Search result for

buk

(64 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buk-, *buk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand

English-Thai: Nontri Dictionary
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
rebuke(vt) ตำหนิ,ว่ากล่าว,ต่อว่า,ประณาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bukit (n malasia) ภูเขา เช่น ภูเก็ต กร่อนมาจากคำว่า bukit

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want it to turn into a goddamn Bukaki fest.เเม่งฉันไม่อยากเปลี่ยนไปทำ หนังโป๊ี Fix (2009)
Yeah, swell. Thank you, Bukowski.เออดีจริง ขอบใจ บูคาวสกี้ Swan Song (2010)
I bought those from a gypsy in Bukhara.- อ้า ของหลอกเด็กนั่นได้มาจากยิปซีในพีคารา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Bukkake, bukkaki.พูดไปสองไพเบี้ย ประเด็นคือฉันเป็นหัวหน้า Talk to the Hand (2011)
I'd rather talk about your Bukowski schtick at the bar.ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับ Bukowski schtick ของคุณ ี่ที่บาร์ Defending Your Life (2011)
Look, please. The Bukbeoljigye.โปรดดู บุคโบลจีเก Warrior Baek Dong-soo (2011)
Now that we have found the Bukbeoljigye, the mission is all accomplished.ตอนนี้เมื่อเราได้พบบุคโบลจีเกแล้ว พันธกิจก็ลุล่วง Warrior Baek Dong-soo (2011)
That Bukbeoljigye... will no longer exist.บุคโบลจีเกนั่น... จะไม่มีอีกต่อไป Warrior Baek Dong-soo (2011)
Serving the king and protecting the Bukbeoljigye.รับใช้กษัตริย์และปกป้องบุคโบลจีเก Warrior Baek Dong-soo (2011)
After getting rid of the Bukbeoljigye on my back, there is nothing for me to do.หลังจากที่เอาบุคโบลจีเกออกจากหลังข้า ไม่มีอะไรเหลือให้ข้าทำเลย Warrior Baek Dong-soo (2011)
Your family's been loyal to Clan Bukharin.ครอบครัวของคุณรับใช้เผ่าบุคฮารินมา The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Don of the Bukharin Clan.ดอนแห่งเผ่าบุคฮาริน The Girl Who Fae'd with Fire (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
สวด[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke   
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task   FR: reprocher ; critiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
BUKER    B Y UW1 K ER0
BUKAVU    B UW0 K AA1 V UW2
BUKAVU'S    B UW0 K AA1 V UW2 Z
BUKHARIN    B AH1 K HH ER0 AH0 N
BUKOVSKY    B UW0 K AA1 V S K IY0
BUKOWSKI    B Y UW0 K AO1 F S K IY0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bukett {n}bouquet [Add to Longdo]
Bukett {n} (Wein)bouquet; aroma; nose [Add to Longdo]
bukkopharyngeal {adj} [med.]buccopharyngeal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
こけら葺き;柿葺き(iK);杮葺き(oK);杮葺(io)[こけらぶき, kokerabuki] (n) (See 板葺) shingling; shingled roof [Add to Longdo]
さんや袋[さんやぶくろ, sanyabukuro] (n) pilgrim's carry-all bag [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch [Add to Longdo]
ぶかぶか[, bukabuka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) too big; baggy; (P) [Add to Longdo]
ぶきっちょ[, bukiccho] (adj-na,n) awkward [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension [Add to Longdo]
サブクラス[さぶくらす, sabukurasu] subclass [Add to Longdo]
サブコマンド[さぶこまんど, sabukomando] subcommand [Add to Longdo]
ジョブキュー[じょぶきゅー, jobukyu-] job queue [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook [Add to Longdo]
ネイティブコンパイラ[ねいていぶこんぱいら, neiteibukonpaira] native compiler [Add to Longdo]
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer) [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
仏教[ぶっきょう, bukkyou] Buddhismus [Add to Longdo]
武器[ぶき, buki] Waffe [Add to Longdo]
無器用[ぶきよう, bukiyou] ungeschickt [Add to Longdo]
物価[ぶっか, bukka] Preise [Add to Longdo]
物価騰貴[ぶっかとうき, bukkatouki] Preissteigerung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  buk
     abdomen; belly; tummy
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top