Search result for

chars

(794 entries)
(1.1911 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chars-, *chars*, char
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chars มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chars*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

English-Thai: Longdo Dictionary
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
char    [ADJ] เกรียม
char    [N] ถ่านหิน, See also: ถ่าน, สิ่งที่ไหม้จนเกรียม, Syn. charcoal, coal
char    [VT] เผาไหม้จนเป็นถ่าน, See also: เผาจนไหม้เกรียม, Syn. burn, coal
char    [N] งานบ้าน, See also: งานเก็บกวาดบ้าน
char    [VT] ทำความสะอาด, See also: ทำงานปัดกวาด, ทำงานเช็ดถู, Syn. clean, repair
char    [VI] ทำงานบ้าน
char    [N] หญิงทำงานบ้าน, See also: คนทำงานบ้าน, Syn. charwoman, cleaning woman, cleaning lady, cleaningwoman
char    [SL] ชา, Syn. cha
charm    [N] การร่ายเวทย์มนตร์, See also: การร่ายคาถา
charm    [N] เครื่องรางของขลัง, See also: เครื่องราง, Syn. good luck charm
charm    [VT] ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง
charm    [VI] ใช้เสน่ห์, See also: ทำให้หลงใหล, Syn. influence, tempt
charm    [N] เวทย์มนตร์, See also: เวทย์, มนตร์, คาถา, Syn. spell, magic spell
charm    [VT] สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา, See also: สะกดมนตร์, Syn. becharm
charm    [N] เสน่ห์, See also: ความเย้ายวนใจ, Syn. appeal, appealingness
chart    [VT] กำหนดแผนการ, See also: วางแผน, Syn. plan
chart    [N] ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
chart    [VT] ทำแผนที่, See also: ทำแผนภาพ, ทำแผนภูมิ, Syn. draft, draw up, out line
chart    [N] แผนที่, See also: แผนที่การบิน, แผนที่ทะเล, ผังอากาศ, Syn. map
chary    [ADJ] จู้จี้, See also: ช่างเลือก, จุกจิก, Syn. fastidious
chary    [ADJ] ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious
charge    [VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ใส่ความ, Syn. accuse, impute
charge    [N] ข้อกล่าวหา, See also: คำกล่าวหา, Syn. aaccusation
charge    [N] ความดูแล, See also: หน้าที่, สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ, Syn. custody, care, responsibility, duty
charge    [N] ค่าใช้จ่าย, Syn. expense
charge    [N] ค่าธรรมเนียม, Syn. fee, price
charge    [N] คำสั่ง, See also: คำชี้แจง, Syn. command, order
charge    [VI] จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
charge    [VT] โจมตี, See also: จู่โจม, Syn. bear down, attack, assault
charge    [VI] ชำระเงิน, Syn. bill
charge    [N] ตราประจำบนโล่, See also: ตรา
charge    [VT] เต็มไปด้วย, See also: มากไปด้วย, ปกคลุมด้วย, Syn. suffuse
charge    [VT] แต่งตั้ง, Syn. appoint
charge    [VT] ทำให้รับหน้าที่, See also: ทำให้แบกรับภาระหน้าที่, มอบหมายให้
charge    [VT] บรรจุ (กระสุน), Syn. load, fill
charge    [N] ใบแจ้งหนี้, See also: ใบเรียกเก็บเงิน
charge    [N] ประจุไฟฟ้า, See also: ขั้วไฟฟ้า
charge    [VT] ประทับตรา, See also: ติดตรา
charge    [VT] ผัดหนี้, See also: ติดเงินไว้ก่อน, ติดหนี้, Syn. defer
charge    [N] ผู้ที่อยู่ในความดูแล, See also: คนที่อยู่ในความดูแล
charge    [VT] ฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี
charge    [N] ภาระ, See also: ความรับผิดชอบ, Syn. burden
charge    [VT] มอบ, See also: ส่งมอบ
charge    [VT] ยืม (หนังสือ), See also: ยืมหนังสือจากห้องสมุด, Syn. borrow
charge    [VT] รับภาระ
charge    [VT] เรียกเก็บ
charge    [VT] เรียกเก็บเงิน, See also: เรียบเก็บค่าใช้จ่าย, Syn. bill
charge    [VT] ลงบันทึกการยืม, See also: ลงบันทึกการยืมหนังสือ (จากห้องสมุด)
charge    [VT] ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล
charge    [VT] สั่ง, See also: สั่งให้, Syn. direct, command

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prefix characterอักขระเติมหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program flowchartผังงานโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papyraceous; chartaceousคล้ายกระดาษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protatic characterตัวเกริ่นเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
psychrometric chartแผนภูมิไซโครเมตรี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
particular chargesค่าใช้จ่ายเฉพาะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
process chartแผนภูมิประมวลผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pie-chartแผนภูมิรูปวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polysaccharideพอลิแซ็กคาไรด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lethal characteristicลักษณะที่ทำให้ตายเร็ว (ทารกในครรภ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
local land chargesภาระติดพันที่ดินส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land chargesภาระติดพันที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
round characterตัวละครหลายมิติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising characteristic welding setชุดเชื่อมแรงดันเพิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reconditioning chargesค่าใช้จ่ายปรับสภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant chargeปริมาณสารทำความเย็นประจุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sucrose; saccharumน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sugary; sacharoidal-เนื้อแบบน้ำตาลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratified chargeประจุไอดีเป็นชั้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
system flowchartผังงานระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
salvage chargesค่ากู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
saccharinแซ็กคาริน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saccharine๑. -น้ำตาล๒. -มีรสหวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saccharum; sucroseน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surtax; tax surchargeภาษีเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system chartแผนภูมิระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superchargerตัวอัดบรรจุอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
static characteristicลักษณะเฉพาะสถิต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sync characterอักขระประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salvage chargesค่ากู้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage charges clauseข้อกำหนดค่ากู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scheme chargeค่าใช้จ่ายสำหรับแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-dischargeการปล่อยประจุเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
space characterอักขระว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
space characterอักขระว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sacharoidal; sugary-เนื้อแบบน้ำตาลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
