Search result for

charcutés

(2 entries)
(0.0766 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charcutés-, *charcutés*, charcuté
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา charcutés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *charcutés*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายหมู[n. exp.] (rān khāi mū) FR: charcuterie [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

charcut és ( EH1 S)

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
char cuts, char-cuts, haircuts, charts, chariots, checkouts, haircut's, cactus, chart's, carts, chats, shakeouts, circuits, chants, chargers, charters, shortcuts, Chariot's, Charlot's, charcoals, chariot's, Charity's, Harcourt's, charity's, chard's, charges, chalets, Cart's, cart's, chat's, Charita's, charades, cheroots, shakeout's, circuit's, chert's, chant's, charger's, charter's, shortcut's, chalet's, charcoal's, charade's, cheroot's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Charts, Chart

Similar FRENCH words suggested by aspell:
charcuta, charcutas, charcutes, charcutés, charcute, charcuté, charcutai, charcutais, charcuter

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top