Search result for

bredes

(970 entries)
(0.2378 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bredes-, *bredes*, brede
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bredes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bredes*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abrasif (adj ) abrasive

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction (n ) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bring tobring about

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
embroider (vt ) add fictitious or exaggerated details into something to make it more interesting
See also: S. exaggerate, embellish, elaborate, R. exaggerate, embellish, elaborate
Movable Bridge[มูฟ-ฟะ-เบิ้น บริดจ์] (n ) a bridge in which the deck moves to clear a navigation channel; a swing bridge has a deck that rotates around a center point; a drawbridge has a deck that can be raised and lowered; a bascule bridge deck is raised with counterweights like a drawbridge; and the deck of a lift bridge is raised vertically like a massive elevator
pseudomembranös {adj}Is the term that describes a false membrane or tissue.
pseudomembranös {adj} (n ) Is the term that describes a false membrane or tissue.
young brotheryounger brother

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem

English-Thai: Longdo Dictionary
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่
break up with so.เลิกคบ
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
briefs(n) |ใช้เป็นพหูพจน์| กางเกงใน, S. underpants, underwear,
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
britches(n) |pl| กางเกงขายาว, S. trousers, breeches
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม
browser(n ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น
brick(vi vt slang ) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Br.[ABBR] คำย่อของ British
bra[N] เสื้อชั้นในสตรี, Syn. brassiere
bro[N] พี่หรือน้องชาย (คำไม่เป็นทางการ)
brae[N] ส่วนไหล่เขา
brag[N] คำพูดอวดดี, See also: การพูดอวดดี, Syn. boast
brag[VI] พูดอวดดี, See also: ฝอย, Syn. boast
bran[N] รำข้าว, Syn. husk
bran[N] อาหารที่ได้จากรำข้าวและเมล็ดธัญพืช
brat[N] คนเลว
braw[ADJ] ดี
bray[VI] คุยหรือหัวเราะด้วยเสียงแหบพร่า
brew[VI] ต้ม (เหล้า)
brew[VT] ชง, Syn. infuse, make
brew[N] การหมัก (เหล้า)
brew[SL] กาแฟหรือชา
brew[SL] ชาหรือเครื่องดื่มร้อนๆ หนึ่งแก้ว
brew[SL] เหล้าหรือเบียร์
brig[N] เรือที่มีเสากระโดง 2 เสา
brim[VT] เติม, Syn. fill
brim[VI] ปริ่ม, See also: เปี่ยม, เต็ม
brim[N] ปีกหมวก
brim[ADJ] ขอบ, See also: ขอบ (ภาชนะ), Syn. rim
brio[N] ความมีชีวิตชีวา
brow[N] คิ้ว, See also: ขนคิ้ว, หน้าผาก, Syn. eyebrow
brace[VT] รัด, See also: มัด, ยึด, ค้ำ
braid[N] เปีย, See also: ผมเปีย, Syn. plait
braid[N] เกลียว, See also: เกลียวทอง
braid[VT] ถัก (เชือก), Syn. knit, twine
braid[VT] ถัก (เปีย)
braid[VT] ประดับด้วยเกลียว
brain[N] สมอง, See also: มันสมอง
brain[N] สติปัญญา
brain[N] ความฉลาด, Syn. intelligence
brake[VT] ห้ามล้อ, See also: เบรค, หยุด, Syn. retard
brake[N] เครื่องห้ามล้อ, See also: เบรก, สิ่งที่มีผลยับยั้งทำให้ช้า
brake[N] ไม้ประเภทเฟิร์น
brake[N] ป่าละเมาะ, See also: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น
brand[N] ตรา, See also: ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. logo, trademark
brand[VT] ประทับตรา, See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
brand[N] เครื่องหมายการค้า, See also: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า, Syn. trademark
brand[N] ถ่านไฟ, Syn. torch
brand[N] ดาบ, Syn. sword
brass[N] ทองเหลือง
brass[N] แผ่นทองเหลืองที่จารึกนามหน้าประตู
brass[N] ความกล้า, See also: ความใจกล้า
brass[N] เครื่องเป่าทองเหลือง
brass[N] กลุ่มคนใหญ่คนโต
brass[SL] การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
brass[SL] เงิน
brave[ADJ] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abrabbr. absolute bed rest
abr.abbr. abrige, abridged, abridgment (ย่อ. การย่อ)
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
abrogatorn., Syn. cancel
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
algebra(แอล' จิบรา) n. พืชคณิต
algebraic(แอลจิเบร' อิค) adj. เกี่ยวกับพืชคณิต, Syn. algebraical -algebraist n.
alla breve(อา' ลิเบร' เว) Music ใช้เครื่องเสียงต่อหน่วยเวลา 2/2 หรือ 4/2 time, Syn. cut time
ambroid(แอม' บรอยดฺ) n. amberoid
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
antifebrile(แอนทีฟี' ไบรล์) n. ยาลดไข้, -adj. ซึ่งลดไข้ (febrifuge, antipyretic)
ars longa vita brevis(อาร์ส'ลองกะ วีทา บรี'วิส) (Latin) ศิลปนั้นยาว ชีวิตนั้นสั้น
atebrin(เอท'ทะบริน) n. = quinacrine
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก,เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
br'er(เบรอ) n. ดูbrother
bra(บรา) n. เสื้อชั้นในสตรี', Syn. brassiere
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
brachialadj. เกี่ยวกับแขน,ปีก,แขนท่อนบน,ขาหน้า
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
bracketing(แบรค'คิททิง) n. ชุดที่ค้ำ
brackish(แบรค'คิช) adj. มีรสเค็ม,กร่อย,ค่อนข้างเค็ม, See also: brackishness n. ดูbrackish, Syn. salty

