Search result for

ch

(252 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ch-, *ch*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.
chelation (n ) (med) the process of removing a heavy metal from the bloodstream by means of a chelate as in treating lead or mercury poisoning The process of forming a ring by forming one or more hydrogen bonds
chin wag (slang ) to chat

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

Longdo Dictionary ภาษามอญ (MNW) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[cha ชะ] (n ) พยัญชนะตัวที่ ๗ ของภาษามอญ

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
仇人[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ] (n ) personal enemy ศัตรู เช่นเพื่อนสองคนสนิทกันมาก วันนึงเกิดผิดใจกันขึ้น หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่คุยกันอีกเลย ทั้งสองกลายเป็น Chou Ren แต่ถ้าเป็นคำว่า 敌人 เป็นศัตรูกันเช่น อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์
See also: R. 敌人

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[chī] (vt ) กิน,รับประทาน,
穿[chuān, ㄔㄨㄢ] สวม,ใส่

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Chek] (n ) 1. Book 2. Strategy

English-Thai: Longdo Dictionary
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, S. Synagouge,
chamber pot(n) กระโถนฉี่ เช่น The history of the chamber pot predates that of indoor plumbing and flush toilets.
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
chatroom(n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง
cherry on topของพิเศษ, สิ่งพิเศษ เช่น All of a sudden, the awards come along and it's like a cherry on top of a great season.
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cha[SL] ชา, Syn. char
chi[N] พยัญชนะตัวที่ 22 ของภาษากรีก
chi[N] พลังของชีวิต
chap[VI] แตก, See also: แยก
chap[VT] ทำให้แตก, See also: ทำให้แยก, Syn. split, crack open
chap[N] รอยแตก, See also: รอยแยก, รอย, รอยกะเทาะ
chap[N] ผู้ชาย (ไม่เป็นทางการ), See also: มิตร, Syn. man, boy, fellow
char[ADJ] เกรียม
char[N] ถ่านหิน, See also: ถ่าน, สิ่งที่ไหม้จนเกรียม, Syn. charcoal, coal
char[VT] เผาไหม้จนเป็นถ่าน, See also: เผาจนไหม้เกรียม, Syn. burn, coal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cha ###SW. cha (ชา'ชา) n. จังหวะเต้นรำ ชะ-ชะ-ชะ
chablis(แซบ'ลี) n. เหล้าองุ่นขาวที่ไม่มีรสหวาน
chacma(แชค'มะ) n. ลิงบาบูนขนาดใหญ่สำน้ำตาลเทา
chaeto-Pref. "ขน"
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้
chagas disease(ชา'กัส) n. โรคพยาธิtrypanosomiasis
chagrin(?ะกรีน') vt.,n. (ความ) เสียใจ,โทมใจ,ผิดหวัง, Syn. distress

