Search result for

ce

(203 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ce-, *ce*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cerrado[cer-ra-do] It is the vast tropic savana ecoregion of Brazil
cesspoolA filthy, disgusting, or morally corrupt place.

English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cep[N] เห็ดกินได้ชนิดหนึ่ง
cede[VT] ยกให้, Syn. surrender, yield
cell[N] เซลล์, See also: หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, Syn. cellule, corpuscle
cell[N] เซลล์ไฟฟ้า, Syn. electric cell
cell[N] โพรงหรือช่องเล็กๆ
cell[N] หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง
cell[N] ห้องเล็กๆ, Syn. cubicle, vault, hold
cell[VI] อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ
cent[N] 1/100 ของหน่วยเงินตราในหลายประเทศ, See also: เหรียญที่มีค่าหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินตรา, Syn. penny
cert[N] สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน (คำสแลง), Syn. certainty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ce(ซีอี) ย่อมาจาก customer engineer หมายถึง วิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
ceaabbr. carcinoembryonic antigen
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
cecumลำไส้ใหญ่ส่วนต้น
cedar(ซี'ดาร์) n. ต้นสนจำพวก Cedrus
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว,ประกาศนียบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
cedar(n) ต้นซีดาร์
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
ceiling(n) เพดาน
celebrant(n) ผู้เฉลิมฉลอง
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
celebration(n) พิธีฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,งานสมโภช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease to be bindingสิ้นความผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease-and-desist orderคำสั่งทางราชการให้งดเว้นการกระทำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ceasing ageอายุสิ้นเกณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cecectomy; caecectomy; typhlectomyการตัดกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecitis; caecitis; typhlenteritis; typhlitis; typhloenteritis; typhloteritisกระพุ้งไส้ใหญ่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecoptosis; caecoptosis; typhloptosisกระพุ้งไส้ใหญ่ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecostomy; caecostomy; typhlostomyศัลยกรรมทำรูเปิดกระพุ้งไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cebocephalyเซโบเซฟาลี [การแพทย์]
Cecal Diseasesซีคัม,โรคลำไส้ใหญ่;ลำไส้ใหญ่ซีคัม,โรค [การแพทย์]
Cecal Neoplasmsลำไส้ใหญ่ซีคัม,เนื้องอก;ซีคัม,เนื้องอกลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Cecumซีคัม,ลำไส้ใหญ่;กระพุ้งลำไส้ใหญ่;ลำไส้ใหญ่ซีคัม;ซีคัม;ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น;ไส้ตัน [การแพทย์]
Cefaclorเซฟาคลอร์ [การแพทย์]
Cefamandoleเซฟาแมนดอล [การแพทย์]
Cefamandole Nafateเซฟาแมนดอลแนเฟต [การแพทย์]
Cefazolinเซฟาโซลิน [การแพทย์]
Cefoperazoneเซโฟเปอราโซน [การแพทย์]
Cefotaximeเซโฟทาไซม์,เซโฟแท็กซีม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
Cellophane noodle[(เซลโล-แพน นูเดิล)] (n adj ) วุ้นเส้น ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งของถั่วเขียวเส้นเล็กๆกลมๆยาวๆ ไม่มีสี
Celsius scale (n) มาตราวัดอุณหภูมิเซลเซีส
cemetery of crematoryสถานที่ใช้ในการปลงศพ
cendol (n ) ลอดช่อง
censorable ในลักษณะที่น่าตำหนิ
cent (n ) เหรียญ 1/100 ดอลลาร์ หรือ 1/100 ยูโร
Center swivel joint (n ) ข้อต่อจุดหมุนส่วนกลาง
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
centralizing operation (n phrase slang ) centralizing operation

