Search result for

bunker

(42 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunker-, *bunker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunker[N] หลุมหลบภัย, See also: ที่กำบัง
bunker oil[N] น้ำมันเตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
coal bunkern. ห้องเก็บถ่านหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I, uh... have sealed myself inside this bunker.ผม... ขังตัวเองอยู่ที่นี่ Day of the Dead (2008)
- The mayor- - He's got a bunker in the Pipeworks.-นายกเทศมนตรี มีที่หลบภัยส่วนตัวในสถานีท่อน้ำ City of Ember (2008)
And if I may speak freely, I think it's a mistake to move Scylla to the Raven Rock bunker when the Los Angeles facility is one of the mo secure ones we have.ถ้าพูดตรงๆ ดิฉันคิดว่าคงไม่ดี ที่จะย้ายซิลล่าไปที่ ป้อมเรเว่นร็อค ในเมื่อที่ลอส แองเจลิส Greatness Achieved (2008)
Construction of the presidential bunker has also been completed.ขณะนี้การก่อสร้างบังเก้อ ประธานาธิบดี เสร็จเรียบร้อยแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The Shield creates defensive technology, like high-tech bunkers, which are supposed to protect one from anything from a nuclear blast to a nanomite warhead.ส่วนเกราะมีหน้าที่สร้างเทคโนโลยีป้องกัน เช่น บังเกอร์ไฮเทค เช่น สามารถป้องกันอาวุธ ได้จากทุกอย่าง ตั้งแต่ระเบิดนิวเคลียร์ จนถึงหัวรบนาโนไมท์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Unfortunately, the bunker in which I took shelter was just a prototype.มันน่าเสียดาย, บังเกอร์ที่ชั้นดันไปหลบ มันเป็นแค่ตัวต้นแบบเท่านั้น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All personnel to the bunker.เจ้าหน้าที่ทุกคนรีบไปที่บังเกอร์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We need to get you down to the bunker, sir.เราต้องรีบพาท่านไปยังที่บังเกอร์ครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You'll be safe down in this bunker, sir.อยู่ในบังเกอร์ ท่านจะปลอดภัยครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
President Obama is being flown to a bunker, somewhere in the middle of the United States.ประธานาธิบดี โอบามา ได้รับการคุ้มกันตัว, สู่หลุมหลบภัยลับแห่งหนึ่ง ในประเทศ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The F-18's have been loaded with bunker-buster ordinance and will be in range in seven minutes.F-18 ติดตั้ง ระเบิดทำลายบังเกอร์ และจะไปถึงระยะทำการใน เจ็ดนาที Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
So did you. they're in that bunker.คุณก็เห็น มันอยู่ในนั่น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมันเตา[N] fuel oil, See also: bunker oil, furnace oil, stove oil, Example: ปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าในไทยก็เริ่มหันมาใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแล้ว, Count unit: ลิตร, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ใช้พ่นเข้าไปจุดเผาในเตาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเครื่องจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmman tao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNKER    B AH1 NG K ER0
BUNKERS    B AH1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunker    (v) (b uh1 ng k @ r)
bunkers    (v) (b uh1 ng k @ z)
bunkered    (v) (b uh1 ng k @ d)
bunkering    (v) (b uh1 ng k @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunker {m}bunker [Add to Longdo]
Bunker {m}; Treibstofftank {m}bunker; fuel oil bunker [Add to Longdo]
Bunker {m} | Bunker {pl}dugout | dugouts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガードバンカー[, ga-dobanka-] (n) guard bunker [Add to Longdo]
クロスバンカー[, kurosubanka-] (n) cross bunker (golf) [Add to Longdo]
トーチカ[, to-chika] (n) bunker (military) (rus [Add to Longdo]
バンカー(P);バンカ[, banka-(P); banka] (n) (1) banker; (2) bunker; (P) [Add to Longdo]
貯蔵庫[ちょぞうこ, chozouko] (n) storehouse; bunker; silo [Add to Longdo]
爆薬庫[ばくやくこ, bakuyakuko] (n) munitions bunker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掩体[yǎn tǐ, ㄧㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] bunker (military), #32,135 [Add to Longdo]
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, ] bunker (underground fortification), #47,340 [Add to Longdo]
暗堡[àn bǎo, ㄢˋ ㄅㄠˇ, ] bunker, #89,550 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunker \Bun"ker\, n. [Scot. bunker, bunkart, a bench, or low
   chest, serving for a seat. Cf. {Bunk}, {Bank}, {Bench}.]
   [1913 Webster]
   1. A sort of chest or box, as in a window, the lid of which
    serves for a seat. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   2. A large bin or similar receptacle; as, a coal bunker.
    [1913 Webster]
 
   3. A small sand hole or pit, as on a golf course. [Scot.]
    --Sir W. Scott.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Golf) Hence, any rough hazardous ground on the links;
    also, an artificial hazard with built-up faces.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Mil.) A fortified position dug into the ground,
    especially one which is closed on top and has protective
    walls and roof, e. g. of reinforced concrete. For
    defending positions it usually has windows to view the
    surrounding terrain, but as a safe location for planning
    operations or storage, a bunker may be completely
    underground with no direct access to the surface.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunker \Bun"ker\, v. t. (Golf)
   To drive (the ball) into a bunker.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunker
   n 1: a hazard on a golf course [syn: {bunker}, {sand trap},
      {trap}]
   2: a large container for storing fuel; "the ship's bunkers were
     full of coal"
   3: a fortification of earth; mostly or entirely below ground
     [syn: {bunker}, {dugout}]
   v 1: hit a golf ball into a bunker
   2: fill (a ship's bunker) with coal or oil
   3: transfer cargo from a ship to a warehouse

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bunker [bɵŋkər]
   bunker; shelter
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bunker [buŋkr] (n) , pl.
   bunker; dugout; dugouts
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top