หรือคุณหมายถึง ?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bue

B W EH1   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bue-, *bue*
Possible hiragana form: ぶえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bueno(บวี'นอ) interj. ดี
buenos aires(บเว'นัส แอ' ริซ) n. ชื่อเมืองหลวงของอาเจนตินา
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Buerger's disease; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buerger's Diseaseโรคของเบอร์เกอร์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
ให้เกิด[v. exp.] (hai koēt) EN: contribute   FR: contribuer
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide   FR: distribuer ; répartir
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell   FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จัดจำหน่าย[v. exp.] (jat jamnāi) EN: distribute ; sell ; dispense   FR: distribuer
เขตบึงกุ่ม[n. prop.] (Khēt Beung Kun) EN: Bueng Kum district   
ไหลซาบซึม[v. exp.] (lai sāp seum) EN: be imbued   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUE B W EH1
BUEL B Y UW1 L
BUER B UW1 ER0
BUEHL B Y UW1 L
BUELL B Y UW1 AH0 L
BUEGE B UW1 JH
BUENO B W EY1 N OW0
BUENA B UW1 N AH0
BUEKER B Y UW1 K ER0
BUECHE B UW1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Buenos (n) bwˈɛɪnəs (b w ei1 n @ s)
Buenos Aires (n) bwˌɛnəs-ˈɛɪərɪz (b w e2 n @ s - ei1 @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布宜诺斯艾利斯[bù yí nuò sī ài lì sī, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Buenos Aires (capital of Argentina), #36,424 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buenos Aires (Hauptstadt von Argentinien)Buenos Aires (capital of Argentina) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブエックス[, akuteibuekkusu] (n) {comp} ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[, akuteibuekkusudokyumentsu] (n) {comp} ActiveX Documents [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer [Add to Longdo]
クリエーティブエージェンシー[, kurie-teibue-jienshi-] (n) creative agency [Add to Longdo]
ジョブエントリシステム[, jobuentorishisutemu] (n) {comp} Job Entry System [Add to Longdo]
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement [Add to Longdo]
ジョブエンリッチメント[, jobuenricchimento] (n) job enrichment [Add to Longdo]
ジンバブエ[, jinbabue] (n) Zimbabwe; (P) [Add to Longdo]
ジンバブエ共和国[ジンバブエきょうわこく, jinbabue kyouwakoku] (n) (See ジンバブエ) Republic of Zimbabwe [Add to Longdo]
スブエコ[, subueko] (n) (abbr) sub-economizer (electronics); sub-economiser [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブエントリシステム[じょぶえんとりしすてむ, jobuentorishisutemu] Job Entry System [Add to Longdo]
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE [Add to Longdo]
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
仕事[しごと, shigoto] Buero [Add to Longdo]
保証[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
保証人[ほしょうにん, hoshounin] Buerge [Add to Longdo]
保障[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
内戦[ないせん, naisen] Buergerkrieg [Add to Longdo]
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] Buero, Geschaeft, Arbeitsstelle [Add to Longdo]
官僚[かんりょう, kanryou] Buerokrat [Add to Longdo]
官僚主義[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] Buerokratie [Add to Longdo]
市民[しみん, shimin] Buerger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  bue
   ox

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  bue
   arc; bow

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top