Search result for

bringende

(50 entries)
(5.1284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bringende-, *bringende*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bringende มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bringende*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, we used to get by thanks to that auriferous donkey, but now it has run dry.Früher hat uns der goldbringende Esel geholfen. Jetzt ist es vorbei. Oslinaya shkura (1982)
We shall, we shall enjoy, before our better days are through, A beauty and a goblet, a lucky saber, too.Wir werden uns oft in unserem Leben freuen — auf eine Schönheit, auf einen Pokal, auf einen Glück bringenden Degen! Family Relations (1982)
We'll go down to the station now, and put all this on the record.Oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Stane se zítra (1983)
What could be simpler? Or more profitable for you?Und was könnte einfacher und Profit bringender für dich sein? Knight of the Drones (1984)
If this is the Land of Oz, then this is the Deadly Desert.Wenn das das Land Oz ist, ist das die Todbringende Wüste. Return to Oz (1985)
Deadly Desert?- Die Todbringende Wüste? Return to Oz (1985)
When you do, we'll tear you into little pieces and throw you in the Deadly Desert!Dann zerreißen wir euch und werfen euch in die Todbringende Wüste. Return to Oz (1985)
They're outside, and said they're going to throw us into the Deadly Desert.Sie sind draußen und wollen uns in die Todbringende Wüste werfen. Return to Oz (1985)
Deadly Desert.- Totbringende Wüste. Return to Oz (1985)
Deadly Desert!- Totbringende Wüste. Return to Oz (1985)
We are over the Deadly Desert, Jack.Wir sind über der Todbringenden Wüste, Jack. Return to Oz (1985)
She escaped from Mombi somehow and crossed the Deadly Desert.Sie entkam Mombi und durchquerte die Todbringende Wüste. Return to Oz (1985)
Plastic explosives, jailbreaks, a band of desperados forging their way through the bush.Plastikbomben, Gefängnisausbrüche. - Gefährlicher, todbringender Busch, hm? Water (1985)
Just let me be rid of ... this deadly ... sickening, animal fear!Und dass Du von mir nimmst, diesen todbringenden, qualvollen, tierischen Schrecken! The Sacrifice (1986)
I'd prefer a more profitable one, human.Ich hätte lieber eine profitbringendeThe Last Outpost (1987)
This ring will force out the evil in his gaze that is death, and let in the power of life.Dieser Ring wird das todbringende Böse aus seinem Blick bannen... und die Kraft des Lebens in sie zurückbringen. Pathfinder (1987)
Then the delirium ceased, the horrid vision fadedDa weicht der todbringende Wahn, das schauerliche Bild verschwindet Il trovatore (1988)
Tell him, or I'll stick your ass, and I'm going to stick him, and I'll stick this little Yankee ass, bad-luck motherfucker standing here.Sag es ihm, oder ich steche dich ab und ihn auch... und diesen kleinen unglückbringenden Scheißer steche ich auch ab. Harlem Nights (1989)
You're a fascist, clark! Our kids don't deserve this! Some of them are smart.Ansonsten verschwendet ihr eure Zeit und werdet Opfer von Verbrechen, todbringenden Drogen und Gewalt. Lean on Me (1989)
And I saw the killing power of the electricity, red and glowing.Und ich sah die todbringende Kraft von Elektrizität, rot und leuchtend. Trail of Tears (1991)
- Ahmed? - Large ear lobes which denote an enormous pleasure-giving masculine force?- Große Ohrläppchen... die für eine enorme, freudenbringende maskuline Kraft stehen? Frat Chance (1992)
alas, fatal passion, you have poisoned life's every hour!Oh weh, du verderbenbringende Leidenschaft hast jede Stunde des Lebens vergiftet! Mazeppa (1993)
A small piece of the man that brought holographic entertainment to remote parts of the quadrant, creating profit centres from societies that could barely afford to feed their people.Ein kleines Stück des Mannes, der holographisches Amüsement in die entlegensten Winkel des Quadranten brachte und dort Gewinn bringende Geschäfte machte, wo die Bevölkerung kaum das Nötigste zum Essen hatte. The Alternate (1994)
You all ain't nothin' but a bunch of good-for-nothin', death-dealin' scum.Ihr seid nur ein Haufen nichts- nütziger, Tod bringender Abschaum. Clockers (1995)
A most profitable violation of UN regulations.Eine gewinnbringende Verletzung gewisser UNO-Vorschriften. The Usual Suspects (1995)
