Search result for

bunt

(81 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunt-, *bunt*
English-Thai: Longdo Dictionary
Ubuntu(n) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Linux
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunt[VI] ตีอย่างแรง (กีฬาเบสบอล)
bunt[VT] ตีอย่างแรง (กีฬาเบสบอล)
bunting[N] ธงหรือกระดาษสีประดับถนนหรืออาคารในเทศกาลฉลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunt(บันทฺ) {bunted,bunting,bunts} vi.,vt.,n. (การ) ขวิด,ชน,ชนด้วยเขา,ตีลูกเบา,ตีลูกสั้น ,ส่วนใบเรือที่โปร่งลม,ตัวอวน,ตัวแห
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ
buntingsn. ธงทิว,ผ้าทำธง
buntlinen. เชื่อชักใบเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
bunt(vt) แทง,ขวิด,ชน
bunting(n) ตอม่อ,ธง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, no, no, that clashes with the bunting.ไม่ ไม่ ไม่ มันไม่เข้ากับธงประดับ Chuck Versus the Ring (2009)
The sacrifice bunt is a success!การหวดสุดแรงเกิดได้ผลครับ เซฟ! Summer Wars (2009)
Buntautuk. i learned it from a master in chiang mai.การบรรเทาทุกข์ ฉันเรียนรู้มัน จากอาจารย์ที่เชียงใหม่ Rufus Getting Married (2009)
Is a South close buntเป็นมวยของฝ่ายใต้.. Ip Man 2 (2010)
♪ Bye baby bunting ♪Bye baby bunting Practically Perfect (2010)
♪ to wrap the baby bunting in ♪to wrap the baby bunting in Practically Perfect (2010)
YOU'LL FORGIVE ME FOR NOT PUTTING UP THE BUNTING. I FIND IT RATHER DIFFICULT TO OVERLOOK MONUMENTALฉันว่ามันยากที่จะมองข้าม การเจาะระบบความปลอดภัย Skyfall (2012)
♪ Bye-bye, baby bunting... ♪ลาก่อน เจ้าถุงนอนน้อยเอ๋ย... Made to Suffer (2012)
♪ To wrap his baby bunting in... ♪ห่อกายลูกเข้าด้วยกัน เจ้าถุงนอนเอย... . Made to Suffer (2012)
Now you just bunt, and ask for the same thing over and over. I swing for the fences.เดี๋ยวนี้เช้าชามเย็นชาม วันๆขอแต่อะไรซ้ำซาก Office Christmas Party (2016)
Uh, do you think that I bunt instead of swing for the fences? I want to be completely honest with you, Josh.ฉันเช้าชามเย็นชาม ไม่กระตีอรีอล้นรึเปล่า Office Christmas Party (2016)
I fooled them, Rose. I bunted.ฉันหลอกพวกเขา โรส ฉันแกล้งทำไปงั้น Fences (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buntThe manager sent the bunt sign to the batter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบปีกอ่อนหัวแดง[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa daēng) EN: Red-headed Bunting   FR: Bruant à tête rousse [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam) EN: Black-headed Bunting   FR: Bruant mélanocéphale [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam khāo) EN: Tristram's Bunting   FR: Bruant de Tristram [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวเทา[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa thao) EN: Chestnut-eared Bunting   FR: Bruant à oreillons [m] ; Bruant à demi-collier [m] ; Bruant à oreillons marron [m] ; Bruant à poitrine noire [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[n. exp.] (nok jāp pīk øn lek) EN: bunting   FR: bruant [m]
นกจาบปีกอ่อนเล็ก[n. exp.] (nok jāp pīk øn lek) EN: Little Bunting   FR: Bruant nain [m] ; Cynchrame nain [m]
นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn nā dam) EN: Black-faced Bunting   FR: Bruant masqué [m] ; Bruant à face noire [m] ; Bruant à masque noir [m]
นกจาบปีกอ่อนหงอน[n. exp.] (nok jāp pīk øn ngøn) EN: Crested Bunting   FR: Bruant huppé [m]
นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง[n. exp.] (nok jāp pīk øn ok leūang) EN: Yellow-breasted Bunting   FR: Bruant auréole [m] ; Bruant des saules [m] ; Passerine auréole [m]
นกจาบปีกอ่อนสีตาล[n. exp.] (nok jāp pīk øn sī tān) EN: Chestnut Bunting   FR: Bruant roux [m] ; Bruant rutilant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNT    B AH1 N
BUNTZ    B AH1 N T S
BUNTE    B AH1 N T
BUNTON    B AH1 N T AH0 N
BUNTIN    B AH1 N T IH2 N
BUNTEN    B AH1 N T AH0 N
BUNT'S    B AH1 N T S
BUNTYN    B AH1 N T IH2 N
BUNTING    B AH1 N T IH0 NG