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
abrasive(n) สิ่งที่ใช้ขัดถู
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
algebra(n) พีชคณิต
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
braces(n) สายโยงกางเกง
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
bracken(n) ต้นเฟิร์น
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท
brackish(adj) เค็ม,กร่อย
brae(n) ไหล่เขา,ตลิ่ง
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
brag(vi) คุยโว,โม้,พูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
braggart(n) คนชอบโม้,คนอวดดี,คนพูดอวด
Brahman(n) พราหมณ์
Brahmin(n) พราหมณ์
Brahminism(n) ศาสนาพราหมณ์
braid(n) เกลียว,ผมเปีย
braid(vt) ขันเกลียว,ถักเปีย
brain(n) สมอง,มันสมอง,สติปัญญา,หัวคิด,คนฉลาด
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
brainwash(n) การล้างสมอง
brainwash(vt) ล้างสมอง
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brake(vt) หยุด,เบรค,ห้ามล้อ
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
bran(n) รำข้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private libraryคลัง(โปรแกรม)ส่วนตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; membrane, cellเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; cell membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, cerebralอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
principal branchกิ่งมุขสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Precambrian Eraมหายุคพรีแคมเบรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
PBX (private branch exchange)พีบีเอกซ์ (ตู้สาขา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prop root; brace root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
possession of housebreaking implementsการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prolapse of the intervertebral disc; prolapse of the intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pawnbrokerผู้ประกอบธุรกิจรับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paralysis, cerebralอัมพาตเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus carinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus excavatum; chest, funnel; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus gallinatum; breast, pigeon; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus recurvatum; chest, funnel; pectus excavatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyembryonyการมีหลายเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyrogenic; febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyretogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace, breach of theการก่อกวนความสงบสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace, breach of theการทำลายความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvic presentation; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatophore; aerating root; breathing rootรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plica fimbriata; fimbriated foldส่วนทบหยัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population equilibriumสมดุลประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
porosis, cerebral; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
points; breaker points; contact pointsหน้าทองขาว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyretogenetic; febrifacient; febrific; pyretogenic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenic; febrifacient; febrific; pyretogenetic; pyrogenic-ก่อไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosencephalon; forebrainสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program library; libraryคลัง(โปรแกรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perencephaly; porencephalia; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parking brakeเบรกจอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paripinnate; abruptly pinnate; even-pinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
post-braze diffusion treatmentกรรมวิธีแพร่ความร้อนหลังแล่นประสาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
political equilibriumสมดุลทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power brakeเบรกเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prefabricationการปรุงประกอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pad; brake pad; friction padแผ่นเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pericyclic fibre; perivascular fibreเส้นใยรอบนอกท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phoroblast; fibroblastเซลล์สร้างเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perivertebral; perispondylic-รอบกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallaesthesia; pallesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallesthesia; pallaesthesia; palmaesthesia; palmesthesia; sensibility, vibratoryความไวรู้สึกสั่นสะเทือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phloem fibreเส้นใยของโฟลเอ็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ<br>ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Academic libraryห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural libraryห้องสมุดการเกษตร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American Library Associationสมาคมห้องสมุดอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Art libraryห้องสมุดศิลปะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fishery libraryห้องสมุดประมง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hospital libraryห้องสมุดโรงพยาบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Librarianบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า<br>Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

School librarianบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Scientific libraryห้องสมุดวิทยาศาสตร์ <br>

หากจัดแบ่งตามประเภทห้องสมุด ซึ่งมี 5 ประเภท คือ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดเฉพาะ

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จัดอยู่ในประเภทห้องสมุดเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา ให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือบางกลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย เป็นต้น ทำหน้าที่จัดหาหนังสือ และให้บริการความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร เฉพาะเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ

ที่ตั้งและสถานภาพของห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงาน องค์กรวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เช่น ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Unabridge dictionaryพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abridged dictionaryพจนานุกรมฉบับรวบรัด, พจนานุกรมฉบับย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book mobile libraryห้องสมุดเคลื่อนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Branch libraryห้องสมุดสาขา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library classificationการจัดหมู่หนังสือ<br>เดิมห้องสมุดส่วนใหญ่จัดเก็บหนังสือ ตามขนาดของหนังสือ ตามสีของปก หรือตามลำดับเลขทะเบียนของหนังสือ ต่อมา ได้มีผู้คิดระบบจัดหมู่หนังสือขึ้น โดยแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ โดยมีพัฒนาการ ดังนี้

1. สมัยโบราณ

1.1 ชาวอัสซีเรียน เชื่อกันว่า ชาวอัสซีเรียนเป็นพวกที่เริ่มวิธีการจัดหมู่อย่างเป็นแบบแผน ในสมัยพระเจ้าอัสซูบานิปาล มีการจัดกลุ่มแท่งดินเหนียวในห้องสมุดแห่งเมืองนิเนเวห์ออกเป็น 2 หมวดใหญ่แบ่งตามเนื้อเรื่อง คือ เรื่องราวทางโลก และ เรื่องราวทางสวรรค์

1.2 ชาวโรมัน ห้องสมุดในสมัยโรมัน มีการแบ่งแยกหนังสือตามประเภทของผู้เขียน เป็น 2 หมวด คือ หนังสือของพวกนักเขียนนอกศาสนา และหนังสือของพวกนักเขียนที่นับถือศาสนาคริสต์หรือนักบวช

1.3 ชาวอียิปต์ คัลลิมาคัส ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย จัดแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ กวีนิพนธ์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วาทศิลป์ และเบ็ดเตล็ด

2 สมัยกลาง อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก คิดระบบการจัดแบ่งวิชาความรู้ออกเป็น 3 ภาคได้แก่

- ความรู้ภาคปฏิบัติ (Practical หรือ Ethical) ประกอบด้วย วิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

- ความรู้ในทางสร้างสรรค์ (Productive หรือ Creative) ประกอบด้วย วิชากวีนิพนธ์ และศิลปะ

- ความรู้ภาคทฤษฎี (Theoretical) ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเทววิทยา

3. สมัยศตวรรษที่ 16 คอนราด เกสเนอร์ (Conrad Gesner) เขียนหนังสือชื่อ Bibliotheca Universalis ซึ่งเป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือภาษาลาติน กรีก และฮินดู จัดเรียงตามรายชื่อหนังสือตามลำดับหัวข้อวิชา โดยแบ่งออกเป็น 21 หัวข้อ

4. สมัยศตวรรษที่ 17 เซอร์ ฟรานซิส เบคอน (Sir Francis Bacon) ได้เขียนหนังสือชื่อ The Advancement of Learning ขึ้นในปี ค.ศ. 1605 โดยเบคอนมีความคิดว่า มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิดเป็น 3 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีผลทำให้เกิดความรู้ขึ้น ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความจำ (Memory) ทำให้เกิดวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 2 จินตนาการ (Imagination) ทำให้เกิดวิชาร้อยกรอง และ ส่วนที่ 3 เหตุผล (Reason) ทำให้เกิดวิชาปรัชญา