surchargeเงินเพิ่ม (ภาษีอากรที่ไม่เสียหรือนำส่งภายในกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock characterตัวละครเข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing chargesค่าใช้จ่ายคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special characterอักขระพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ additional character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statistical chartแผนภูมิสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
oil chargeปริมาณน้ำมันประจุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
OCR (optical character reader)โอซีอาร์ (เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OCR (optical character recognition)โอซีอาร์ (การรู้จำอักขระด้วยแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chartแผนภูมิ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Chartแผนภูมิ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical characters recognitionการรู้จำตัวอักษร (โปรแกรมแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Charge-coupled deviceอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Port congestion surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษกรณีท่าเรือคับคั่ง [เศรษฐศาสตร์]
Charityการกุศล [เศรษฐศาสตร์]
Import charge and surchargeค่าภาระและค่าธรรมเนียมพิเศษสินค้าเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Irrigation chargeค่าธรรมเนียมชลประทาน [เศรษฐศาสตร์]
Road user chargeค่าธรรมเนียมการใช้ถนน [เศรษฐศาสตร์]
Service chargeค่าบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลข
อักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
User chargeค่าใช้บริการ [เศรษฐศาสตร์]
Characteristic X-rayรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ, รังสีที่เกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะของธาตุที่ถูกกระตุ้น (ดู excited state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Characters per second อักขระต่อวินาที
หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]
Magnetic Ink Character Recognition การรู้จำอักขระหมึก [คอมพิวเตอร์]
Optical Character Recognitionการรู้จำอักขระด้วยแสง, การรู้จำอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Radioactive dischargeการระบายสิ่งเจือปนสารกัมมันตรังสี, การระบายแก๊สหรือของเหลวที่เจือปนสารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีแผนงานและการควบคุมตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ดู disposal, waste ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Special charactersอักขระพิเศษ
อักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Charcoalถ่านไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Flowchartผังงาน [คอมพิวเตอร์]
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์]
optical character readerเครื่องอ่านอักขระด้วยแสง, เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Optical Character Recognition Programโปรแกรมแปลงข้อความบนกระดาษเป็นข้อความในคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และรู้จำตัวพิมพ์หรือตัวเขียน โดยการสแกนตัวอักษรหรือข้อความ ด้วยแสง นำมาวิเคราะห์ภาพตัวอักษรหรือข้อความนั้น เพื่อแปลงมาเป็นรหัสตัวอักษรเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป [Assistive Technology]
Chartersกฎบัตร , กฎบัตร [TU Subject Heading]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ , กฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Municipal chartersกฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล , กฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล [TU Subject Heading]
characterตัวละครใน [TU Subject Heading]
Zone of dischargeเขตของการระบายน้ำทิ้ง
บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำชะมูลฝอยลงสู่น้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Admission and dischargeการรับและการจำหน่ายผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Cartoon charactersตัวละครในการ์ตูน [TU Subject Heading]
Characterบุคลิกลักษณะ [TU Subject Heading]
Character sets (Data processing)ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Charactersตัวละคร [TU Subject Heading]
Characters and characteristicsบุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Characters and characteristics in literatureตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Charcoalถ่าน [TU Subject Heading]
Charcoal industryอุตสาหกรรมถ่าน [TU Subject Heading]
Charcoal Kilnsเตาเผาถ่าน [TU Subject Heading]
Charging systems (Libraries)ระบบค่าบริการของห้องสมุด [TU Subject Heading]
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
Charitable uses, trusts, and foundationsกฎหมายกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]
Charitiesสังคมสงเคราะห์โดยเอกชน [TU Subject Heading]
Charities, protection, etc.การสงเคราะห์, การป้องกัน, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Charityการให้ทาน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Charity laws and legislationกฎหมายการบริจาค [TU Subject Heading]
Charity organizationการให้ทาน [TU Subject Heading]
Charmเสน่ห์ [TU Subject Heading]
Charter schoolsโรงเรียนในกำกับของรัฐ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
char(ชาร์) v. เผาไม้จนเกรียม,เผาไหม้จนเป็นถ่าน,ทำงานบ้าน,ทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ -n. สิ่งที่ไหม้จนเกรียม,ถ่าน,ถ่านไม้,ภารโรงหญิง,งานบ้าน.
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
characteryn. ตัวอักษรหรือเครื่องหมายการพิมพ์หรือการเขียนทั้งหลาย
charactonymn. ศัพท์หรือชื่อที่ใช้แสดงถึงลักษณะเฉพาะของคน ๆ หนึ่ง
charades(ช?ะเรซ') n. การเล่นทายคำปริศนาที่มีเงื่อนไขให้ไว้ทุกพยางค์
charcoal(ชาร์'โคล) n. ถ่าน -vt. ทำให้ดำ, See also: charcoaly adj.
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง,มัธยัสถ์,ขี้เหนียว,เหนียว
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
chariot(แช'เรียท) n. รถม้าศึกสองล้อ มักใช้ม้า 2 ตัวและยืนขับ,รถยนต์ -v. ขับรถม้า,โดยสารรถม้า
charioteer(แชริอะเทียร์') n. คนขับรถม้าศึก 2 ล้อ
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
charka(ชาร์'คะ) n. ล้อปั่นฝ้าย
charlady(ชาร์'เลดี) n. หญิงปัดกวาดบ้าน,หญิง,คนใช้
charlatan(ชาร์'ละเทิน) n. กำมะลอ,หมอเถื่อน,นักต้ม, See also: charlatanistic adj. charlatanism n. charlatanish adj., Syn. impostor
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
charlie(ชาร์'ลี) n. คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร "C"
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
charmeuse(ชาร์'มูซ) n. ผ้าต่วน,แพรเลี่ยน
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
charnel(ชาร์'เนิล) n. โรงเก็บศพหรือกระดูกผู้ตาย
charon's boatก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
charon's ferryก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
charqui(ชาร์'ควิ) n. เนื้อวัวแห้ง, See also: charquid adj.
