หรือคุณหมายถึง caßés?
Search result for

cassés

(153 entries)
(0.9347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cassés-, *cassés*, cassé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cassés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cassés*)
English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cassette[N] ตลับเทป, Syn. tape, audio cassette, cassette tape
cassette tape[N] เทปคาสเซท, Syn. cassette, tape
videocassette[N] ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette
cassette player[N] เครื่องเล่นเทป, Syn. tape recorder
cassette recorder[N] เครื่องเล่นและอัดเทป, Syn. tape recorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casseroln. ชามหรือหม้ออบหรือปิ้ง,หม้อมีฝาปิดสำหรับต้มและเคี่ยว
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
fricassee(ฟริค'คะซี') n. เนื้อตุ๋น. vt. ทำเนื้อตุ๋น
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

English-Thai: Nontri Dictionary
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cassetteตลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cassette๑. กล่อง (ฟิล์มเอกซเรย์)๒. กล่อง, ตลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cassetteตลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์

Video cassette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Tape cassetteเทปตลับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audiocassettesแถบบันทึกเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Audiocassettes for children แถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Cassette Changers, Automaticเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cassettesเทปบันทึกเป็นตลับ,กล่องใส่ฟิล์ม,ตลับ [การแพทย์]
Changers, Manual Cassetteเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มที่ใช้มือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Cassé.- CasséVictor Victoria (1982)
Cassée.Cassée. Victor Victoria (1982)
Just a little Dungeness crab with a passion-fruit basil concassé.Pazifischer Taschenkrebs mit Maracuja-Basilikum-ConcasséMr. Peabody & Sherman (2014)
The veterans association is rue Aguesseau? Yes, it is. Why?Die "Gueules cassées", das ist doch in der Rue d'Aguesseau? Antoine and Antoinette (1947)
She went to the veterans association.- Sie war bei den "Gueules cassées". Antoine and Antoinette (1947)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเล่นเทป[N] cassette player
อับ[N] cassette, Syn. ตลับ
เครื่องอัดเสียง[N] tape recorder, See also: tape-recorder, cassette recorder, recorder, Syn. เครื่องบันทึกเสียง, Example: เขาเปิดเครื่องอัดเสียงเพื่ออัดเสียงของท่านประธานที่กำลังกล่าวปราศรัยอยู่บนเวที, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
ตลับ[N] cassette, See also: small box, case, Example: ปัจจุบันมีตลับพลาสติกมากมายหลายแบบวางขายตามท้องตลาด, Count unit: ตลับ, ใบ, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของ โดยมากมีรูปกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
เฉือนราคา[v. exp.] (cheūoen rākhā) FR: casser les prix
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth   FR: dent cassée [f]
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework   FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box   FR: boîte [f] ; cassette [f]
กระทะ = กะทะ[n.] (kratha = katha) EN: frying pan ; pan ; skillet   FR: poêle à frire [f] ; casserole [f]
หม้อ[n.] (mø) EN: pot ; pan   FR: casserole [f] ; marmite [f] ; pot [m]
หม้อหุงต้ม[n.] (mø hung tom) EN: pan ; saucepan   FR: casserole [f]
หม้อมีด้าม[n. exp.] (mø mī dām) FR: casserole [f]
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart   FR: être embarrassé ; être tracassé
นินทา[v.] (ninthā ) EN: gossip ; to have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence   FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer
นกชายเลนกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok chāilēn kramǿm daēng) EN: Sharp-tailed Sandpiper   FR: Bécasseau à queue pointue [m] ; Bécasseau à queue fine [m] ; Bécasseau pointu [m]
นกชายเลนปากช้อน [n. exp.] (nok chāilēn pāk chøn) EN: Spoon-billed Sandpiper   FR: Bécasseau spatule [m] ; Bécasseau à spatule [m] ; Bécasseau à bec en cuiller [m]
นกชายเลนปากโค้ง[n. exp.] (nok chāilēn pāk khōng) EN: Curlew Sandpiper   FR: Bécasseau cocorli [m] ; Pélidne cocorli [m]
นกชายเลนปากกว้าง[n. exp.] (nok chāilēn pāk kwāng) EN: Broad-billed Sandpiper   FR: Bécasseau falcinelle [m] ; Bécasseau platyrhynque [m] ; Pélidne platyrhynque [m] ; Pélidne pygmée [m]
นกชายเลนท้องดำ[n. exp.] (nok chāilēn thøng dam) EN: Dunlin   FR: Bécasseau variable [m] ; Bécasseau à dos roux [m] ; Bécasseau cincle [m] ; Pélidne de Schinz [m]
นกคอสั้นตีนไว[n. exp.] (nok khø san tīn wai) EN: Sanderling   FR: Bécasseau Sanderling [m] ; Sanderling des sables [m] ; Bécasseau des sables [m]
นกน็อทเล็ก[n. exp.] (nok not lek) EN: Red Knot   FR: Bécasseau maubèche [m] ; Bécasseau à poitrine rousse [m] ; Maubèche canut [f] ; Maubèche grise [f] ; Maubèche rousse [f] ; Bécasseau canut [m]
นกน็อทใหญ่[n. exp.] (nok not yai) EN: Great Knot   FR: Bécasseau de l'Anadyr [m] ; Grand Bécasseau (maubèche) [m] ; Bécasseau à petit bec [m]
นกปากซ่อมดง[n. exp.] (nok pāk sǿm dong) EN: Eurasian Woodcock   FR: Bécasse des bois [f] ; Bécasse d’Europe [f] ; Nordette [f] ; Bécasse ordinaire [f]
นกปากซ่อมหางเข็ม[n. exp.] (nok pāk sǿm hāng khem) EN: Pintail Snipe = Pin-tailed Snipe   FR: Bécassine à queue pointue [f] ; Bécassine à queue peinte [f] ; Bécasse à aiguilles [f] ; Bécassine à queue fine [f] ; Bécassine à queue rétrécie [f]
นกรัฟ[n. exp.] (nok raf) EN: Ruff   FR: Combattant varié [m] ; Bécasseau combattant [m] ; Chevalier combattant [m] ; Combattant ordinaire [m] ; Combattant variable [m] ; Paon de mer [m]
นกสติ๊นท์คอแดง[n. exp.] (nok satin khø daēng) EN: Rufous-necked Stint ; Red-necked Stint   FR: Bécasseau à col roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à gorge rousse [f] ; Bécasseau colroux [m]
นกสติ๊นท์เล็ก[n. exp.] (nok satin lek) EN: Little Stint   FR: Bécasseau minute [m] ; Bécasseau échasse [m] ; Bécasseau minule [m] ; Pélidne minule ; Petit Bécasseau [m]
นกสติ๊นท์นิ้วยาว[n. exp.] (nok satin niū yāo) EN: Long-toed Stint   FR: Bécasseau à longs doigts [m]
นกสติ๊นท์อกเทา[n. exp.] (nok satin ok thao) EN: Temminck's Stint   FR: Bécasseau de Temminck [m] ; Bécasseau temmia [m] ; Temmia ; Pélidne temmia
นกซ่อมทะเลปากยาว [n. exp.] (nok sǿm thalē pāk yāo) EN: Long-billed Dowitcher   FR: Bécassin à long bec [m] ; Limnodrome à long bec [m] ; Bécasseau à long bec [m] ; Bécassin yakoute [m]
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī sapsøn) EN: complicated problem ; Chinese puzzle   FR: casse-tête chinois [m]
เป็ดหัวเขียว[n. exp.] (pet hūa khīo) EN: Mallard   FR: Canard colvert [m] ; Canard malard [m] ; Canard sauvage [m] ; Canard franc [m] ; Casse franc [m] ; Marèche
พริกไทยบุบ[n. exp.] (phrikthai bup) EN: broken pepper corns   FR: poivre concassé [m]
รำคาญ[v. exp.] (ramkhān) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored   FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié
ซาก[n.] (sāk) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body   FR: carcasse [f] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากสัตว์[n. exp.] (sāk sat) EN: carcass ; animal remains ; carrion   FR: carcasse [f] ; charogne [f]
เสีย[adj.] (sīa) EN: spoiled ; broken ; not working ; out of order   FR: en panne ; cassé
