Search result for

carrys

(481 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carrys-, *carrys*, carry
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา carrys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *carrys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry[N] การขนส่ง, Syn. portage
carry[VT] ขนส่ง, See also: บรรทุก, Syn. convey, transport
carry[VT] ขยายไปสู่, Syn. extend
carry[VI] จดทะเบียน, See also: ลงทะเบียน, Syn. enroll
carry[VT] ชักนำทางความรู้สึก
carry[VI] เดินทาง
carry[VT] ตั้งครรภ์, See also: ท้อง, อุ้มท้อง, Syn. be pregnant with
carry[VT] ถือไว้, See also: หอบไว้, Syn. hold
carry[VT] บรรจุ, See also: ใส่, Syn. contain
carry[VT] บอกข่าว, See also: แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล, Syn. impart
carry[VT] แบก, See also: แบกรับ, รับ
carry[VT] ประพฤติ, See also: ปฎิบัติตัว, Syn. behave, comport
carry[VI] เป็นสื่อนำ, See also: นำพาไป, Syn. take
carry[VT] พก
carry[VI] มี (โทษ, ค่าปรับ)
carry[VT] ยึด (รองรับน้ำหนัก)
carry[N] ระยะ, Syn. range
carry[VT] ส่ง (จดหมาย), Syn. post
carry[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. sustain
carry on[PHRV] จัดการ, Syn. manage
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. continue
carry on[PHRV] ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misbehave
carry on[PHRV] ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป), See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป, Syn. carry on with
carry on[PHRV] มีต่อ (มักเป็นงานเขียน), See also: ติดตามต่อ
carry on[PHRV] สร้างต่อ, See also: ทำต่อ
carry on[PHRV] กังวล, See also: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น
carry on[PHRV] โกรธ
carry on[PHRV] มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. carry on with
carry-on[ADJ] ที่เล็กและเบาพอที่จะนำขึ้นเครื่องบินไปได้
carryall[N] กระเป๋าเป้, Syn. holdall, tote, tote bag
carryout[ADJ] ที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ
carryout[N] อาหารที่พร้อมรับประทานเมื่อซื้อ, Syn. takeaway
miscarry[VI] แท้งลูกตามธรรมชาติ
miscarry[VI] ทำผิดพลาด, See also: ทำไม่สำเร็จ, Syn. fail, Ant. succeed
carry off[PHRV] ทำได้สำเร็จ, Syn. win
carry off[PHRV] เป็นสาเหตุความตาย
carry off[PHRV] ชนะ (การแข่งขัน), See also: มีชัย, ชนะรางวัล, ได้ชัยชนะ, Syn. carry away, bear away
carry off[PHRV] ประสบความสำเร็จในเรื่อง (ที่คนอื่นทำได้ยาก)
carry off[PHRV] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต, Syn. bear away, bear off, carry away
carry off[PHRV] ปลดเปลื้อง, See also: ยอมรับ
carry off[PHRV] พาออกไป (จากสถานที่), See also: นำออกไป
carry off[PHRV] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้อยากรู้, ทำให้ชื่นชอบ
carry out[PHRV] ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้ลุล่วง, Syn. complete, fulfill
carry out[PHRV] ทำให้สำเร็จ, See also: ทำให้บรรลุ, Syn. fulfil
carry away[PHRV] ทำด้วยความหุนหันพลันแล่น, See also: ความคุมอารมณ์ไม่ได้, ทำด้วยความตื่นเต้น
carry away[PHRV] ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice), See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม, Syn. carry along
carry away[PHRV] ชักชวน, See also: ทำให้ฮึกเหิม
carry away[PHRV] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้ตื่นตาตื่นใจ
carry back[PHRV] คืน
carry back[PHRV] ทำให้หวนนึกถึง, Syn. go back, go back to, take back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
carry digitn. ตัวทด
carry electroden. อิเล็กโทรน
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail

English-Thai: Nontri Dictionary
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy, cash and carryนโยบายขายเงินสดและขนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population carrying capacityจำนวนประชากรที่สามารถรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial carryเลขทดย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moisture carry-overความชื้นลอดผ่าน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete carryเลขทดบริบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cash and carry policyนโยบายขายเงินสดและขนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carry overยกยอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry passengers for a considerationรับขนคนโดยสารเพื่อบำเหน็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry stockให้สินเชื่อซื้อสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry timeเวลาทด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrying awayการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying capacityวิสัยสามารถที่รองรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying concealed weaponการพาอาวุธที่ซุกซ่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrying out of proceedingsดำเนินกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cascaded carryการทดแบบต่อเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carry๑. ตัวทด๒. เลขทด๓. การทด๔. -ทด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carry๑. การทด๒. ตัวทด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
