Search result for

cône

(68 entries)
(1.2133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cône-, *cône*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
conerstone (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cone[N] กรวย
coney[N] กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. cony
cone off[PHRV] ทำให้มีรูปกรวย, See also: ทำเครื่องหมายรูปกรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cone(โคน) n. กรวย
deaconess(ดี'คะนิส) n. ผู้ช่วยแม่
scone(สโคน) n. ขนมรูปกลมแบน,ขนมปิสคิท
wind conen. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
cone(n) รูปกรวย
falconer(n) ผู้ใช้เหยี่ยวจับนกอื่น,คนหัดเหยี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coneกรวยไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
coneโคน [มีความหมายเหมือนกับ strobile และ strobilus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coneกรวย, รูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cone cell; cone, retinalเซลล์รูปกรวยในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cone of depressionกรวยน้ำยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cone, retinal; cell, coneเซลล์รูปกรวยในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cone-in-cone structureโครงสร้างรูปกรวยซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coneโคน, อวัยวะห่อหุ้มเมล็ดของพืชจำพวกจิมโนสเปิร์มที่มีลักษณะคล้ายใบ แต่เป็นแผ่นแข็งซ้อนกัน มีสีน้ำตาล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coneกรวย, รูปทรง 3 มิติที่ฐานเป็นรูปวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cone cellเซลล์รูปกรวย, เซลล์ประสาทในชั้นจอตา มีลักษณะเป็นรูปกรวย ทำหน้าที่บอกความแตกต่างของแสงสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cone, Truncatedรูปทรงกรวยตัด [การแพทย์]
Cone-Shapedคล้ายรูปกรวย [การแพทย์]
Coneentrated fruti juicesน้ำผลไม้เข้มข้น [TU Subject Heading]
Conesกรวย,โคน,เซลล์โคน,กรวย [การแพทย์]
Cones, Fixed Bedขนาดของฐานกรวย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปกรวย[N] cone, Example: ปากนกกระจอกเป็นรูปกรวย เพื่อใช้ในการขบวัชพืช
กรวย[N] cone, See also: funnel, Example: ชาวบ้านนำกรวยดอกไม้ไปบูชาพระ, Count unit: กรวย, อัน, Thai definition: ของมีรูปกลม กลวง ยาวเรียวเเหลม
กรวยเชิง[N] cone-shaped design, Count unit: กรวย, อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
กรวย[n.] (krūay) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings   FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
กรวยเชิง[n.] (krūaychoēng) EN: coneshaped design on cloth/spike/lance   
กรวยตัด[n. exp.] (krūay tat) EN: truncated cone   FR: cône tronqué [m]
กรวยยาง[n. exp.] (krūay yāng) EN: road marker ; traffic cone   
แมงมัน[n.] (maēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
แมลงมัน[n.] (malaēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
ปฏิมา[n. exp.] (patimā) EN: Buddha image ; Buddha figure   FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
พุ่ม[n.] (phum) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering   
พุ่มเทียน[n.] (phum thīen) EN: cone-shaped candle ; lotus-bud-shaped wax flower offering   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONE    K OW1 N
CONES    K OW1 N Z
CONEY    K OW1 N IY0
CONERY    K OW1 N ER0 IY0
CONE'S    K OW1 N Z
CONELY    K OW1 N L IY0
CONERLY    K OW1 N ER0 L IY0
CONEHEAD    K OW1 N HH EH0 D
CONEHEADS    K OW1 N HH EH0 D Z
CONESTOGA    K AA2 N AH0 S T OW1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cone    (v) (k ou1 n)
coned    (v) (k ou1 n d)
cones    (v) (k ou1 n z)
coney    (n) (k ou1 n ii)
coneys    (n) (k ou1 n i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
アイスクリームコーン[, aisukuri-muko-n] (n) ice cream cone [Add to Longdo]
カラーコーン[, kara-ko-n] (n) color cone [Add to Longdo]
ケイ素樹脂;珪素樹脂[ケイそじゅし(ケイ素樹脂);けいそじゅし(珪素樹脂), kei sojushi ( kei moto jushi ); keisojushi ( kei moto jushi )] (n) silicone resin [Add to Longdo]
コーン[, ko-n] (n) (1) cone; (2) corn; (P) [Add to Longdo]
コーンスピーカー[, ko-nsupi-ka-] (n) cone speaker [Add to Longdo]
コーンズ[, ko-nzu] (n) (1) cones; (2) corns [Add to Longdo]
シリコーン[, shiriko-n] (n) silicone; (P) [Add to Longdo]
シリコーンゴム[, shiriko-ngomu] (n) silicone rubber [Add to Longdo]
シリコーン樹脂[シリコーンじゅし, shiriko-n jushi] (n) silicone resin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆锥体[yuán zhuī tǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄊㄧˇ, / ] cone [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, / ] cone; awl; to bore [Add to Longdo]
锥面[zhuī miàn, ㄓㄨㄟ ㄇㄧㄢˋ, / ] cone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top