charro(ชาร์'โร) n. = cowboy
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
chartist(ชาร์'ทิสทฺ) n. ผู้เชียวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น
chartulary(คาร์'ชะเลอรี) n. หนังสือสัญญา,หนังสือรวมแผนภูมิหรือแผนที่

English-Thai: Nontri Dictionary
char(n) ถ่าน,สิ่งที่ไหม้เกรียม
char(vi,vt) เผา,ทำให้เป็นถ่าน,ไหม้เกรียม,ทำงานเล็กๆน้อยๆ,ปัดกวาดบ้าน
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
charcoal(n) ถ่าน
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
chargeable(adj) อาจถูกฟ้องได้
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
chariot(n) รถม้าศึก,ราชรถ
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charlady(n) หญิงทำงานบ้าน,หญิงรับใช้
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
charm(n) เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความจับใจ,ความยั่วยวนใจ,คำสาป
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้จับใจ,ดึงดูดใจ,ทำเสน่ห์
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์
charmeuse(n) ผ้าแพร,ผ้าต่วน
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
chart(n) แผนภูมิ,แผนที่,แผนผัง,บัญชี,ตาราง,แผนภาพ
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
charwoman(n) หญิงทำความสะอาดประจำวัน
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
orchard(n) สวนผลไม้
overcharge(vt) บรรจุมากเกินไป,คิดราคาแพงไป,อัดไฟมากเกินไป
saccharin(n) น้ำตาลเทียม,ขัณฑสกร
surcharge(n) ภาระที่เพิ่มขึ้น,การฟ้องเพิ่ม,การเก็บเพิ่ม,น้ำหนักเกิน
surcharge(vt) เพิ่มภาระขึ้น,ฟ้องเพิ่ม,บรรทุกเกิน,เก็บเพิ่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
characterise (vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ
charge (vi vt ) คิดเงิน
flow chartแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน
guilty as charged (phrase ) ฉันยอมรับตามนั้น เช่น A: "Were you in that place yesterday?" B: "guilty as charged"
INDEX 1. REVISION CHART ............................................................ (n ) INDEX 1. REVISION CHART ................................................................................................................................................. 3 2. INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4 3. LOGIN ...................................................................................................................................................................... 5 4. SALE FRONT END ................................................................................................................................................ 6 5. ARCHIVES .............................................................................................................................................................. 8 5.1. PRICELIST ........................................................................................................................................................ 8 5.1.1. Department programming .................................................................................................................. 8 5.1.2. Items .................................................................................................................................................... 10 5.1.3. Cover charge ...................................................................................................................................... 12 5.1.4. Variants programming ....................................................................................................................... 13 5.1.5. Favourites programming .................................................................................................................. 14 5.2. CUSTOMERS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 14 5.2.1. Customer Recall ................................................................................................................................ 15 5.2.2. Customer history ............................................................................................................................... 15 5.2.3. Pending documents archive ............................................................................................................. 16 5.2.4. Receipt suspension for summary invoice ...................................................................................... 16 5.2.5. Issue of an unpaid receipt ................................................................................................................ 17 5.2.6. Summary invoice ............................................................................................................................... 17 5.3. FOOD STAMPS ................................................................................................................................................ 17 5.3.1. New issuer Company ........................................................................................................................ 18 5.3.2. Food Stamps denomination programming ..................................................................................... 19 5.3.3. Food Stamps balance ....................................................................................................................... 19 5.3.4. Food Stamps total management ..................................................................................................... 20 5.3.5. Food Stamps modifications .............................................................................................................. 20 5.3.6. Food Stamps invoicing ...................................................................................................................... 21 5.4. WAREHOUSE .................................................................................................................................................. 22 5.4.1. Create a recipe .................................................................................................................................. 22 5.4.2. Management of the warehouse variations ..................................................................................... 24 5.4.3. Direct association with the warehouse ........................................................................................... 24 5.4.4. Management stock warning ............................................................................................................. 24 5.5. DATABASES MANAGEMENT ............................................................................................................................ 25 6. CONFIGURATION ............................................................................................................................................... 27 6.1. OPERATORS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 27 6.2. PRINTER PROGRAMMING ............................................................................................................................... 28 6.3. CASH REGISTER PROGRAMMING ................................................................................................................... 30 6.3.1. Header and footer ............................................................................................................................. 