carry arms or weaponพกอาวุธ, พาอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry costsเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carry-Forward Gas
ในปีใดที่รับก๊าซมาเกิน ACQ (Annual Contract Quantity) ผู้ซื้อสามารถนำก๊าซส่วนที่เกินไป ชดเชย Take or Pay ในปีต่อๆไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 15% ACQ ของ แต่ละปีและชดเชยได้ไม่เกิน 5 ปี [ปิโตรเลี่ยม]
Lifting and carryingการยกและเคลื่อนย้าย [TU Subject Heading]
Stone-carrying vesselsเรือบรรทุกหิน [TU Subject Heading]
Carrying Capacity จำนวนที่รับได้ หรือ จำนวนประชากรที่รับได้ (population carrying capacity)
จำนวนประชากรที่มากที่สุดที่ทรัพยากรในประเทศ นั้น หรือพื้นที่นั้นจะสามารถเลี้ยงดูได้ [สิ่งแวดล้อม]
Carry forwardยอดยกไป [การบัญชี]
Carrying costต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า [การบัญชี]
Arm Carryอุ้มด้วยมือ [การแพทย์]
Back Carryอุ้มกอดหลัง [การแพทย์]
Carry Overน้ำยาไหลไปสู่แผ่นทดสอบอื่นๆใกล้ๆกัน [การแพทย์]
Carry Over Effectอาการของผู้ป่วยเกิดจากฤทธิ์ยาเดิมยังไม่หมด [การแพทย์]
Carry, Crossแบกไขว้ [การแพทย์]
Carry, Eight-Manอุ้มพยุงด้วย8คน [การแพทย์]
Carry, Pack-a-Backอุ้มทาบและกอดด้านหน้า [การแพทย์]
Carry, Pack-Strapอุ้มทาบหลัง [การแพทย์]
Carry, Shoulder Knee Armsอุ้มกอดด้านหน้า [การแพทย์]
Carry, Two-Man Armsอุ้มเคียง [การแพทย์]
Carry-Over Effectไม่มีผลสืบเนื่อง [การแพทย์]
Carryingวิธีอุ้ม [การแพทย์]
Carrying out Activityปฏิบัติงานเพื่อสนองความขาดหรือแก้ความบกพร่อง [การแพทย์]
Electron-Carryingตัวพาอีเล็กตรอน [การแพทย์]
Fireman's Carryอุ้มแบก,แบกอย่างคนดับเพลิง [การแพทย์]
Fore-and-Aft Carryอุ้มคู่กอดหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตาย The Great Dictator (1940)
It'll carry weight.มันเป็นข้ออ้างที่ดี The Great Dictator (1940)
Isn't he rather afraid that somebody might come down and carry you off?ไม่กลัวรึครับว่าจะมีอะไรลงมาลักพาตัวคุณไป Rebecca (1940)
They carry them out, the prisoners themselves helping with the work.และให้สร้างจริง ด้วยแรงงานของนักโทษด้วยกันเอง Night and Fog (1956)
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.ดำเนินการเส้นขดฉมวกและ ฉมวก และเรือที่ถูกม้วนรอบเสา ใบปะ The Old Man and the Sea (1958)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
At least he used to carry lists of horses in his pocket at all times.อย่างน้อยเขาใช้ในการดำเนิน รายการของม้า ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
I have to carry my own tea.I have to carry my own tea. The Ugly American (1963)
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Like that you won't have to carry so much.แบบนี้แหละ แกจะได้ ไม่ต้องถืออะไรมาก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Is it now the butcher which is carrying out intimacy at your home address?ฉันอยากจะให้เข้าใจว่าตอนนี้ มันเป็นเขียง ซึ่งจะดำเนินการใกล้ชิด ที่อยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่ How I Won the War (1967)
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง How I Won the War (1967)
- Carry on, lads, carry on.เอ้อ ดำเนินการเกี่ยวกับ, เด็ก, ดำเนินการเกี่ยวกับ Yellow Submarine (1968)
- Certainly was carrying on.แน่นอนถูกดำเนินการเกี่ยวกับ Yellow Submarine (1968)
I need those politicians that you carry in your pocket, like nickels and dimes.ฉันต้องการที่นักการเมืองเหล่านั้นที่คุณพกพาในกระเป๋าของคุณเช่นเซ็นและสลึง The Godfather (1972)
They're licensed to carry firearms.พวกเขากำลังได้รับอนุญาตให้พกอาวุธปืน The Godfather (1972)
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม Blazing Saddles (1974)
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า The Little Prince (1974)
It's just that it's too far to carry this body with me.มันไกลเกินไปที่จะเอาร่างของผมไปด้วย The Little Prince (1974)
We are happy to carry out your every commandเรามีความสุขที่จะถือ out your ทุกคำสั่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I got you to carry the ball.ผมให้คุณเป็นคนประสานงาน Oh, God! (1977)
-I got no ball. How can I carry it?ผมไม่มีอะไร ผมจะประสานได้ยังไง Oh, God! (1977)
You're crazy. I helped carry that sucker myself.บ้าไปแล้ว ฉันก็ไปช่วยยกโลงนั่นมานะ Phantasm (1979)
I've been sent here to see if you're carrying your permits.ผมมาที่นี่เพื่อจะขอดูใบอนุญาตของคุณ The Blues Brothers (1980)
Excuse me. Did you see two guys... with black suits and hats, one carrying a briefcase?ขอโทษ คุณเห็นผู้ชายสองคนไหม The Blues Brothers (1980)
I deliver a rig big enough to haul that tanker you give me back my vehicle and as much juice as I can carry.ผมเอารถใหญ่มาให้ ลากถังน้ำมันนั่นได้... ...คืนรถให้ผมพร้อมน้ำมัน เท่าที่จะเอาไปได้ The Road Warrior (1981)
