Search result for

brook

(81 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brook-, *brook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brook[N] ลำห้วย, See also: ห้วย, ลำธาร, Syn. creek
brook[VI] ทน, See also: อดทน, อดกลั้น, Syn. tolerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
brooklet(บรูค'ลิท) n. ลำธารเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
brook(n) ลำธาร,ห้วย
brook(vt) ยอม,ยินยอม,ยอมทน
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brookลำห้วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brookiteบรูไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brook Field Readingบรุคฟิลด์รีดดิ้ง [การแพทย์]
Brooksแหล่งต่างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
My company was buying a bar in brooklyn? It wasn't a secret.บริษัทของพ่อกำลังจะซื้อบาร์ในบลู๊กลิน คิดว่าพ่อจะไม่รู้เหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Make an offer on the brooklyn innไปยื่นข้อเสนอ ใน Brooklyn inn Chuck in Real Life (2008)
Blair waldorf in brooklyn.แบลร์วอลดอฟ ในบลู๊คลิน Pret-a-Poor-J (2008)
You don't want your obit to say you died in brooklyn.เธอไม่ต้องการให้ข่วมรณกรรมของเธฮลงว่าเธอตายในบรู๊คลินหรอก Pret-a-Poor-J (2008)
Brooklyn?บรู๊คลินเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Don't tell me you brought me all the way to brooklyn for thisอย่าบอกฉันนะว่าเธอฉันมา ที่บรู๊คลิน เพราะแบบนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Then again, if it drove you to brooklyn,ตอนนี้อีกครั้งนี่ , ถ้ามันเป็นสมุนของนายในบรู๊คลิน There Might be Blood (2008)
Brooklyn's over. I'm going to stay with my momที่บรู๊คลินมันจบแล้ว ฉันกำลังจะไปอยู่กับแม่ There Might be Blood (2008)
Actually, it's Brooks Brothers.จริง ๆ แล้วบรู๊คส์บราเธอร์ต่างหาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The most beautiful blushing bride in all of Brooklyn.การถ่ายภาพเป็นทุกอย่างของผม Shutter (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brookDid he dare to jump the brook?
brookHe didn't dare to jump the brook.
brookHis pride would not brook such insults.
brookIt seems that Mr Brooke is an honest man.
brookShe strode over the brook.
brookShe watched the children playing in the brook.
brookThe fallen tree arrested the current of a brook.
brookWe can hear a brook murmuring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วย[N] brook, See also: stream, creek, Example: วันนี้หล่อนจะไปเก็บผักกูดตามริมห้วยมาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็น, Count unit: ห้วย, Thai definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
ละหาน[N] brook, See also: rivulet, waterway, ditch, stream, creek, Syn. ธารน้ำ, ห้วงน้ำ, ห้วยละหาน, Example: ที่ตรงนี้มองเห็นละหานทอดยาวเป็นทางไกลออกไป, Count unit: แห่ง
ห้วยหนอง[N] brook, See also: creek, stream, rivulet, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ มักอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count unit: ห้วย, Thai definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
ห้วยหนอง[N] brook, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count unit: ห้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้[v. exp.] (chakchā mai dāi) EN: brook no delay   
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet   
น้ำห้วย[X] (nām hūay) EN: brook ; small stream   FR: ruisseau [m]
ธาร[n.] (thān) EN: stream ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow   
ธารา[v.] (thārā) EN: stream ; water ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow ; current   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOK    B R UH1 K
BROOKS    B R UH1 K S
BROOKE    B R UH1 K
BROOK'S    B R UH1 K S
BROOKES    B R UH1 K S
BROOKER    B R UH1 K ER0
BROOKEN    B R UH1 K AH0 N
BROOKS'    B R UH1 K S
BROOKINS    B R UW1 K IH2 N Z
BROOKE'S    B R UH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brook    (v) (b r u1 k)
brooks    (v) (b r u1 k s)
brooked    (v) (b r u1 k t)
brooking    (v) (b r u1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小河[xiǎo hé, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, ] brook, #18,715 [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, / ] brook; ripple, #22,336 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] brook; to select; surname Juan, #35,021 [Add to Longdo]
布鲁克林[Bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Brooklyn, borough of New York City, #58,936 [Add to Longdo]
布鲁克林[bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Brooklyn, one of the five boroughs of New York City, #58,936 [Add to Longdo]
布鲁克林大桥[Bù lǔ kè lín Dà qiáo, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] Brooklyn Bridge [Add to Longdo]
布鲁克海文国家实验室[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Brookhaven National Laboratory [Add to Longdo]
布鲁克海文实验室[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Brookhaven National Laboratory [Add to Longdo]
河滨[hé bīn, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄣ, / ] brook; rivulet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bach {m} | Bäche {pl}brook | brooks [Add to Longdo]
Brooklyn {n}brooklyn [Add to Longdo]
Brookslaubsänger {m} [ornith.]Brook's Willow Warbler [Add to Longdo]
Bachforelle {f} [zool.]brook trout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[, amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
シベリアヤツメ[, shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia) [Add to Longdo]
トルコヤツメ[, torukoyatsume] (n) Turkish brook lamprey (Eudontomyzon lanceolata) [Add to Longdo]
ブルック[, burukku] (n) brook [Add to Longdo]
ブルックの法則[ブルックのほうそく, burukku nohousoku] (n) {comp} Brooks's Law [Add to Longdo]
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[, yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri) [Add to Longdo]
河鱒[かわます, kawamasu] (n) brook trout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brook \Brook\, v. t. [imp. & p. p. {Brooked}; p. pr. & vb. n.
   {Brooking}.] [OE. broken, bruken, to use, enjoy, digest, AS.
   br?can; akin to D. gebruiken to use, OHG. pr?hhan, G.
   brauchen, gebrauchen, Icel. br?ka, Goth. br?kjan, and L.
   frui, to enjoy. Cf. {Fruit}, {Broker}.]
   1. To use; to enjoy. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To bear; to endure; to put up with; to tolerate; as, young
    men can not brook restraint. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Shall we, who could not brook one lord,
       Crouch to the wicked ten?       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To deserve; to earn. [Obs.] --Sir J. Hawkins.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brook \Brook\, n. [OE. brok, broke, brook, AS. br[=o]c; akin to
   D. broek, LG. br[=o]k, marshy ground, OHG. pruoh, G. bruch
   marsh; prob. fr. the root of E. break, so as that it
   signifies water breaking through the earth, a spring or
   brook, as well as a marsh. See {Break}, v. t.]
   A natural stream of water smaller than a river or creek.
   [1913 Webster]
 
      The Lord thy God bringeth thee into a good land, a land
      of brooks of water.           --Deut. viii.
                          7.
   [1913 Webster]
 
      Empires itself, as doth an inland brook
      Into the main of waters.         --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brook
   n 1: a natural stream of water smaller than a river (and often a
      tributary of a river); "the creek dried up every summer"
      [syn: {brook}, {creek}]
   v 1: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot
      bear his constant criticism"; "The new secretary had to
      endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to
      tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable
      marriage" [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach},
      {bear}, {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide},
      {suffer}, {put up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top