30 6.3.2. Programming VAT groups ................................................................................................................ 30 6.3.3. Tender programming ......................................................................................................................... 31 6.3.4. Currency programming ..................................................................................................................... 31 6.3.5. Taxes settings programming ............................................................................................................ 33 7. TABLES ................................................................................................................................................................. 34 7.1. OTHER PROGRAMMING .................................................................................................................................. 35 7.1.1. Appearance ........................................................................................................................................ 35 7.1.2. Setting programming ......................................................................................................................... 36 7.1.3. Phases names ................................................................................................................................... 38 7.1.4. Messages ........................................................................................................................................... 39 8. STATISTIC CHART .............................................................................................................................................. 40 9. DOCUMENTS ....................................................................................................................................................... 43
off the charts (idiom ) เหนือธรรมดา
orchardทำสวน
place congestion charge (n ) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ
portolan chart[พอร์โทลาน ชาร์ท] (n ) แผนที่การเดินเรือโบราณก่อนที่จะมีการใช้เส้นรุ้งและเส้นแวง แผนที่สื่อสารโดยการบรรยายลักษณะที่เป็นที่น่าสังเกตของอ่าวและฝั่งทะเลอย่างละเอียดบนแผนที่ เป็นแผนที่่ที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1300 ในอิตาลีและสเปน การใช้อ่าวและฝั่งทะเลเป็นหลักทำให้ใช้ได้เฉพาะในการเดินเรือเลียบฝั่งทะเลเท่านั้น (แปลจาก wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charlie!ชาร์ลี! The Dreamscape (2008)
- charlie?ชาร์ลี? Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Charlie.ชาร์ลี The Wrong Goodbye (2011)
Charlie, hey.เห้ ชาร์ลี Riding in Town Cars with Boys (2011)
Charles.ชาร์ล Crystal (2012)
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
Charlie?ชาร์ลี่เหรอ? Wedding in Red (2013)
Charlotte.Charlotte. The Old Maid (1939)
Charles.Charles. The Stranger (1946)
Zakhar!SacharOblomov (1980)
Charlie?Charlie? The Border (1982)
Richard?Richard? Return to the Blue Lagoon (1991)
Richard...Richard... Memoirs of an Invisible Man (1992)
- Zack!Zachary. Powder (1995)
Weapons hot!Waffen scharf! Babylon 5: In the Beginning (1998)
-Tomorrow?- Richard. All of Me (2002)
- Richard.- Richard. Welcome to the Dollhouse (2005)
Chartreux!Chartreux. Fragments of Antonin (2006)
Zachary.Zachary. No One Is Alone (2006)
It's armed.Sie ist scharf. Day 6: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2007)
- Charles.Charles. Death of a Monarchy (2010)
- Yup.- Nach Charleston? Dear John (2010)
Charlie!- Charlie. Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Sniper?Scharfschütze? Not Fade Away (2012)
No, Charlie.Nein Charlie. Boys & Girls (2012)
Charming!"Charming"! Heart of Darkness (2012)
Charlie...Charlie... Suzanne (2013)
Charlie?Charlie? LARP and the Real Girl (2013)
- Move it.- Hey, Charlotte! Engagement (2013)
Charlotte.Charlotte. Sin (2013)
Charming.- Charmant. A Walk on the Wild Side (2015)
The captain is being chargedพ่อของเนทกำลังจะถูกจับ New Haven Can Wait (2008)
To write about, uh, damaged characters.ที่เขียนเกี่ยวกับ อืม . . damaged characters New Haven Can Wait (2008)
How nice. Say hello to the charactersดียัไง /ฝากหวัดดี New Haven Can Wait (2008)
Charm is all well and good,เสน่ห์ของเธอหนะ ยอมรับว่าดี New Haven Can Wait (2008)
I'm sorry. I'm not in charge of the Dean's private affairs.ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้จะกล่าวหาเรื่องชู้สาวของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
Serena and Charles are on college visits,เซรีน่า กับ ชัค ก็ไปดูๆมหาลัยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
Richard phillips, this isริชชาร์ด ฟิลลิป นี่คือ Chuck in Real Life (2008)
Which richard did.ชิ้นนี้เป็นฝีมือริชาร์ด Chuck in Real Life (2008)
Favorite charity, huh?ชอบสงเคราะห์? งั้นหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Every girl fantasizes about finding her prince charming.เด็กผู้หญิงทุกคนมักจะจินตนาการถึงการตามหาเจ้าชายของตัว Pret-a-Poor-J (2008)
Eleanor put me in charge, and it's a really big deal. honey, breathe.เอเลนอร์ให้หนูดูแล และมันก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ที่รัก หายใจลึกๆ Pret-a-Poor-J (2008)
So ever since charlize theron became the face of dior,ก็ตั้งแต่ชาลิซ เทอรอนเป็นนางแบบคนใหม่ให้ให้ดิออร์ Pret-a-Poor-J (2008)
You know, I have this charity gala.คุณรู้ใช่มั้ยว่าฉันมีงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Character-assassinate me to the dean.เธอจะทำลายฉันด้วยการไปบอก ดีน There Might be Blood (2008)
Take her to the charity gala. When you get there,พาเธอไปงานเลี้ยงการกุศล There Might be Blood (2008)
Also owns this hotel, and we won't be pressing any charges.ก็เป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วย และเราคงไม่คิดค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น There Might be Blood (2008)
Feminine charm. Yes, I do have some.ความลุ่มหลงในอิสตรี ใช่ ฉันก็มี Odyssey (2008)
Charge.ชาร์ต Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charI charged them too much money for their room.
charWho's in charge of the sales section?
charRichard Nixon dropped from public attention.
charIt is not her ability, but her character that is at issue.
charHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
charThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
charWho's in charge of this section?
charThey accredit him with the secret charity.
charI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.
charI caught him stealing pears in the orchard.
charThat he is a man of character cannot be denied.
charThe charm of Kyoto consists of the beauty of its old temples.
charHe is quite a character.
charThis booklet is free of charge.
charHe characterized her as lively.
charThe opera singer held a charity concert of his own accord.
charCharlie's father advised him to become a teacher.
charWho is in charge of this building?
charShe gave clothes to the gypsies out of charity.
charI got the ticket free of charge.
charHe put his eldest daughter in charge of his second restaurant.
charYou should not sit up late just because it has charm.
charMr Yamada is in charge of the personnel section.
charThey chartered a bus for the firm's outing.
charThe official in charge let me in.
charCharlie was a mere child when I saw him last.