My vehicle and all the juice I can carry.รถผม.. กับน้ำมันที่เอาไปไหว The Road Warrior (1981)
What would you be carrying a knife like this?สิ่งที่คุณจะแบกมีดเช่นนี้ First Blood (1982)
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน First Blood (1982)
We were in this bar in Saigon, and this kid comes up, this kid carrying a shoe shine box.พวกเราอยู่ในบาร์ในไซ่ง่อนและเด็กคนหนึ่งขึ้นมา เด็กแบกกล่องขัดรองเท้า First Blood (1982)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
Carry this handkerchief with you.เจ้าเอาผ้าเช็ดหน้านี่ไปด้วยนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
I'll carry you, come.ข้าจะแบกท่านเอง, มา. Return of the Condor Heroes (1983)
A Russian craft flown by Russians carrying a few poor Americans who need our help....ฝีมือรัสเซียรัสเซียบินโดยการ ดำเนินการ ชาวอเมริกันที่ไม่ดีไม่กี่คนที่ ต้องการความช่วยเหลือของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
They wouldn't mind it at all. Carrying Americans?แต่การดำเนินการที่อเมริกา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
If the crew was killed, he was capable of carrying out the mission on his own initiative.เขามีความสามารถในการ ดำเนินการ ภารกิจในความคิดริเริ่มของเขา เอง เขาจะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I bribed him once a week so I could carry on with business.ฉันติดสินบนเขาสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้ Clue (1985)
7, 9, 4, carry 1, drop 2.7, 9, 4, ทด 1, หักออก 2 An American Tail (1986)
I saw the other day, he was carrying five elephants in one hand.ก็มีอยู่วันนึง ที่เขาแบกช้างห้าตัว ด้วยมือข้างเดียว Stand by Me (1986)
Well, I'm carrying three people, and he got only himself.ข้าแบกคนอีก 3 คนนะ แต่เขาตัวคนเดียว The Princess Bride (1987)
You, carry her.แก ไปอุ้มเจ้าหญิง The Princess Bride (1987)
"The Brute Squad had their hands full carrying out Humperdinck's orders."เหล่าทหารมีงานล้นมือ ... The Princess Bride (1987)
And I carry that.และข้าเป็นคนเก็บไว้ The Princess Bride (1987)
You're really carrying onคุณกำลังดำเนินการจริงๆ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
The focus testing... showed a solid base... ..in the 9- to 11-year-old bracket,... ..with a possible carry-over into the 12-year-olds.นี่มันงานเลี้ยง พระเจ้า ดีใจที่นายมาได้ จอช Big (1988)
Carry! Yeah?- แครี่ Punchline (1988)
No, "carry." Come here.- คะ Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carryAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
carryAfter you have taken a rest, you must carry on your study.
carryAfter you've had some tea, carry on practising.
carryAll we can do is carry on the work until we finish it.
carryAnd had pipes under the ground to carry dirty water away.
carryAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
carryAre you going to carry on your work until ten?
carryA tanker is a ship carrying oil.
carryAya tends to carry things to extremes.
carryBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
carryBob, help me carry his suitcase to the living room.
carryBring as many boxes as you can carry.
carryCan I carry this on the plane?
carryCan you manage to carry that heavy suitcase by yourself?
carryCan you manage to carry the suitcase by yourself?
carryCarrying out the plan was easy.
carryCarry me back to old Virginia.
carryCarry on business.
carryCarry on with your plan.
carryCarry on with your work.
carryCarry on working while I am away.
carryCarry out the task as well as you can.
carryCarry the bags upstairs.
carryCarry the injured to the hospital.
carryCarry there books back to the bookshelf.
carryCarry the table out, please.
carryCarry this for me.
carryCarry your head high.
carryCould you carry my bags for me?
carryCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
carryDid you carry out your plan?
carryDoes the applicant have suitable abilities to carry out the job?
carryDon't carry anything to excess.
carryDon't carry a practical joke too far.
carryDon't carry more money than you need.
carryDon't carry too much baggage when you travel.
carryDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
carryEngland is a land where the policemen carry no revolvers.
carryFEN does not carry domestic news.
carryFrom the practical point of view, his plan is not easy to carry out.
carryGranting that the aim is right, how will you carry out the plan?
carryHe could not carry out his plan.
carryHe couldn't carry out his first plan.
carryHe decided to stay and carry on his father's business.
carryHe did his best to carry out the plan.
carryHe didn't carry out his promise.
carryHe doesn't carry much baggage on his trips.
carryHe had to call on all his experience to carry out the plan.
carryHe had to carry many loads from the house to station.