จากแนวความคิดนี้เอง ประธานาธิบดี โธมัส เจฟเฟอสัน (Thomas Jefferson) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้นำมาจัดทำเป็นระบบจัดหมู่หนังสือในห้องสมุดส่วนตัว ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นระบบจัดหมู่หนังสือในหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในยุคแรก

5. สมัยศตวรรษที่ 18 กุสตาฟ บูรเนต์ (Gustave Brunet) ชาวฝรั่งเศส เขียนหนังสือคู่มือการจัดหมู่หนังสือและห้องสมุดชื่อ Manuel du Libraire et d l' Amateur de Livres โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 5 หมวดใหญ่คือ เทววิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดี

6. สมัยศตวรรษที่ 19-20 ได้มีผู้คิดระบบจัดหมู่หนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุดอย่างจริงจังหลายระบบ ได้แก่

ค.ศ. 1876 ระบบทศนิยมดิวอี้

ค.ศ. 1891 ระบบเอ็กแพนซีฟ

ค.ศ. 1901 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ค.ศ. 1905 ระบบทศนิยมสากล

ค.ศ. 1906 ระบบซับเจ็ค

ค.ศ. 1933 ระบบโคลอน

ค.ศ. 1935 ระบบบิบลิโอกราฟิค

ระบบการจัดหมู่ในระยะแรกมีแนวคิดในการแบ่งวิชาความรู้ออกเป็นหมวดหมู่อย่างมีเหตุผลตามแนวทฤษฎี จึงเรียกว่า ระบบทฤษฎี (Theoretical system) ต่อมาในศตวรรษที่ 20 แนวความคิดเปลี่ยนเป็นการคำนึงถึงหนังสือที่มีอยู่จริงในห้องสมุด จึงเรียกว่า ระบบปฏิบัติ (Practical system)

บรรณานุกรม

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง. ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์. 2520. ประวัติการทำบัตรรายการและการจัดหมู่หนังสือ. เอกสารบรรณารักษศาสตร์ เล่ม 19. กรุงเทพฯ : แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Wynar, Bohdan S. 1985. Introduction to Cataloging and Classification. 7th ed. Littletob, Colo. : Libraries Unlimited. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

College librarianบรรณารักษ์หัองสมุดสถาบันอุดมศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Comparative librarianshipบรรณารักษศาสตร์เปรียบเทียบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์<br> HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Demographic libraryห้องสมุดประชากรศาสตร์, [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dental libraryห้องสมุดทันตแพทย์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล, [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Interlibrary loanการยืมระหว่างห้องสมุด<br>การยืมระหว่างห้องสมุด คือ เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดให้เพื่อให้มีการยืม ทำสำเนาเอกสาร จากห้องสมุดแห่งอื่น เป็นการขยายการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้รับเอกสาร หนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องการใช้ได้ แม้ว่าจะไม่มีรายการนั้นๆ อยู่ในห้องสมุดที่ผู้ใช้นั้นสังกัดอยู่ โดยต้องมีการกรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมลงในแบบฟอร์ม การใ้ห้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด อาจทำได้ 2 วิธี คือ

1. ผู้ใช้บริการไปติดต่อขอยืมด้วยตนเอง

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืม ผ่านให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ผู้ใช้สังกัดอยู่ และนำไปแบบฟอร์มนี้ไปติดต่อยืมด้วยตนเอง

2. ให้ห้องสมุดดำเนินการให้

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดลงในแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด ส่งให้บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบดำเนินการให้ ขอใช้บริการไปยังห้องสมุดที่มีข้อมูล/ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Federation of Library Assoสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด<br>

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) มีวัตถุประสงค์ในการประสานสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และร่วมมือกันสร้างความพัฒนาถาวรให้แก่ห้องสมุด และสถาบันบริการสารนิเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางมาตรฐานงานเทคนิคของห้องสมุด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกจำนวน 1,600 คน / หน่วยงาน จาก 150 ประเทศ

IFLA มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระระดับสากล ไม่แสวงหากำไร ให้คำแนะนำปรึกษาด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สภาระหว่างประเทศว่าด้วยการจดหมายเหตุ และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม IFLA ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Edinburgh, Scotland และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ตั้งสำนักงานที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