แตก[v.] (taēk) EN: break ; shatter ; be broken ; be shattered ; fracture   FR: se briser ; se casser ; fracturer ; casser ; éclater
ตลับ[n.] (talap) EN: cassette ; small box ; covered box ; case   
ตลับเทป[n. exp.] (talap thēp) EN: tape cassette   
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical   FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตัดค่า[v. exp.] (tat khā) FR: casser les prix
ตัดราคา[v. exp.] (tat rākhā) EN: cut prices ; lower the price   FR: baisser les prix ; casser les prix
ทำให้แตก[v.] (thamhai taēk) EN: break   FR: casser
วิทยุเทป[n. exp.] (witthayu thep) EN: radio cassette recorder   FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSEB    K AE1 S AH0 B
CASSEL    K AE1 S AH0 L
CASSENS    K AE1 S AH0 N Z
CASSESE    K AA0 S EY1 Z IY0
CASSELL    K AE1 S AH0 L
LACASSE    L AA0 K AA1 S IY0
CASSEDY    K AE1 S AH0 D IY0
CASSELS    K AE1 S AH0 L Z
CASSETTE    K AH0 S EH1 T
CASSERLY    K AE1 S ER0 L IY0
CASSETTY    K AE1 S AH0 T IY0
CASSELLS    K AE1 S AH0 L Z
CASSELLA    K AA0 S EH1 L AH0
CASSETTA    K AA0 S EH1 T AH0
CASSETTES    K AH0 S EH1 T S
CASSEROLE    K AE1 S ER0 OW2 L
CARCASSES    K AA1 R K AH0 S AH0 Z
CASSELMAN    K AE1 S AH0 L M AH0 N
CASSELBERRY    K AE1 S AH0 L B EH2 R IY0
VIDEOCASSETTE    V IH1 D IY0 OW0 K AE0 S EH2 T
VIDEOCASSETTES    V IH1 D IY0 OW0 K AE0 S EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cassette    (n) (k @1 s e1 t)
carcasses    (n) (k aa1 k @ s i z)
casserole    (n) (k a1 s @ r ou l)
cassettes    (n) (k @1 s e1 t s)
fricassee    (n) (f r i1 k @ s ii)
fricassee    (v) (f r i2 k @ s ii1)
casseroles    (n) (k a1 s @ r ou l z)
fricasseed    (v) (f r i2 k @ s ii1 d)
fricassees    (n) (f r i1 k @ s ii z)
fricassees    (v) (f r i2 k @ s ii1 z)
fricasseeing    (v) (f r i2 k @ s ii1 i ng)
videocassette    (n) - (v i1 d i ou - k a s e1 t)
videocassettes    (n) - (v i1 d i ou - k a s e1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book [Add to Longdo]
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]
カセロール[, kasero-ru] (n) casserole [Add to Longdo]
キャセロール[, kyasero-ru] (n) casserole (fre [Add to Longdo]
ゲームカセット[, ge-mukasetto] (n) (See カセット・2) game-cassette [Add to Longdo]
ステカセ[, sutekase] (n) (abbr) stereo cassette [Add to Longdo]
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P) [Add to Longdo]
ビデオカセット[, bideokasetto] (n) videocassette [Add to Longdo]
ビデオデッキ[, bideodekki] (n) video cassette recorder (wasei [Add to Longdo]
ビデオレコーダー[, bideoreko-da-] (n) Video Cassette (Tape) Recorder; VCR [Add to Longdo]
フリカッセ[, furikasse] (n) fricassee (fre [Add to Longdo]
ラジオカセット[, rajiokasetto] (n) radio-cassette; tape recorder [Add to Longdo]
ラジカセ[, rajikase] (n) (abbr) (See ラジオカセット) radio-cassette player; (P) [Add to Longdo]
行平鍋[ゆきひらなべ, yukihiranabe] (n) glazed earthenware casserole dish [Add to Longdo]
蒸し鍋[むしなべ, mushinabe] (n) steamer; casserole dish [Add to Longdo]
穢多(ateji)[えた, eta] (n) (vulg) (See 被差別部落民) one group comprising the lowest rank of Japan's Edo-period caste system (people whose work usually involved handling human bodies or animal carcasses) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, ] cassette tape [Add to Longdo]
暗盒[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, ] magazine; cassette [Add to Longdo]
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带 [Add to Longdo]
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄘˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape [Add to Longdo]
录像带[lù xiàng dài, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ, / ] video cassette [Add to Longdo]
录影机[lù yǐng jī, ㄌㄨˋ ˇ ㄐㄧ, / ] videocassette recorder (in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top