Search result for

côni

(86 entries)
(0.2996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -côni-, *côni*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conic[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย
conical[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conic(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
conical(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
conics(คอน'นิคซฺ) n. สาขาเรขาคณิตที่เกี่ยวกับรูปกรวย
conifer(โค'นิเฟอร์) n. ต้นสน
coniferous(โคนิฟ'เฟอรัส) adj. เกี่ยวกับต้นสน
coniology(โคนิออล'โลจี) n. วิทยาเกี่ยวกับฝุ่นและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ในอากาศ.
aconite(แอค' โคไนทฺ) n. พืชหัวนก . -aconitic adj. (aconitum)
draconian(เดร'โค เนียน) adj. เข้มงวด,ทารุณ., See also: Draconic adj. ดูDraconian Draconianism n. ดูDraconian
draconic(เดร'คอนนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายมังกร
laconic(ละคอน'นิค) adj. ใช้คำน้อย,กะทัดรัด,พูดสั้น ๆ, See also: laconically adv. ดูlaconic, Syn. concise

English-Thai: Nontri Dictionary
conical(adj) คล้ายรูปกรวย
laconic(adj) พูดน้อย,ห้วน,กะทัดรัด
tobacconist(n) พ่อค้ายาสูบ,คนขายบุหรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conic section; conicภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conic-envelope; line conicสิ่งหุ้มภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conic; conic sectionภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conical-รูปกรวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conical foldชั้นหินคดโค้งรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conical helixเกลียวรูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conical surfaceผิวรูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conicoid; quadric surfaceผิวกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadric ๓] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conidiophoreใยรากำเนิดโคนิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conidiosporeโคนิดิโอสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ conidium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
conic sectionภาคตัดกรวย, ส่วนโค้งที่ได้จากการตัดกรวยกลมด้วยระนาบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conicallแบบกรวย [การแพทย์]
Conidiaโคนิเดีย [การแพทย์]
Conidiophoreขั้วรองรับโคนิเดีย [การแพทย์]
Coniferousพืชจำพวกสน [การแพทย์]
Coniferous Forest ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด , ป่าสน
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่ง ซึ่งพบกระจายเป็นหย่อมๆ ตามภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอยู่ตามเขาและที่ราบบางแห่งที่สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป บางครั้งพบปะปนอยู่กับป่าแดงและป่าดิบเขา ป่าสนโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ไม่แน่นทึบเท่ากับป่าไม้ผลัดใบอื่นๆ มักจะขึ้นได้ดีในดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นกรดสูง เมื่อใบสนร่วงลงมาทับถมกันที่พื้นดิน ลูกไม้อื่นที่ร่วงลงมาไม่สามารถงอกได้ แต่ลูกสนจะสามารถแทรกลงสู่ดินจนงอกรากได้ ป่าสนจึงมักจะมีแต่ไม้สนล้วนๆ ในประเทสไทยมีสนเขาเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือ สนสองใบ และสนสามใบ สำหรับไม้พื้นล่างที่พบจะเป็นพวกหญ้าต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้อยู่เสมอ แลพน้ำมันจากเนื้อไม้สนก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ดังนั้นป่าชนิดนี้จึงต้องมีการป้องกันไฟอย่างรัดกุมและเข้มงวด [สิ่งแวดล้อม]
Coningการที่ระดับน้ำสูงขึ้นมาเป็นรูปกรวย (Cone) ในชั้นน้ำมันดิบ, การที่ระดับน้ำสูงขึ้นมาเป็นรูปกรวย (Cone) ในชั้นน้ำมันดิบ ตรงส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างชั้นน้ำกับน้ำมัน (oil/water contact)
