Search result for

bricht

(71 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bricht-, *bricht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bricht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bricht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's sick.Er bricht zusammen. The Itch (2008)
The idea I believed in collapsed...Die Idee bricht zusammen, die Welt stürzt zusammen. Nightmares (1979)
Kids come on get out of there before it all caves in.Wir müssen hier weg. - Gleich sind wir draußen. Bevor alles zusammenbrichtDon't Go Near the Park (1979)
Where is your sword, the trusty sword that I may wield in combat when the rage my heart still holds shall burst from my breast?Wo ist dein Schwert? Das starke Schwert, das im Sturm ich schwänge bricht mir hervor aus der Brust, was wütend das Herz noch hegt? Die Walküre (1980)
What glints brightly there from the ash tree's trunk?Was gleißt dort hell im Glimmerschein? Welch ein Strahl bricht aus der Esche Stamm? Die Walküre (1980)
Oh, let me come close to you, that I may clearly see the noble light that shinesO lass in Nähe zu dir mich neigen daß hell ich schaue den hehren Schein der dir aus Aug' und Antlitz bricht und so süß die Sinne mir zwingt Die Walküre (1980)
Yet a nice catch by the pitcher as the bat breaks in two:Ein toller Fang als der Schläger entzwei brichtSpaceball (1980)
But if it breaks up, forget it.Wenn es auseinander bricht, vergessen Sie es. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
And I tell you, it stops radio plain dead.Und wie ich sage, das unterbricht das Radio. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
This would stop your transmission?Das unterbricht ihre Übertragung? The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Well, then, I think that we had better get some better fishing equipment because he can break these fishing poles right in half.Dann sollten wir bessere Angelruten haben, finde ich, denn diese hier zerbricht er mit Leichtigkeit. The Last Straw (1980)
Besides this I put the bottles under your care during supper and if any one of them is missing, or if anything gets broken you will be responsible for it, and pay it out of your wages.Weiterhin... übernehmt Ihr während des Essens die Aufsicht über die Flaschen. Wenn mir eine abhanden kommt oder zerbricht ziehe ich es Euch vom Lohn ab. The Miser (1980)
He's moody' they say' finds pretexts for cancelling concerts.Er ist launisch, bricht Konzertverträge. The Conductor (1980)
Such a lot to see to - things get broken and lost.Da gibt es immer Sorgen - etwas geht dabei verloren, etwas zerbrichtOblomov (1980)
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.Dann bricht das gesamte Verdauungssystem zusammen, begleitet von unkontrollierbaren Blähungen. Airplane! (1980)
Get the best available man who won't crack under pressure.Holen Sie den besten Mann, der unter Druck nicht zusammenbrichtAirplane! (1980)
The day is dawning, the sea is calm, the winds favorable...Der Tag bricht an, das Meer ist ruhig, die Winde sind günstig ... The Lady Banker (1980)
Breaks my heart: a boy that young going bad.Es bricht mir das Herz, wenn so ein junger Knabe vom rechten Weg abkommt. The Blues Brothers (1980)
All the good times we've been through, and all the bad times it breaks my heart to think that the only reason you came with me was for money!All die guten Zeiten, die wir hatten, und all die schlechten, es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass ihr nur aufs Geld aus wart! Bronco Billy (1980)
When I move it, it cracks.- Wenn ich es bewege, bricht es. Brubaker (1980)
My heart breaks when I think that my house, over 50 years old almost built with my own hands and baptized "My Temple"Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dass mein Haus, über 50 Jahre alt, sozusagen selbst gebaut... mein Tempel! ... City of Women (1980)
He's too heavy, I'll crack my armIch schaffe es nicht, mein Arm brichtCity of Women (1980)
Prepare for approaching storm.Bereitet euch darauf vor, dass ein furchtbarer Sturm losbrichtThe Final Countdown (1980)
[GLASS SHATTERS](Glas zerbrichtFriday the 13th (1980)
By interrupting the feeding process, for example.- Indem man den Nachschubprozess unterbrichtNightmare City (1980)
If... If the plane breaks up, if we got to go back for repairs?Wenn das Flugzeug zerbricht oder wir was reparieren müssen? The Last Flight of Noah's Ark (1980)
It breaks my little old heart to have to bust up our winning team but I have been assigned to a new post.Es bricht mir das Herz dass ich unsere Siegermannschaft auflösen muss aber mir wurde ein neuer Posten zugeteilt. Private Benjamin (1980)
The universe is gradually breaking down.Das Universum bricht allmählich auseinander. Stardust Memories (1980)
The whole place is going to fall!(Soldat) Es bricht alles ein! Superman II (1980)
Cars 5, 6 and 7, set up roadblocks to residential zones.Die Anwohner der Botschaft müssen so schnell wie möglich evakuiert werden. Sorgen sie dafür, dass keine Panik ausbrichtHell of the Living Dead (1980)
[GLASS CRASHING](GLAS ZERBRICHTThe Hostage (1981)
