Search result for

char

(184 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -char-, *char*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,

English-Thai: Longdo Dictionary
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
in charge(adj) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
char[ADJ] เกรียม
char[N] ถ่านหิน, See also: ถ่าน, สิ่งที่ไหม้จนเกรียม, Syn. charcoal, coal
char[VT] เผาไหม้จนเป็นถ่าน, See also: เผาจนไหม้เกรียม, Syn. burn, coal
char[N] งานบ้าน, See also: งานเก็บกวาดบ้าน
char[VT] ทำความสะอาด, See also: ทำงานปัดกวาด, ทำงานเช็ดถู, Syn. clean, repair
char[VI] ทำงานบ้าน
char[N] หญิงทำงานบ้าน, See also: คนทำงานบ้าน, Syn. charwoman, cleaning woman, cleaning lady, cleaningwoman
char[SL] ชา, Syn. cha
charm[N] การร่ายเวทย์มนตร์, See also: การร่ายคาถา
charm[N] เครื่องรางของขลัง, See also: เครื่องราง, Syn. good luck charm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
char(ชาร์) v. เผาไม้จนเกรียม,เผาไหม้จนเป็นถ่าน,ทำงานบ้าน,ทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ -n. สิ่งที่ไหม้จนเกรียม,ถ่าน,ถ่านไม้,ภารโรงหญิง,งานบ้าน.
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
characters per inchจำนวนอักขระต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า CPI แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อนิ้ว เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึกว่า เนื้อเทป 1 นิ้ว จะเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักขระ
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
char(n) ถ่าน,สิ่งที่ไหม้เกรียม
char(vi,vt) เผา,ทำให้เป็นถ่าน,ไหม้เกรียม,ทำงานเล็กๆน้อยๆ,ปัดกวาดบ้าน
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristic(n) ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
charcoal(n) ถ่าน
charge(n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ,ภาระ,ค่าธรรมเนียม,มูลค่า,การฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charถ่านชาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
characterอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
character codeรหัสอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character densityความหนาแน่นอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character modeภาวะอักขระ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ text mode] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character modeภาวะอักขระ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ text mode] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
character printerเครื่องพิมพ์รายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character readerเครื่องอ่านอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character recognitionการรู้จำอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
characterอักขระ [คอมพิวเตอร์]
characterตัวละครใน [TU Subject Heading]
Characterบุคลิกลักษณะ [TU Subject Heading]
Characterอุปนิสัย,ลักษณะ,ลักษณะพิเศษ,คุณลักษณะ [การแพทย์]
Character Disordersบุคลิกภาพแปรปรวน [การแพทย์]
Character sets (Data processing)ชุดอักขระ (การประมวลผลข้อมูล) [TU Subject Heading]
Character, Fundamentalลักษณะภาพหลักมูล [การแพทย์]
Character, Internalลักษณะภายใน [การแพทย์]
Characteristicคุณลักษณะ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะ [การแพทย์]
Characteristic Featuresลักษณะจำเพาะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
characterise (vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ
charge (vi vt ) คิดเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charlie!ชาร์ลี! The Dreamscape (2008)
- charlie?ชาร์ลี? Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Charlie.ชาร์ลี The Wrong Goodbye (2011)
Charlie, hey.เห้ ชาร์ลี Riding in Town Cars with Boys (2011)
Charles.ชาร์ล Crystal (2012)
Charming girl.สาวน้อย Pilot, Part 2 (2013)
Charlie?ชาร์ลี่เหรอ? Wedding in Red (2013)
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Take charge of that gun!ตรวจดูปืน The Great Dictator (1940)
Just charge it to my account!เซ็น.. ไว้ก่อน The Great Dictator (1940)
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า Rebecca (1940)
It's obvious you want to be kind, but why do you choose me for your charity?เห็นชัดว่าคุณอยากแสดงเมตตา เเต่ทําไมถึงเลือกมาสงเคราะห์ฉันล่ะคะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charI charged them too much money for their room.
charWho's in charge of the sales section?
charHe is a man of firm character.
charIt is not her ability, but her character that is at issue.
charHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
charThere is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.
charWho's in charge of this section?
charThey accredit him with the secret charity.
charI got the OK so I unthinkingly created the cliched 'grass runner thief/bard' character.
charThat he is a man of character cannot be denied.
charThe charm of Kyoto consists of the beauty of its old temples.
charHe is quite a character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่านไม้[N] charcoal, Syn. ถ่าน, Example: ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านที่คนไทยนิยมใช้มาแต่โบราณกาลแล้ว, Thai definition: ไม้ที่เผาจนดำใช้เป็นเชื้อเพลิง
อุปนิสัย[N] habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
