Search result for

canto

(77 entries)
(1.9949 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canto-, *canto*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canto[N] ตอนหนึ่งของบทกวี
canton[N] หน่วยการปกครองเล็กๆ หน่วยหนึ่ง (โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส)
cantor[N] ผู้ที่เป็นนักร้องนำในโบสถ์ยิว
Cantonese[N] ชาวจีนกวางตุ้ง
Cantonese[N] ภาษาจีนกวางตุ้ง
cantonment[N] ค่ายทหารชั่วคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canto(แคน'โท) n. ส่วนที่สำคัญของโคลง (ฉันท์,กาพย์,กลอน) ที่ยาว, Syn. verse
canton(แคน'เทิน) n.เขตปกครองเล็ก ๆ vt. จัดแบ่งออกเป็นเขตปกครองเล็ก ๆ, See also: cantonal adj. ดู canton, cantonalism n. ดู canton
cantonese(แคน'เทินนีส) n. ภาษากวางตุ้ง,ชาวกวางจาว,ชาวกวางตุ้ง,ภาษากวางจาว

English-Thai: Nontri Dictionary
canto(n) ส่วนหนึ่งของบทกลอน
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
cantonment(n) ค่ายพักทหาร,ฐานทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cantoบรรพ, กัณฑ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cantor setเซตคันเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Speaking Cantonese][สนทนาภาษา Cantonese] New York, I Love You (2008)
Your Cantonese is improving.ภาษาจีนกวางตุ้งคุณพัฒนาขึ้นนะ New York, I Love You (2008)
[Speaking Cantonese][สนทนาภาษา Cantonese] New York, I Love You (2008)
Cantor?"คันตอร์"? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
But what the hell they doing in Canton?หา Fallen Idols (2009)
- in Cantonese or Mandarin? - Mandarin?- แบบกวางตุ้งหรือ แมนดาริน? Scary Monsters and Super Creeps (2009)
I didn't know you spoke cantonese.ฉันไม่เคยรู้ว่าคุณ พูดจีนกวางตุ้งได้ Snakehead (2009)
Cantonese. You should know to be an observer.จีนกลาง . Push (2009)
So Ryu's girl is a finalist at the Cantona competition?แฟนของเขาได้เข้ารอบสุดท้ายที่ Cantona ด้วย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
The Cantona Concours.การแข่งขัน The Cantona Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Here are the final results of the violin category... for the 24th Cantona lnternational Concours.ได้เวลาที่จะประกาศผลการแข่งขันไวโอลินรอบสุดท้าย.. สำหรับการแข่งขันไวโอลินนานาชาติ Cantona ครั้งที่24 Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Cantona lnternational Concours, Piano Finalsการแข่งขันเปียโนรอบสุดท้าย Cantona Nodame Cantabile: The Movie II (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาท[N] canto, See also: stanza, Example: ฉันแต่งบาทที่ 3 ไม่ได้นั่งคิดอยู่นานมากแล้ว, Thai definition: ส่วนหนึ่งของบทแห่งคำประพันธ์ เช่น โคลง 4 สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท
กวางตุ้ง[N] Canton, Example: ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารกวางตุ้งจะถูกปากคนไทยมากที่สุด
กวางตุ้ง[N] Cantonese, Example: อำเภอเตี้ยเอี้ยในเขตจังหวัดแต้จิ๋วของมณฑล กวางตุ้ง, Thai definition: ชื่อชนจีนชาวหนึ่ง อยู่ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
กวางตุ้ง[n. prop.] (Kwāngtung) EN: Canton   FR: Canton
กวางตุ้ง[adj.] (kwāngtung) EN: Cantonese   FR: cantonnais
งูพงอ้อหัวยาว [n. exp.] (ngū phong-ø hūa yāo) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   
งูพงอ้อเล็ก[n. exp.] (ngū phong-ø lek) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   
ตำบล[n.] (tambon) EN: tambon ; subdistrict ; group of villages ; locality   FR: tambon [m] ; sous-district [m] ; canton [m] ; groupement de villages [f] ; commune [f] ; localité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTO    K AE1 N T OW0
CANTON    K AE1 N T AH0 N
CANTOR    K AE1 N T ER0
CANTONE    K AA0 N T OW1 N IY0
CANTONS    K AE1 N T AH0 N Z
CANTORE    K AE1 N T AO2 R
CANTONAL    K AE1 N T AH0 N AH0 L
CANTOR'S    K AE1 N T ER0 Z
CANTONESE    K AE2 N T AH0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
canto    (n) (k a1 n t ou)
Canton    (n) (k a2 n t o1 n)
canton    (n) (k a1 n t o n)
cantor    (n) (k a1 n t oo r)
cantos    (n) (k a1 n t ou z)
cantons    (n) (k a1 n t o n z)
cantors    (n) (k a1 n t oo z)
cantonment    (n) (k a1 n t uu1 n m @ n t)
cantonments    (n) (k a1 n t uu1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesang {m} | Gesänge {pl}canto | cantos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
ベルカント[, berukanto] (n) bel canto (ita [Add to Longdo]
ホースフェイスローチ;ホースフェイス・ローチ[, ho-sufeisuro-chi ; ho-sufeisu . ro-chi] (n) horseface loach (Acantopsis choirorhynchos); horsehead loach [Add to Longdo]
広州[こうしゅう, koushuu] (n) Guangzhou (China); Canton; (P) [Add to Longdo]
広東[かんとん, kanton] (n,adj-no) (1) Guangdong (China); Kwangtung; (2) Guangzhou; Kwangchow; Canton (China); (P) [Add to Longdo]
広東語[かんとんご, kantongo] (n) Cantonese [Add to Longdo]
広東料理;カントン料理[カントンりょうり, kanton ryouri] (n) Cantonese food [Add to Longdo]
宿営地[しゅくえいち, shukueichi] (n) cantonment; encampment; etape [Add to Longdo]
準州[じゅんしゅう, junshuu] (n) territory; demicanton [Add to Longdo]
小手毬[こでまり, kodemari] (n) Reeves spirea (Spiraea cantoniensis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广东人[Guǎng dōng rén, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄖㄣˊ, 广 / ] Cantonese [Add to Longdo]
广东话[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广 / ] Cantonese language [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, / ] Cantonese; abbr. for Guangdong 廣東|广东 province in south China [Add to Longdo]
粤剧[Yuè jù, ㄩㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] Cantonese opera [Add to Longdo]
粤菜[yuè cài, ㄩㄝˋ ㄘㄞˋ, / ] Cantonese cuisine [Add to Longdo]
粤语[Yuè yǔ, ㄩㄝˋ ㄩˇ, / ] Cantonese language [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] canton; county; region [Add to Longdo]
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Canto \Can"to\, n.; pl. {Cantos}. [It. canto, fr. L. cantus
   singing, song. See {Chant}.]
   1. One of the chief divisions of a long poem; a book.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The highest vocal part; the air or melody in choral
    music; anciently the tenor, now the soprano.
    [1913 Webster]
 
   {Canto fermo}[It.] (Mus.), the plain ecclesiastical chant in
    cathedral service; the plain song.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 canto
   n 1: the highest part (usually the melody) in a piece of choral
      music
   2: a major division of a long poem

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 canto
   song
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top