charI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
charMary resembles her mother in appearance but not in character.
charRichard Roberts is the author of numerous books.
charRome has a lot of charm for me.
charDreams are the touchstones of our characters.
charThe air was charged with tension.
charCharge this to my company.
charI am in charge of this.
charThe different character typologies are represented schematically in figure one.
charHis chief attraction lies in his character, not his books.
charShe has a subtle charm.
charMrs Tanaka's characteristic curly hair was sticking up behind her ear.
charHe discharged his duties.
charThe cousins are similar in appearance but widely different in character.
charAll the characters in this drama are fictitious.
charIs there a mileage charge?
charWhat are the charges in this hotel?
charThe question began to assume a new character.
charA generous man contributed some two billion yen to charity.
charI had a glimpse into the negative side of his character.
charA quick temper is the only defect in her character.
char"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
charAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
charThe price includes the postage charge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าโทรศัพท์    [N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า    [N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
ตั้งข้อหา    [V] allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ถ่านไม้    [N] charcoal, Syn. ถ่าน, Example: ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านที่คนไทยนิยมใช้มาแต่โบราณกาลแล้ว, Thai definition: ไม้ที่เผาจนดำใช้เป็นเชื้อเพลิง
ผังงาน    [N] plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
อุปนิสัย    [N] habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
ภาระผูกพัน    [N] obligation, See also: charge, Example: ในปีนี้ฐานะเงินคงคลังของประเทศเหลือเพียง 103,635 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้อีกประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท, Thai definition: เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไป
ยื่นซองขาว    [V] dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
หยาดเยิ้ม    [ADV] sweetly and charmingly, Example: เวลาเขาง่วงนอนมากๆ เขาจะยิ้มอย่างหยาดเยิ้ม, Thai definition: งามสะดุดตา, หวานไพเราะ, เป็นประกายสวยงาม
รับหน้าที่    [V] undertake, See also: take charge of, Ant. มอบหน้าที่, มอบหมายหน้าที่, Example: คุณพ่อรับหน้าที่เรื่องดูแลการบ้านและเรื่องเรียนของคุณลูก, Thai definition: นำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อปฏิบัติตาม
กุศลจิต    [N] charity, Ant. อกุศลจิต, Example: หากเรารู้ปัจจัยที่จะเจริญกุศล กุศลจิตก็จะเกิดบ่อยขึ้น, Thai definition: ความเมตตากรุณา เป็นท่าทีหรือความรู้สึกที่มีต่อผู้กำลังได้รับทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรม
คิดแพง    [V] overcharge, Syn. คิดราคาแพง, Ant. คิดถูก, Example: ทำไมร้านนี้คิดแพงกว่าร้านอื่นๆ ที่เคยไปซื้อมา, Thai definition: บอกราคาของสิ่งของสูงเกินไป
คิดดอกเบี้ย    [V] be charge interest, Example: ี้เขาคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกเพราะส่งเงินล่าช้าไป 3 เดือน, Thai definition: คิดเงินเพิ่มจากจำนวนเงินที่เอาไปเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้
พันธกิจ    [N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ
ลักษณะทางพันธุกรรม    [N] hereditary characteristic, Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์, Example: มีคำถามมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันแล้ว ว่ามนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากลักษณะทางพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
หาว่า    [V] accuse of, See also: charge, claim, Syn. กล่าวหา, Example: โจทย์หาว่าจำเลยขโมยทองรูปพรรณหนัก 50 บาทไปจากร้าน
เจ้าเสน่ห์ [ADJ] charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
แป๊ะเจี๊ยะ [N] additional charges, Syn. เงินกินเปล่า, Example: โรงเรียนรัฐบาลดังๆ บางโรงเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนด้วยซ้ำ
การปรักปรำ    [N] accusation, See also: blame, charge, Syn. การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวหา, Example: เขากลายเป็นผู้ต้องหาเพราะการปรักปรำจากพยาน
มีคดี    [V] have a case (cases), See also: have a charge (charges), Syn. มีคดีติด, มีความ, Example: บริษัทเขามีคดีฟ้องร้องกับลูกค้าอยู่เนืองๆ จนฉันไม่แน่ใจ, Thai definition: มีเรื่องหรือข้อพิพาทกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ยี่ห้อ    [N] manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
เจ้าเสน่ห์ [V] be charming, See also: be attractive, be fascinating, Syn. มีเสน่ห์, Example: ลูกชายเขาท่าทางจะเจ้าเสน่ห์เหมือนพ่อ
สรรพคุณ    [N] properties, See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions, Syn. คุณสมบัติ, Example: อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรยาไทยโบราณ ล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งนั้น, Count unit: สรรพคุณ, Thai definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์, คุณทั้งหลาย, Notes: (สันสกฤต)
สวน    [N] garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
สวนผลไม้    [N] orchard, Example: ผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำสวนผลไม้ ประมงและประกอบหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองมาเป็นเวลายาวนาน, Count unit: ไร่, สวน
รูปงาม    [ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ    [V] be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ    [ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ลงบัญชี    [V] charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี
ลักษณะ    [N] quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count unit: ลักษณะ, Thai definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
ลักษณะเฉพาะ    [N] particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count unit: ลักษณะ
ลั่น    [V] shoot, See also: fire, pull the trigger, discharge, Syn. ยิง, Example: กระสุนทุกนัดที่ลั่นออกจากปากกระบอกปืน ย่อมมีมนุษย์เป็นผู้อยู่หลังพานท้ายปืน
ไล่ออก [V] fire, See also: sack, axe, discharge, dismiss, lay off, Syn. เลิกจ้าง, Example: ครอบครัวของเธอกำลังเดือดร้อนมากเพราะสามีถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากป่วยหนัก, Thai definition: ขับให้พ้นตำแหน่ง, ทำให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือขับให้พ้นไปจากสถานที่
โศก [ADJ] chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
เวทย์มนตร์ [N] magic, See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm, Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม, Example: เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
วิสัย    [N] nature, See also: disposition, character, Syn. นิสัย, Example: ด้วยวิสัยเหยี่ยวข่าวรัฐสภามือเก่า เขาจึงรับมอบหมายภารกิจการสัมภาษณ์ครั้งสำคัญนี้, Thai definition: ลักษณะที่เป็นอยู่
สมบัติ    [N] property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
สวยงาม    [ADJ] beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
ส่อสันดาน    [V] indicate one's trait, See also: indicate one's character or characteristic, indicate one's disposition, Syn. ส่อนิสัย, Example: ยังไงๆ เขาก็ต้องส่อสันดานของคนที่ไม่ได้รับการอบรมออกมา
สั่งการ    [V] command, See also: order, bid, charge, direct, Syn. สั่ง, ออกคำสั่ง, Example: ท่านยังไม่มีอำนาจจะพูดจาหรือสั่งการอะไร
เหมา [V] hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: ว่าจ้างทั้งหมด
