Search result for

cars

(57 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cars-, *cars*, car
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carsick[ADJ] เมารถ, See also: ที่ไม่สบายจากการเดินทางโดยรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carsick(คาร์'ซิค) adj. เมารถ., See also: carsickness n. การเมารถ

English-Thai: Nontri Dictionary
carsick(adj) เมารถ
carsickness(n) อาการเมารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน The Great Dictator (1940)
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country.ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท Rebecca (1940)
Oh, isn't it? Well, people are entitled to leave cars outside if they want to.งั้นหรือ คนเรามีสิทธิ์ที่จะจอดรถไว้ตรงไหนก็ได้ Rebecca (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
There were six cars on the train. She saw it through the last two.มีหกคันบนรถไฟ เธอเห็นมันผ่านช่วงสอง 12 Angry Men (1957)
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน 12 Angry Men (1957)
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป 12 Angry Men (1957)
Carson.คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Bill Carson.บิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name Jackson's hiding under is Bill Carson.ชื่อปลอมของแจ๊ตสันก็คือ ...บิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He disappears and becomes Bill Carson.เขาหายตัวไป เปลี่ยนชื่อเป็นบิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Where is Carson? -All I know is Carson re-enlisted.คาร์สันอยู่ไหน เท่าที่รู้ คาร์สันกลับเข้ากองทัพ The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carsThe two cars tried to make way for each other.
carsNow they like cars of small or middle size.
carsWe see a lot of cars on the street.
carsWhere do I return cars?
carsTom's hobby is collecting photos of cars.
carsI have many model cars.
carsLook out for cars when you cross the road.
carsHe loves cars, while his brother hates them.
carsThis firm manufactures cars at the rate of two hundred per day.
carsThis road is too narrow for cars to pass.
carsThese cars are big.
carsThose new model cars are on the market.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles   FR: train [m] ; convoi [m]
เมารถ[v. exp.] (mao rot) EN: be carsick   
รถรา[n.] (rotrā) EN: cars ; motor vehicles ; traffic   
ยวดยาน[n.] (yūatyān) EN: vehicles ; cars ; conveyances ; vehicular traffic   FR: véhicule [m] ; trafic routier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARS    K AA1 R Z
CARS    K AA1 Z
CARS'    K AA1 R Z
CARSE    K AA1 R S
CARSEY    K AA1 R S IY0
CARSON    K AA1 R Z AH0 N
CARSON    K AA1 R S AH0 N
CARSICK    K AA1 R S IH0 K
CARSTEN    K AA1 R S T AH0 N
CARSON'S    K AA1 R S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cars    (n) (k aa1 z)
carsick    (j) (k aa1 s i k)
carsickness    (n) (k aa1 s i k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
右ハンドル[みぎハンドル, migi handoru] (n) right hand drive (of cars, etc.) [Add to Longdo]
解結[かいけつ, kaiketsu] (n,vs) uncoupling (usu. cars or wagons from a train) [Add to Longdo]
玉突き;玉突(io)[たまつき, tamatsuki] (n) (1) billiards; pool; (2) serial collisions (of cars) [Add to Longdo]
号車[ごうしゃ, gousha] (n) classifier for naming train cars; (P) [Add to Longdo]
左ハンドル[ひだりハンドル, hidari handoru] (n) left hand drive (of cars, etc.) [Add to Longdo]
実動[じつどう, jitsudou] (n,vs,adj-f) operating (e.g. of trains, cars); running; working [Add to Longdo]
車の流れ[くるまのながれ, kurumanonagare] (n) flow of cars [Add to Longdo]
車両(P);車輛(oK);車輌(oK)[しゃりょう, sharyou] (n) rolling stock; railroad cars; vehicles; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晕车[yùn chē, ㄩㄣˋ ㄔㄜ, / ] carsick, #25,748 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top