Search result for

ce

   
201 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ce-, *ce*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cerrado[cer-ra-do] It is the vast tropic savana ecoregion of Brazil
cesspoolA filthy, disgusting, or morally corrupt place.

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cep[N] เห็ดกินได้ชนิดหนึ่ง
cede[VT] ยกให้, Syn. surrender, yield
cell[N] เซลล์, See also: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, Syn. cellule, corpuscle
cell[N] เซลล์ไฟฟ้า, Syn. electric cell
cell[N] โพรงหรือช่องเล็กๆ
cell[N] หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
cell[N] ห้องเล็กๆ, Syn. cubicle, vault, hold
cell[VI] อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ
cent[N] 1/100 ของหน่วยเงินตราในหลายประเทศ, See also: เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินตรา, Syn. penny
cert[N] สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (คำสแลง), Syn. certainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ce(ซีอี) ย่อมาจาก customer engineer หมายถึง วิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
ceaabbr. carcinoembryonic antigen
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
cecumลำไส้ใหญ่ส่วนต้น
cedar(ซี'ดาร์) n. ต้นสนจำพวก Cedrus
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว,ประกาศนียบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
cedar(n) ต้นซีดาร์
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
ceiling(n) เพดาน
celebrant(n) ผู้เฉลิมฉลอง
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
celebration(n) พิธีฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,งานสมโภช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease to be bindingสิ้นความผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease-and-desist orderคำสั่งทางราชการให้งดเว้นการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ceasing ageอายุสิ้นเกณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cecectomy; caecectomy; typhlectomyการตัดกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecitis; caecitis; typhlenteritis; typhlitis; typhloenteritis; typhloteritisกระพุ้งไส้ใหญ่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecoptosis; caecoptosis; typhloptosisกระพุ้งไส้ใหญ่ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecostomy; caecostomy; typhlostomyศัลยกรรมทำรูเปิดกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cebocephalyเซโบเซฟาลี [การแพทย์]
Cecal Diseasesซีคัม,โรคลำไส้ใหญ่;ลำไส้ใหญ่ซีคัม,โรค [การแพทย์]
Cecal Neoplasmsลำไส้ใหญ่ซีคัม,เนื้องอก;ซีคัม,เนื้องอกลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Cecumซีคัม,ลำไส้ใหญ่;กระพุ้งลำไส้ใหญ่;ลำไส้ใหญ่ซีคัม;ซีคัม;ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น;ไส้ตัน [การแพทย์]
Cefaclorเซฟาคลอร์ [การแพทย์]
Cefamandoleเซฟาแมนดอล [การแพทย์]
Cefamandole Nafateเซฟาแมนดอลแนเฟต [การแพทย์]
Cefazolinเซฟาโซลิน [การแพทย์]
Cefoperazoneเซโฟเปอราโซน [การแพทย์]
Cefotaximeเซโฟทาไซม์,เซโฟแท็กซีม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
Cellophane noodle[(เซลโล-แพน นูเดิล)] (n adj ) วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งของถั่วเขียวเส้นเล็กๆกลมๆยาวๆ ไม่มีสี
Celsius scale (n) มาตราวัดอุณหภูมิเซลเซีส
cemetery of crematoryสถานที่ใช้ในการปลงศพ
cendol (n ) ลอดช่อง
censorable ในลักษณะที่น่าตำหนิ
cent (n ) เหรียญ 1/100 ดอลลาร์ หรือ 1/100 ยูโร
Center swivel joint (n ) ข้อต่อจุดหมุนส่วนกลาง
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
centralizing operation (n phrase slang ) centralizing operation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Qui est l'auteur de ce vandalisme?"ใครเป็นเจ้าของภาพเลอะเทอะนี่นะ" Around the World in 80 Days (2004)
Comme c'est beau. C'est magnifique. Toutes ces couleurs.ดูดวงอาทิตย์ขึ้นสิ พูดได้คำเดียว "มหัศจรรย์" Around the World in 80 Days (2004)
Ce sont Les chez d'oeuvres qui font I'homme.".... Ce sont Les chez d'oeuvres qui font l'homme." Crime Doesn't Pay (2009)
Si ', ce l'ho. Ce l'ho.ใช่ ผมคิด ผมคิด Chuck Versus the Dream Job (2009)
It was one Ce right after another.มันอยู่ติดกันไปเรื่อยๆ.. Peleliu Hills (2010)
Alors, qu'est ce que cela veut dire ?แล้วมันหมายความว่ายังไง? Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Little change of plans ce soir.แผนเปลี่ยนเล็กน้อยคืนนี้ Truth: Part 1 (2013)
Elle a appelé ce matin. Elle apportait le cassoulet.โมน่าที่นำหม้อปรุงอาหารไปน่ะนะ Now You See Me, Now You Don't (2013)
You were stealing money from CE Investments just like you were stealing from Bankers Trust.คุณเคยยักยอกเงินจากกองทุนซีแอนด์อี เหมือนที่คุณยักยอกเงินจากแบงค์ทรัสนั่นแหล่ะ Clear and Wesen Danger (2015)
Forensic accountants are going through the books at CE right now.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุจริตทางบัญชีกำลังตรวจสอบ ซีแอนด์อี ตอนนี้ Clear and Wesen Danger (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ce2001 is the year when the 21st century begins.
ce5 dollars and 65 cents an hour.
ceAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
ceAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
ceA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
ceA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
ceA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
ceA centimeter is a unit of length.
ceA century is one hundred years.
ceA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
ceA certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
ceA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงใดช่วงหนึ่ง[N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
มือถือ[N] cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count unit: เครื่อง
ชัวร์[ADV] surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
ซ.[N] Celsius, See also: C., Cel., Syn. เซลเซียส
ซม.[CLAS] centimetre, See also: cm, centimeter, Syn. เซนติเมตร
ซีไอเอ[N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา
ศูนย์[N] centre, Count unit: ศูนย์
สะดุด[V] discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
หนังสือรับรอง[N] certificate, See also: letter of recommendation, Syn. ใบรับรอง, Example: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Count unit: เล่ม, ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CEA S IY1 IY1 EY1
CEL S IY1 IY1 EH1 L
CEL S EH1 L
CEO S IY1 IY2 OW1
CEA S IY1 AH0
CEP S EH1 P
CECH S EH1 K
CEES S IY1 Z
CEJA S EY1 Y AH0
CECI S EH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Celt (n) kˈɛlt (k e1 l t)
cede (v) sˈiːd (s ii1 d)
cell (n) sˈɛl (s e1 l)
cent (n) sˈɛnt (s e1 n t)
cert (n) sˈɜːʳt (s @@1 t)
Cesar (n) sˈiːsər (s ii1 s @ r)
Cecil (n) sˈɛsl (s e1 s l)
Celia (n) sˈiːlɪəʳ (s ii1 l i@)
Celts (n) kˈɛlts (k e1 l t s)
cease (v) sˈiːs (s ii1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] center; heart; core, #389 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause), #450 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.), #815 [Add to Longdo]
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, / ] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause), #865 [Add to Longdo]
细胞[xì bāo, ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] cell, #873 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof, #913 [Add to Longdo]
中央[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center, #1,084 [Add to Longdo]
世纪[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century, #1,101 [Add to Longdo]
心中[xīn zhōng, ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ, ] central point; in one's thoughts; in one's heart, #1,314 [Add to Longdo]
测试[cè shì, ㄘㄜˋ ㄕˋ, / ] measure and test; trial; beta (software); test performance of, #1,677 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
Chancen, See also: Chance
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cedille {f}; Cédille {f}cedilla [Add to Longdo]
Ceilidh (schottischer Volkstanz)Ceilidh [Add to Longdo]
Cellist {m}; Cellistin {f} | Cellisten {pl}cellist | cellists [Add to Longdo]
Cellophan {n}; Zellophan {m}cellophane [Add to Longdo]
Cembalo {n} [mus.]harpsichord [Add to Longdo]
Cetanzahl {f}cetane number [Add to Longdo]
Cent-Zeichen {n}cent sign (¢) [Add to Longdo]
Cermet-Potentiometer {n}cermet potentiometer; cermet pot [Add to Longdo]
Celebeswespenbussard {m} [ornith.]Barred Honey Buzzard [Add to Longdo]
Celebesschlangenweihe {f} [ornith.]Sulawesi Serpent Eagle [Add to Longdo]
Celebesadler {m} [ornith.]Sulawesi Hawk Eagle [Add to Longdo]
Ceylonspornhuhn {n} [ornith.]Ceylon Spurfowl [Add to Longdo]
Ceylonhuhn {n} [ornith.]Ceylon Jungle-fowl [Add to Longdo]
Ceylonstelzenläufer {m} [ornith.]Sri Lanka Stilt [Add to Longdo]
Celebesschnepfe {f} [ornith.]Sulawesi Woodcock [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
céder(vt) ยอมแพ้ Je cède, Tu cèdes, Il cède, Nous cédons, Vous cédez, Ils cèdent
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié
cent(numéro) หนึ่งร้อย, 100
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ce \Ce\ n.
   the chemical symbol for {cerium}, the most abundant element
   of the rare-earth group.
 
   Syn: cerium.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CE
   adv 1: of the period coinciding with the Christian era;
       preferred by some writers who are not Christians; "in 200
       CE" [syn: {CE}, {C.E.}, {Common Era}]
   n 1: a ductile grey metallic element of the lanthanide series;
      used in lighter flints; the most abundant of the rare-earth
      group [syn: {cerium}, {Ce}, {atomic number 58}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CE
     Communaute / Comunique Europeenne (Europe)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CE
     Communications-Electronics, "C-E"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CE
     Compact Edition (MS, Windows)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CE
     Connection Endpoint (UNI)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ce /sə/ 
  that; that over there; those

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top