ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

castration

K AE2 S T R EY1 SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -castration-, *castration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castration[N] การทำหมัน, See also: การตอน, Syn. emasculation, gelding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
castrationการทำหมัน, การตอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
castration, radiation; sterilisation, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castrationการตอน [TU Subject Heading]
Castrationการถูกตอน,การตอน,ถูกตอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Total mental castration...อะไรวะ... A Good Day to Have an Affair (2007)
Pope Pius IX's great castration. - I beg your pardon? 1857.ใช่ใหญ่สัตว์ที่ตอน สันตะปาปา Pius IX ของศตวรรษ. Angels & Demons (2009)
They were given a choice no doubt-- castration or the wall.พวกเขาได้ข้อเสนอแน่ละ ตายหรือว่ากำแพง The Kingsroad (2011)
Or castration anxiety.หรือความกังวลการทำหมัน Bombshells (2011)
Yet the castration is very personal.การตอนเป็นเรื่องส่วนตัวมาก Closing Time (2012)
Chemical castration.การทำหมันด้วยสารเคมี The Imitation Game (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตอน[N] castration, See also: sterility, barrenness, Syn. การทำหมัน, Example: การตอนสุนัขทำให้จำนวนสุนัขจรจัดลดลงได้

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTRATION    K AE2 S T R EY1 SH AH0 N
CASTRATIONS    K AE2 S T R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
castration    (n) kˈæstrˈɛɪʃən (k a1 s t r ei1 sh @ n)
castrations    (n) kˈæstrˈɛɪʃənz (k a1 s t r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阉割[yān gē, ㄧㄢ ㄍㄜ, / ] castration, #37,052 [Add to Longdo]
宫刑[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, / ] castration, #92,024 [Add to Longdo]
腐刑[fǔ xíng, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄥˊ, ] castration (a form of punishment during the Han period), #199,308 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kastration {f} | Kastrationen {pl}castration | castrations [Add to Longdo]
Kastrationskomplex {m} | Kastrationskomplexe {pl}castration complex | castration complexes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n,n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign [Add to Longdo]
宮刑[きゅうけい, kyuukei] (n) (arch) (See 五刑) ancient Chinese punishment (castration for men, confinement for women) [Add to Longdo]
去勢[きょせい, kyosei] (n,vs) castration; enervation [Add to Longdo]
去勢コンプレックス[きょせいコンプレックス, kyosei konpurekkusu] (n) castration complex [Add to Longdo]
去勢手術[きょせいしゅじゅつ, kyoseishujutsu] (n) castration (operation) [Add to Longdo]
去勢不安[きょせいふあん, kyoseifuan] (n) castration anxiety [Add to Longdo]
性腺摘除[せいせんてきじょ, seisentekijo] (n) castration [Add to Longdo]
断種[だんしゅ, danshu] (n,vs) sterilization; sterilisation; castration [Add to Longdo]
腐刑[ふけい, fukei] (n) castration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Castration \Cas*tra"tion\, n. [L. castratio; cf. F. castration.]
   The act of castrating.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 castration
   n 1: neutering a male animal by removing the testicles [syn:
      {castration}, {emasculation}]
   2: surgical removal of the testes or ovaries (usually to inhibit
     hormone secretion in cases of breast cancer in women or
     prostate cancer in men); "bilateral castration results in
     sterilization"
   3: the deletion of objectionable parts from a literary work
     [syn: {expurgation}, {castration}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top