English-Thai: Nontri Dictionary
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน,ล้อ,หยอกล้อ
chaffer(vi) ต่อรองราคา
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน
CHAIN chain letter(n) จดหมายเวียน,จดหมายลูกโซ่
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chaetopteroidมีขนไร้เกล็ด [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaffเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chaffyคล้ายเกล็ดบาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chain๑. โยง๒. ลูกโซ่, สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain codeรหัสลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain coralปะการังลูกโซ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chain intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะตรงกัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
chain migrationการย้ายถิ่นแบบลูกโซ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chain of command; command, chain ofสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chain of titleลำดับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chabazite แคบาไซต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบทั่ว ๆ ไปในหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ ประโยชน์ - เป็นประโยชน์ในการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Chaga's Diseaseการเสื่อมสลายของเซลล์ปมประสาทในภายหลัง [การแพทย์]
Chagas Diseaseโรคชากาส [การแพทย์]
Chagas' Diseaseโรคชากาส์ [การแพทย์]
Chagomaชาโกมา [การแพทย์]
Chainสายโซ่,เรียงตัวกันเป็นลูกโซ่,ลูกโซ่,สาย [การแพทย์]
Chain Extensionการเกิดขยายลูกโซ่ [การแพทย์]
Chain Growthเพิ่มความยาว [การแพทย์]
Chain of Eventsปรากฏการณ์แบบลูกโซ่ [การแพทย์]
chain of reflexesรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง, พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์ที่ไปกระตุ้นรีเฟลกซ์ของระบบประสาทให้ทำงานต่อเนื่องกันไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chaaim[ชา ไอม์] (slang ) ขาดความรับผิดชอบ
See also: S. unverantwortlich, unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich,
chabudai[ชาบูได] (n ) โต๊ะกินข้าวแบบนั่งกับพื้น
Image:
chabudai[ชาบูได] (n ) โต๊ะกินข้าวแบบนั่งกับพื้นของญี่ปุ่น
Image:
chaffinch (n ) นกจาบ
chain of command (n) สายงานบังคับบัญชา
chain of custodyลำดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน
chain restaurant (n ) เครือข่ายร้านอาหาร, ร้านอาหารที่มีสาขา
chainsaw (n vi vt slang ) อาวุธที่ไว้ฆ่าซอมบี้, การทำลายอะไรบางอย่าง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
chainsaw[เชน-ซอว์] เลื่อยยนต์
chalcogen[ชาโคเจน] (n ) ชื่อธาตุหมู่ 6A (IVA) , ธาตุหมู่ชาโคเจน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
So it turns out that guy you clocked dropped the charges.แต่สิ่งที่นายได้เกี่ยวกับชายคนนั้นมันก็คุ้มกับเงินประกันตัวใช่มั๊ยละ The Serena Also Rises (2008)
I do not have to take credit for a dress made by a child.ฉันจะไม่ยอมรับเครดิตจากชุดที่ทำจากเด็กเมื่อวานซืนหรอกนะ The Serena Also Rises (2008)
No one uses Chuck Bass.ไม่มีใครหลอกใช้ ชัด แบส ได้ The Serena Also Rises (2008)
I want my children to know their mother.ฉันอยากให้ลูกๆของฉันรู้จักตัวตนของแม่เขา The Serena Also Rises (2008)
Chuck Bass, your lawyer called.ชัด แบส ทนายของคุณมาแล้ว The Serena Also Rises (2008)
College versus Chuck Bass' gratitude--มหาลัย ปะทะ ชัค แบส The Serena Also Rises (2008)
- Never thought I'd say this, but thanks. - Oh, that--that changes everything.ไม่เคยคิดว่าฉันจะพูดอย่างนี้ แต่ขอบคุณ โอ้ ทุก ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป The Serena Also Rises (2008)
So what's it really like to be Chuck Bass?คนอย่างชัค แบส จริงๆแล้วเป็นไง? The Serena Also Rises (2008)
What does the list say Jenny's in charge of?ว่าตกลงตอนนี้เจนนี่ดูแลเรื่องอะไรอยู่ The Serena Also Rises (2008)
Don't tell me that was the great Chuck Bass.อย่าบอกนะว่าเป็น ชัค แบส The Serena Also Rises (2008)
Chuck, I'm tired, I'm jet-lagged, and ...ชัค พ่อเหนื่อยมาก และ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ch1. Finely chop the chicken breast meat.
chA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
chA baby comes to chew foods.
chA big tear rolled down my cheek.
chA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
chAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
chAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
chAbove all, children need love.
chA bright child is curious about life and reality.
chA burnt child dreads the fire. [Proverb]
chA burnt child fears the fire.
chA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ถ่านไม้[N] charcoal, Syn. ถ่าน, Example: ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านที่คนไทยนิยมใช้มาแต่โบราณกาลแล้ว, Thai definition: ไม้ที่เผาจนดำใช้เป็นเชื้อเพลิง
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้บัญชา[N] chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
วัยเยาว์[N] childhood years, Syn. วัยเด็ก, Ant. วัยผู้ใหญ่, Example: ฉันอยู่บ้านสวนหลังนี้มาตั้งแต่วัยเยาว์ไม่เคยจากไปไหนเลย, Count unit: วัย, Thai definition: วัยที่มีอายุน้อยยังไม่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[V] metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา
ห่า[N] cholera, See also: pestilential disease, infectious disease, Example: เขาตายด้วยโรคห่าเมื่อคืนนี้, Thai definition: ชื่อผีจำพวกหนึ่ง ถือกันว่าทำให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง เช่นโรคลงราก (อหิวาตกโรค) กับ กาฬโรค เลยเรียกโรคเหล่านี้ว่า โรคห่า
อุปนิสัย[N] habit, See also: character, pattern, Syn. นิสัย, Example: ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย
ฮวงจุ้ย[N] Chinese belief of how to locate a building, Example: โป๊ยก่วนเป็นชื่อที่เป็นทางสามแพร่งซี่งเป็นที่อัปมงคลในฮวงจุ้ยของคนจีน
เก็บงาน[V] check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHE    CH EY1
CHI    K AY1
TEW    CH UW1
CHA    CH AA1
CHO    CH OW1
CHU    CH UW1
CHAO    CH AW1
CHAR    CH AA1 R
CHAN    CH AE1 N
CHAS    CH AA1 R L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chi    (n) (k ai1)
Chez    (n) (sh e1 z)
Chua    (n) (ch w a1)
Cher    (n) (sh e1 r)
Chen    (n) (ch e1 n)
Chad    (n) (ch a1 d)
Chas    (n) (ch a1 z)
chap    (v) (ch a1 p)
char    (v) (ch aa1 r)
chat    (v) (ch a1 t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茶色[ちゃいろ, chairo] (adj) สีน้ำตาล, สีชา
着陸[ちゃくりく, chakuriku] (vt) ลงจอด, See also: landing
茶碗[ちゃわん, chawan] (n) ถ้วยชา,ชาม
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) ไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่น
[ち, chi] (n) เลือด
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
千葉[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
ちび[ちび, chibi] (ืn) ตัวเล็ก อะไรที่ดูเล็กๆ เล็กๆน่ารัก
[ちち, chichi] (n) บิดา, พ่อ
小さい[ちいさい, chiisai] (adj) เล็ก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
調味料[chou-mi-ryou, chou-mi-ryou] (n ) เครื่องปรุงรส
初稿[chu1 gao3, chu1 gao3] ดร๊าฟแรก
创意[chuang4 yi4, chuang4 yi4] (n ) ความคิดสร้างสรรค์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
違う[ちがう, chigau] Thai: แตกต่าง
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
長所[ちょうしょ, chousho] Thai: จุดเด่น
長時間[ちょうじかん, choujikan] Thai: เป็นเวลานาน
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre

