Search result for

canné

(72 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canné-, *canné*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canned[ADJ] ที่บรรจุในกระป๋อง
cannery[N] โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง
cannelloni[N] อาหารประเภทพาสต้าชนิดหนึ่งที่ยัดไส้พาสต้าด้วยชีสหรือเนื้อ ราดซ้อสข้างบนแล้วนำไปอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
canneln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannel coaln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cannel coalถ่านหินเทียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cannel shaleหินดินดานเนื้อถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canned beefเนื้อวัวกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Canned cornข้าวโพดกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned crab meatเนื้อปูกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fishปลากระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fish industryอุตสาหกรรมปลากระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned foodsอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned foods industryอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned fruitผลไม้กระป๋อง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
canned (adj ) สำเร็จรูป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารกระป๋อง[N] canned food
ผลไม้กระป๋อง[N] canned fruit
เครื่องกระป๋อง[N] canned food, See also: canned goods, tinned goods, tinned food, Syn. อาหารกระป๋อง, Example: เขาใส่บาตรด้วยเครื่องกระป๋องหลายชนิดทั้งคาวและหวาน, Count unit: กระป๋อง
ปลากระป๋อง[N] canned fish, See also: tinned fish, Example: ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังค่ายทหาร แม่ของเขาได้จัดเตรียมปลากระป๋องไปให้เขาด้วยหลายกระป๋องทีเดียว, Count unit: กระป๋อง, Thai definition: อาหารสำเร็จรูปจำพวกปลาบรรจุกระป๋อง
อาหารกระป๋อง[N] canned food, See also: tinned food, Example: เพื่อนในวงสนทนาเริ่มลดอาหารบางอย่างลง เช่น เนื้อสัตว์ และอาหารกระป๋อง, Count unit: กระป๋อง, Thai definition: อาหารที่บรรจุกระป๋อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
แคน[n.] (khaēn) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes de soda]
ไข่เป็ด[n. exp.] (khai pet) EN: duck egg ; duck's egg   FR: oeuf de canne [m]
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar   FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
คันเบ็ด[n.] (khanbet) EN: fishing rod ; fishing stick   FR: canne à pêche [f]
โค้กแคน[n. exp.] (khōk khaēn) EN: can of Coke   FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
เครื่องกระป๋อง[n. exp.] (khreūang krapǿng) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food   FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes, boîtes de conserve]
ลคุฬ[n.] (lakhun) FR: canne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANNED    K AE1 N D
CANNES    K AE1 N
CANNES    K AE1 N Z
CANNER    K AE1 N ER0
CANNEY    K AE1 N IY0
CANNERY    K AE1 N ER0 IY0
CANNELL    K AE1 N AH0 L
CANNEDY    K AE1 N AH0 D IY0
CANNELLA    K AA0 N EH1 L AH0
CANNELTON    K AE1 N AH0 L T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cannes    (n) (k a1 n)
canned    (v) (k a1 n d)
cannery    (n) (k a1 n @ r ii)
canneries    (n) (k a1 n @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner [Add to Longdo]
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
カネロニー(P);カネローニ;カネロニ[, kaneroni-(P); kanero-ni ; kaneroni] (n) canneloni (ita [Add to Longdo]
カラーイメージスキャナ[, kara-ime-jisukyana] (n) {comp} graphics scanner [Add to Longdo]
カラースキャナー[, kara-sukyana-] (n) colour scanner (color) [Add to Longdo]
キャンドソフトウェア[, kyandosofutouea] (n) {comp} canned software [Add to Longdo]
キャンドルーチン[, kyandoru-chin] (n) {comp} canned routine [Add to Longdo]
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name) [Add to Longdo]
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戛纳[Jiá nà, ㄐㄧㄚˊ ㄋㄚˋ, / ] Cannes (France) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner [Add to Longdo]
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner [Add to Longdo]
走査器[そうさき, sousaki] scanner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top