Search result for

cade

(94 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cade-, *cade*
English-Thai: Longdo Dictionary
cadet(n ) นักเรียนนายร้อย เช่น Three cadets received a prestigious cadet-level award during a promotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cadet[N] นักเรียนทหาร
cadence[N] จังหวะ, Syn. rhythm
cadence[N] ทำนองเสียงในการพูด, Syn. intonation
cadenza[N] การแสดงเครื่องดนตรีหรือร้องเดี่ยวสั้นๆ
cadet corps[N] องค์การสำหรับฝึกทางทหารให้แก่นักเรียนในบางโรงเรียนของอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadence(แคด'เดินซฺ) {cadenced,cadencing,cadences} n. ท่วงทำนองดนตรี,จังหวะในการพูด,จังหวะ,ท่วงทำนอง vt. ให้จังหวะ,ทำเป็นจังหวะ, See also: cadent,cadential adj., Syn. beat
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
cadent(แคด'เดินทฺ) adj. เป็นจังหวะ,เป็นท่วงทำนอง,ซึ่งกำลังตก
cadenza(คะเดน'ซะ) n. เสียงดนตรีที่แผ่วเบาก่อนจบ
cadet(คะเดท') n. นักเรียนโรงเรียนนายร้อย,เด็กฝึกงาน,น้องชาย, See also: cadetship n. cadetcy n.
academical(แอคคะเด็ม' มิเคิล) = academic
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)

