (ch aa1 t i z @ m)
Chartist    (n) (ch aa1 t i s t)
charters    (v) (ch aa1 t @ z)
charting    (v) (ch aa1 t i ng)
Chartists    (n) (ch aa1 t i s t s)
chartered    (v) (ch aa1 t @ d)
uncharted    (j) (uh2 n ch aa1 t i d)
chartering    (v) (ch aa1 t @ r i ng)
chartreuse    (n) (sh aa1 t r @@1 z)
charter-party    (n) - (ch aa1 t @ - p aa2 t ii)
weather-chart    (n) - (w e1 dh @ - ch aa t)
weather-charts    (n) - (w e1 dh @ - ch aa t s)
charter-parties    (n) - (ch aa1 t @ - p aa2 t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, / ] diagram; to plan; picture; drawing; chart, #308 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, / ] chart; list; score (music); spectrum (math.)(phys.), #3,609 [Add to Longdo]
章程[zhāng chéng, ㄓㄤ ㄔㄥˊ, ] rules; regulations; constitution; statute; articles of association (of company); articles of incorporation; charter (of a corporation); by-laws, #7,124 [Add to Longdo]
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, / ] best seller; chart-topping, #10,702 [Add to Longdo]
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, / ] chartered plane; to charter a plane, #10,715 [Add to Longdo]
图表[tú biǎo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] chart; diagram, #13,660 [Add to Longdo]
宪章[xiàn zhāng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, / ] charter, #20,886 [Add to Longdo]
包车[bāo chē, ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] hired car; chartered car, #29,105 [Add to Longdo]
渣打银行[Zhā dǎ Yín háng, ㄓㄚ ㄉㄚˇ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Standard Chartered Bank, #33,328 [Add to Longdo]
流程图[liú chéng tú, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, / ] flow chart, #42,619 [Add to Longdo]
统计表[tǒng jì biǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] statistical table, chart, #44,636 [Add to Longdo]
视力表[shì lì biǎo, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] eye chart (used by optician), #70,225 [Add to Longdo]
标图[biāo tú, ㄅㄧㄠ ㄊㄨˊ, / ] mark on map or chart, #105,282 [Add to Longdo]
包船[bāo chuán, ㄅㄠ ㄔㄨㄢˊ, ] to charter a ship, #114,116 [Add to Longdo]
包乘组[bāo chéng zǔ, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ, / ] chartering charge, #136,328 [Add to Longdo]
包乘[bāo chéng, ㄅㄠ ㄔㄥˊ, ] to charter (a car, ship, plane), #143,337 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes), #143,878 [Add to Longdo]
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] scatter diagram; distribution chart; histogram [Add to Longdo]
包乘制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, ] chartering system [Add to Longdo]
圆图[yuán tú, ㄩㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] a pie chart [Add to Longdo]
宪章派[xiàn zhāng pài, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ ㄆㄞˋ, / ] the Chartist movement (in the 1840s in England) [Add to Longdo]
排行榜[pái háng bǎng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ ㄅㄤˇ, ] the charts (of best-sellers); table of ranking [Add to Longdo]
星相图[xīng xiàng tú, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ, / ] star chart [Add to Longdo]
星象图[xīng xiàng tú, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˊ, / ] star chart; also written 星相圖|星相图 [Add to Longdo]
特许状[tè xǔ zhuàng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] charter [Add to Longdo]
联合国宪章[Lián hé guó xiàn zhāng, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, / ] United Nations charter [Add to Longdo]
航图[háng tú, ㄏㄤˊ ㄊㄨˊ, / ] chart [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaufanweisung {f}run chart [Add to Longdo]
Ablaufdiagramm {n}flowchart [Add to Longdo]
