Search result for

cas

(183 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cas-, *cas*, ca
English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
I rest my case.(idiom) เป็นสำนวน หมายถึง เธอพูดถูก ฉันยอมแล้ว เช่น Ned's mother said he needs to leave home or he'll never be independent. His sister said, “But he can't even do his wash!” and his mother replied, “I rest my case.”, S. IRMC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cas[SL] ปกติ (มาจาก casual), See also: ดีแล้ว
case[N] คดี, See also: ข้อคดี, คดีความ, Syn. court case, lawsuit
case[N] คนที่ไม่ปกติ, Syn. eccentric
case[N] คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา, Syn. subject
case[N] ปัญหา, Syn. problem
case[N] เรื่องราว, Syn. matter
case[N] เหตุการณ์, See also: สถานการณ์, Syn. situation, circumstance
case[N] เหตุผลสนับสนุน, See also: ข้อสนับสนุน
case[N] กรอบ, Syn. casing
case[N] กล่องเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย,เกิดเป็นเนยขึ้น
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
caseous(เค'เซียส) adj. เกี่ยวกับ (คล้าย) เนย
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister

English-Thai: Nontri Dictionary
cascade(n) น้ำตก
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน
cash(n) เงินสด,ธนบัตร
cash(vt) ขึ้นเงินสด,จ่ายเงินสด
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
cashmere(n) ผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่ง
casing(n) วงกบประตู,กรอบ,โครง,ท่อ,หีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cas fortuit (Fr.)เหตุสุดวิสัย (ก. ฝรั่งเศส) [ดู act of God, casus fortuitus, force majeure และ vis major] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cascade controlการควบคุมแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cascade firingการปล่อยกระแสเป็นลำดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cascade foldชั้นหินคดโค้งเป็นหลั่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cascaded carryการทดแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
case๑. กรณี๒. ผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ patient]๓. กล่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caseกรณี, คดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
caseคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CASE (computer-aided software engineering)เคส (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cascade Reuse การใช้ใหม่ตามสภาพ
การนำสิ่งของมาใช้อีกครั้งตามระดับความสามารถ ที่จะนำมาใช้ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Cascade Sequenceการเร่งเป็นขั้นๆ [การแพทย์]
cascade spillwaycascade spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cascade Systemการทำงานแบบ"ขั้นน้ำตก" [การแพทย์]
cascade weircascade weir, ฝายขั้นบันได [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Cascaraคาสคาร่า [การแพทย์]
Caseครอบโลหะภายนอกการป่วยหนึ่งครั้ง [การแพทย์]
caseเคส, โครงสร้างยึดให้อุปกรณ์รับเข้าและส่งออก ต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน โดยภายในเคสจะมี เมนบอร์ดเป็นแผงวงจรหลัก โดยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ การ์ด รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ จะถูกต่อกับเมนบอร์ด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Case Analysisข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ [การแพทย์]
Case Discussionการอภิปรายเกี่ยวกับรายตัวอย่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cash before cover (n ) การทำ/ต่ออายุประกันภัยก่อนวันคุ้มครอง
cash flow (n) กระแสเงินสด
cashflow (vi) กระแสเงินสด
casion[เเคเชิน] (n ) จังหวะ
casional[เเคเชอะเนิล] (adj ) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
casionate[เเคเชอะเนิท] (vt ) สร้งจังหวะ, ทําจังหวะ
casionative[เเคเชอะเนทิฟว] (adj ) ซึ่งทําจังหวะ, ซึ่งสร้างจังหวะ
casive[เเคซิฟว] (adj ) เป็นจังหวะ, มีจังหวะ
casivify[เเคซิฝิไฟ] (vt ) กําหนดจังหวะ
casivity[เเคซิฝิดิ] (n ) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cassie.- แคสซี่ Push (2009)
Castle...คาสเซิส Pandora (2012)
Cass!แคส! What's Up, Tiger Mommy? (2012)
Cass?แคส? Hunteri Heroici (2012)
Cass? !แคช Sacrifice (2013)
- Cash.- แคช Advanced Introduction to Finality (2013)
Casey.เคซีย์ Split (2016)
Just in case.ก็แค่เผื่อไว้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Cash--direct deposit into one of my offshore accounts.เงิน โอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อย Chuck in Real Life (2008)
Good thing I didn't bring a casserole.ดีที่ฉันไม่ได้เอาหม้อมา Chuck in Real Life (2008)
No, in this case, it's not.ไม่ ในเรื่องนี้มันไม่ใช่ Pret-a-Poor-J (2008)
And hope she'd plead your case to the dean?และหวังว่าหล่อนต้องการวิงวอนในกรณีของคุณต่อคณบดี? There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casThat rule holds good in this particular case.
casThe girl was holding several books. Not text books but thick case bound books.
casIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
casThere may be two cases here.
casThis is the site of a castle.
casI'm completely cast down!