carryHe had to carry the bag.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับภาระ[N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ขึ้นคอ[V] carry (a baby) on one's neck, Syn. ขี่คอ
พกพา[V] bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
ดำเนินต่อไป[V] carry on, Syn. เป็นไป, Example: การถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ฟังเสียงผู้คัดค้านคนใดทั้งสิ้น, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้นต่อไป
ส่งมอบ[V] deliver, See also: carry, Syn. มอบ, มอบให้, นำไปให้, ส่งให้
ส่งสินค้า[V] transport, See also: carry
สืบสาน[V] continue, See also: go on, keep on, carry on, Syn. สืบต่อ
สะพาย[V] carry on the shoulder, See also: sling over her shoulder, Syn. ตะพาย, Example: หลวงปู่สะพายย่ามแบกกลดเดินทางออกจากวัดไปเรื่อยๆ, Thai definition: แขวนบ่า, ห้อยเฉียงบ่า
สืบสาน[V] inherit, See also: succeed to, carry on, come to, Syn. สืบต่อ, สืบทอด, Example: ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย, Thai definition: ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา
พกอาวุธ[V] carry a weapon, Example: นักเลงโตมักพกอาวุธติดตัวไปไหนมาไหนเสมอ, Thai definition: นำอาวุธติดตัวไว้
อุ้ม[V] carry, See also: hold, cradle, nurse, nestle, Example: เขาช่วยอุ้มคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล, Thai definition: โอบยกขึ้น, ยกขึ้นไว้กับตัว
แท้ง[V] miscarry, See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely, Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์, Example: มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์, Thai definition: สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
บ้าหอบฟาง[V] carry a lot of things, See also: be loaded with a lot of things, Example: ไม่ว่าจะไปที่ไหนๆ เธอก็จะบ้าหอบฟางขนทุกอย่างติดไม้ติดมือกลับมาเสมอ, Thai definition: อาการที่หอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง, Notes: (สำนวน)
ยุงก้นปล่อง[N] malaria mosquito, See also: malaria-carrying mosquito, Example: ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย, Count unit: ตัว
หอบหิ้ว[V] carry, See also: pick up, hold in arms, Example: ดวงดอมชมเขาขณะหอบหิ้วข้าวของ เพื่อกลับมาขึ้นรถด้วยกัน, Thai definition: ทั้งหอบทั้งหิ้ว
หิ้ว[V] hold, See also: carry, Ant. วาง, Example: เธอพยายามหิ้วกรงกระต่ายขึ้นอวด แต่ยกไม่ขึ้นด้วยน้ำหนักเกินตัว, Thai definition: จับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมา
ใหลหลง[V] be infatuated with, See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck, Syn. หลงใหล, Example: เสียงลูกบิลเลียดกระทบกันที่เขาเคยใหลหลงในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายมากในปัจจุบัน
สานต่อ[V] continue, See also: keep on, carry on, maintain, persevere, persist in, sustain, Syn. สืบต่อ, Example: เขาได้จุดประกายความคิดให้ลูกหลานสานต่อความฝันของเขา
สืบทอด[V] inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง
หอบ[V] carry in arms, See also: hold in arms, Example: ผู้คนในหมู่บ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างหอบเสื่อมาจับจองที่นั่ง เพื่อรอชมดนตรีจนเต็มลาน, Thai definition: เอาแขนทั้ง 2 ข้างรวบสิ่งของไป
ปฏิบัติภารกิจ[V] do one's task, See also: perform one's mission, perform one's duty, carry out one's duty, discharge one's duty, Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำหน้าที่, Example: ทหารกำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจาการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน
ปฏิบัติหน้าที่[V] perform one's duty, See also: perform one's mission, do one's task, carry out one's duty, discharge one's duty, Syn. ปฏิบัติภารกิจ, ทำหน้าที่, Example: ตำรวจถูกยิงตายขณะปฏิบัติหน้าที่
เป็นคดี[V] go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against, Syn. เป็นคดีความ, Example: เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกลายเป็นคดีขึ้นมาเมื่อคู่กรณีต่างไม่ยอมกัน, Thai definition: กลายเป็นเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ขึ้นโรงขึ้นศาล[V] go to court, See also: go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit, Syn. ขึ้นศาล, ฟ้องร้อง, เป็นความ, Example: ในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในข้อหาหมิ่นประมาทหลายคดี, Thai definition: มีคดีฟ้องร้องกันในศาล
คาบ[V] hold in the mouth, See also: hold between one's lips, catch, carry, Example: แม่นกจะคาบเอาขี้ของตัวเองและของลูกนกทิ้งออกมานอกรัง, Thai definition: เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้
คอน[V] carry, See also: take, Syn. แบก, หาม, Example: พ่อกำลังเตรียมตัวออกไปดักหนู บนบ่าพ่อคอนกับดักที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่สั้นๆ จำนวนหลายกระบอก, Thai definition: เอาสิ่งของห้อยที่ปลายคานข้างเดียวแล้วแบกบ่าพาไป, ใช้ปลายไม้ข้างหนึ่งคานสิ่งของไว้, เหยียดมือข้างหนึ่งจับปลายของที่หนักยกขึ้น
หาม[V] carry, See also: take, Syn. แบก, คอน, Thai definition: เอาของไว้กลางแล้วช่วยกันพาไป
พก[V] carry, See also: bring, take, Example: แม้แต่คนที่มีนิสัยที่แข็งกร้าวยังต้องพกพระเป็นพวงๆ เพราะความกลัวผีจนจับใจ, Thai definition: เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
เป็นไป[V] go on, See also: proceed, carry on, continue, go ahead, progress, Example: การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้เป็นอย่างดี, Thai definition: ดำเนินไป, กระทำต่อไป
เป็นความ[V] have a case in court, See also: litigate, be involved in a lawsuit, go to law or court, carry on a lawsuit on, file/bring, Syn. เป็นคดี, มีคดี, Example: นักการเมืองมักเป็นความกับนักหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ, Thai definition: มีเรื่องฟ้องร้อง
