Search result for

cadet

(38 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cadet-, *cadet*
English-Thai: Longdo Dictionary
cadet(n ) นักเรียนนายร้อย เช่น Three cadets received a prestigious cadet-level award during a promotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cadet[N] นักเรียนทหาร
cadet corps[N] องค์การสำหรับฝึกทางทหารให้แก่นักเรียนในบางโรงเรียนของอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadet(คะเดท') n. นักเรียนโรงเรียนนายร้อย,เด็กฝึกงาน,น้องชาย, See also: cadetship n. cadetcy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cadet(n) นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ,นักเรียนนายทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cadetนักเรียนนายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/Lieutenant Jilli /and her two young cadets, /Aspenoff, and even /the great Captain Bugzoid.แอสเพนนอตและชายผู้ยอดเยี่ยม กัปตันบังโซ Bedtime Stories (2008)
Hey, uh, space cadet, you wanna come back down to Earth?เฮ้! หน่วยพิทักษ์อวกาศ กลับมาที่โลกหรือยัง? The Final Destination (2009)
I'm a cadet with the Light of Day Institute.ฉันเป็นสายขององค์กรแสงสว่าง Timebomb (2009)
I was such a fan that in 1995, I traveled ten hours by bus to a sci-fi convention in Jackson, Mississippi, wearing my star flee academy cadet uniform in order to meet Wil Wheaton and get him to autographจนปี 1995 ฉันนั่งรถบัส 10 ชม. ไปนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในแจ๊คสัน มิสซิสซิปปี้ ใส่ชุดนายร้อยสถาบันสตาร์ฟรีทของฉัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
So, you're a cadet, your studying. What's your focus?โทษนะรูปหล่อ คุณเป็นนักเรียนนายร้อย กำลังเรียนด้านไหนอ่ะ Star Trek (2009)
Cadet Kirk, evidence has been submitted to this council, suggesting that you violated the ethical code of conduct pursuing to regulation 17.43 of the Starfleet code.นักเรียนเคิร์ก มีคนยื่นหลักฐานถึงสภาแห่งนี้ ะบุว่าคุณได้ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ข้อที่ 17.43 ของระเบียบสตาร์ฟลีท Star Trek (2009)
Cadet Kirk, you somehow managed to install and activate a subroutine... in the programming code, thereby changing the conditions of the test.นักเรียนเคิร์ก ผมคิดว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม และใช้โปรแกรมย่อย ในโค้ดโปรแกรมทำให้เงื่อนไขของข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงไป Star Trek (2009)
You of all people should know, cadet Kirk, a captain cannot cheat death.คุณควรเป็นผู้รู้ซึ้งดีนักเรียนเคิร์ก กัปตันโกงความตายไม่ได้ Star Trek (2009)
I hereby order all cadets to report to hangar 1 immediately.จึงขอสั่งให้นักเรียนทุกนายไปรายงานตัวที่โรงจอด 1 เดี๋ยวนี้เลย Star Trek (2009)
Romulans? Cadet Kirk, I think you've had enough attention for one day...โรมูลัน นักเรียนเคิร์ก วันนี้คุณก่อความวุ่นวายพอแล้วนะ Star Trek (2009)
I can remove the cadet...-ผู้ที่แอบขึ้นเรือผมมีสิทธิไล่... Star Trek (2009)
This cadet is trying to save the bridge!ไอ้นักเรียนคนเนี้ยกำลังช่วยยานอยู่ Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
เขยน้อย[n. exp.] (khoēi nøi) EN: husband of a younger daughter   FR: mari de la fille cadette [m]
น้อง[n.] (nøng) EN: younger person   FR: cadet [m] ; cadette [f] ; personne plus jeune [f]
น้องชาย[n. prop.] (nøngchāi) EN: younger brother   FR: frère (cadet) [m] ; jeune frère [m]
น้องเขย[n. exp.] (nøng khoēi) EN: younger brother-in-law   FR: beau-frère (cadet) [m]
น้องเมีย[n. exp.] (nøng mīa) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother   FR: frère cadet de l'épouse [m] ; soeur cadette de l'épouse [f]
น้องผัว[n. exp.] (nøng phūa) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother   FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]
น้องสาว[n. exp.] (nøngsāo) EN: younger sister   FR: soeur [f] ; sœur [f] ; soeur cadette [f] ; soeurette [f] (fam.) ; petite soeur [f] ; jeune soeur [f]
น้องสะใภ้[n. exp.] (nøng saphai) EN: younger sister-in-law   FR: belle-soeur (cadette) [f]
สุดท้อง[adj.] (sutthøng) EN: youngest ; last-born   FR: cadet [m] ; dernier-né [m] ; benjamin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CADET    K AH0 D EH1 T
CADETS    K AH0 D EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cadet    (n) (k @1 d e1 t)
cadets    (n) (k @1 d e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kadett {m} | Kadetten {pl}cadet | cadets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
候補生[こうほせい, kouhosei] (n) cadet [Add to Longdo]
士官候補生[しかんこうほせい, shikankouhosei] (n) military cadet; officer cadet [Add to Longdo]
予備士官学校[よびしかんがっこう, yobishikangakkou] (n) reserve officers' cadet school [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cadet \Ca*det"\, n. [F. cadet a younger or the youngest son or
   brother, dim. fr. L. caput head; i. e., a smaller head of the
   family, after the first or eldest. See {Chief}, and cf.
   {Cad}.]
   [1913 Webster]
   1. The younger of two brothers; a younger brother or son; the
    youngest son.
    [1913 Webster]
 
       The cadet of an ancient and noble family. --Wood.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.)
    (a) A gentleman who carries arms in a regiment, as a
      volunteer, with a view of acquiring military skill and
      obtaining a commission.
    (b) A young man in training for military or naval service;
      esp. a pupil in a military or naval school, as at West
      Point, Annapolis, or Woolwich.
      [1913 Webster]
 
   Note: All the undergraduates at Annapolis are Naval cadets.
      The distinction between Cadet midshipmen and Cadet
      engineers was abolished by Act of Congress in 1882.
      [1913 Webster]
 
   3. In New Zealand, a young gentleman learning sheep farming
    at a station; also, any young man attached to a sheep
    station.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. A young man who makes a business of ruining girls to put
    them in brothels. [Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cadet
   n 1: a military trainee (as at a military academy) [syn:
      {cadet}, {plebe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top