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol [Add to Longdo]
Ablaufsprache {f}sequential function chart [Add to Longdo]
Balkendiagramm {n}bar chart [Add to Longdo]
Bandschreiber {m}; Streifenschreiber {m}strip chart recorder [Add to Longdo]
Charta {f}charter [Add to Longdo]
Charterflug {m}charter flight [Add to Longdo]
Charterflugzeug {n}charter plane [Add to Longdo]
Chartergesellschaft {f}charter party [Add to Longdo]
Chartermaschine {f}charter plane [Add to Longdo]
Chartreuse {f}chartreuse [Add to Longdo]
Diagrammpapier {n}chart paper [Add to Longdo]
Farbtafel {f}color chart; colour chart [Add to Longdo]
Fiebertabelle {f} | Fiebertabellen {pl}temperature chart | temperature charts [Add to Longdo]
Fischart {f} | Fischarten {pl} | strömungsliebende Fischartenfish species | fish species | rheophile fish species [Add to Longdo]
Flipchart {f}; Schaubild {n}flip chart; flipchart [Add to Longdo]
Flussdiagramm {n}flowchart [Add to Longdo]
Flussdiagramm {n}; Fließbild {n}; Ablaufdiagramm {n}; Arbeitsplan {m}flow chart [Add to Longdo]
Frachtverträge {pl}charters [Add to Longdo]
Freibriefe {pl}charters [Add to Longdo]
Funktionsdiagramm {m}action chart [Add to Longdo]
Gebirgsscharte {f}; Scharte {f}wind gap [Add to Longdo]
Gesellschaftsvertrag {m}; Gesellschaftssatzung {f}charter [Add to Longdo]
Gleichartigkeit {f}homogeneousness [Add to Longdo]
Gleichartigkeit {f}similarity [Add to Longdo]
Gründungsurkunde {f}charter [Add to Longdo]
Inhomogenität {f}; Ungleichartigkeit {f}inhomogeneity [Add to Longdo]
Kartenhaus {n}chart house [Add to Longdo]
Kartentisch {m}card table; chart table [Add to Longdo]
Kippkarren {m}tipcart; tipping chart [Add to Longdo]
Kontenplan {m} | Kontenpläne {pl}chart of accounts | charts of accounts [Add to Longdo]
Kontrollkarte {f}control chart [Add to Longdo]
Kreisdiagramm {n}; Tortendiagramm {n}pie chart [Add to Longdo]
Kreisdiagramm {n}circular chart [Add to Longdo]
Nomogramm {n}; Fluchtlineal {n}alignment chart [Add to Longdo]
Organigramm {n}organization chart [Add to Longdo]
Programmablaufplan {m}; Programmflussdiagramm {m}programming flowchart [Add to Longdo]
Prozessfließbild {n}process flow chart [Add to Longdo]
Satzung {f}; Verfassung {f}charter [Add to Longdo]
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace [Add to Longdo]
Schaubild {n}; Diagramm {n}; Tabelle {f} | Schaubilder {pl}; Diagramme {pl}; Tabellen {pl}chart | charts [Add to Longdo]
Schautafel {f}illustrated chart; disply [Add to Longdo]
Schießscharte {f}; Scharte {f}crenel [Add to Longdo]
Schießscharte {f}embrasure [Add to Longdo]
Schlupfloch {n}; Scharte {f}loop hole; loophole [Add to Longdo]
Seekarte {f}sea chart [Add to Longdo]
Signaltafel {f}code chart [Add to Longdo]
Sprechart {f}manner-of-speaking [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
インメガチャート[, inmegacha-to] (n) TV test pattern chart; megacycles chart [Add to Longdo]
オリンピック憲章[オリンピックけんしょう, orinpikku kenshou] (n) Olympic Charter [Add to Longdo]
カナダ人権憲章[カナダじんけんけんしょう, kanada jinkenkenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
カラーチャート[, kara-cha-to] (n) {comp} color chart [Add to Longdo]
カラムチャート[, karamucha-to] (n) {comp} column chart [Add to Longdo]
カルテ[, karute] (n) patient's chart (ger [Add to Longdo]
ガントチャート[, gantocha-to] (n) Gantt chart [Add to Longdo]
グラフエリア[, gurafueria] (n) {comp} chart area [Add to Longdo]
グラフスライド[, gurafusuraido] (n) {comp} chart slide [Add to Longdo]
シャルトルーズ;シャトルーズ[, sharutoru-zu ; shatoru-zu] (n) chartreuse (fre [Add to Longdo]
タイミングチャート[, taimingucha-to] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] (n) {comp} timing chart [Add to Longdo]