ผลักดัน[V] push forward, See also: advance, carry forward, push on, Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน, Example: ครูผลักดันลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จได้
ผ่าน[V] carry, See also: cross, pass, Syn. เห็นชอบ, เห็นด้วย, ยอมรับ, Example: ญัตติได้ผ่านที่ประชุมด้วยเสียงข้างมาก
สาแหรก[N] rattan carrying rack, Example: ป้าเมียดหาบสาแหรกขนมไปขายตั้งแต่เช้าตรู่จนเย็นค่ำถึงจะกลับบ้าน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องใส่ของสำหรับหิ้วหรือหาบ ปกติทำด้วยหวาย มี 4 สาย ตอนบนทำเป็นหูสำหรับหิ้วหรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับวางกระจาดเป็นต้น
ต่าง[V] carry, See also: hold, be loaded with, burden, Example: เถ้าแก่ต่างข้าวมาส่งด้วยตัวเองทุกวัน, Thai definition: บรรทุก เช่น ต่างข้าวเข้ามาส่ง, ใช้อย่างมาตราตวงก็ได้ เช่น ได้ข้าวไม่ถึง 5 ต่าง
ต่อเนื่อง[V] continue, See also: maintain, persist, sustain, carry on, go on, keep on, Syn. ต่อจาก, Example: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา
ติดตัว[V] have something with one, See also: be handy, carry on one's person, (to have money) with one, Syn. ประจำตัว, Example: เด็กพวกนี้หนีออกจากบ้านโดยไม่ได้นำเงินติดตัวมาเลย, Thai definition: มีอยู่กับตัวตลอด เช่น มีเงินติดตัว มีอาวุธติดตัว
ติดอาวุธ[ADJ] armed, See also: carrying weapons, equipped, Example: ชาวเซิร์บมีหน่วยติดอาวุธพร้อมจะสู้ตายราว 40,000 คน ไม่รวมอาวุธทันสมัยอีกหลายชนิด, Thai definition: มีอาวุธประจำ
ถือ[V] hold, See also: bear, carry, Example: ทั้งๆ ที่หล่อนถือของพะรุงพะรัง แต่ก็ไม่มีใครมีน้ำใจที่จะช่วยหล่อน, Thai definition: เอาไว้ในมือ, จับยึดไว้
ไถ้[N] long purse tied around the waist, See also: long bag for carrying articles or money worn around the waist, Syn. ตุง, Example: เขาคั่วข้าวตากใส่ไถ้ไปกินระหว่างอพยพ, Thai definition: ถุงยาวๆ ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง สำหรับใส่เงินหรือสิ่งของ โดยมากใช้คาดเอว
ทด[V] carry (a number), Syn. เพิ่ม, บวก, รวม, Example: วันนี้ครูสอนให้ผมทดเลข
ทดเลข[V] carry (a number), See also: add (a figure) to the next column, Example: เขาทดเลขโดยยกจำนวนเลขครบสิบไปบวกกับผลของเลขหลักข้างหน้า, Thai definition: ยกจำนวนเลขครบสิบไปไว้ เพื่อบวกกับผลของหลักหน้า
ฉุดคร่า[V] abduct, See also: carry off by force, Example: เขาตื่นตระหนกราวกับเจอมัจจุราชจะฉุดคร่าชีวิตของเขาไป, Thai definition: พรากไปจาก, ใช้กำลังพรากไป, ฉุดลากไปอย่างไม่ปราณี
ทำคุณ[V] carry out the sorcery, Syn. ทำคุณทำไสย, Thai definition: ประกอบพิธีเพื่อทำร้ายฝ่ายตรงข้ามโดยใช้เวทมนตร์คาถาเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้าไปอยู่ในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต้น
ทำนูล[V] carry on one's head, Thai definition: ยกขึ้นเทินหัว, Notes: (เขมร), (ราชา)
แบกหาม[V] carry on the back, See also: shoulder, Syn. หาม, แบก, Example: เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกหามคนเจ็บคนแล้วคนเล่าอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่าแล้วพาไป
แบก[V] shoulder, See also: carry on the back, Syn. หาม, Example: ฉันเห็นหลานแบกหนังสือไปโรงเรียนทุกวันแล้วกลัวหลังจะหักเหลือเกิน, Thai definition: ยกของที่มีน้ำหนักขึ้นวางบนบ่า
ไม้คาน[N] carrying pole, Syn. คอน, Example: แม่ค้าเอาไม้คานขึ้นพาดบ่า, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: ไม้ที่ใช้หาบของ ทำด้วยไม้ไผ่
ยก[V] carry, See also: hold, lift, raise, heave, Syn. ขน, แบก, Example: พนักงานยกถาดอาหารเข้าไปในห้องเลี้ยงรับรอง
ยกยอด[V] carry sth. Forward, See also: carry sth. over, transfer, Example: ยอดเงินหนึ่งแสนบาทยกยอดมาจากสมุดบัญชีเล่มเก่า, Thai definition: โอนจำนวนเงินจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง
ประกอบ[V] run, See also: do, carry on, perform, Syn. ทำ, ประกอบกิจ, Example: เขาประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งทอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
ชักศพ[v. exp.] (chak sop) EN: carry a coffin around the crematory   
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce   FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินต่อไป[v. exp.] (damnoēn tøpai) EN: carry on   
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life   FR: ôter la vie ; emporter
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand   FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow   FR: être surchargé de paquets
การหาม[n.] (kān hām) EN: carrying (by two persons) ; carrying on the shoulder   
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
คาบ[v.] (khāp) EN: hold in the mouth ; hold between one's lips ; catch ; carry   FR: saisir avec la bouche
ขี่คอ[v. exp.] (khī khø) EN: carry a baby on one's neck   
ขน[v.] (khon) EN: carry ; transport   FR: porter ; transporter ; transbahuter
คอน[v.] (khøn) EN: carry   
ขนล่ง[v.] (khonlong) EN: transport ; carry ; ship ; haul   
ขนน้ำ[v. exp.] (khon nām) EN: carry the water   
ขนส่ง[v.] (khonsong) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul   FR: transporter
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: carry on one's hip   FR: porter sur la hanche
กระเดียดลูก[v. exp.] (kradīet lūk) EN: carry a child on one's waist   FR: porter un enfant sur la hanche
กระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (krapao hiu) EN: handbag ; carrying bag ; briefcase ; satchel   FR: sac à main [m]
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make   FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
ลักพา[v.] (lakphā) EN: abduct ; kidnap ; carry   FR: enlever ; kidnapper
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul   FR: transporter ; transborder
ลงมือทำ [v. exp.] (longmeū tham) EN: start to do ; set about ; conduct ; carry out   FR: entreprendre
ไม้คาน[n.] (māikhān) EN: carrying pole   