German-Thai: Longdo Dictionary
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
Chancen, See also: Chance
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter
Chemie(n) |die| เคมี, วิชาเคมี, See also: Related: chemisch
Chemiker(n) |der, pl. Chemiker| นักเคมี
Chemikerin(n) |die, pl. Chemikerinnen| นักเคมีที่เป็นผู้หญิง
chemisch(adj adv) ทางเคมี, ที่เกี่ยวกับเคมี เช่น In unserem Körper entstehen viele chemische Reaktionen. ในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นมากมาย
China(uniq) ประเทศจีน, See also: Related: chinesisch
Chinakohl(n) |der| ผักกาดขาว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chaaim (slang ) ขาดความรับผิดชอบ
See also: S. unverantwortlich, unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich,
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
checken (vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chanson {m}chanson [Add to Longdo]
Chefsessel {m}executive chair [Add to Longdo]
Chalcedon {m} [min.]chalcedony; calcedony [Add to Longdo]
Champagner {m}champagne [Add to Longdo]
Champignon {m} | Champignons {pl}mushroom | mushrooms [Add to Longdo]
Chance {f} | Chancen {pl} | keine Chance | überhaupt keine Chance | eine faire Chance bekommenchance | odds | not a chance | a snowball's chance [fig.] | a fair crack of the whip [Add to Longdo]
Chancengleichheit {f}equal opportunities [Add to Longdo]
Chaos {n}; Durcheinander {n}chaos [Add to Longdo]
Chaos {n}; chaotische Zuständeshambles [Add to Longdo]
Chaos {n}mayhem [Add to Longdo]
Charakter {m}; Person {f}; Persönlichkeit {f}character [Add to Longdo]
Charakter {m}; Charakterstärke {f}moral courage [Add to Longdo]
Charakterbild {n} | Charakterbilder {pl}character sketch | character sketches [Add to Longdo]
Charaktereigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charaktereigenschaften {pl}; Merkmale {pl} | maßliche Merkmalecharacteristic; character attributes; trait of character | characteristics | dimensional characteristics [Add to Longdo]
Charakterfehler {m} | Charakterfehler {pl}fault in character; character defect | faults in character [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, See also: S. le pull,-s , le pullover,-s,
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
chanson(n) |m| เพลง, See also: S. le chant,-s,
chanter(vi) ร้องเพลง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
charm (adj) -
chat (n ) แมว
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom, #54 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan, #55 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li, #83 [Add to Longdo]
[chī, , ] to eat; to have one's meal; to eradicate; to destroy; to absorb; to suffer; to exhaust, #132 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng, #170 [Add to Longdo]
成为[chéng wéi, ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] to become; to turn into, #180 [Add to Longdo]
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] goods; merchandise; product, #186 [Add to Longdo]
出现[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to arise; to emerge, #191 [Add to Longdo]
[chē, ㄔㄜ, / ] car; vehicle; CL:輛|辆[liang4]; machine; to shape with a lathe; surname Che, #195 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
くず[くず, kuzu] chad [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
中世[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
中央[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
中央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
中央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
中央線[ちゅうおうせん, chuuousen] Chuo-Linie (Bahnlinie) [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Methenyl \Meth"e*nyl\, n. [Methene + -yl.] (Chem.)
   The hypothetical hydrocarbon radical {CH}, regarded as an
   essential residue of certain organic compounds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tetrazine \Tet*raz"ine\, n. Also -in \-in\ . [Tetrazo- + -ine.]
   (Chem.)
   A hypothetical compound, {C2H2N4} which may be regarded as
   benzene with four {CH} groups replaced by nitrogen atoms;
   also, any of various derivatives of the same. There are three
   isomeric varieties.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tetrazole \Tet*raz"ole\, n. [Tetrazo- + -ole.] (Org. Chem.)
   A crystalline acid substance, {CH2N4}, which may be regarded
   as pyrrol in which nitrogen atoms replace three {CH} groups;
   also, any of various derivatives of the same.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Azole \Az"ole\, n. [From {Azote}.] (Org. Chem.)
   Any of a large class of compounds characterized by a
   five-membered ring which contains an atom of nitrogen and at
   least one other noncarbon atom (nitrogen, oxygen, sulphur).
   The prefixes furo-, thio, and pyrro- are used to distinguish
   three subclasses of azoles, which may be regarded as derived
   respectively from furfuran, thiophene, and pyrrol by
   replacement of the {CH} group by nitrogen; as, furo-monazole.
   Names exactly analogous to those for the azines are also
   used; as, oxazole, diazole, etc.
   [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top