Search result for

bringend

(101 entries)
(0.0944 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bringend-, *bringend*, bringen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bringend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bringend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- No, only profitable.- Nein, nur gewinnbringendTrue Confessions (1981)
You see, we used to get by thanks to that auriferous donkey, but now it has run dry.Früher hat uns der goldbringende Esel geholfen. Jetzt ist es vorbei. Oslinaya shkura (1982)
We shall, we shall enjoy, before our better days are through, A beauty and a goblet, a lucky saber, too.Wir werden uns oft in unserem Leben freuen — auf eine Schönheit, auf einen Pokal, auf einen Glück bringenden Degen! Family Relations (1982)
By Mr. Neville's growing reputation... 12 drawings could be profitably sold... to furnish a more solid and enduring monument.Dank Mr. Nevilles wachsendem Ruf könnte man sie gewinnbringend verkaufen, um den Bau eines solideren Denkmals zu ermöglichen. The Draughtsman's Contract (1982)
We'll go down to the station now, and put all this on the record.Oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Stane se zítra (1983)
What could be simpler? Or more profitable for you?Und was könnte einfacher und Profit bringender für dich sein? Knight of the Drones (1984)
If this is the Land of Oz, then this is the Deadly Desert.Wenn das das Land Oz ist, ist das die Todbringende Wüste. Return to Oz (1985)
Deadly Desert?- Die Todbringende Wüste? Return to Oz (1985)
When you do, we'll tear you into little pieces and throw you in the Deadly Desert!Dann zerreißen wir euch und werfen euch in die Todbringende Wüste. Return to Oz (1985)
They're outside, and said they're going to throw us into the Deadly Desert.Sie sind draußen und wollen uns in die Todbringende Wüste werfen. Return to Oz (1985)
Deadly Desert.- Totbringende Wüste. Return to Oz (1985)
Deadly Desert!- Totbringende Wüste. Return to Oz (1985)
We are over the Deadly Desert, Jack.Wir sind über der Todbringenden Wüste, Jack. Return to Oz (1985)
She escaped from Mombi somehow and crossed the Deadly Desert.Sie entkam Mombi und durchquerte die Todbringende Wüste. Return to Oz (1985)
Plastic explosives, jailbreaks, a band of desperados forging their way through the bush.Plastikbomben, Gefängnisausbrüche. - Gefährlicher, todbringender Busch, hm? Water (1985)
Just let me be rid of ... this deadly ... sickening, animal fear!Und dass Du von mir nimmst, diesen todbringenden, qualvollen, tierischen Schrecken! The Sacrifice (1986)
I'd prefer a more profitable one, human.Ich hätte lieber eine profitbringende. The Last Outpost (1987)
This ring will force out the evil in his gaze that is death, and let in the power of life.Dieser Ring wird das todbringende Böse aus seinem Blick bannen... und die Kraft des Lebens in sie zurückbringen. Pathfinder (1987)
Then the delirium ceased, the horrid vision fadedDa weicht der todbringende Wahn, das schauerliche Bild verschwindet Il trovatore (1988)
Toxic waste disposal is very profitable for the organisation.Giftmüllentsorgung ist für die Organisation sehr gewinnbringendThe Spoilers (1988)
I sprained my ankle. We want to cure you.Du musst nur etwas tun, was auf der Erde als Glück bringend erachtet wird. Superstition (1989)
Tell him, or I'll stick your ass, and I'm going to stick him, and I'll stick this little Yankee ass, bad-luck motherfucker standing here.Sag es ihm, oder ich steche dich ab und ihn auch... und diesen kleinen unglückbringenden Scheißer steche ich auch ab. Harlem Nights (1989)
You're a fascist, clark! Our kids don't deserve this! Some of them are smart.Ansonsten verschwendet ihr eure Zeit und werdet Opfer von Verbrechen, todbringenden Drogen und Gewalt. Lean on Me (1989)
