หรือคุณหมายถึง caße?
Search result for

casse

(81 entries)
(0.4404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casse-, *casse*
English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cassette[N] ตลับเทป, Syn. tape, audio cassette, cassette tape
cassette tape[N] เทปคาสเซท, Syn. cassette, tape
cassette player[N] เครื่องเล่นเทป, Syn. tape recorder
cassette recorder[N] เครื่องเล่นและอัดเทป, Syn. tape recorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casseroln. ชามหรือหม้ออบหรือปิ้ง,หม้อมีฝาปิดสำหรับต้มและเคี่ยว
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
fricassee(ฟริค'คะซี') n. เนื้อตุ๋น. vt. ทำเนื้อตุ๋น
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

English-Thai: Nontri Dictionary
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cassetteตลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cassette๑. กล่อง (ฟิล์มเอกซเรย์)๒. กล่อง, ตลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cassetteตลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Cassette Changers, Automaticเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Cassettesเทปบันทึกเป็นตลับ,กล่องใส่ฟิล์ม,ตลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good thing I didn't bring a casserole.ดีที่ฉันไม่ได้เอาหม้อมา Chuck in Real Life (2008)
Now, how about a nice lion casserole?ใครอยากกินสิงโตตุ๋นบ้างจ๊ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The oven door opens and shuts so fast, you hardly notice the deff thrust of a spoon as she dips into a casserole, and up to her mouth for a taste checkฝาเตาอบถูกเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว คุณแทบจะมองไม่ทันเวลาที่เธอใช้ช้อนจุ่มลงไป... แล้วยกขึ้นมาชิม Julie & Julia (2009)
I could make a casserole.ฉันทำกับข้าวได้นะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Yeah, I left that casserole three days ago, and it's still there.ฉันเอาแคซเซอโรมาให้ตั้งแต่สามวันที่แล้ว แล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิม Rose's Turn (2009)
And I can make another casserole. Yeah, 'cause he hasn'suffered enough.แล้วฉันทำแคสเชอโรอีกก็ได้ ใช่ซิเพราะเขายังเจ็บปวดไม่พอ Rose's Turn (2009)
I bought. I learned my lesson from the casserole.ฉันซื้อมา ฉันได้บทเรียนจากแคเซอโรที่ฉันทำแล้ว Rose's Turn (2009)
Oh, it's just hamburger casserole.- ก็แค่แฮมเบอร์เกอร์อบน่ะค่ะ Acafellas (2009)
Casserole's almost ready. Hope you like venison.อาหารใกล้เสร็จแล้วค่ะ หวังว่าคุณชอบเนื้อกวาง Ballad (2009)
The broccoli-cheese casserole?บล๊อคโคลี่ ชีส ใส่เข้าไปตอนไหนล่ะ Hungry Man (2009)
Who by the way has a voice that goes through you like my Aunt Rose's day old through the casserole.ผู้ซึ่งอย่างไรก็ตามมีเสียงที่เหมือนออกมาจาก เวลาที่อาหารเป็นก้อนไปติดอยู่ในคอป้าผม Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Well,f.Y.I., i stopped by their house today with a casserole.แหม จะบอกให้นะ วันนั้นฉันเอาแคสเซอโรลไปฝากบ้านพวกเขา Being Alive (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casseCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
casseI got a video cassette recorder cheap at that shop.
casseI had lost my purse, so I couldn't buy the cassette.
casseI had to pay ten dollars for the cassette in addition.
casseI want to have this cassette recorder fixed.
casseI will buy cassette tapes.
casseMy cassette tape recorder needs fixing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเล่นเทป[N] cassette player
อับ[N] cassette, Syn. ตลับ
ตลับ[N] cassette, See also: small box, case, Example: ปัจจุบันมีตลับพลาสติกมากมายหลายแบบวางขายตามท้องตลาด, Count unit: ตลับ, ใบ, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของ โดยมากมีรูปกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
เฉือนราคา[v. exp.] (cheūoen rākhā) FR: casser les prix
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth   FR: dent cassée [f]
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSEB    K AE1 S AH0 B
CASSEL    K AE1 S AH0 L
CASSEDY    K AE1 S AH0 D IY0
CASSESE    K AA0 S EY1 Z IY0
CASSELL    K AE1 S AH0 L
CASSENS    K AE1 S AH0 N Z
CASSELS    K AE1 S AH0 L Z
CASSETTY    K AE1 S AH0 T IY0
CASSELLS    K AE1 S AH0 L Z
CASSELLA    K AA0 S EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cassette    (n) (k @1 s e1 t)
casserole    (n) (k a1 s @ r ou l)
cassettes    (n) (k @1 s e1 t s)
casseroles    (n) (k a1 s @ r ou l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book [Add to Longdo]
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]
カセロール[, kasero-ru] (n) casserole [Add to Longdo]
キャセロール[, kyasero-ru] (n) casserole (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, ] cassette tape [Add to Longdo]
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带 [Add to Longdo]
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄘˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top