นำ[v.] (nam) EN: bring ; take ; fetch ; come with ; carry   FR: amener ; transporter
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice   FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติการ[v.] (patibatkān) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work   FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (patibat nāthī) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty   FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
ปฏิบัติภารกิจ[v. exp.] (patibat phārakit) EN: do one's task ; perform one's mission ; perform one's duty ; carry out one's duty ; discharge one's duty   
เป็นคดี[v.] (pen khadī) EN: go to court ; go to law ; carry on a lawsuit ; file/bring a suit against   
เป็นความ[v.] (pen khwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against   
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on   
พก[v.] (phok) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry ; bring   FR: porter dans la poche
ผู้รับภาระ[n.] (phūrapphāra) EN: one carrying a burden ; one who shoulders a burden ; responsibility ; burden bearer   
ประคอง[v.] (prakhøng) EN: support ; handle gently ; help ; prop up ; carry carefully   FR: soutenir avec les mains
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: perform ; carry out ; practise   FR: exercer ; pratiquer ; accomplir
ประกอบอาชีพ[v. exp.] (prakøp āchīp) EN: earn a living ; make a living ; carry on an occupation ; carry out a trade ; carry out a profession   FR: gagner sa vie ; exercer une profession
ประสิทธิ์[v.] (prasit) EN: carry out a plan to the full   FR: mener à bien

CMU English Pronouncing Dictionary
CARRY    K AE1 R IY0
SCARRY    S K AE1 R IY0
MCCARRY    M AH0 K AE1 R IY0
CARRYING    K AE1 R IY0 IH0 NG
CARRYANNE    K AE2 R IY0 AE1 N
CARRYOVER    K EH1 R Y OW2 V ER0
CARRYFORWARD    K EH1 R IY0 F AO2 R W ER0 D
CARRYFORWARDS    K EH1 R IY0 F AO2 R W ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carry    (v) (k a1 r ii)
carrycot    (n) (k a1 r i k o t)
carrying    (v) (k a1 r i i ng)
miscarry    (v) (m i2 s k a1 r ii)
carrycots    (n) (k a1 r i k o t s)
miscarrying    (v) (m i2 s k a1 r i i ng)
carryings-on    (n) - (k a2 r i i ng z - o1 n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)
背負う[せおう, seou] Thai: แบก English: to carry on back or shoulder
極める[きわめる, kiwameru] Thai: ทำให้ถึงที่สุด English: to carry to extremes
持つ[もつ, motsu] Thai: เอา(ไป) English: to carry
行なう[おこなう, okonau] Thai: ทำงานต่อเนื่อง จนจบงาน English: to carry out

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Additionsübertrag {m}; Übertrag {m}add carry [Add to Longdo]
zum Äußersten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Blutrache {f}; Vendetta {f}; Fehde {f} | an jdm. Blutrache übenvendetta | to carry on a vendetta against sb. [Add to Longdo]
Durchführung {f}; Ausführung {f}carrying out [Add to Longdo]
Eindruck {m} | Eindrücke {pl} | den Eindruck machen | Eindruck machenimpression | impressions | to give the impression | to carry weight [Add to Longdo]
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order [Add to Longdo]
Fortleitungszahl {f}carry-over factor [Add to Longdo]
Gewicht {n}; Bedeutung {f} | großes Gewicht auf etw. legen | ins Gewicht fallen | nicht ins Gewicht fallenweight | to attach great importance to sth. | to carry weight | to carry no weight; to be of no consequence [Add to Longdo]
Handgepäck {n}carry-on baggage [Add to Longdo]
Handlanger seinto fetch and carry [Add to Longdo]
Kontospesen {pl}account carrying charges [Add to Longdo]
Laufachse {f}carrying axle [Add to Longdo]
Laufrad {n}; Stützrad {m}; Tragrad {n}carrying wheel [Add to Longdo]
zum Letzten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
Parallel-Übertragung {f}carry look [Add to Longdo]
Personenauto {n}carryall [Add to Longdo]
Prüfung {f} | Prüfungen {pl} | mündliche Prüfungen | aufgeschobene Prüfung | nach bestandener Prüfung | bei nicht bestandener Prüfung | Prüfung vornehmenexam; examination | exams | orals | deferred exam | after passing the exam | if you don't pass the exam | to carry out the examination [Add to Longdo]
Rest {m} | Reste {pl}carryover | carryovers [Add to Longdo]
Schiebeübertrag {m}endaround carry [Add to Longdo]
Schimpferei {f}carrying on [Add to Longdo]
Stellenübertrag {m}carry-out [Add to Longdo]
Strombelastbarkeit {f}current carrying capacity; current load rating [Add to Longdo]
Strombelastbarkeitsprüfung {f}current carrying capacity test [Add to Longdo]
Tragachse {f}carrying axle [Add to Longdo]
Tragfähigkeit {f}load carrying capacity [Add to Longdo]
Tragriemen {m}; Tragegurt {m}carrying strap [Add to Longdo]
Überjahresspeicherung {f}carryover storage [Add to Longdo]
Übertrag {m}carry [Add to Longdo]
Verrichtung {f} | die täglichen Verrichtungencarrying out; performing; performance | one's daily tasks [Add to Longdo]
Vollstreckung {f} (eines Todesurteils)carrying out (of a death sentence) [Add to Longdo]
Weiterführung {f}continuation; carrying on [Add to Longdo]
Zins {m}; Zinsen {pl} | Zinsen bringen | Zins tragen | aufgelaufene Zinsen; Stückzinseninterest | to earn interest | to carry interest | accrued interest [Add to Longdo]
abfragento carry out [Add to Longdo]
abtragento carry off [Add to Longdo]
einen Plan ausführento carry out a plan [Add to Longdo]
ein Kind austragento carry a child to full term [Add to Longdo]
betreiben | betreibend | betrieben | betreibtto carry on | carrying on | carried on | carries on [Add to Longdo]
