Search result for

bulgares

(77 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulgares-, *bulgares*, bulgare
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bulgares มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bulgares*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bulgaria[N] บัลแกเรีย
Bulgaria[N] ประเทศบัลแกเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulgaria(บูลแกร'เรีย) n. ประเทศบัลแกเรีย
bulgarian(บูลแกร'เรียน) n.ชาวบัลแกเรีย,ภาษาบัลแกเรีย. adj. เกี่ยวกับบัลแกเรีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Bulgarianศิลปะบัลแกเรีย [TU Subject Heading]
Arts, Bulgarianศิลปกรรมบัลแกเรีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their previous m. o. was to offer women from emerging East European countries like Yugoslavia, Romania, Bulgaria, jobs in the West as maids and nannies.เบื้องหลังเอ็ม โอประกาศ เสนองานผู้หญิง จากประเทศทางยุโรปตะวันออก เช่น ยูโกสลาเวีย,โลมาเนีย,บูลกาเรีย, เป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กทางเขตตะวันตก Taken (2008)
Back in the late '70s, ricin was used to assassinate a Bulgarian journalist.ย้อนกลับไปในช่วงปลายที่ 70 น้ำมันละหุ่งถูกใช้ในการลอบสังหาร นักข่าวชาวบัลแกเรีย Seven Thirty-Seven (2009)
Missing naval documents lead to resignation of Bulgarian prime minister scandalous affair ends engagement of... ""เอกสารนาวิกที่สูญหายซึ่งโยงถึง การลาออกของนายกบัลแกเรีย" "ข่าวอันเสื่อมเสียที่ทำลาย การหมั้นระหว่าง..." Sherlock Holmes (2009)
After I left Bulgaria.หลังจากที่ฉันออกมาจากบัลเกเรีย Katerina (2010)
But then he came back with a Bulgarian bracelet, so we never talked about it.แต่เขาก็กลับมาพร้อม กับกำไลบัลกาเรี่ยน เราก็เลยไม่เคยคุยเรื่องนั้นกัน Let Me Entertain You (2010)
Katerina is from Bulgaria.แคทเธอรีน่ามาจากบัลแกเรีย Klaus (2011)
- And Bulgaria... - Famous for their karvarrna.และบัลแกเรีย ที่ดังมาก "คาร์วานา" Will (2011)
IT'S A CROSS BETWEEN UKRAINE AND BULGARIAN DIALECT.ภาษายูเครนกับบัลแกเรียมันก็คล้ายๆกัน The Expendables 2 (2012)
Baste me in bling and call me Bulgari.กำนัลฉันด้วยตุ้มหูที่เรียกว่า BulgarThe Naked Truth (2012)
The phone number of a cobbler in Bulgaria.เบอร์โทรของร้านซ่อมรองเท้าในบุลเกเรีย Rain on the Evil and on the Good (2012)
Well, I tried to get Paul out through all the official channels, but U.S.-Bulgarian relations are tenuous.โดยใช้เส้นสายของซีไอเอ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ กับบัลเกเรียก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Good news is we got people in the Bulgarian prison system on our payroll.ข่าวดีคือเราได้คนในคุก มาเป็นพวก Rain on the Evil and on the Good (2012)
The phone number of a cobbler in Bulgaria.เป็นเบอร์ของร้านซ่อมรองเท้าในบัลเกเรีย Promise (2012)
Toward the Bulgarian cobbler.ไปที่ร้านซ่อมรองเท้าในบัลเกเรีย Promise (2012)
How long will it take us to get to Bulgaria?อีกนานแค่ไหนเราจึงจะถึงบัลเกเรีย Promise (2012)
That's on the Bulgarian-Romania border.เขตชายแดนบัลกาเรีย-โรมาเนีย Escape Plan (2013)
We got 24 hours, before Hobbes realizes that he Bulgarian location is bullshit.เรามีเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนที่ฮอบส์จะพบว่า ที่ตั้งบัลกาเรียมันโกหก Escape Plan (2013)
My father insists my name was always Odd... and he notes that all of my uncles are Bulgarian.แต่พ่อบอกว่าผมชื่ออ๊อดอยู่แล้วตั้งแต่แรก แล้วลุงของผมทุกคนก็เป็นชาวบัลกาเรีย Odd Thomas (2013)
Because by 1498, I'd escaped, ditched the people that were chasing me, and found my way back to Bulgaria.เพราะปี 1498 - ฉันกำลังหนีอยู่ ต้องละทิ้งผู้คนที่พยายามไล่ต้อนฉัน Monster's Ball (2013)
Bulgaria, the Deputy Minister of Foreign Affairs.บัลแกเรีย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศ Jackie (2016)
With a... with a fucking whore from Bulgaria.ก็มี... อีตัวบ้าๆ จากบัลเกเรีย T2 Trainspotting (2017)
"to the bank account of Veronika Kovach in Bulgaria.""เข้าบัญชีของเวโรนิกา โคแวคช์ ในบัลแกเีรย" T2 Trainspotting (2017)
Once there were on a plane an Englishman, a Bulgarian, a Frenchman and a Serbian.เมื่อมีอยู่บนเครื่องบินอังกฤษ, บัลแกเรีย, ฝรั่งเศสและเซอร์เบีย Idemo dalje (1982)
On a plane were a Frenchman, an American, a Bulgarian and a Serbian...บนเครื่องบินเป็นชาวฝรั่งเศส, ชาวอเมริกัน, บัลแกเรียและเซอร์เบีย... Idemo dalje (1982)
- Bulgarian.- บัลแกเรียน A Short Film About Love (1988)
Bulgarian?บัลแกเรียนเหรอ? A Short Film About Love (1988)
We had two Bulgarians in the orphanage.เรามีเด็กกำพร้าที่เป็นคนบัลแกเรียนสองคน A Short Film About Love (1988)
Patrol picked him up two blocks away. He only speaks bulgarian. Now we're waiting on a translator.สายตรวจจับมาได้ไม่ไกลจากที่นี่ เขาพูดภาษาบูลการ์เรียน เรากำลังคอยล่ามอยู่ Lost Son (2004)