BUNTAIN    B AH0 N T EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunting    (n) (b uh1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntheit {f}colorfulness; colourfullness [Add to Longdo]
Buntheit {f}variegation [Add to Longdo]
Buntkarton {m}tintet board [Add to Longdo]
Buntmetall {n}non-ferrous heavy metal [Add to Longdo]
Buntpapier {n}coloured paper [Add to Longdo]
Buntstift {m}; Malstift {m}; Zeichenstift {m} | Buntstifte {pl}; Malstifte {pl}; Zeichenstifte {pl}crayon | crayons [Add to Longdo]
bunt gemischt; bunt zusammengewürfeltpick 'n' mix [Add to Longdo]
Buntfuß-Sturmschwalbe {f} [ornith.]Wilson's Storm-Petrel (Oceanites oceanicus) [Add to Longdo]
Buntspecht {m} [ornith.]Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) [Add to Longdo]
Buntscharbe {f} [ornith.]Red-legged Cormorant [Add to Longdo]
Buntstorch {m} [ornith.]Painted Stork [Add to Longdo]
Buntfalke {m} [ornith.]American Kestrel [Add to Longdo]
Buntwachtel {f} [ornith.]Painted Quail [Add to Longdo]
Buntfasan {m} [ornith.]Green Pheasant [Add to Longdo]
Buntlaufhühnchen {n} [ornith.]Painted Button-Quail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーブントースター[, o-bunto-suta-] (n) oven toaster; toaster oven [Add to Longdo]
サクリファイスバント[, sakurifaisubanto] (n) sacrifice bunt [Add to Longdo]
スクイズバント[, sukuizubanto] (n) squeeze bunt [Add to Longdo]
スリーバント[, suri-banto] (n) (abbr) bunting on two strikes [Add to Longdo]
セイフティバント;セーフティーバント[, seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei [Add to Longdo]
セブンティーン[, sebuntei-n] (n) seventeen; seventeen (years old) [Add to Longdo]
ドラッグバント[, doraggubanto] (n) drag bunt [Add to Longdo]
バスター[, basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P) [Add to Longdo]
バント[, banto] (n,vs) bunt; (P) [Add to Longdo]
バントアンドラン[, bantoandoran] (n) bunt and run [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] partial(ly) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
文通[ぶんつう, buntsuu] Schriftverkehr, Briefwechsel [Add to Longdo]
紅葉[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]
紅葉[もみじ, momiji] buntes_Herbstlaub [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunt \Bunt\ (b[u^]nt), n. (Bot.)
   A fungus ({Ustilago f[oe]tida}) which affects the ear of
   cereals, filling the grains with a fetid dust; -- also called
   {pepperbrand}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunt \Bunt\, n. [Cf. Sw. bunt bundle, Dan. bundt, G. bund, E.
   bundle.] (Naut.)
   The middle part, cavity, or belly of a sail; the part of a
   furled sail which is at the center of the yard. --Totten.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunt \Bunt\, n.
   A push or shove; a butt; specif. (Baseball), the act of
   bunting the ball.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunt \Bunt\, v. i. (Naut.)
   To swell out; as, the sail bunts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunt \Bunt\, v. t. & i.
   1. To strike or push with the horns or head; to butt; as, the
    ram bunted the boy.
    [1913 Webster]
 
   2. (Baseball) To bat or tap (the ball) slowly within the
    infield by meeting it with the bat without swinging at it.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunt
   n 1: (baseball) the act of hitting a baseball lightly without
      swinging the bat
   2: disease of wheat characterized by replacement of the grains
     with greasy masses of smelly smut spores [syn: {bunt},
     {stinking smut}]
   3: similar to Tilletia caries [syn: {bunt}, {stinking smut},
     {Tilletia foetida}]
   4: fungus that destroys kernels of wheat by replacing them with
     greasy masses of smelly spores [syn: {bunt}, {Tilletia
     caries}]
   v 1: hit a ball in such a way so as to make it go a short
      distance [syn: {bunt}, {drag a bunt}]
   2: to strike, thrust or shove against; "He butted his sister out
     of the way"; "The goat butted the hiker with his horns" [syn:
     {butt}, {bunt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top