チャーター[, cha-ta-] (n,vs) charter; (P) [Add to Longdo]
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.) [Add to Longdo]
チャーター便[チャーターびん, cha-ta-bin] (n) charter flight [Add to Longdo]
チャート[, cha-to] (n) (1) chart; (2) chert; (P) [Add to Longdo]
チャートファイル[, cha-tofairu] (n) chart file [Add to Longdo]
チャート解析器[チャートかいせきき, cha-to kaisekiki] (n) chart parser [Add to Longdo]
ネットワーク図[ネットワークず, nettowa-ku zu] (n) {comp} network chart [Add to Longdo]
ヒットチャート[, hittocha-to] (n) hit chart [Add to Longdo]
フローチャート[, furo-cha-to] (n) {comp} flowchart [Add to Longdo]
プロセスチャート[, purosesucha-to] (n) process chart [Add to Longdo]
ユネスコ憲章[ユネスコけんしょう, yunesuko kenshou] (n) UNESCO charter [Add to Longdo]
右図[うず, uzu] (n) (See 左図) map on the right; chart on the right [Add to Longdo]
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] (n) pie graph; pie chart [Add to Longdo]
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent [Add to Longdo]
海図[かいず, kaizu] (n) sea chart [Add to Longdo]
掛け図;掛図[かけず, kakezu] (n) wall map or chart [Add to Longdo]
罫線表;けい線表[けいせんひょう, keisenhyou] (n) chart [Add to Longdo]
憲章[けんしょう, kenshou] (n) charter; (P) [Add to Longdo]
権利と自由のカナダ憲章[けんりとじゆうのカナダけんしょう, kenritojiyuuno kanada kenshou] (n) Canadian Charter of Rights and Freedoms [Add to Longdo]
雇う(P);傭う[やとう, yatou] (v5u,vt) (1) to employ; (2) to hire; to charter; (P) [Add to Longdo]
航海図[こうかいず, koukaizu] (n) nautical table; sailing chart [Add to Longdo]
高層天気図[こうそうてんきず, kousoutenkizu] (n) upper-level weather chart [Add to Longdo]
国際連合憲章[こくさいれんごうけんしょう, kokusairengoukenshou] (n) United Nations Charter [Add to Longdo]
国連憲章[こくれんけんしょう, kokurenkenshou] (n) the UN Charter [Add to Longdo]
左図[さず, sazu] (n) (See 右図) plan which is shown on the left; left-most plan; map on the left (chart, graph) [Add to Longdo]
左表[さひょう, sahyou] (n) chart at the left [Add to Longdo]
座席表[ざせきひょう, zasekihyou] (n) seating chart [Add to Longdo]
視力検査表[しりょくけんさひょう, shiryokukensahyou] (n) eye chart; eyesight test chart [Add to Longdo]
時刻表[じこくひょう, jikokuhyou] (n) table; diagram; chart; timetable; schedule [Add to Longdo]
借り上げる;借上げる[かりあげる, kariageru] (v1,vt) to hire; to lease; to requisition; to charter [Add to Longdo]
借り入れる[かりいれる, kariireru] (v1,vt) to borrow; to rent; to lease; to charter [Add to Longdo]
若草色[わかくさいろ, wakakusairo] (n) bright green; chartreuse green [Add to Longdo]
章程;掌程(oK)[しょうてい, shoutei] (n) law; rule; ordinance; charter [Add to Longdo]
色見本[いろみほん, iromihon] (n) color sample (for paint, etc.) (colour); color chart (for choosing web colors, etc.) (colour) [Add to Longdo]
[ず, zu] (n,n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P) [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] (n,adj-no) chart; diagram; graph; figure; (P) [Add to Longdo]
星取表;星取り表[ほしとりひょう, hoshitorihyou] (n) chart used to keep track of sumo wrestler's records during the tournament [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart [Add to Longdo]
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]
ネットワーク図[ネットワークず, nettowa-ku zu] network chart [Add to Longdo]
フローチャート[ふろーちゃーと, furo-cha-to] flow chart [Add to Longdo]
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] pie graph, pie chart [Add to Longdo]
線グラフ[せんグラフ, sen gurafu] line graph, line chart [Add to Longdo]
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram [Add to Longdo]
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
均質[きんしつ, kinshitsu] gleichartig, homogen [Add to Longdo]
憲章[けんしょう, kenshou] Charta, Verfassungsurkunde [Add to Longdo]
雇う[やとう, yatou] anstellen, einstellen, mieten, chartern [Add to Longdo]
魚類[ぎょるい, gyorui] Fischarten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top