ภาระผูกพัน[N] obligation, See also: charge, Example: ในปีนี้ฐานะเงินคงคลังของประเทศเหลือเพียง 103,635 ล้านบาท และในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้อีกประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท, Thai definition: เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องไป
กุศลจิต[N] charity, Ant. อกุศลจิต, Example: หากเรารู้ปัจจัยที่จะเจริญกุศล กุศลจิตก็จะเกิดบ่อยขึ้น, Thai definition: ความเมตตากรุณา เป็นท่าทีหรือความรู้สึกที่มีต่อผู้กำลังได้รับทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรม
หาว่า[V] accuse of, See also: charge, claim, Syn. กล่าวหา, Example: โจทย์หาว่าจำเลยขโมยทองรูปพรรณหนัก 50 บาทไปจากร้าน
เจ้าเสน่ห์[ADJ] charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
ยี่ห้อ[N] manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
ลงบัญชี[V] charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี
ลักษณะ[N] quality, See also: character, characteristic, appearance, Example: การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประมวลผลข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกัน, Count unit: ลักษณะ, Thai definition: เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
โศก[ADJ] chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อำนาจเจริญ[n. prop.] (Amnāt Jaroēn) EN: Amnat Charoen   FR: Amnat Charoen
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods   
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheūa) EN: charge account ; accounts payable   
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAR    CH AA1 R
CHARM    CH AA1 R M
CHART    CH AA1 R T
CHARD    CH AA1 R D
CHARY    CH AA1 R IY0
CHARGE    CH AA1 R JH
CHARMS    CH AA1 R M Z
CHARLS    CH AA1 R L Z
CHARON    K EH1 R AH0 N
CHARYL    CH AE1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
char    (v) (ch aa1 r)
Chard    (n) (ch aa1 d)
chard    (n) (ch aa1 d)
charm    (v) (ch aa1 m)
chars    (v) (ch aa1 z)
chart    (v) (ch aa1 t)
chary    (j) (ch e@1 r ii)
chards    (n) (ch aa1 d z)
charge    (v) (ch aa1 jh)
charms    (v) (ch aa1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特点[tè diǎn, ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] characteristic (feature); trait; feature, #1,122 [Add to Longdo]
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, ] characteristic; distinguishing feature or quality, #1,529 [Add to Longdo]
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, / ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait, #2,005 [Add to Longdo]
文字[wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] character; script; writing; written language; writing style; phraseology, #2,744 [Add to Longdo]
魅力[mèi lì, ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ, ] charm; fascination; glamor; charisma, #3,089 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, / ] chart; list; score (music); spectrum (math.)(phys.), #3,609 [Add to Longdo]
包机[bāo jī, ㄅㄠ ㄐㄧ, / ] chartered plane; to charter a plane, #10,715 [Add to Longdo]
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, / ] characteristic; special property, #11,466 [Add to Longdo]
图表[tú biǎo, ㄊㄨˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] chart; diagram, #13,660 [Add to Longdo]
查尔斯[Chá ěr sī, ㄔㄚˊ ㄦˇ ㄙ, / ] Charles, #14,988 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
entschärfen(vt) |entschärfte, hat entschärft| ทำให้ใช้การไม่ได้ ทำให้หมดอันตราย เช่น Die Waffenruhe kann den Konflikt nicht entschärfen.; In der Nähe eines Herner Chemiewerkes wird an diesem Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakter {m}; Person {f}; Persönlichkeit {f}character [Add to Longdo]
Charakter {m}; Charakterstärke {f}moral courage [Add to Longdo]
Charakterbild {n} | Charakterbilder {pl}character sketch | character sketches [Add to Longdo]
Charaktereigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charaktereigenschaften {pl}; Merkmale {pl} | maßliche Merkmalecharacteristic; character attributes; trait of character | characteristics | dimensional characteristics [Add to Longdo]
Charakterfehler {m} | Charakterfehler {pl}fault in character; character defect | faults in character [Add to Longdo]
Charakterisierung {f}characterization [Add to Longdo]
Charakteristik {f}; Ausprägung {f}characteristic [Add to Longdo]
Charakteristikum {n}; charakteristisches Merkmal; charakteristische Eigenschaft; Eigentümlichkeit {f} | eines der charakteristischsten Merkmalecharacteristic | one of the main characteristics [Add to Longdo]
Charakterisierung {f} | Charakterisierungen {pl}characterization; characterisation [Br.] | characterizations [Add to Longdo]
Charakterlosigkeit {f}lack of character [Add to Longdo]
Charakterschwäche {f} | Charakterschwächen {pl}weakness of character | weaknesses of character [Add to Longdo]
Charakterstärke {f}strength of character [Add to Longdo]
Charakterzug {m}lineament [Add to Longdo]
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge {pl}; Eigenschaften {pl}; Merkmale {pl}trait | traits [Add to Longdo]
Charge {f}batch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
charm (adj) -