IFLA จัดการประชุมวิชาการทุกปีโดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปตามประเทศสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้บรรณารักษ์นานาชาติจากทั่วโลกได้มาพบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และสร้างมิตรภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IFLA ครั้งที่ 65 ในปี พ.ศ. 2542 (วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2542) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การประชุม หัวข้อการประชุมในครั้งนั้น เรื่อง On the Threshold of the 21st Century : Libraries as Gateways to an Enlightened World หรือ ห้องสมุดเป็นประตูไปสู่โลกอันสดใสในรุ่งอรุณแห่งศตวรรษใหม่ สนใจกิจกรรมการจัดประชุมของ IFLA ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ifla.org [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Libraries-Professional ethicจรรยาบรรณบรรณารักษ์<br>จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้เมื่อพ.ศ.2521 ปรับปรุง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2529 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่สอง พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในวิชาชีพและสังคม จรรยาบรรณนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพ มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ วิชาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบัน และสังคม ดังนี้ <br> 1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ<br> 2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ<br> 3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพและใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ <br> 4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาคนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐาน ทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล <br> 5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ <br> 6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน <br> 7. ไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบันและทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ <br> 8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และธำรงไว้ซึ่ง เสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ <br> 9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย สู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Libraryห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administrationการบริหารงานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administratorผู้บริหารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library automationห้องสมุดอัตโนมัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library buildingอาคารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library cooperationความร่วมมือระหว่างห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library editionฉบับห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library employeeบุคลากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library hourเวลาเปิดทำการของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library materialทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library orientationการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด<br>

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library orientation) เป็นกิจกรรมและบริการเชิงรุกในการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ในการใช้บริการพื้นฐานต่าง ๆ ของห้องสมุด เช่น การสืบค้น การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบและมารยาทของการเข้าใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความคุ้นเคยด้านสถานที่ การบริการ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ได้แก่ นิสิต นักศึกษาใหม่ ของสถาบันการศึกษา หรือ พนักงานใหม่ ในกรณีหน่วยงานนั้นมีห้องสมุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประกอบด้วยเนื้อหาและขอบเขต ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด กฎ กติกา มารยาท วันเวลาเปิด - ปิด บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ

2. นำชมห้องสมุด เพื่อสร้างความคุ้นเคยด้านสถานที่ และพาเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ

3. แนะนำบริการของห้องสมุด เช่น บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า บริการยืม-คืน บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการวิทยานิพนธ์ บริการวารสาร บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

4. ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. การสืบค้นสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล ที่ห้องสมุดบอกรับ

6. บริการเอกสารฉบับเต็ม แนะนำวิธีการค้นหาเอกสาร หากไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้ในเมืองไทย