davontragen | davontragend | davongetragento carry away | carrying away | carried away [Add to Longdo]
durchsetzen | durchsetzend | durchgesetztto put through; to carry through; to push through | putting through; carrying through; pushing through | put through; carried through; pushed through [Add to Longdo]
erbeutento carry off [Add to Longdo]
fehlschlagen; fehllaufento miscarry [Add to Longdo]
gewerblich tätig seinto carry on (out) a trade [Add to Longdo]
misslingen; scheitern | misslingend | misslungen | es misslingt | es misslang | es ist/war misslungen | es misslängeto miscarry | miscarrying | miscarried | it miscarries | it miscarried | it has/had miscarried | it would miscarry [Add to Longdo]
mitreißendcarrying along [Add to Longdo]
etw. mitschleppento carry sth. along; to drag sth. along; to haul sth. along; to cart sth. along [Add to Longdo]
mitführento carry along [Add to Longdo]
mitreißento carry away [Add to Longdo]
scheiterndmiscarrying [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
お姫様抱っこ;お姫様だっこ;お姫さま抱っこ;お姫さまだっこ;御姫様抱っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横抱き) carrying a person in one's arms [Add to Longdo]
けた上げ数;桁上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機;桁上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
さんや袋[さんやぶくろ, sanyabukuro] (n) pilgrim's carry-all bag [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
キャリー[, kyari-] (n) {comp} carry; (P) [Add to Longdo]
キャリーオーバー[, kyari-o-ba-] (n) carry-over [Add to Longdo]
キャリートレード[, kyari-tore-do] (n) carry-trade [Add to Longdo]
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
キャリービット[, kyari-bitto] (n) {comp} carry bit [Add to Longdo]
キャリー商品[キャリーしょうひん, kyari-shouhin] (n) leftover stock; carry-over stock [Add to Longdo]
キャリングケース[, kyaringuke-su] (n) carrying case [Add to Longdo]
キャリングボール[, kyaringubo-ru] (n) carrying-ball [Add to Longdo]
セカンドバッグ[, sekandobaggu] (n) second bag; zippered carrying case [Add to Longdo]
テイクアウト(P);テークアウト[, teikuauto (P); te-kuauto] (n) take-out; take-away; carry-out; (P) [Add to Longdo]
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
リップルけた上げ[リップルけたあげ, rippuru ketaage] (n) {comp} ripple carry [Add to Longdo]
引っ提げる;ひっ提げる;提げる[ひっさげる, hissageru] (v1) (uk) (col) (See 提げる・さげる) to carry in one's own hands; to carry in a manner that is obvious to others [Add to Longdo]
引っ攫う;引っ浚う;引っ掠う;引っさらう[ひっさらう, hissarau] (v5u,vt) (See 拉致) to kidnap; to abduct; to snatch; to carry people away; to take by force [Add to Longdo]
隠し持つ[かくしもつ, kakushimotsu] (v5t) to carry (something) under cover [Add to Longdo]
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria) [Add to Longdo]
運び去る[はこびさる, hakobisaru] (v5r) to carry away [Add to Longdo]
運び込む;運びこむ[はこびこむ, hakobikomu] (v5m,vt) to carry in; to bring in [Add to Longdo]
運び出す;運びだす[はこびだす, hakobidasu] (v5s) to carry out [Add to Longdo]
運び上げる[はこびあげる, hakobiageru] (v1) to carry or bring (up) [Add to Longdo]
運び入れる[はこびいれる, hakobiireru] (v1) to carry or bring in(to) [Add to Longdo]
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) [Add to Longdo]
運上[うんじょう, unjou] (n) carrying up; bringing up [Add to Longdo]
営む[いとなむ, itonamu] (v5m,vt) to carry on (e.g. in ceremony); to run a business; (P) [Add to Longdo]
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) [Add to Longdo]
押し通す;押通す;押しとおす[おしとおす, oshitoosu] (v5s,vt) to persist in; to carry out; to have one's own way; to push through; to carry through [Add to Longdo]
押し動かす[おしうごかす, oshiugokasu] (v5s) carry so. along [Add to Longdo]
横抱き[よこだき, yokodaki] (n) carrying (child) under arm [Add to Longdo]
岡持ち[おかもち, okamochi] (n) wooden carrying box [Add to Longdo]
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) [Add to Longdo]
火取[ひとり, hitori] (n) (1) incense burner; (2) utensil for carrying live charcoal [Add to Longdo]
花を持たせる[はなをもたせる, hanawomotaseru] (exp,v1) to let someone have the credit for (a success); to let someone else carry the flowers [Add to Longdo]
荷台[にだい, nidai] (n) (truck) load-carrying tray; (bicycle) luggage carrier; roof rack; (P) [Add to Longdo]
快進撃[かいしんげき, kaishingeki] (n,vs) steady advance; carrying all before one [Add to Longdo]
拐引[かいいん, kaiin] (n,vs) carrying off by deception; kidnap [Add to Longdo]
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag [Add to Longdo]
完遂[かんすい(P);かんつい(ik), kansui (P); kantsui (ik)] (vs) (1) (See 未遂) to accomplish; to carry out; (n) (2) accomplishment; (P) [Add to Longdo]
環境収容力[かんきょうしゅうようりょく, kankyoushuuyouryoku] (n) (See 環境容量) environmental carrying capacity [Add to Longdo]
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进行[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute, #81 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, / ] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise, #216 [Add to Longdo]
[sòng, ㄙㄨㄥˋ, ] to deliver; to carry; to give (as a present); to present (with); to see off; to send, #465 [Add to Longdo]
实施[shí shī, ㄕˊ ㄕ, / ] to implement; to carry out, #575 [Add to Longdo]
采取[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run, #886 [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice, #986 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] to undertake; to carry; to shoulder; to take responsibility, #1,094 [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] to hold; to carry (in one's arms); to hug or embrace; surround; cherish, #1,197 [Add to Longdo]
