Search result for

charmantes

(60 entries)
(0.3244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charmantes-, *charmantes*, charmante
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา charmantes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *charmantes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charming.- CharmantA Walk on the Wild Side (2015)
Charming, you're gonna miss your train.Charmant, du verpasst noch deinen Zug. The Villain (1979)
None of your business, Charming.Das geht dich nichts an. CharmantThe Villain (1979)
Charming CharmingCharmant, Charmant The Villain (1979)
Charming CharmingCharmant, Charmant The Villain (1979)
- Then you must be Charming.- Dann müssen Sie Charmant sein. The Villain (1979)
I mean, Charming Jones.Ich meine Charmant Jones. The Villain (1979)
Charming, have a nice trip.Charmant, Angenehme Reise. The Villain (1979)
Charming CharmingCharmant, Charmant The Villain (1979)
Charming CharmingCharmant, Charmant The Villain (1979)
CharmingCharmant The Villain (1979)
CharmingCharmant The Villain (1979)
Miss Charming?Miss CharmantThe Villain (1979)
And Daddy said, "Oh, charming.Und Daddy hat geantwortet: "Oh, CharmantThe Villain (1979)
Just charming."Ganz charmant." The Villain (1979)
I don't think so, Miss Charming.Eigentlich nicht, Miss CharmantThe Villain (1979)
Isn't this charming?Ist das nicht charmantThe Pledge (1980)
Now, that is charming.Also, das ist ja charmantThe Pledge (1980)
The passengers and the passenger were crazy of compelling maharajah Dedudebishany Barbabadai.Die Passagiere hatten nur Augen für den charmanten Maharadscha Biboutiboushan Barrdopadayiah. Aber dieser hatte nur Augen für Mrs Schwartz. Le guignolo (1980)
Find me charming too?Findest du mich auch charmantBad Timing (1980)
Perhaps because you're a woman, a charming woman, one of Paris' loveliest, and because such social skills aren't the norm.Oder auch, weil sie eine Frau sind, sehr charmant übrigens, eine der schönsten von Paris. Aber Ihre Gewandtheit überrascht. The Lady Banker (1980)
She's charming.Sie ist charmantThe Lady Banker (1980)
Not only is she charming, but she's sort of right.Nein, sie ist nicht nur charmant, sie hat auch nicht ganz unrecht. The Lady Banker (1980)
Loyal to her modern ways, Mrs. Eckhert, the ravishing banker, chose to spend the end of the year on the French Riviera.Ihrem Modernismus getreu, hat Frau Eckhert, die charmante Bankiersfrau, den Luftweg gewählt, um das Jahresende an der Côte d'Azur zu verbringen. The Lady Banker (1980)
You've been a charming journalist.Sie sind eine charmante Journalistin. Sie sind eine charmante Journalistin. The Lady Banker (1980)
Why am I expected to be charming and smiling at all time?Ich muss, warum auch immer, die ewig lächelnde, charmante Chefin sein. The Last Metro (1980)
He was funny and charming and he made people laugh. That's it.Er war lustig und charmant und er brachte andere zum Lachen. Fame (1980)
In all my life I have never heard anyone say something rude with a style so perfectly...In meinem ganzen Leben gab es keinen, der sowas Unhöfliches gesagt hat und dabei so charmant war... Patrick Still Lives (1980)
You have a real charming quality.Du wirkst sehr charmantStardust Memories (1980)
You've got no confidence, of course, but you got a real charming quality on the screen.Du hast natürlich kein Selbstvertrauen, aber du wirkst auf der Leinwand sehr charmantStardust Memories (1980)
I switched their personalities and I took all the badness and put it over there, and I made Rita into a warm, wonderful, charming, sexy, sweet, giving, mature woman.Ich tauschte ihre Persönlichkeiten, nahm all das Schlechte und tat es dort rein und verwandelte Rita in eine warmherzige, wunderbare, charmante, sexy, süße, liebevolle, reife Frau. Stardust Memories (1980)
- Our doctor is charming.- Er ist charmant, unser Arzt. The Prodigal Daughter (1981)
You're both too charming to be in jail especially when you didn't even know you were breaking the law.Sie sind viel zu charmant, um ins Gefängnis zu kommen, insbesondere, da Sie nicht wussten, dass Sie gegen das Gesetz verstoßen. The Hot Rod (1981)
I just know you'll like them.Sie sind so charmantTime Bandits (1981)
You are a charming boy.Du bist ein charmanter Junge. Arthur (1981)
He was determined, he was patient and gentle.Er war sehr stark, geduldig, charmantThe Woman Next Door (1981)
I found the white pleated collar alluring, but I was rather taken aback by the flutter of godets.Den weißen Kragen fand ich charmant, aber der Saum war mir etwas zu flatternd. The Great Muppet Caper (1981)
Detective Ciello is a very charming fellow.Detective Ciello ist ein charmanter Bursche. Prince of the City (1981)
You scared the shit out of me.Oh Gott, du bist ja charmantThe Prowler (1981)
Oh, yes, well... your husband certainly has an eye for talent and Sarah's very talented. - Quite delightful, real charmer. Cheers.Ah ja, Ihr Mann hat ein Auge für Talente, und unsere Sarah ist überaus talentiert, sehr attraktiv und charmantEqual Opportunities (1982)
Charming...CharmantAll Fired Up (1982)
Ich bin very nice and sweet.Ich hab es lieb. Es ist sehr charmant. CharmantAce of Aces (1982)
Until the one of these days...Und vielen Dank. Sie sind sehr charmantThe Party 2 (1982)
You're a charming person, you know that?Du bist charmant, wusstest du das? Diner (1982)
He's got his father's intellect, his mother's good looks and the devil's own charm.Schlau wie sein Vater, schön wie seine Mutter und charmant wie der Teufel. Gandhi (1982)
I don't understand. You're so beautiful and charming.Du bist so schön und charmantA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Carlos, our charming friends are leaving.Carlos, unsere charmanten Freunde gehen. Wrong Is Right (1982)
You are such a dear, and so charming, but you are so suspicious.Sie sind so ein Schatz und so charmant, aber Sie sind so misstrauisch. Goliath: Part 1 (1983)
I was wondering when you were going to introduce me to this charming and cultured young woman. Hello, Camela.Ich habe mich schon gefragt, wann Sie mich dieser charmanten und kultivierten Frau vorstellen. Merchants of Death (1983)
Oh, I know I appear to be the supersleuth with all the answers- dapper, debonair, worldly.Der Super-Detektiv, der alles weiß. Elegant, charmant und weltgewandt. Das ist nur gespielt. Altared Steele (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant
น่ารัก [adj.] (nārak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair   FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
ภัทร[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious   FR: bon ; beau ; charmant
ยาใจ[n.] (yājai) EN: beloved ; darling   FR: chéri ; charmant ; ravissant

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
charmantcharming [Add to Longdo]
charmant lächelnto give a charming smile [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top