อากัปกิริยา    [N] manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
มหาสดมภ์    [N] disease characterized by stiffening of the jaw, See also: lock-jaw, locked jaw, Thai definition: ชื่อโรคลมชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณซึ่งอาจทำให้ขากรรไกรแข็ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อารมณ์    [N] characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
ปฏิบัติภารกิจ    [V] do one's task, See also: perform one's mission, perform one's duty, carry out one's duty, discharge one's duty, Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำหน้าที่, Example: ทหารกำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจาการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน
ปฏิบัติหน้าที่    [V] perform one's duty, See also: perform one's mission, do one's task, carry out one's duty, discharge one's duty, Syn. ปฏิบัติภารกิจ, ทำหน้าที่, Example: ตำรวจถูกยิงตายขณะปฏิบัติหน้าที่
ประจุ    [N] charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ประจุ    [V] load, See also: charge, fill, pack, Syn. บรรจุ, ใส่, Example: เขาบาดเจ็บขณะที่ประจุลูกปืน
ผ่านราคา    [V] overcharge, See also: diddle, sting, surcharge, fleece, Example: แม่ค้าผ่านราคาสินค้าไว้เผื่อลูกค้าต่ออยู่แล้ว, Thai definition: บอกเกินราคาจริง, บอกราคาแพงเกินไป
การให้ทาน    [N] giving alms, See also: giving in charity, Syn. การทำบุญ, การสงเคราะห์, Example: ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน, Thai definition: การมอบทานให้แก่ผู้ขอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อำนาจเจริญ[n. prop.] (Amnāt Jaroēn) EN: Amnat Charoen   FR: Amnat Charoen
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods   
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheūa) EN: charge account ; accounts payable   
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasun) EN: load a gun ; charge a gun   FR: charger une arme
บานพับ[n.] (bānphap) EN: hinge   FR: charnière [f] ; gond [m]
บันทึกคนไข้[n. exp.] (bantheuk khonkhai) EN: patient's chart   
บรรทุก [n.] (banthuk) EN: burden ; freight   FR: chargement [m]
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
บรรทุกลง [v. exp.] (banthuk long) FR:charger
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sinkhā long reūa) EN: load goods into a ship   FR: charger un bateau
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ngoen) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card   FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f]
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour   FR: demander la charité
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after   FR: avoir la charge de
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik khaeng) EN: strong character ; strong personality   FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics   
ใช้หนี้[v. exp.] (chai nī) EN: settle one's debts ; discharge a debt   FR: rembourser sa dette
ชาลส์ ดาร์วิน[n. prop.] (Chāl Dāwin = Chān Dāwin) EN: Charles Darwin   FR: Charles Darwin
ชาร์เลอรัว[v. exp.] (Chāloērūa) EN: Charleroi   FR: Sporting de Charleroi [m] ; Charleroi
ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ = ชาร์ลส์ ดิคเก้นส์[n. prop.] (Chāls Dikkēns) EN: Charles Dickens   FR: Charles Dickens
ชาร์ลตัน[n. prop.] (Chāltan) EN: Charlton   FR: Charlton
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ช่างไม้[n.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker   FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ [n. prop.] (Chānwit Kasetsiri) EN: Charnvit Kasetsiri   FR: Charnvit Kasetsiri
เช่าเหมา[v.] (chaomao) EN: charter   FR: louer ; affréter
ชาวสวน[n.] (chāosūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener   FR: jardinier [m]
ชาร์ต[n.] (chāt) EN: chart   
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่[v. exp.] (chāt baettoērī mai) FR: recharger la batterie
ชาร์จเจอร์[n.] (chātjoē) EN: charger   
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit   FR:charge [m] ; court-circuit [m]
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download   FR: télécharger
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōkraēm) FR: télécharger un logiciel
ดาวร้าย[n. exp.] (dāo rāi) EN: bad character   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAR    CH AA1 R
CHARD    CH AA1 R D
CHARM    CH AA1 R M
CHARY    CH AA1 R IY0
SCHAR    SH AA1 R
CHART    CH AA1 R T
CHARRY    CH AE1 R IY0
KUCHAR    K AH1 K ER0
CHARTS    CH AA1 R T S
CHARLA    CH AA1 R L AH0
CHARON    K EH1 R AH0 N
ZACHAR    Z AH0 K AA1 R
SCHARP    SH AA1 R P
CHARMS    CH AA1 R M Z
SCHARA    S K AE1 R AH0
SCHARF    SH AA1 R F
CHARYL    CH AE1 R AH0 L
SCHARR    SH AA1 R
CHAREN    CH AA1 R AH0 N
CHARGE    CH AA1 R JH
CHARLE    CH AA1 R L
ECHARD    EH1 CH ER0 D
BACHAR    B AA1 K ER0
CHARLS    CH AA1 R L Z
CHARRON    CH EH1 R AH0 N
CHARLEY    CH AA1 R L IY0
CHARTER    CH AA1 R T ER0
CHAREST    CH AA0 R EY1 EH0 S T
CHARITA    K AA0 R IY1 T AH0
ZACHARY    Z AE1 K ER0 IY0
CHARTED    CH AA1 R T AH0 D
CHARNEY    CH AA1 R N IY0
CHARLES    CH AA1 R AH0 L Z
CHARPIE    CH AA1 R P IY0
CHARMED    CH AA1 R M D
CHARLOT    CH AA1 R L AH0 T
BECHARD    B EH1 K ER0 D
ORCHARD    AO1 R CH ER0 D
CHARRED    CH AA1 R D
CHARLIE    CH AA1 R L IY0
RICHARD    R IH1 CH ER0 D
CHARLES    CH AA1 R L Z
CHARREN    CH EH1 R AH0 N
CHARLET    CH AA1 R L AH0 T
CHARGED    CH AA1 R JH D
CHARGES    CH AA1 R JH AH0 Z
CHARIOT    CH EH1 R IY0 AH0 T
CHARGIT    CH AA1 R JH IH2 T
RICHART    R IH1 K HH AA0 R T
CHARGER    CH AA1 R JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
char    (v) (ch aa1 r)
Chard    (n) (ch aa1 d)
chard    (n) (ch aa1 d)
charm    (v) (ch aa1 m)
chars    (v) (ch aa1 z)
chart    (v) (ch aa1 t)
chary    (j) (ch e@1 r ii)
Scharf    (n) (sh aa1 f)
chards    (n) (ch aa1 d z)
charge    (v) (ch aa1 jh)
charms    (v) (ch aa1 m z)
charts    (v) (ch aa1 t s)
Charles    (n) (ch aa1 l z)
Charlie    (n) (ch aa1 l ii)
Richard    (n) (r i1 ch @ d)
charade    (n) (sh @1 r aa1 d)
charged    (v) (ch aa1 jh d)
charger    (n) (ch aa1 jh @ r)
charges    (v) (ch aa1 jh i z)
charily    (a) (ch e@1 r i l ii)
chariot    (n) (ch a1 r i@ t)
charity    (n) (ch a1 r i t ii)
charmed    (v) (ch aa1 m d)
charmer    (n) (ch aa1 m @ r)
charred    (v) (ch aa1 d)
charted    (v) (ch aa1 t i d)
charter    (v) (ch aa1 t @ r)
orchard    (n) (oo1 ch @ d)
Chartism    (n) (ch aa1 t i z @ m)
Chartist    (n) (ch aa1 t i s t)
charades    (n) (sh @1 r aa1 d z)
charcoal    (n) (ch aa1 k ou l)
chargers    (n) (ch aa1 jh @ z)
charging    (v) (ch aa1 jh i ng)
chariots    (n) (ch a1 r i@ t s)
charisma    (n) (k @1 r i1 z m @)
charlady    (n) (ch aa1 l ei d ii)
charlock    (n) (ch aa1 l o k)
charmers    (n) (ch aa1 m @ z)
charming    (v) (ch aa1 m i ng)
charring    (v) (ch aa1 r i ng)
charters    (v) (ch aa1 t @ z)
charting    (v) (ch aa1 t i ng)
orchards    (n) (oo1 ch @ d z)
pilchard    (n) (p i1 l ch @ d)
Bucharest    (n) (b u1 k @ r e s t)
Charlotte    (n) (sh aa1 l @ t)
Chartists    (n) (ch aa1 t i s t s)
Charybdis    (n) (k @1 r i1 b d i s)
Eucharist    (n) (y uu1 k @ r i s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: ให้ฟรีไม่คิดค่าบริการ English: no charge
無料[むりょう, muryou] Thai: ไม่เสียค่าใช้จ่าย English: no charge
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character