Your lucky dartboard?Ihr Glück bringendes Dartboard? Family Business (1995)
Think of this. Sex was always the fatal love potion.Sex war immer der todbringende Liebestrank. The Mirror Has Two Faces (1996)
- Profitable.- GewinnbringendeMission: Impossible (1996)
'Tis my very own best brandy, laid down by the brothers of Buckfast Abbey, vintage 1737, to toast to a prosperous voyage.Und zwar meinen allerbesten Brandy, eingelagert von den Brüdern der Buckfast-Abtei, Jahrgang 1737. Auf eine gewinnbringende Reise. Muppet Treasure Island (1996)
The deadly Dodge Ball Head!Der todbringende Basketballkopf! Diablo (1998)
"In ancient Greece, this fearsome female was known as Erinys the devouring death goddess.Im alten Griechenland nannte man sie Eris, ... die todbringende Göttin der Zwietracht. Runaway Bride (1999)
Dig, it's way more profitable, man.Kapiere, es ist gewinnbringender, man. Bones (2001)
- an exciting moneymaking opportunity.- eine geldbringende Möglichkeit anbieten. Visitation (2002)
I'm grateful you allowed me to publish my own small works even if they weren't financially rewarding.Ich bin dankbar dafür, dass ich eigene kleine Werke publizieren konnte, auch wenn dies für euch keine Gewinn bringenden Geschichten waren. Illusive Tracks (2003)
That lethal reptile encircling her body could kill her in the blink of an eye.Das todbringende Reptil, das ihren Körper umringt, könnte sie in einem einzigen Augenblick umbringen. Hot and Bothered (2003)
Did you just come down here to deliver your mixed message in person?Bist du nur hieher gekommen um deine durcheinander bringende Nachricht persönlich zu übergeben? Lovesick Ass (2004)
A tool that's capable of causing disasters.Also ein Unheil bringendes Medium. So könnte man Kagu Taba verstehen. Noroi: The Curse (2005)
I hear Mr. Shu has a successful business in China.Sie machen in China viele gewinnbringende Geschäfte. Triad Election (2006)
Permit me to kiss your blessed hand, noble Master.Lasst mich Eure Heil bringende Hand küssen, edler Meister. Takva: A Man's Fear of God (2006)
She seemed like a character straight from one of his books, the way she would spit over her shoulder for good luck.Sie war wein ein Charakter, direkt aus einem seiner Bücher wie sie über ihre Schulter gespuckt hat, als glückbringende Geste. Episode #1.1 (2007)
When I finished off Grendel's monstrous mother, I severed the brute's head.Als ich mit Grendels unheilbringender Mutter fertig war, da enthauptete ich den Unhold. Beowulf (2007)
If I didn't succeed bringing the water to the village within one day our lucky stars would vanish...Sollte es mir nicht in einem Tag gelingen, das Wasser ins Dorf zu bringen würden die glückbringenden Sterne verschwunden sein... Absurdistan (2008)
An engineer's main characteristic is that when they're wounded, their wounds become a dangerous weapon.Wenn einer von ihnen verwundet wird, dann wachsen aus den Wunden totbringende Waffen. Tokyo Gore Police (2008)
Repackaging samples and reselling them, while lucrative, is highly illegal.Das neuverpacken von Ärztemustern und gewinnbringendes wiederverkaufen, ist höchst illegal. Ghosts (2008)
Otherwise I'd end up stranded here.Fast wär ich auf diesen Strassen allein geblieben. Es gibt Banditen,es gibt UnheilbringendeRecep Ivedik (2008)
And pour himself maybe a nice crime-fighting drink. Make a few fund-raising phone calls For his upcoming run for d. a.Tätigt ein paar gewinnbringende Anrufe für seine bevorstehende Ernennung zum Bezirksstaatsanwalt. The Lion Sleeps Tonight (2008)
It's a well-known, very good, really lucky omen.Das ist ein sehr bekanntes, sehr gutes glücksbringendes Omen. It's Complicated (2009)
But I've never actually thought of it as a yielding crop.Aber ich hab sie nie wirklich als Ertrag bringende Pflanzung gesehen. A Farm for the Future (2009)
Shift a portion of the media budget from lower-indexing white areas to this market, where it can do more good.Verlagern Sie einen Teil Ihres Werbebudgets von weniger gewinnbringenden weißen Gebieten... auf diesen Markt, wo es eher von Nutzen sein kann. The Fog (2009)
After a massive assault, the Republic has finally recaptured the Separatist planet and shut down its droid factories of doom.Nach einem massiven Angriff konnte die Republik den Separatistenplaneten zurückerobern und dessen todbringende Droidenfabriken zerstören. Brain Invaders (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top