And I saw the killing power of the electricity, red and glowing.Und ich sah die todbringende Kraft von Elektrizität, rot und leuchtend. Trail of Tears (1991)
- Ahmed? - Large ear lobes which denote an enormous pleasure-giving masculine force?- Große Ohrläppchen... die für eine enorme, freudenbringende maskuline Kraft stehen? Frat Chance (1992)
Okay, now instead of paying them for something they haven't finished we could hold back that cash, put it in an interest-bearing-Gut. Also, statt sie für etwas zu bezahlen, das nicht fertig ist, legen wir das Geld zinsbringend an... Dave (1993)
alas, fatal passion, you have poisoned life's every hour!Oh weh, du verderbenbringende Leidenschaft hast jede Stunde des Lebens vergiftet! Mazeppa (1993)
I must tell you. I'm sorry, I thought your chief said the fullest cooperation would be forthcoming.Ich muß dir sagen, es tut mir leid, ich dachte, dein Chef sagte... die ausgiebigste Kollaboration wäre weiterbringendThe Specialist (1994)
A small piece of the man that brought holographic entertainment to remote parts of the quadrant, creating profit centres from societies that could barely afford to feed their people.Ein kleines Stück des Mannes, der holographisches Amüsement in die entlegensten Winkel des Quadranten brachte und dort Gewinn bringende Geschäfte machte, wo die Bevölkerung kaum das Nötigste zum Essen hatte. The Alternate (1994)
I thought if I replicated it I might be able to turn a tidy profit.Ich dachte, ich repliziere es, um es gewinnbringend zu verkaufen. The Jem'Hadar (1994)
You all ain't nothin' but a bunch of good-for-nothin', death-dealin' scum.Ihr seid nur ein Haufen nichts- nütziger, Tod bringender Abschaum. Clockers (1995)
A most profitable violation of UN regulations.Eine gewinnbringende Verletzung gewisser UNO-Vorschriften. The Usual Suspects (1995)
Your lucky dartboard?Ihr Glück bringendes Dartboard? Family Business (1995)
Now even in a time of so-called intergalactic emergency the people still want to roll them bones!Sogar... zu Zeiten einer intergalaktischen Invasion... wollen die Leute... ihr Geld gewinnbringend anlegen. Mars Attacks! (1996)
Think of this. Sex was always the fatal love potion.Sex war immer der todbringende Liebestrank. The Mirror Has Two Faces (1996)
- Profitable.- Gewinnbringende. Mission: Impossible (1996)
'Tis my very own best brandy, laid down by the brothers of Buckfast Abbey, vintage 1737, to toast to a prosperous voyage.Und zwar meinen allerbesten Brandy, eingelagert von den Brüdern der Buckfast-Abtei, Jahrgang 1737. Auf eine gewinnbringende Reise. Muppet Treasure Island (1996)
Even profitable?Auch gewinnbringendContact (1997)
He's smart, he's deadly, and he's after you.Er ist klug, todbringend und entschlossen. No Compromises (1998)
The deadly Dodge Ball Head!Der todbringende Basketballkopf! Diablo (1998)
"In ancient Greece, this fearsome female was known as Erinys the devouring death goddess.Im alten Griechenland nannte man sie Eris, ... die todbringende Göttin der Zwietracht. Runaway Bride (1999)
Dig, it's way more profitable, man.Kapiere, es ist gewinnbringender, man. Bones (2001)
It's time to actualize your potential.Es ist Zeit, dass ihr eure Fähigkeiten nutzbringend einsetzt. Disharmony (2001)
- an exciting moneymaking opportunity.- eine geldbringende Möglichkeit anbieten. Visitation (2002)
Think of this as the beginning of a long-term relationship which could have beneficial consequences for both of us.Sehen Sie es als den Beginn einer langen Beziehung, die für uns beide gewinnbringend sein könnte. Ryan (2002)
I'm grateful you allowed me to publish my own small works even if they weren't financially rewarding.Ich bin dankbar dafür, dass ich eigene kleine Werke publizieren konnte, auch wenn dies für euch keine Gewinn bringenden Geschichten waren. Illusive Tracks (2003)