[dī, ㄉㄧ, ] carry (suspended), #1,222 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] to carry (hanging down from the hand); to lift; to put forward; to mention; to raise (an issue); upwards character stroke; lifting brush stroke (in painting); scoop for measuring liquid, #1,222 [Add to Longdo]
[duān, ㄉㄨㄢ, ] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular, #1,275 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, / ] to carry; to convey; to load; to hold; and; also; as well as; simultaneously, #1,286 [Add to Longdo]
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, / ] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable, #1,475 [Add to Longdo]
展开[zhǎn kāi, ㄓㄢˇ ㄎㄞ, / ] to unfold; to carry out; to be in full swing; to launch, #1,603 [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, / ] carry on one's back, #1,853 [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] to be burdened; to carry on the back or shoulder, #1,853 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] lose; negative (math. etc); to bear; to carry (on one's back), #1,988 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] what; how; why; which; carry, #2,057 [Add to Longdo]
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, / ] implement; put into practice; carry out, #2,098 [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, ] to roll (up); to sweep up; to carry on, #2,388 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] to go and return; to return; to resume; to return to a normal or original state; to repeat; again; to recover; to restore; to turn over; to reply; to answer; to reply to a letter; to retaliate; to carry out, #2,449 [Add to Longdo]
轿车[jiào chē, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] (in former times) an enclosed carriage for carrying passengers; a motor carriage; a car or bus, #2,990 [Add to Longdo]
[tiāo, ㄊㄧㄠ, ] carry on a pole; choose, #3,008 [Add to Longdo]
履行[lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, ] to fulfill (one's obligations); to carry out (a task); to implement (an agreement); to perform, #3,200 [Add to Longdo]
[shī, , ] to distribute (alms); to do; to execute; to carry out; surname Shi, #3,548 [Add to Longdo]
推行[tuī xíng, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, ] to put into effect; to carry out, #3,722 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] to press from either side; to place in between; to sandwich; to carry sth under armpit; wedged between; between; to intersperse; to mix; to mingle; clip; folder, #4,117 [Add to Longdo]
携带[xié dài, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] to carry; portable, #4,637 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] to lift; to raise; (of two or more persons) to carry, #4,830 [Add to Longdo]
继承[jì chéng, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] to inherit; to carry on; to succeed, #5,429 [Add to Longdo]
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, ] carry a story; publish (in a newspaper or magazine), #5,856 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to bear; to carry; to hold; to continue; to undertake; to take charge; owing to; due to; to receive, #6,275 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] to carry; to take along; to bring along; to hold (hands), #6,693 [Add to Longdo]
带走[dài zǒu, ㄉㄞˋ ㄗㄡˇ, / ] to take away (usu. food); to carry out (usu. food); take-out (usu. food), #6,796 [Add to Longdo]
[káng, ㄎㄤˊ, ] carry on one's shoulder, #7,146 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] peppermint; to carry burden, #7,164 [Add to Longdo]
随身[suí shēn, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ, / ] to (carry) on one's person; to (take) with one, #7,795 [Add to Longdo]
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, / ] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions, #8,317 [Add to Longdo]
输送[shū sòng, ㄕㄨ ㄙㄨㄥˋ, / ] transport; carry, #9,061 [Add to Longdo]
[līn, ㄌㄧㄣ, ] to lift; to hold up; to carry (on bent fingers), #9,823 [Add to Longdo]
运送[yùn sòng, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] to transport; to carry, #9,850 [Add to Longdo]
经商[jīng shāng, ㄐㄧㄥ ㄕㄤ, / ] to trade; to carry out commercial activities; in business, #10,406 [Add to Longdo]
面包车[miàn bāo chē, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄔㄜ, / ] van for carrying people; taxi minibus, #10,977 [Add to Longdo]
搭载[dā zài, ㄉㄚ ㄗㄞˋ, / ] carry (people), #11,670 [Add to Longdo]
[gàng, ㄍㄤˋ, / ] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife), #12,062 [Add to Longdo]
大举[dà jǔ, ㄉㄚˋ ㄐㄩˇ, / ] carry out a large-scale (military) operation, #15,440 [Add to Longdo]
秉承[bǐng chéng, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄥˊ, ] to take orders; to receive commands; to perform (a task) under directives; to carry out orders, #15,745 [Add to Longdo]
搬运[bān yùn, ㄅㄢ ㄩㄣˋ, / ] to transport; carry; freight, #15,793 [Add to Longdo]
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, / ] bear; carry on the back; have on one's shoulder, #15,881 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
リップルけた上げ[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry [Add to Longdo]
桁上げ[けたあげ, ketaage] carry [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
桁上り[けたあがり, ketaagari] carry [Add to Longdo]
高速けた上げ[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry [Add to Longdo]
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry [Add to Longdo]
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top