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
キャラクタ[きゃらくた, kyarakuta] character [Add to Longdo]
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
キャラクタセット[きゃらくたせっと, kyarakutasetto] character set [Add to Longdo]
キャラクタフォーマット[きゃらくたふぉーまっと, kyarakutafo-matto] character format [Add to Longdo]
キャラクタプリンタ[きゃらくたぷりんた, kyarakutapurinta] character printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
性格[せいかく, seikaku] Charakter, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
性行[せいこう, seikou] Charakter_und_Lebenswandel [Add to Longdo]
憲章[けんしょう, kenshou] Charta, Verfassungsurkunde [Add to Longdo]
特徴[とくちょう, tokuchou] charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
特有[とくゆう, tokuyuu] charakteristisch [Add to Longdo]
[み, mi] CHARME, FASZINATION [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] Charme, -Reiz, -Zauber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Char \Char\, Chare \Chare\, v. i.
   To work by the day, without being a regularly hired servant;
   to do small jobs.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Char \Char\ (ch[aum]r), v. t. [imp. & p. p. {Charred}
   (ch[aum]rd); p. pr. & vb. n. {Charring}.] [Prob. the same
   word as char to perform (see {Char}, n.), the modern use
   coming from charcoal, prop. coal-turned, turned to coal.]
   1. To reduce to coal or carbon by exposure to heat; to reduce
    to charcoal; to burn to a cinder.
    [1913 Webster]
 
   2. To burn slightly or partially; as, to char wood.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Char \Char\, Charr \Charr\, n. [Ir. cear, Gael. ceara, lit.,
   red, blood-colored, fr. cear blood. So named from its red
   belly.] (Zool.)
   One of the several species of fishes of the genus
   {Salvelinus}, allied to the spotted trout and salmon,
   inhabiting deep lakes in mountainous regions in Europe. In
   the United States, the brook trout ({Salvelinus fontinalis})
   is sometimes called a char.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Char \Char\, n. [F.]
   A car; a chariot. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Char \Char\, n. [OE. cherr, char a turning, time, work, AS.
   cerr, cyrr, turn, occasion, business, fr. cerran, cyrran, to
   turn; akin to OS. k["e]rian, OHG. ch["e]ran, G. kehren. Cf.
   {Chore}, {Ajar}.]
   Work done by the day; a single job, or task; a chore.
   [Written also {chare}.] [Eng.]
   [1913 Webster]
 
      When thou hast done this chare, I give thee leave
      To play till doomsday.          --Shak.
   [1913 Webster] Char

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Char \Char\, Chare \Chare\, v. t. [See 3d {Char}.]
   1. To perform; to do; to finish. [Obs.] --Nores.
    [1913 Webster]
 
       Thet char is chared, as the good wife said when she
       had hanged her husband.        --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
   2. To work or hew, as stone. --Oxf. Gloss.
    [1913 Webster] Char

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 char
   n 1: a charred substance
   2: a human female employed to do housework; "the char will clean
     the carpet"; "I have a woman who comes in four hours a day
     while I write" [syn: {charwoman}, {char}, {cleaning woman},
     {cleaning lady}, {woman}]
   3: any of several small trout-like fish of the genus Salvelinus
     [syn: {char}, {charr}]
   v 1: burn to charcoal; "Without a drenching rain, the forest
      fire will char everything" [syn: {char}, {coal}]
   2: burn slightly and superficially so as to affect color; "The
     cook blackened the chicken breast"; "The fire charred the
     ceiling above the mantelpiece"; "the flames scorched the
     ceiling" [syn: {char}, {blacken}, {sear}, {scorch}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 char
  /keir/, /char/, /kar/, n.
 
   Shorthand for ?character?. Esp.: used by C programmers, as char is C's
   typename for character data.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 char /ʃaʀ/ 
  tank; cart; chariot

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top