English-Thai: Nontri Dictionary
cadence(n) จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ
cadet(n) นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ,นักเรียนนายทหาร
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
academy(n) สถานศึกษา
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
autocade(n) ขบวนรถยนต์
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
brocade(n) ผ้าปักดอก
cascade(n) น้ำตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cadence braking; pump-brakingการย้ำเบรกกันปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadetนักเรียนนายทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cadencial[เเคเดินเชิล] (adj ) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
cadenciate[เเคเดินเชิท] สร้างจังหวะ, ทําจังหวะ
cadenciative[เเคเดินเชอะทิฟว] (adj ) ซึ่งทําจังหวะ, ซึ่งสร้างจังหวะ
cadent[เเคเดินทฺ] (adj ) เป็นจังหวะ, มีจังหวะ
cadentify[เเคเดินทิไฟ] (vt ) กําหนดจังหวะ
cadentity[เเคเดินทิดิ] (n ) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/Lieutenant Jilli /and her two young cadets, /Aspenoff, and even /the great Captain Bugzoid.แอสเพนนอตและชายผู้ยอดเยี่ยม กัปตันบังโซ Bedtime Stories (2008)
Hey, uh, space cadet, you wanna come back down to Earth?เฮ้! หน่วยพิทักษ์อวกาศ กลับมาที่โลกหรือยัง? The Final Destination (2009)
The vic's name is carl cade, Another spring breaker. Any witnesses?และเขาก็เห็นเธอแค่แป๊ปเดียว แล้วพวกเขาจะออกจากงานไป Conflicted (2009)
Where were you the night Carl cade was killed?- เปล่า - เปล่า Conflicted (2009)
Did you murder Carl cade?- เปล่า Conflicted (2009)
I'm a cadet with the Light of Day Institute.ฉันเป็นสายขององค์กรแสงสว่าง Timebomb (2009)
I was such a fan that in 1995, I traveled ten hours by bus to a sci-fi convention in Jackson, Mississippi, wearing my star flee academy cadet uniform in order to meet Wil Wheaton and get him to autographจนปี 1995 ฉันนั่งรถบัส 10 ชม. ไปนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในแจ๊คสัน มิสซิสซิปปี้ ใส่ชุดนายร้อยสถาบันสตาร์ฟรีทของฉัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
So, you're a cadet, your studying. What's your focus?โทษนะรูปหล่อ คุณเป็นนักเรียนนายร้อย กำลังเรียนด้านไหนอ่ะ Star Trek (2009)
Cadet Kirk, evidence has been submitted to this council, suggesting that you violated the ethical code of conduct pursuing to regulation 17.43 of the Starfleet code.นักเรียนเคิร์ก มีคนยื่นหลักฐานถึงสภาแห่งนี้ ะบุว่าคุณได้ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ข้อที่ 17.43 ของระเบียบสตาร์ฟลีท Star Trek (2009)
Cadet Kirk, you somehow managed to install and activate a subroutine... in the programming code, thereby changing the conditions of the test.นักเรียนเคิร์ก ผมคิดว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรม และใช้โปรแกรมย่อย ในโค้ดโปรแกรมทำให้เงื่อนไขของข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงไป Star Trek (2009)
You of all people should know, cadet Kirk, a captain cannot cheat death.คุณควรเป็นผู้รู้ซึ้งดีนักเรียนเคิร์ก กัปตันโกงความตายไม่ได้ Star Trek (2009)
I hereby order all cadets to report to hangar 1 immediately.จึงขอสั่งให้นักเรียนทุกนายไปรายงานตัวที่โรงจอด 1 เดี๋ยวนี้เลย Star Trek (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำนอง[N] rhythm, See also: cadence, Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, จังหวะเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ, Example: ระยะแรกที่เขาเริ่มเรียนร้องเพลง เขาร้องไม่ถูกทำนองเลย, Count unit: ทำนอง, Thai definition: ระเบียบของการร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เคด[n.] (ākhēt) EN: arcade   
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บัณฑิตสถาน[n.] (banditsathān) FR: académie [f]
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present   FR: présent [m] ; cadeau [m]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block   FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade   FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m]
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
ห่อของขวัญ[v. exp.] (hø khøngkhwan) EN: wrap a present   FR: emballer un cadeau
หอประชุม[n.] (høprachum) EN: hall ; auditorium   FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CADE    K EY1 D
CADET    K AH0 D EH1 T
CADELL    K AA0 D EY1 L
CADENA    K AH0 D IY1 N AH0
CADETS    K AH0 D EH1 T S
CADENCE    K EY1 D AH0 N S
CADENCES    K EY1 D AH0 N S AH0 Z
CADENHEAD    K EY1 D AH0 N HH EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cadet    (n) (k @1 d e1 t)
cadets    (n) (k @1 d e1 t s)
cadence    (n) (k ei1 d @ n s)
cadenza    (n) (k @1 d e1 n z @)
cadences    (n) (k ei1 d @ n s i z)
cadenzas    (n) (k @1 d e1 n z @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
アーケード(P);アーケイド[, a-ke-do (P); a-keido] (n) arcade (street); (P) [Add to Longdo]
アーケードゲーム[, a-ke-doge-mu] (n) {comp} arcade game [Add to Longdo]
アーケード街[アーケードがい, a-ke-do gai] (n) shopping arcade [Add to Longdo]
アカデミー(P);アキャデミィ[, akademi-(P); akyademii] (n) academia (fre [Add to Longdo]
アカデミー賞[アカデミーしょう, akademi-shou] (n) Academy Award; (P) [Add to Longdo]
アカデミシズム[, akademishizumu] (n) academicism [Add to Longdo]
アカデミシャン[, akademishan] (n) academician [Add to Longdo]
アカデミズム[, akademizumu] (n) academism [Add to Longdo]
アカデミック[, akademikku] (adj-na,n) academic; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
カスケード[かすけーど, kasuke-do] cascade [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]
鳴動[めいどう, meidou] (ringing) cadence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cade \Cade\, a. [Cf. OE. cad, kod, lamb, also {Cosset},
   {Coddle}.]
   Bred by hand; domesticated; petted.
   [1913 Webster]
 
      He brought his cade lamb with him.    --Sheldon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cade \Cade\, v. t.
   To bring up or nourish by hand, or with tenderness; to
   coddle; to tame. [Obs.] --Johnson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cade \Cade\, n. [L. cadus jar, Gr. ?.]
   A barrel or cask, as of fish. "A cade of herrings." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A cade of herrings is 500, of sprats 1,000. --Jacob,
                          Law Dict.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cade \Cade\, n. [F. & Pr.; LL. cada.]
   A species of juniper ({Juniperus Oxycedrus}) of Mediterranean
   countries.
   [1913 Webster]
 
   {Oil of cade}, a thick, black, tarry liquid, obtained by
    destructive distillation of the inner wood of the cade. It
    is used as a local application in skin diseases.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CADE
     Computer Aided Document Engineering (Microstar)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top