Search result for

capta

(75 entries)
(1.5192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capta-, *capta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captain[N] กัปตัน, See also: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ, Syn. shipmaster
captain[N] หัวหน้าทีม, Syn. leader, commander
captain of industry[SL] นายทุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม

English-Thai: Nontri Dictionary
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
captation (Fr.)การหลอกลวงให้ผู้อื่นยกทรัพย์สินให้ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
captatorผู้ได้รับทรัพย์สินมาโดยการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captanแคปแตน,แค๊ปแทน [การแพทย์]
Captan and Analogsแคปแตนและสารในเครือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain!กัปตัน! Captain America: The First Avenger (2011)
Captain.ผู้การ Source Code (2011)
The captain is being chargedพ่อของเนทกำลังจะถูกจับ New Haven Can Wait (2008)
The captain. We blow off the formal visit craกัปตัน เราเจอพายุเข้าในเส้นทาง New Haven Can Wait (2008)
He's the son of Howard "the captain" Archibald.เป็นลูกของ Howard "the captain" Archibald น่ะ New Haven Can Wait (2008)
About how she's gonna lose her virginity 'cause she finally landed a date with the lacrosse captain.เรื่องเธอจะเสียความบริสุทธิ์ยังไง เพราะเธอออกเดท กับ กัปตัน ลาครอส There Might be Blood (2008)
The captain is ready to see you.กัปตันให้เข้าพบแล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
- Captain. - You wanted to see me?กัปตัน คุณต้องการพบผมหรือ? Dead Space: Downfall (2008)
Captain.กัปตัน. Dead Space: Downfall (2008)
You're forgetting one thing, Captain.คุณลืมอะไรไปบ้างอย่างน่ะ กัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)
Captain, I don't know if you can hear me, but we must have pulled too closely to the core.กัปตัน, ฉันไม่ทราบ คุณได้ยินฉันไหม ปัญหาคือเราดึงใก้ลแกนของมันมากเกินไป Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captaOur captain got sick, so I attended the meeting in his place.
captaWe elected him captain of our team.
captaI have a friend whose father is the captain of a big ship.
captaThe brave captain saved his ship.
captaMen of the rank of captain and below live in this building.
captaSo the captain took care of him.
captaThey spoke ill of the captain in his absence.
captaA captain is above a sergeant.
captaSuddenly the captain left the ship.
captaHe was chosen captain.
captaA major is above a captain.
captaMike is captain of our team.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.อ.[N] captain, See also: Capt., Syn. ร้อยเอก
ไต้ก๋ง[N] master of Chinese junk or ship, See also: captain of a Chinese junk, Example: ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง, Count unit: คน, Thai definition: นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา, Notes: (จีน)
นาวาเอก[N] Captain, See also: Capt, CAPT, Syn. น.อ., Example: ปีนี้พี่ชายของเขาได้เลื่อนยศเป็นนาวาเอก, Thai definition: ยศทหารเรือสูงกว่านาวาโท
ร้อยเอก[N] an army captain, See also: captain, Example: ขณะที่ครองยศร้อยเอก เขาได้นำทหารเข้าปราบปรามนักศึกษา พร้อมทั้งเข้าทำลายองค์การนักศึกษา
กัปตัน[N] captain, Example: กัปตันบอกลูกเรือให้เตรียมสละเรือหลังจากไฟไหม้เรือ, Count unit: คน, Thai definition: นายเรือ, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)
กัปตันเรือ[N] captain of the ship, Example: กัปตันเรือทำงานหนักมาก, Count unit: คน
แม่กอง[N] chief, See also: captain, leader, Syn. ผู้เป็นนายกอง, หัวหน้า, Example: มีการแต่งตั้งให้เขาเป็นแม่กองจัดการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head   FR: capitaine (d'équipe)
กัปตัน[n.] (kaptan) EN: captain   FR: capitaine
กัปตันเรือ[n.] (kaptan reūa) EN: captain   FR: capitaine
นายธง[n.] (nāithong) EN: flag captain ; flag lieutenant   
ผู้บังคับการเรือ[n. exp.] (phūbangkhapkān reūa) EN: commanding officer ; captain ; master   FR: capitaine [m]
ผู้กอง[n.] (phūkøng) EN: captain ; chief   
ผู้นำ[n.] (phūnam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler   FR: leader [m] ; meneur [m] ; chef [m]
ร้อยเอก[n.] (røi-ēk) EN: army captain ; captain   FR: capitaine [m]
ร้อยตำรวจเอก[n. exp.] (røi tamrūat-ēk) EN: Police Captain   FR: capitaine de police [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTAIN    K AE1 P T AH0 N
CAPTAINS    K AE1 P T AH0 N Z
CAPTAIN'S    K AE1 P T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captain    (v) (k a1 p t i n)
captains    (v) (k a1 p t i n z)
captained    (v) (k a1 p t i n d)
captaining    (v) (k a1 p t i n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
キャプテン[, kyaputen] (n) captain; (P) [Add to Longdo]
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System [Add to Longdo]
キャプテンジャケット[, kyaputenjaketto] (n) captain jacket [Add to Longdo]
メルカプタン[, merukaputan] (n) mercaptan [Add to Longdo]
一尉[いちい, ichii] (n) captain (JSDF) [Add to Longdo]
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force) [Add to Longdo]
艦長[かんちょう, kanchou] (n) captain (of a warship) [Add to Longdo]
空尉[くうい, kuui] (n) (Self Defense Force's Air Force) captain (defence); lieutenant [Add to Longdo]
空軍大尉[くうぐんたいい, kuuguntaii] (n) air force captain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank) [Add to Longdo]
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer [Add to Longdo]
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, / ] captain; chief pilot [Add to Longdo]
海军上校[hǎi jūn shàng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] captain (= UK and US Navy equivalent) [Add to Longdo]
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, ] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s [Add to Longdo]
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, / ] captain (of a boat); skipper [Add to Longdo]
队长[duì zhǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, / ] captain; team leader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャプテン[きゃぷてん, kyaputen] CAPTAIN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top