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.Wachstum und Gewinn anzustreben. Und besonders gewinnbringend ist es, Andere für die gesellschaftlichen Folgen aufkommen zu lassen. The Corporation (2003)
That lethal reptile encircling her body could kill her in the blink of an eye.Das todbringende Reptil, das ihren Körper umringt, könnte sie in einem einzigen Augenblick umbringen. Hot and Bothered (2003)
Electricity, housing board, healthy food and free education.Elektrizität, das Brett unterbringend, gesund Nahrung und freie Ausbildung. Swades (2004)
Wouldn't be cost-effective.Zu wenig Gewinn bringendTime Bomb (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein Ständchen bringendserenading [Add to Longdo]
in Unordnung bringenddisarraying [Add to Longdo]
in Unordnung bringenddisordering [Add to Longdo]
in Verruf bringen | in Verruf bringendto discredit | discrediting [Add to Longdo]
in Verruf bringen | in Verruf bringend | in Verruf gebrachtto decry | decrying | decried [Add to Longdo]
in Versform bringen | in Versform bringend | in Versform gebrachtto versify | versifying | versified [Add to Longdo]
abbringen | abbringend | abgebrachtto dissuade | dissuading | dissuaded [Add to Longdo]
abbringen | abbringendto wring | wringing [Add to Longdo]
anbringen; befestigen (an) | anbringend; befestigend | angebracht; befestigt | er/sie bringt an | ich/er/sie brachte an | er/sie hat/hatte angebrachtto put up (on) | putting on | put on | he/she put on | I/he/she put on | he/she has/had put on [Add to Longdo]
anfügen; anbringen; festmachen; befestigen | anfügend; anbringend; festmachend; befestigend | angefügt; angebracht; festgemacht; befestigtto attach | attaching | attached [Add to Longdo]
zinsbringend anlegento put out at interest [Add to Longdo]
assoziieren; in Verbindung bringen | assoziierend; in Verbindung bringend | assoziiert; in Verbindung gebracht | sich mit etw. assoziieren; sich einer Sache anschließen | sich mit jdm. assoziieren; sich jdm. anschließen | mit jdm. in Verbindung gebracht werden | mit etw. assoziiert werden; mit einer Sache in Verbindung gebracht werdento associate | associating | associated | to associate oneself with sth. | to associate oneself with sb. | to be associated with sb. | to be associated with sth. [Add to Longdo]
anbringen; anschließen; einbauen; montieren | anbringend; anschließend; einbauend; montierend | angebracht; angeschlossen; eingebaut; montiertto mount | mounting | mounted [Add to Longdo]
ausliefern; abliefern; anliefern; liefern; übergeben; überbringen; zustellen; abgeben | ausliefernd; abliefernd; anliefernd; liefernd; übergebend; überbringend; zustellend; abgebend | ausgeliefert; abgeliefert; angeliefert; geliefert; übergeben; überbracht; zugestellt; abgegebento deliver | delivering | delivered [Add to Longdo]
beibringend; lehrendteaching [Add to Longdo]
bringen; mitbringen; herbringen; anbringen | bringend | gebracht | er/sie bringt | ich/er/sie brachte | er/sie hat/hatte gebracht | ich/er/sie brächteto bring {brought; brought} | bringing | brought | he/she brings | I/he/she brought | he/she has/had brought | I/he/she would bring [Add to Longdo]
drucheinander bringend; drucheinanderbringend [alt]mussing [Add to Longdo]
durchbringendgetting through [Add to Longdo]
durcheinander bringen; aus dem Gleichgewicht bringen; verwirren | durcheinander bringend; aus dem Gleichgewicht bringend; verwirrend | durcheinander gebracht; aus dem Gleichgewicht gebracht; verwirrtto unsettle | unsettling | unsettled [Add to Longdo]
durcheinander bringen; verwechseln; verwirren | durcheinander bringend; verwechselnd; verwirrend | durcheinander gebracht; verwechselt; verwirrtto muddle | muddling | muddled [Add to Longdo]
durcheinander bringend; durcheinanderbringend [alt]upsetting [Add to Longdo]