German-Thai: Longdo Dictionary
entschärfen(vt) |entschärfte, hat entschärft| ทำให้ใช้การไม่ได้ ทำให้หมดอันตราย เช่น Die Waffenruhe kann den Konflikt nicht entschärfen.; In der Nähe eines Herner Chemiewerkes wird an diesem Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufladung {f}charge [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Abfluss {m}; Ablauf {m} | beschleunigter Abflussflowing off; discharge; drain; flow | accelerated flow [Add to Longdo]
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device [Add to Longdo]
Abflussmessung {f}discharge measurement [Add to Longdo]
Abflussverhalten {n}runoff characteristics [Add to Longdo]
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity [Add to Longdo]
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge [Add to Longdo]
Abgasturbolader {m}exhaust gas turbocharger [Add to Longdo]
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic [Add to Longdo]
Ablaufanweisung {f}run chart [Add to Longdo]
Ablaufdiagramm {n}flowchart [Add to Longdo]
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol [Add to Longdo]
Ablaufregelventil {n}discharge control valve [Add to Longdo]
Ablaufsprache {f}sequential function chart [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics [Add to Longdo]
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge [Add to Longdo]
Abströmöffnung {f}air discharge opening [Add to Longdo]
Ätzdruck {m} [textil.]discharge [Add to Longdo]
Akkuladeschaltung {f}charging circuit [Add to Longdo]
Akkumulator {m}; Akku {m} | alkalischer Akkumulatoraccumulator; battery; power pack; rechargeable battery | alkaline storage battery [Add to Longdo]
Akkumulatorladung {f}accumulator charge [Add to Longdo]
Aktivkohlefilter {m}charcoal absorber; activated carbon filter [Add to Longdo]
Akzentbuchstabe {m}accent character [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics [Add to Longdo]
Almosen {n,pl}; milde Gabe {f} | von Almosen lebenalms | to live on charity [Add to Longdo]
Amplitudengang {f}amplitude characteristic; frequency characteristic [Add to Longdo]
Amt {n}; Anklage {f}; Angriff {m}charge [Add to Longdo]
Anmut {f}; Charme {m}; Zauber {m}charm [Add to Longdo]
Annullierungskosten {pl}; Stornokosten {pl}cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
Anodenkennung {f}anode characteristics [Add to Longdo]
Anpassungsgebühr {f}adaption charge [Add to Longdo]
Anrechnung {f}; Berechnung {f} | Anrechnungen {pl} | unter Anrechnungcharges | charges | taking into account [Add to Longdo]
Anschaltkosten {pl} je Stundeconnect hour charges [Add to Longdo]
Ansprechpartner {m}person in charge; reference person [Add to Longdo]
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
Artikelcharakter {m}article character [Add to Longdo]
Auffüllzeichen {n}pad character [Add to Longdo]
Aufladegerät {n}recharger [Add to Longdo]
Aufladung {f}pressure charging; supercharging [Add to Longdo]
Aufpreis {m}; Zuschlag {m}; Mehrpreis {m} | Aufpreise {pl}; Zuschläge {pl} | gegen Aufpreissurcharge | surcharges | for an additional charge [Add to Longdo]
Aufschlag {m}surcharge [Add to Longdo]
Aufsicht {f}supervisor; person in charge [Add to Longdo]
die Aufsicht haben (über)to be on duty; be in charge (of) [Add to Longdo]
Aufwartefrau {f} | Aufwartefrauen {pl}cleaning woman; charwoman | cleaning women [Add to Longdo]
Ausgleichsabgabe {f}; Ausgleichszoll {m}countervailing charge; countervailing duty [Add to Longdo]
Ausleihgebühr {f}loan charge [Add to Longdo]
Austrag {m}discharge [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
charm (adj) -

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
おべんちゃら[, obenchara] (n) flattery [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
お呪い;御呪い[おまじない, omajinai] (n) (1) (uk) good luck charm; (exp) (2) uttered when using magic; abracadabra; presto [Add to Longdo]
かちゃり[, kachari] (adv-to) (on-mim) with a clang or a clink; tinkle [Add to Longdo]
がちゃりと[, gacharito] (adv) (on-mim) with a clank [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
そぐわない[, soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
ちゃらっぽこ[, charappoko] (int) no way; that can't be true; nonsense! [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
ちゃり;チャリ[, chari ; chari] (n) (abbr) (col) (See ちゃりんこ) bicycle [Add to Longdo]
ちゃりんこ[, charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[, chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
なつあし[, natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer) [Add to Longdo]
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell [Add to Longdo]
ぼる[, boru] (v5r) to ask a high price; to overcharge [Add to Longdo]
ぽちゃり[, pochari] (adv-to,adv) (on-mim) splash; splosh [Add to Longdo]
ぽっちゃり[, pocchari] (adv,adv-to) plump; chubbily [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
りんご園;林檎園[りんごえん, ringoen] (n) apple orchard [Add to Longdo]
アーキテクチャラル;アーキテクチュラル[, a-kitekuchararu ; a-kitekuchuraru] (n) architectural [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
三点水[sān diǎn shuǐ, ㄙㄢ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] three-stroke abbr. of water radical, the right component of characters such as 江, 河 [Add to Longdo]
不带电[bù dài diàn, ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] uncharged; electrically neutral [Add to Longdo]
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, / ] total illiterate; unable to read the simplest characters [Add to Longdo]
主管[zhǔ guǎn, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, ] in charge (of a position etc); the person in charge; responsible [Add to Longdo]
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me [Add to Longdo]
乱码[luàn mǎ, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] mojibake (nonsense characters from misrendering an encoding) [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
五碳糖[wǔ tàn táng, ˇ ㄊㄢˋ ㄊㄤˊ, ] pentose (monosaccharide with five carbons per molecule) [Add to Longdo]
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, / ] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983 [Add to Longdo]
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型 [Add to Longdo]
五笔编码[wǔ bǐ biān mǎ, ˇ ㄅㄧˇ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] five-stroke code, Chinese character input method [Add to Longdo]
人格魅力[rén gé mèi lì, ㄖㄣˊ ㄍㄜˊ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] personal charm; charisma [Add to Longdo]
人物[rén wù, ㄖㄣˊ ˋ, ] a person; a character (in a play, novel etc); a protagonist [Add to Longdo]
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, ] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful [Add to Longdo]
今音[jīn yīn, ㄐㄧㄣ , ] modern (i.e. not ancient) pronunciation of a Chinese character [Add to Longdo]
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, / ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires [Add to Longdo]
令狐[Líng hú, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ, ] old place name (in modern Linyi county 臨猗縣|临猗县, Shanxi); two-character surname Linghu [Add to Longdo]
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿 / 仿] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice) [Add to Longdo]