There's a lot of people messing with my TV set breaking tubes and dropping wires.Irgendwer spielt ständig mit meinem Fernseher rum, zerbricht Röhren und lässt Drähte fallen. The Threshold (1981)
"Minister goes back on TV pledge. "Minister bricht im Fernsehen gegebenes Versprechen! The Quality of Life (1981)
We're worried about them.Das bricht uns das Herz! Rasputin (1981)
Mr. Jo... [GLASS SHATTERING](GLASS BRICHTArthur (1981)
- (shattering glass)- (Glas zerbrichtBlow Out (1981)
When the rudder breaks on one of those old tenders there's nothing to do but pray.Bricht das Ruder eines Dampfers kann man nur noch beten. Das Boot (1981)
- It's still coming in.- Wasser bricht immer noch ein. Das Boot (1981)
(BRANCH SNAPS)(ZWEIG brichtClash of the Titans (1981)
To think that you and me were nobody Why, only last weekDa tu du langsam nur zu viel L'Amour bricht dir das Genick The Great Muppet Caper (1981)
He's leaving.Er bricht auf. The Road Warrior (1981)
It doesn't break you down.Es bricht dich nicht. Cannibal Ferox (1981)
I told you. lt`s lime powder. They put it here to contain explosions and they put it on the wood so it doesn`t get dry and crack.Das ist Kalkpulver, um Explosionen zu verhindern und damit das Holz nicht trocken wird und brichtMy Bloody Valentine (1981)
With this, love opens to absolutely unknown horizons.Damit bricht die Liebe zu völlig unbekannten Ufern auf. Possession (1981)
(GLASS BREAKS)(GLAS ZERBRICHTThe Postman Always Rings Twice (1981)
Danny, it breaks my heart.Es bricht mir das Herz. Prince of the City (1981)
The cable will snap, and they'll find you six stories down with your stiletto heels up your throat.Eine Zahnstange bricht. Man findet dich 6 Stockwerke tiefer und du kaust auf deinen spitzen Absätzen. The Professional (1981)
Well, if somebody breaks your force field, then you win.Wenn der andere dein Kraftfeld durchbricht, gewinnst du. Stripes (1981)
This whole thing's gonna go.- Hier bricht gleich alles zusammen! Slaves (1982)
One thing I learned in the Special Forces... when you cut off an enemy's line of communication, you cut 'em off from help.-Bei der Spezialeinheit lernte ich, dass man die Kommunikationswege unterbricht, -damit der Gegner keine Hilfe holen kann. Just My Bill (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
ULBRICHT    AH1 L B R IH0 K T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer [Add to Longdo]
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger [Add to Longdo]
Lineal {n}; Abrichtlineal {n}straightedge [Add to Longdo]
abbrechen; unterbrechen | abbrechend | abgebrochen | du brichst ab | er/sie bricht ab | ich/er/sie brach ab | er/sie hat/hatte abgebrochen | ich/er/sie bräche abto break off | breaking off | broken off | you break off | he/she breaks off | I/he/she broke off | he/she has/had broken off | I/he/she would break off [Add to Longdo]
abrichten; gründlich ausbilden; drillen; einexerzierento drill [Add to Longdo]
abrichten; dressieren | abrichtend; dressierend | abrichtend; dressiert | abgerichtetto train | training | training | trained [Add to Longdo]
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche | brich! | sich das Bein brechento break {broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg [Add to Longdo]
brechen; trennen | brechend; trennend | bricht; trennt | brach; trennteto sunder | sundering | sunders | sundered [Add to Longdo]
erbrechen | erbrechend | erbrochen | erbricht | erbrachto puke | puking | puked | pukes | puked [Add to Longdo]
erbrechen; hochwürgen | erbrechend | erbrochen | erbricht | erbrachto regurgitate | regurgitating | regurgitated | regurgitates | regurgitated [Add to Longdo]
sich erbrechen; sich übergeben | erbrechend | erbrochen | erbricht | erbrachto vomit | vomiting; vomitting | vomitted | vomits | vomited; vomitted [Add to Longdo]
erbrichtupchucks [Add to Longdo]
hereinbrechen; widerfahren; befallen | hereinbrechend; widerfahrend; befallend | hereingebrochen; widerfahren; befallen | es bricht herein; es widerfährt | es brach herein; es widerfuhrto befall | befalling | befallen | it befalls | it befell [Add to Longdo]
knacken; krachen; brechen | knackend; krachend; brechend | geknackt; gekracht; gebrochen | knackt; kracht; bricht | knackte; krachte; brachto crack | cracking | cracked | cracks | cracked [Add to Longdo]
unterbrechen; trennen; ausschalten | unterbrechend; trennend; ausschaltend | unterbrochen; getrennt; ausgeschaltet | unterbricht; trennt | unterbrach; trennteto disconnect | disconnecting | disconnected | disconnects | disconnected [Add to Longdo]
unterbrechen; einstellen | unterbrechend; einstellend | unterbrochen; eingestellt | unterbrichtto discontinue | discontinuing | discontinued | discontinues [Add to Longdo]
unterbrechen; nachlassen | unterbrechend; nachlassend | unterbrochen | unterbrichtto intermit | intermitting | intermitted | intermits [Add to Longdo]
unterbrechen; stören | unterbrechend; störend | unterbrochen | unterbricht | unterbrachto interrupt | interrupting | interrupted | interrupts | interrupted [Add to Longdo]
unterbrichtbreaks [Add to Longdo]
Er bricht oft einen Streit vom Zaun.He often picks a quarrel. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top