eindämmen; aufhalten; zum Stillstand bringen; Einhalt gebieten | eindämmend; aufhaltend; zum Stillstand bringend; Einhalt gebietend | eingedämmt; aufgehalten; zum Stillstand gebracht; Einhalt gebotento stem | stemming | stemmed [Add to Longdo]
e/ntgegenbringen | entgegenbringendto meet with | meeting with [Add to Longdo]
erbringendadducing [Add to Longdo]
ermorden; morden; umbringen | ermordend; mordend; umbringend | ermordete; gemordet; umgebrachtto murder | murdering | murdered [Add to Longdo]
ermorden; umbringen; erschlagen; töten | ermordend; umbringend; erschlagend; tötend | ermordet; umgebracht; erschlagen; getötet | tötetto slay {slew; slain} | slaying | slain | slays [Add to Longdo]
ernten; abernten; (Ernte) einbringen | erntend; aberntend; einbringend | geerntet; abgeerntet; eingebracht | er/sie erntet | ich/er/sie erntete | er/sie hat/hatte geerntetto harvest | harvesting | harvested | he/she harvests | I/he/she harvested | he/she has/had harvested [Add to Longdo]
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous [Add to Longdo]
gewinnbringend {adv}gainfully [Add to Longdo]
nicht gewinnbringend; keinen Gewinn bringendunproductive [Add to Longdo]
gnadebringend {adv}sacramentally [Add to Longdo]
heilbringendsalutary [Add to Longdo]
heranbringen | heranbringend | herangebrachtto transport to the spot | transporting to the spot | transported to the spot [Add to Longdo]
herausbringen | herausbringendto bring out | bringing out [Add to Longdo]
herunterbringen; abschießen | herunterbringend | heruntergebrachtto bring down | bringing down | brought down [Add to Longdo]
hervorbringen | hervorbringendto spawn | spawning [Add to Longdo]
hinbringen | hinbringend | hingebrachtto take there | taking there | taken there [Add to Longdo]
hinbringendafferent [Add to Longdo]
kacheln; fliesen; Fliesen anbringen; Platten auslegen | kachelnd; fliesend; Fliesen anbringend; Platten auslegend | gekachelt; gefliest | kachelt | kachelteto tile | tiling | tiled | tiles | tiled [Add to Longdo]
lehren; unterrichten; beibringen | lehrend; unterrichtend; bebringend | gelehrt; unterrichtet; beigebracht | er/sie lehrt | ich/er/sie lehrte | er/sie hat/hatte gelehrtto teach {taught; taught} | teaching | taught | he/she teaches | I/he/she taught | he/she has/had taught [Add to Longdo]
mitbringen | mitbringendto bring along | bringing along [Add to Longdo]
zum Platzen bringen | zum Platzen bringend | zum Platzen gebrachtto burst {burst; burst} | bursting | burst [Add to Longdo]
profitabel; nutzbringend; vorteilhaft; ertragreich; wirtschaftlich {adj}profitable [Add to Longdo]
reizen; aufbringen; ärgern | reizend; aufbringend; ärgernd | gereizt; aufgebracht; geärgertto nettle | nettling | nettled [Add to Longdo]
stören; durcheinander bringen; durcheinanderbringen [alt] | störend; durcheinander bringend | gestört; durcheinander gebracht | er/sie stört | ich/er/sie störte | er/sie hat/hatte gestört | nicht störend | ungestörtto disturb | disturbing | disturbed | he/she disturbs | I/he/she disturbed | he/she has/had disturbed | undisturbing | undisturbed [Add to Longdo]
streiten; bereden; vorbringen | streitend; beredend; vorbringend | gestritten; beredet; vorgebrachtto argue | arguing | argued [Add to Longdo]
tödlich; todbringend; gefährlich {adj}pestilent [Add to Longdo]
unheilbringend {adj}fatal [Add to Longdo]
verbringen; verleben | verbringend; verlebend | verbracht; verlebt | er/sie verbringt; er/sie verlebt | ich/er/sie verbrachte; ich/er/sie verlebte | er/sie hat/hatte verbracht; er/sie hat/hatte verlebtto spend {spent; spent} | spending | spent | he/she spends | I/he/she spent | he/she has/had spent [Add to Longdo]
verlustbringend {adj}involving loss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bringend [briŋənt]
     bringing
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top