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, ] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels [Add to Longdo]
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, / ] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to take possession of; to occupy; to constitute; to make up; to account for; 占 sometimes used as traditional character [Add to Longdo]
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, ] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字 [Add to Longdo]
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form) [Add to Longdo]
信管[xìn guǎn, ㄒㄧㄣˋ ㄍㄨㄢˇ, ] a fuse (for explosive charge); detonator [Add to Longdo]
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation [Add to Longdo]
假借[jiǎ jiè, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ, ] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan [Add to Longdo]
假借字[jiǎ jiè zì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, ] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan [Add to Longdo]
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, ] false compassion; bogus charity [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical [Add to Longdo]
偏旁[piān páng, ㄆㄧㄢ ㄆㄤˊ, ] the left- and right-side of a split Chinese character, often the key (radical) and phonetic [Add to Longdo]
做主[zuò zhǔ, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ, ] make the decision; take charge of; back up; support; be host [Add to Longdo]
傅立叶[Fù lì yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Francois-Maire Charles Fourier (French sociologist and socialist, 1772-1837) [Add to Longdo]
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, ] lofty and unyielding character [Add to Longdo]
充值[chōng zhí, ㄔㄨㄥ ㄓˊ, ] to recharge (money onto a phone card) [Add to Longdo]
充值卡[chōng zhí kǎ, ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄎㄚˇ, ] recharge card (phone) [Add to Longdo]
充电[chōng diàn, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] to recharge batteries; fig. to rest and recuperate [Add to Longdo]
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] battery charger [Add to Longdo]
免费[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, / ] free (of charge) [Add to Longdo]
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual [Add to Longdo]
八字[bā zì, ㄅㄚ ㄗˋ, ] character 8; Eight Characters [Add to Longdo]
八字眉[bā zì méi, ㄅㄚ ㄗˋ ㄇㄟˊ, ] sloping eyebrows, formed like character for "eight" [Add to Longdo]
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable [Add to Longdo]
公孙[Gōng sūn, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄣ, / ] two-character surname Gongsun [Add to Longdo]
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility [Add to Longdo]
公诉[gōng sù, ㄍㄨㄥ ㄙㄨˋ, / ] public charges (legal) [Add to Longdo]
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, / ] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借 [Add to Longdo]
六艺[liù yì, ㄌㄧㄡˋ ㄧˋ, / ] the Confucian Six Arts - namely rites or etiquette 禮|礼 (禮儀|礼仪), music 樂|乐 (音樂|音乐), archery 射 (射箭), charioteering 御 (駕車|驾车), calligraphy or literacy T書|书 (識字|识字), mathematics or reckoning 數|数 (計算|计算) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character [Add to Longdo]
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set [Add to Longdo]
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format [Add to Longdo]
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer [Add to Longdo]
キャラクタ集合[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set [Add to Longdo]
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart [Add to Longdo]
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set [Add to Longdo]
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character [Add to Longdo]
コロン[ころん, koron] colon (character) " [Add to Longdo]
システム文字集合[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] system character set [Add to Longdo]
シリアルプリンタ[しりあるぷりんた, shiriarupurinta] character printer, serial printer [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics [Add to Longdo]
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart [Add to Longdo]
タブ文字[タブもじ, tabu moji] tab character [Add to Longdo]
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] dedicated data character [Add to Longdo]
データ文字[データもじ, de-ta moji] data character [Add to Longdo]
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ニューライン[にゅーらいん, nyu-rain] newline (character) [Add to Longdo]
ヌル文字[ヌルもじ, nuru moji] null character [Add to Longdo]
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string [Add to Longdo]
ネットワーク図[ネットワークず, nettowa-ku zu] network chart [Add to Longdo]
バーチャルコネクション[ばーちゃるこねくしょん, ba-charukonekushon] virtual connection [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
バッククォート[ばっくくおーと, bakkukuo-to] backquote (character) [Add to Longdo]
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character [Add to Longdo]
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character [Add to Longdo]
フローチャート[ふろーちゃーと, furo-cha-to] flow chart [Add to Longdo]
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC) [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
人柄[ひとがら, hitogara] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
厳重[げんじゅう, genjuu] streng, scharf, hart [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] -eigen, charakteristisch [Add to Longdo]
均質[きんしつ, kinshitsu] gleichartig, homogen [Add to Longdo]
山師[やまし, yamashi] Spekulant, Abenteurer, Scharlatan [Add to Longdo]
性格[せいかく, seikaku] Charakter, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
性行[せいこう, seikou] Charakter_und_Lebenswandel [Add to Longdo]
憲章[けんしょう, kenshou] Charta, Verfassungsurkunde [Add to Longdo]
明察[めいさつ, meisatsu] Einsicht, Scharfsinn, klares_Urteil [Add to Longdo]
本性[ほんしょう, honshou] der_wahre_Charakter, Natur [Add to Longdo]
[しゅ, shu] SCHARLACH, ZINNOBERROT [Add to Longdo]
朱色[しゅいろ, shuiro] scharlachrot, zinnoberrot [Add to Longdo]
[がら, gara] Muster, Design, Typus, Charakter [Add to Longdo]
激しい[はげしい, hageshii] heftig, scharf, ungestuem [Add to Longdo]
激甚[げきじん, gekijin] -heftig, -scharf, -stark [Add to Longdo]
特徴[とくちょう, tokuchou] charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
特有[とくゆう, tokuyuu] charakteristisch [Add to Longdo]
特色[とくしょく, tokushoku] Eigenart, charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
痛烈[つうれつ, tsuuretsu] -bitter, -scharf, schneidend [Add to Longdo]
真紅[しんく, shinku] scharlachrot, hochrot [Add to Longdo]
糾合[きゅうごう, kyuugou] sammeln, vereinigen, scharen [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]
辛い[からい, karai] -scharf, beissend, stark, stark_gewuerzt, -bitter, -hart [Add to Longdo]
辛味[からみ, karami] scharfer_Geschmack, Wuerze [Add to Longdo]
酷評[こくひょう, kokuhyou] harte_Kritik, scharfe_Kritik [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] -scharf [Add to Longdo]
鋭利[えいり, eiri] -scharf [Add to Longdo]
鋭敏[えいびん, eibin] -scharf, scharfsinnig, -fein, empfindlich [Add to Longdo]
雇う[やとう, yatou] anstellen, einstellen, mieten, chartern [Add to Longdo]
[み, mi] CHARME, FASZINATION [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] Charme, -Reiz, -Zauber [Add to Longdo]
魚類[ぎょるい, gyorui] Fischarten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top