casI'll leave my number in case you want to call me.
casAs is often the case with him, he didn't show up on time.
casLet me relieve you of that case. It looks heavy.
casI'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do.
casShe has a cast on her arm.
casThe police will look into the case.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีจำเป็น[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
รูปคดี[N] case, Syn. รูปความ, Example: ผมไม่สามารถเล่าในรายละเอียดได้มากนัก เพราะอาจจะเสียรูปคดีได้หลายๆ ด้าน, Thai definition: ความเป็นไปของคดี
แคชเชียร์[N] cashier, Syn. พนักงานบัญชี, Example: เขาไต่เต้าด้วยการเป็นเด็กล้างจาน ขยับขึ้นมาเป็นบ๋อยและกระทั่งได้เป็นแคชเชียร์, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานรับ-จ่ายเงินในธนาคาร สำนักงานร้านค้า, Notes: (อังกฤษ)
ไปรเวต[ADJ] private, See also: casual, Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง, Ant. ทางการ, Example: ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้, Thai definition: ไม่เป็นทางการ
เครื่องเล่นเทป[N] cassette player
แคชเชียร์[N] cashier
พนักงานเก็บเงิน[N] cashier
แลเงา[V] shadow, See also: cast a shadow, Example: ผมแรเงาภาพนี้ด้วยเส้นดินสอ, Thai definition: เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา
ชายตามอง[V] glance at, See also: cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาดู, ชำเลืองมอง, Ant. จ้องมอง, Example: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง, Thai definition: มองด้วยหางตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng faem ātyākam) FR: extrait de casier judiciaire [m]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บัญชีเงินสด[n. exp.] (banchī ngoensot) EN: cash account   
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAS    K AE1 S
CASK    K AE1 S K
CASE    K EY1 S
CASO    K AA1 S OW0
CASH    K AE1 SH
CASS    K AE1 S
CAST    K AE1 S T
CASA    K AA1 S AH0
CASAD    K AE1 S AH0 D
CASEY    K EY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
case    (v) (k ei1 s)
cash    (v) (k a1 sh)
cask    (n) (k aa1 s k)
cast    (v) (k aa1 s t)
cased    (v) (k ei1 s t)
cases    (v) (k ei1 s i z)
casks    (n) (k aa1 s k s)
caste    (n) (k aa1 s t)
casts    (v) (k aa1 s t s)
casein    (n) (k ei1 s ii n)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casein (n) โปรตีนจากนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Casanova {m}Casanova [Add to Longdo]
Cashewbaum {m}; Nierenbaum {m} [bot.]cashew tree [Add to Longdo]
Cashewnuss {f}cashew nut [Add to Longdo]
Cashflow {m} [econ.]cash flow [Add to Longdo]
Cassintaube {f} [ornith.]Cassin's Dove [Add to Longdo]
Cassinsegler {m} [ornith.]Cassin's Spinetailed Swift [Add to Longdo]
Cassintyrann {m} [ornith.]Cassin's Kingbird [Add to Longdo]
Cassinschnäpper {m} [ornith.]Cassin's Grey Flycatcher [Add to Longdo]
Cassinammer {f} [ornith.]Cassin's Sparrow [Add to Longdo]
Cassingimpel {m} [ornith.]Cassin's Finch [Add to Longdo]
Cassinweber {m} [ornith.]Black-throated Malimbe [Add to Longdo]
Casablanca; Dar-el-Beida (Stadt in Marokko)Casablanca; Dar-el-Beida (city in Morocco) [Add to Longdo]
Castries (Hauptstadt von Saint Lucia)Castries (capital of Saint Lucia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现金[xiàn jīn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] cash, #2,082 [Add to Longdo]
案例[àn lì, ㄢˋ ㄌㄧˋ, ] case, #5,315 [Add to Longdo]
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] case; (for) instance; example, #5,435 [Add to Longdo]
伤亡[shāng wáng, ㄕㄤ ㄨㄤˊ, / ] casualties; injuries and deaths, #5,658 [Add to Longdo]
收支[shōu zhī, ㄕㄡ ㄓ, ] cash flow; financial balance; income and expenditure, #8,477 [Add to Longdo]
盒子[hé zi, ㄏㄜˊ ㄗ˙, ] case, #10,712 [Add to Longdo]
城堡[chéng bǎo, ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ, ] castle; rook (chess piece), #11,125 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] cast metals; to coin (money), #11,193 [Add to Longdo]
工夫[gōng fū, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ, ] casual labor, #11,744 [Add to Longdo]
[piē, ㄆㄧㄝ, ] cast away, #12,534 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カスケード[かすけーど, kasuke-do] cascade [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAS
     Code Access Security (VSTO, .NET, MS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAS
     Column Address Strobe (IC, DRAM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAS
     Communicating Applications Specification (FAX, Intel, DCA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAS
     Computer Aided Selling
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAS
     Computer Algebra System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAS
     Content Addressed Storage (EMC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAS
     Computerized Autodial System
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 cas [ka]
   affair; case; matter
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top