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Certainly.-Certainly. Maid in Manhattan (2002)
Cervet...เซอเวส... The Omen (2006)
celebritiesคนดัง Gas Pills (2008)
Ceasar.ซีซ่าส์! Rise of the Planet of the Apes (2011)
An enclave of trustafarians and children of celebritiesสิ่งที่ถูกปิดล้อมความเชื่อ และ เด็กๆคนดัง New Haven Can Wait (2008)
18th century.ของศตวรรษที่ 18 New Haven Can Wait (2008)
Ait un de mes films pr cet annAit un de mes films pr cet ann (เป็นหนังเรื่องนึงที่ฉันมี) New Haven Can Wait (2008)
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
Or cedric?หรือเซดริก? Chuck in Real Life (2008)
Is cedric invited?เซดริก เชิญหรอ ? Chuck in Real Life (2008)
Thank you, dad. You know, cedric would get dirty.ขอบคุณครับพ่อ ลูกก็รู้เซดริกต้องเล่นสกปรก Chuck in Real Life (2008)
You're certainly living up to our expectationsแม่มันใจว่าลูกถูกเลี้ยงมาตามสิ่งที่เราหวังไว้ Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceOur century has seen a notable increase of knowledge.
ceCecil lit a candle.
ceIt was a party to celebrate her birthday.
ceA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
ceThe graduation ceremony took place on the morning of the first of March.
ceNew York is the center of the stock exchange in America.
ceOur office is located in the center of the town.
ceAs the centuries went by and England became more crowded, the people found their food supply a great problem.
ceThe accident was due to the drunken driving of a certain film star.
ceHe was left alone in the center of the stage.
ceIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.
ceHe was present at the ceremony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงใดช่วงหนึ่ง[N] certain session, See also: particular session, Example: ความเร็วที่วัดได้มาจากความเร็วช่วงใดช่วงหนึ่งที่รถเคลื่อนที่
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
มือถือ[N] cellphone, See also: mobile phone, Syn. โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Example: ทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมือถือต้องถือว่าเขาเชยมาก, Count unit: เครื่อง
ชัวร์[ADV] surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
ซ.[N] Celsius, See also: C., Cel., Syn. เซลเซียส
ซม.[CLAS] centimetre, See also: cm, centimeter, Syn. เซนติเมตร
ซีไอเอ[N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา
ศูนย์[N] centre, Count unit: ศูนย์
สะดุด[V] discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
หนังสือรับรอง[N] certificate, See also: letter of recommendation, Syn. ใบรับรอง, Example: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Count unit: เล่ม, ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CEA    S IY1 IY1 EY1
CEL    S IY1 IY1 EH1 L
CEL    S EH1 L
CEP    S EH1 P
CEA    S IY1 AH0
CECH    S EH1 K
CEES    S IY1 Z
CECI    S EH1 S IY0
CECO    S IY1 K OW0
CEJA    S EY1 Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Celt    (n) (k e1 l t)
cede    (v) (s ii1 d)
cell    (n) (s e1 l)
cent    (n) (s e1 n t)
cert    (n) (s @@1 t)
Cesar    (n) (s ii1 s @ r)
Cecil    (n) (s e1 s l)
Celia    (n) (s ii1 l i@)
Celts    (n) (k e1 l t s)
cease    (v) (s ii1 s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
Chancen, See also: Chance
Grad Celsiusองศาเซลเซียส (°C)โดยในยุโรปจะบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเสมอ เช่น Wieviel Grad haben wir heute? วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cedille {f}; Cédille {f}cedilla [Add to Longdo]
Ceilidh (schottischer Volkstanz)Ceilidh [Add to Longdo]
Cellist {m}; Cellistin {f} | Cellisten {pl}cellist | cellists [Add to Longdo]
Cellophan {n}; Zellophan {m}cellophane [Add to Longdo]
Cembalo {n} [mus.]harpsichord [Add to Longdo]
Cetanzahl {f}cetane number [Add to Longdo]
Cent-Zeichen {n}cent sign (¢) [Add to Longdo]
Cermet-Potentiometer {n}cermet potentiometer; cermet pot [Add to Longdo]
Celebeswespenbussard {m} [ornith.]Barred Honey Buzzard [Add to Longdo]
Celebesschlangenweihe {f} [ornith.]Sulawesi Serpent Eagle [Add to Longdo]
Celebesadler {m} [ornith.]Sulawesi Hawk Eagle [Add to Longdo]
Ceylonspornhuhn {n} [ornith.]Ceylon Spurfowl [Add to Longdo]
Ceylonhuhn {n} [ornith.]Ceylon Jungle-fowl [Add to Longdo]
Ceylonstelzenläufer {m} [ornith.]Sri Lanka Stilt [Add to Longdo]
Celebesschnepfe {f} [ornith.]Sulawesi Woodcock [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
céder(vt) ยอมแพ้ Je cède, Tu cèdes, Il cède, Nous cédons, Vous cédez, Ils cèdent
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié
cent(numéro) หนึ่งร้อย, 100
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一分钱[yī fēn qián, ㄧ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] cent; penny [Add to Longdo]
世纪[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] century [Add to Longdo]
中亚[Zhōng Yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia [Add to Longdo]
中亚细亚[Zhōng Yà xì yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia [Add to Longdo]
中亚草原[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Central asian grasslands [Add to Longdo]
中前卫[zhōng qián wèi, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] center forward (soccer position) [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中央[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center [Add to Longdo]
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] central finance; Chinese monetary fund [Add to Longdo]
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ce \Ce\ n.
   the chemical symbol for {cerium}, the most abundant element
   of the rare-earth group.
 
   Syn: cerium.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CE
   adv 1: of the period coinciding with the Christian era;
       preferred by some writers who are not Christians; "in 200
       CE" [syn: {CE}, {C.E.}, {Common Era}]
   n 1: a ductile grey metallic element of the lanthanide series;
      used in lighter flints; the most abundant of the rare-earth
      group [syn: {cerium}, {Ce}, {atomic number 58}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CE
     Communaute / Comunique Europeenne (Europe)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CE
     Compact Edition (MS, Windows)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CE
     Communications-Electronics, "C-E"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CE
     Connection Endpoint (UNI)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ce [sə]
   that; thatoverthere; those
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top