Sasha Banacheck was in a Bulgarian prison for seven years.ซาชา บานาเชค ติดคุกที่บุคกาเรีย 7 ปี Chuck Versus the Seduction (2008)
You mean previously tortured in a Bulgarian prison Sasha Banacheck?นายหมายความว่า ซาร่า ที่ทรมาณคนในคุกนะหรอ Chuck Versus the Seduction (2008)
And he gave me this amazing Bulgariแล้วเขายังให้สร้อยไข่มุขบัลแกเรียสุดเริ่ด Summer Kind of Wonderful (2008)
- Do you have the Bulgarian umbrella?- Haben Sie den bulgarischen Regenschirm? The Umbrella Coup (1980)
It's Bulgarian?Was ist daran bulgarisch? The Umbrella Coup (1980)
Does he have the Bulgarian umbrella?Hat er den bulgarischen Regenschirm? The Umbrella Coup (1980)
/woman shouts in Bulgarian')/Frau schreit auf Bulgarisch') Heaven's Gate (1980)
/woman speaks Bulgarian')/Frau spricht Bulgarisch') Heaven's Gate (1980)
/woman speaks Bulgarian')/Frau spricht Bulgarisch') Heaven's Gate (1980)
/speaks Bulgarian')/spricht Bulgarisch') Heaven's Gate (1980)
Armenia Albania And Russia wouldn 't hurtBulgarien, Albanien Und Russland, das wär fein To Be or Not to Be (1983)
The word's around the Bulgarians never paid for the microchips you sold them.Es heißt, die Bulgaren hätten Sie nie für Ihre Mikrochips bezahlt. Charity Begins at Home (1984)
All of your coin, as you put it, is tied up in Bulgarian credits.Ihre Kohle, wie Sie sagen, hängt in Bulgarien fest. Charity Begins at Home (1984)
-From the Bulgarians.- Von den Bulgaren selbst. Charity Begins at Home (1984)
You have any idea how to say "freeze" in Bulgarian?Hast du eine Idee wie man "Keine Bewegung" auf bulgarisch sagt? The Mole (1984)
[SPEAKING IN BULGARIAN](SPRICHT BULGARISCH) The Mole (1984)
Look, I have really had it with this whole Bulgarian number, okay?Wisst ihr, ich habe die Nase wirklich voll von diesem bulgarischen Unsinn, ok? The Mole (1984)
Someone's been tipping off this Bulgarian agent named Viktor every time we're about to drop the net on him.- Ja. Irgendjemand gibt diesem bulgarischen Agenten Victor Tipps, sobald wir dabei sind, ihn festzusetzen. The Mole (1984)
You the guy who phoned with the tip on the Bulgarian thing?Sind Sie derjenige, der mir den Tipp über die bulgarische Sache geben will? The Mole (1984)
I mean, here I am with a gun in my hand, chasing after Bulgarian spies and the only mother I have is lying in intensive care 3000 miles away.Hier jage ich mit dem Revolver in der Hand hinter bulgarischen Spionen her und die einzige Mutter, die ich habe, liegt 4.500 km weg in der Notaufnahme. The Mole (1984)
And Bulgaria.Und Bulgarien. The Mole (1984)
He got assigned to that Bulgarian sword-swallower.Er wurde dieser bulgarischen Schwertschluckerin zugeteilt. Over the Limit (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulgarThe Balkan Mountain range runs across Bulgaria from west to east.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศบัลแกเรีย = ประเทศบัลกาเรีย[n. prop.] (Prathēt Bankaērīa = Prathēt Bankārīa) EN: Bulgaria   FR: Bulgarie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULGARIA    B AH0 L G EH1 R IY0 AH0
BULGARIAN    B AH0 L G EH1 R IY0 AH0 N
BULGARIA'S    B AH0 L G EH1 R IY0 AH0 Z
BULGARIANS    B AH0 L G EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bulgaria    (n) (b uh1 l g e@1 r i@)
Bulgarian    (n) (b uh1 l g e@1 r i@ n)
Bulgarians    (n) (b uh1 l g e@1 r i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bulgarien [geogr.]Bulgaria (bg) [Add to Longdo]
Bulgare {m}; Bulgarin {f}Bulgarian [Add to Longdo]
bulgarisch {adj}Bulgarian [Add to Longdo]
Sofia; Sofija (Hauptstadt von Bulgarien)Sofija; Sofia (capital of Bulgaria) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルガリア[, burugaria] (n) Bulgaria; (P) [Add to Longdo]
ブルガリア語[ブルガリアご, burugaria go] (n) Bulgarian (language); Bulgar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] to defend; to protect; to insure or guarantee; to maintain; hold or keep; to guard; abbr. for Bulgaria [Add to Longdo]
保加利亚[Bǎo jiā lì yà, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Bulgaria [Add to Longdo]
保语[Bǎo yǔ, ㄅㄠˇ ㄩˇ, / ] Bulgarian language [Add to Longdo]
瓦尔纳[Wǎ ěr nà, ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄋㄚˋ, / ] Varna (city in Bulgaria) [Add to Longdo]
索菲亚[Suǒ fēi yà, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ, / ] Sofia (city in Bulgaria) [Add to Longdo]
索非亚[suǒ fēi yà, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ, / ] Sofia (capital of Bulgaria) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top