Search result for

bulky

(42 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulky-, *bulky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulky[ADJ] เทอะทะ, See also: ค่อนข้างใหญ่โต, Syn. cumbersome, Ant. delicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulky(บัล'คี) adj. ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bulky(adj) ใหญ่,โต,หนา,เทอะทะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Le I work for,they don't like to deal in greenbacks; it's just too bulky.คนที่ฉันทำงานให้ พวกเขาไม่ชอบจ่ายเงินสด Dirt Nap (2008)
Sure, it's a little bulky, tough to get on a plane.จริงอยู่นะ ตรงที่ว่ามันค่อนข้างเทอะทะที่จะเอาขึ้นมาบนเครื่องบิน X-Men Origins: Wolverine (2009)
Microwave is for pizza rolls. The oven is for bulky storage.ไมโครเวฟไว้ทำพิซซ่าม้วน เตาอบใช้สำหรับของใหญ่ Errand Boy (2010)
I checked every backstreet wide enough for a car five minutes from Lauriston Gardens and anywhere you could dispose of a bulky object without being observed.ฉันเชคทุกซอยแล้ว กว้างพอที่เค้าจะขับรถห่างจากสวนลอลิสตันได้ไม่เกิน 5 นาที และที่ไหนหล่ะ ที่สามารถทิ้งของขนาดใหญ่แบบนั้นได้ โดยไม่เป็นที่สังเกต A Study in Pink (2010)
That's the atoms that we're made of have little negatively charged electrons whirling around a big, bulky, positive nucleus.มีอิเล็กตรอนน้อยประจุลบ วงรอบใหญ่เทอะทะ นิวเคลียสบวก และ อะตอมป้องกัน? What Are We Really Made Of? (2010)
I checked every back street wide enough for a car within five minutes of Lauriston Gardens and looked for anywhere you could easily dispose of a bulky object without being observed.ฉันตรวจดูถนนทุกสาย ที่รถสามารถไปได้ ภายใน5นาที แถวลอริสตันการ์เดน และดูให้ทั่วทุกที่ที่สามารถ ทิ้งสิ่งของใหญ่ขนาดนั้นได้ Unaired Pilot (2010)
Since the corpses are bulky, they must use the wagons or something.เนื่องจากศพมีขนาดใหญ่ พวกเขาต้องใช้เกวียนหรืออย่างอื่น Tree with Deep Roots (2011)
It's, like, bulky.มัน ค่อนข้าง เทอะทะ The Interview (2014)
It's bulky, but I consider it a carryon.ใหญ่ไปหน่อย แต่พกพาสะดวก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
We got Italian bread, French bread, bulky rolls... different kinds of kaiser rolls, pita bread.มีขนมปังอิตาเลี่ยน ฝรั่งเศษ โรล มีโรลหลายแบบเลย แล้วก็ขนมปังปิต้าด้วย The Perfect Man (2005)
That bulky one, can he fight?คนสูง ๆ นั่นต่อยเก่งมั้ย? A Millionaire's First Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulkyThese presents are really bulky.
bulkyThis box is too bulky to carry.
bulkyThis is bulky, so I'll send it by home delivery.
bulkyThough this is a bulky book with over 1000 pages, I will have read it all by this time next week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นางเลิ้ง[N] bulky pot, Syn. ตุ่ม, หม้อ, Count unit: ใบ, Thai definition: หม้อขนาดใหญ่สำหรับใส่น้ำ
โม่งโค่ง[ADV] bulky, See also: ponderous, lumpish, cumbersome, Syn. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป, Example: แตงโมลูกนี้ใหญ่โม่งโค่ง
เทอะทะ[ADJ] bulky, See also: awkward, clumsy, unwieldy, ungainly, massive, big, cumbersome, Example: เขาสวมรองเท้าส้นหนาเทอะทะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy   
ใหญ่[n.] (yai) EN: big ; large ; bulky   FR: grand ; large ; gros ; volumineux
ใหญ่โตเกะกะ[adj.] (yaitō keka) EN: bulky   
ใหญ่โตไม่สมรูป[adj.] (yaitō mai som rūp) EN: bulky   

CMU English Pronouncing Dictionary
BULKY    B AH1 L K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulky    (j) (b uh1 l k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sperrgut {n}bulky goods [Add to Longdo]
klotzig {adj} | klotziger | am klotzigstenbulky | more bulky | most bulky [Add to Longdo]
umfangreich {adj} | umfangreicher | am umfangreichstenbulky | bulkier | bulkiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
バルキー[, baruki-] (adj-na) bulky [Add to Longdo]
バルキーセーター[, baruki-se-ta-] (n) bulky sweater [Add to Longdo]
浩瀚[こうかん, koukan] (adj-na,n) bulky; voluminous [Add to Longdo]
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous [Add to Longdo]
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house [Add to Longdo]
大冊[たいさつ, taisatsu] (n) large or bulky book or volume [Add to Longdo]
大著[たいちょ, taicho] (n) voluminous work; bulky volume; masterpiece [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulky \Bulk"y\, a.
   Of great bulk or dimensions; of great size; large; thick;
   massive; as, bulky volumes.
   [1913 Webster]
 
      A bulky digest of the revenue laws.   --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulky
   adj 1: of large size for its weight

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top