ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carillon

K EH1 R AH0 L AA2 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carillon-, *carillon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carillon[N] ระฆังที่เป็นชุด, Syn. chimes, gong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carillon(แคร์'ระลอน) n. ชุดระฆังหลายใบที่ตีเป็นทำนองได้,ท่วงทำนองเพลงดังกล่าว
carillonneurn. คนตีชุดระฆังเป็นท่วงทำนองเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระฆัง[n.] (rakhang) EN: large temple bell ; bell   FR: grosse cloche (de temple) [f] ; carillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARILLON    K EH1 R AH0 L AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carillon    (n) kˈərˈɪljən (k @1 r i1 l y @ n)
carillons    (n) kˈərˈɪljənz (k @1 r i1 l y @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリヨン;カリロン[, kariyon ; kariron] (n) carillon (fre [Add to Longdo]
鉄琴[てっきん, tekkin] (n) metallophone; carillon; glockenspiel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carillon \Car"il*lon\, n. [F. carillon a chime of bells,
   originally consisting of four bells, as if fr.. (assumed) L.
   quadrilio, fr. quatuer four.]
   [1913 Webster]
   1. (Mus.) A chime of bells diatonically tuned, played by
    clockwork or by finger keys.
    [1913 Webster]
 
   2. A tune adapted to be played by musical bells.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carillon
   n 1: set of bells hung in a bell tower
   2: playing a set of bells that are (usually) hung in a tower
     [syn: {bell ringing}, {carillon}, {carillon playing}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 carillon /kariljɔn/
  1. carillon; chimes
  2. carillon; chimes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top