Search result for

centime

(59 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centime-, *centime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centime[N] หน่วยเงินที่มีจำนวนหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินพื้นฐาน
centimeter[N] เซนติเมตร, See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร, Syn. centimetre
centimetre[N] เซนติเมตร, See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร, Syn. centimeter

English-Thai: Nontri Dictionary
centimetre(n) ความยาวเป็นเซนติเมตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Diameter is at least eight centimeters.เส้นผ่าศุนย์กลางน้อยกว่า 8ซ.ม. Birthmarks (2008)
Did House react to the eight centimeters?ทำไมเฮาส์มีปฏิกริยากับ 8 ซ.ม. Birthmarks (2008)
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Water expanding as it gets warmer caused, in the 20th century alone, a rise of 20 centimeters.น้ำจะขยายตัว เมื่อมันอุ่นขึ้น แค่ในศตวรรษที่ 20 อย่างเดียว ระดับน้ำที่สูงขั้น 20 เซนติเมตร Home (2009)
Okay. McCullen is 180 centimeters tall. His shadow is 46 centimeters.จัดไป แมคคับเลน สูง 180 เซ็น เงาของเขายาว 46 เซ็น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Deb's five centimeters.เด็บจะคลอดแล้ว Look What He Dug Up This Time (2009)
What, you've never been 20 centimeters from your maker before?อะไร ไม่เคยอยู่ห่าง 20 ซม. จากผู้สร้างคุณมาก่อนเหรอ ไป Today Is the Day: Part 1 (2009)
8.7 centimeters.8.7 เซนติเมตร I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Good. Give me about 5 centimeters of it.ดี เอามาให้ฉันสัก 5 เซนติเมตรซิ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
25 centimeters long, blunt end.ความยาว 25 ซม. ปลายทื่อ A Night at the Bones Museum (2009)
Two centimeters wide.กว้าง 2 ซม. A Night at the Bones Museum (2009)
X- rays indicate this is a middle-aged male between 170 and 190 centimeters tall.ภาพถ่ายเอ็กซเรย์บ่งบอก ว่าเป็นชายวัยกลางคน สูงระหว่าง 170-190 เซนติเมตร The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centimeA centimeter is a unit of length.
centimeA meter is 100 centimetres.
centimeHe has grown three centimeters this year.
centimeI am almost 180 centimeters tall.
centimeIn fact, the sea has already risen 10 centimeters since the beginning of this century.
centimeIn mountain area snow has fallen more than fifty centimeters deep.
centimeIn the mountain area snow has fallen more than fifty centimeters deep.
centimeIt is four centimeters thick.
centimeMy brother is two years older than I, but he is three centimeters shorter.
centimeOceans are expected to rise by 50 centimeters by the end of the next century.
centimeSkirts this year reach a few centimeters above the knees.
centimeThe average height of the girls in class is over 155 centimeters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซม.[CLAS] centimetre, See also: cm, centimeter, Syn. เซนติเมตร
เซ็นติเมตร[N] centimetre, See also: centimeter, Syn. เซ็นต์, เซนติเมตร, Example: ช่างบอกว่า ถ้าวัดเป็นเซ็นติเมตรจะมีความละเอียดมากกว่าวัดเป็นนิ้ว, Thai definition: ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 100 ของ 1 เมตร, อักษรย่อว่า ซม.
ซม.[CLAS] centimeter, See also: cm., Syn. เซนติเมตร, Example: พระพุทธนวราชบพิตร หน้าตักกว้างถึง 23 ซม. สูง 40 ซม., Thai definition: อักษรย่อของ เซนติเมตร เป็นชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับหนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร
เซ็นต์[CLAS] centimetre, Syn. เซนติเมตร, Example: ฉากรบ ผู้สร้างภาพยนตร์จะใช้ทหารพลาสติกตัวสูงแค่เซนต์ครึ่งหลายสิบตัว, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)
เซนติเมตร[CLAS] centimeter, See also: centimetre, cm., Syn. ซม., Example: เมาส์มีขนาดหกคูณสิบเซนติเมตร ซึ่งพอเหมาะกับมือของผู้ใช้, Thai definition: ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 100 ของ 1 เมตร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกบาศก์เซนติเมตร[n. exp.] (lūkbāt sentimēt) EN: cubic centimeter   FR: centimètre cube [m]
สตางค์[n.] (satāng) EN: satang = stang ; cent (of a baht)   FR: satang [m] ; centime (de baht) [m]
เซน[n.] (sen) EN: centimetre = centimeter (Am.)   FR: centimètre [m]
เซนติเมตร[n.] (sentimēt) EN: centimetre ; centimeter (Am.)   FR: centimètre [m]
ตารางเซนติเมตร[n. exp.] (tārāng sēntimēt) EN: square centimetre = square centimeter (Am.)   
ทุกหัวระแหง[n.] (thuk hūarahaēng) EN: every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth   FR: chaque endroit ; chaque centimètre carré

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTIME    S EH1 N T AY2 M
CENTIMES    S EH1 N T AY2 M Z
CENTIMETER    S EH1 N T AH0 M IY2 T ER0
CENTIMETERS    S EH1 N T AH0 M IY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
centime    (n) (s o1 n t ii m)
centimes    (n) (s o1 n t ii m z)
centimetre    (n) (s e1 n t i m ii2 t @ r)
centimetres    (n) (s e1 n t i m ii2 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
サンチーム[, sanchi-mu] (n) centime (fre [Add to Longdo]
センチ[, senchi] (n) (1) centimeter; (n,pref) (2) centi-; 10^-2; (adj-na) (3) (abbr) sentimental; (P) [Add to Longdo]
センチメートル(P);センチメーター[, senchime-toru (P); senchime-ta-] (n) (also written 糎) centimeter; (P) [Add to Longdo]
センチメートル波[センチメートルは, senchime-toru ha] (n) centimetric wave [Add to Longdo]
糎;珊[サンチ, sanchi] (n) (uk) (abbr) (See センチ,センチメートル) centimeter (esp. of cannon caliber, etc.) [Add to Longdo]
立方センチメートル[りっぽうセンチメートル, rippou senchime-toru] (n) cubic centimeter; cubic centimetre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公分[gōng fēn, ㄍㄨㄥ ㄈㄣ, ] centimeter; gram [Add to Longdo]
厘米[lí mǐ, ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, ] centimeter [Add to Longdo]
厘米[lí mǐ, ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, / ] centimeter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Centime \Cen`time"\, n. [F., fr. L. centesimus. See
   {Centesimal}.] (F. Coinage)
   The hundredth part of a franc; a small French copper coin and
   money of account.
   [1913 Webster] Centimeter

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 centime
   n 1: a fractional monetary unit of several countries: France and
      Algeria and Belgium and Burkina Faso and Burundi and
      Cameroon and Chad and the Congo and Gabon and Haiti and the
      Ivory Coast and Luxembourg and Mali and Morocco and Niger
      and Rwanda and Senegal and Switzerland and Togo
   2: a coin worth one-hundredth of the value of the basic unit
     [syn: {penny}, {cent}, {centime}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top