Coning เกิดขึ้นเนื่องมาจากทำการผลิตเร็วเกินไป [ปิโตรเลี่ยม]
Conioscopyการตรวจดูมุมตา [การแพทย์]
Conizationรูปกรวย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคตัดกรวย[N] conic-section, Thai definition: ระบบเส้นโค้ง ซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดบนเส้นโค้งไปยังจุดโฟกัสกับระยะตั้งฉากจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกตริกซ์ อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าคงตัวเสมอ, Notes: (คณิตศาสตร์)
ลอมพอก[N] high pinnacled hat, See also: conical hat, Example: สมัยก่อนข้าราชการที่เข้าประจำหน้าที่ต้องสวมลอมพอก, Count unit: หัว, ศรีษะ, Thai definition: เครื่องสวมศีรษะรูปยาวแหลมคล้ายชฎา
เสี้ยม[ADJ] pyramidal, See also: conical, Syn. แหลม, Ant. ทู่, Example: ชายหน้าเสี้ยมคนนั้น น่าสงสัยว่าจะเป็นสมุนของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
เฮลิโคเนีย[n.] (hēlikhōnīa) EN: Heliconia   
ห้วน[adj.] (hūan = huan) EN: short ; abrupt ; brusque ; curt   FR: laconique ; concis
ห้วน ๆ[adj.] (hūan-hūan) FR: laconique
ห้วน ๆ[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement
ก้ามกุ้ง[n.] (kāmkung) EN: heliconia   
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
มะอึก[n.] (ma-euk) EN: Solanum ; Bolo maka ; coconilla ; tapirillo ; groseillier-diable ; groseille sauvage   
นกจับแมลงดำอกสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng dam ok sī som) EN: Mugimaki Flycatcher   FR: Gobemouche mugimaki [m] ; Gobemouche des conifères [m] ; Gobemouche japonais [m]
นกกระสาและนกตะกรุม[n. exp.] (nok krasā lae nok takrum) EN: Ciconiidae   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONIC    K AA1 N IH0 K
CONICS    K AA1 N IH0 K S
CONICAL    K AA1 N IH0 K AH0 L
CONICAL    K OW1 N IH0 K AH0 L
CONIFER    K AA1 N AH0 F ER0
CONIGLIO    K AH0 N IH1 G L IY0 OW0
CONIFERS    K AA1 N AH0 F ER0 Z
CONISTON    K AA1 N AH0 S T AH0 N
CONIFER'S    K AA1 N AH0 F ER0 Z
CONIFEROUS    K AH0 N IH1 F ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conic    (j) (k o1 n i k)
conies    (n) (k ou1 n i z)
coning    (v) (k ou1 n i ng)
conical    (j) (k o1 n i k l)
conifer    (n) (k o1 n i f @ r)
Coniston    (n) (k o1 n @ s t @ n)
conifers    (n) (k o1 n i f @ z)
coniferous    (j) (k @1 n i1 f @ r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
アイコニックインタフェース[, aikonikkuintafe-su] (n) {comp} iconic interface [Add to Longdo]
アイコニックサイン[, aikonikkusain] (n) iconic signs [Add to Longdo]
アイコニックメモリ[, aikonikkumemori] (n) iconic memory [Add to Longdo]
アイコニファイ[, aikonifai] (n) iconify [Add to Longdo]
アイコン化[アイコンか, aikon ka] (n,vs) {comp} iconization; minimization [Add to Longdo]
アコナイト[, akonaito] (n) aconite [Add to Longdo]
アコニチン[, akonichin] (n) aconitine [Add to Longdo]
アコニットアルカロイド[, akonittoarukaroido] (n) aconitum alkaloid [Add to Longdo]
コニイン[, koniin] (n) coniine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆锥[yuán zhuī, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ, / ] conical; (cf 圓錐體|圆锥体 a cone) [Add to Longdo]
圆锥形[yuán zhuī xíng, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] conical; coniform [Add to Longdo]
圆锥曲线[yuán zhuī qū xiàn, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] conic section [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] conical cap [Add to Longdo]
针叶树[zhēn yè shù, ㄓㄣ ㄧㄝˋ ㄕㄨˋ, / ] conifer [Add to Longdo]
锥形[zhuī xíng, ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] conical (cone shaped) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization [Add to Longdo]
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] conic curve, conics [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top