7. บรรณานุกรมและอ้างอิง แนะนำวิธีการเขียนรายการบรรณานุกรมและอ้างอิง ที่ถูกต้องของสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการประกอบการทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library patronผู้ใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library personnelเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library professionวิชาชีพห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library public relationsการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library scienceบรรณารักษศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library stampตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library standardมาตรฐานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hubristic (n ) คนโอหัง
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
*make a clean break* (phrase ) ตัดใจจาก
abrasion (n) รอยขีด--ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
agnate brother (n ) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่
alhambra decree (n ) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org)
See also: S. Edict of Expulsion,
bird brain[เบริด เบรน] (slang) โง่
brain attack (n ) เส้นเลือดในสมองแตก
brake an agreement (vt ) ละเมิดสัญญา
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
brass (slang ) พวกตำรวจหรือทหารยศสูงๆ
brass ring (n) โอกาสทอง
bratty (adj) เด็กที่ชอลทำเสียงอึกทึก, เสียงอึกทึก
brb[บี-อาร์-บี ((I'll) be right back)] (slang ) เดี๋ยวกลับมา, อีกครู่หนึ่งจะกลับมา
break down into (vt ) แบ่งออกเป็น
Breakdown Truck (n) รถลาก
See also: S. Breakdown Lorry(British Language), Tow Truck (American Language),
breaker (n) คลื่นกระทบฝั่ง
breast tissue (n phrase ) เนื้อเยื่อเต้านม
breaststroke (n ) การว่ายน้ำท่ากบ
brevetสิ่งประดิษฐ์
brie (n ) บรี (เนยแข็งชนิดหนึ่ง มีแหล่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศส ผิวนอกขรุขระ กรอบนอกนุ่มใน)
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
brisket (n ) เนื้ออก
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
brittle bonesโรคกระดูกพรุน
See also: S. osteogenesis imperfecta,
brocade shoe (n ) รองเท้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม
broken line (n) เส้นประ
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย
bronchodilator (n ) ยาขยายหลอดลม
bronze (n adj) สำริด. ทองแดง
brown rice (n ) ข้าวซ้อมมือ, ข้าวกล้อง
brown shrike (n) นกอีเสือสีน้ำตาล
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
Brunch (n) มาจากคำว่า Breakfarst+lunch= Brunch อาหารมื้อแรก ที่เริ่มทานในเวลาเที่ยง
brush (vi) แตะ
brush (n ) พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็ก
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
See also: R. brush, house
Brust {f} [anat.] | Brüste {pl} (n) หน้าอก
bryophyllum (n ) ต้นคว่ำตายหงายเป็น
cattle breeder (n phrase ) คนผสมพันธุ์ปศุสัตว์
cribriform[ไค ไบ ฟอม] (n ) ร่างแห
debris[เด-บริส] (n ) เศษซาก
debris[เด-บรี] (n ) เศษซาก
defibrillator (n ) เครื่องกระตุ้นหัวใจ
embryologist (n) นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
See also: R. embryo
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน
Encyclopaedia Britannica (name) เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกับ Dictionary ให้ข้อมูลต่างๆมากมาย
fabricate[แฟบ'บริเคท] (vt ) ประดิษฐ์แก้ไขเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง Example: It remains unknown to what extent the surviving record may represent the fabrications of corrupt court officials or her own possible fabrications to protect state secrets. (Source: Wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sure, you do. Just go on over to the Broken Spoke and eat.Sicher, gehen Sie einfach rüber in die "Gebrochene Speiche". The Villain (1979)
Broken Spoke?Gebrochene Speiche? The Villain (1979)
To eat, you go to the Broken Spoke, because it's the only place in...Und zum Essen gehen Sie in die Gebrochene Speiche. Weil das die einzige Kneipe... The Villain (1979)
I'll kill you!Ich bring dich um! The Villain (1979)
Now he needs more money to work the mine. He's putting up the other half as collateral.Jetzt braucht er für seine Mine wieder Kapital... und bietet mir seine Hälfte als Sicherheit. The Villain (1979)
That was a brave and noble thing you did, stopping that team of horses.Das war sehr mutig und selbstlos, dass Sie alles zum Stehen gebracht haben. The Villain (1979)
- Make sure you bring back all of it.- Und sehen Sie zu, dass Sie mir auch alles bringen. The Villain (1979)
He needs to be looked after.Der braucht eher gute Pflege. The Villain (1979)
I don't need Jesse James.Ich brauche keinen Jesse James. The Villain (1979)
I don't need anybody.Ich brauche niemanden. The Villain (1979)
Well, I'd take the buckboard.Und den Wagen brauche ich auch. The Villain (1979)
By the way, I've been meaning to ask you...Übrigens, was ich dich schon immer fragen wollte... The Villain (1979)
I don't need your help.Ich brauch keine Hilfe von dir. The Villain (1979)
A guy could die from this.Der Druck könnte mich umbringen. The Wanderers (1979)
You don't need those guys.Du brauchst die nicht. The Wanderers (1979)
Anytime you need anything, let me know.Wenn du was brauchst, sag Bescheid. The Wanderers (1979)
- Come on, take the shit off.- Na los, runter mit der Fettbremse! The Wanderers (1979)
- It's Brotherhood Week.- Die Woche der Brüderlichkeit. The Wanderers (1979)
- Bogey.- Brikett. The Wanderers (1979)
- Ginny.- Weißbrot. The Wanderers (1979)
Because that's the only way you're going to learn about brotherhood!Nur so begreift ihr die Bedeutung von Brüderlichkeit! The Wanderers (1979)
Haven't you heard about sticks and stones will break my bones but names will never hurt me?Kennt ihr nicht die Worte, Stöcke und Steine brechen meine Beine, aber Namen verletzen mich nicht? The Wanderers (1979)
We don't need those, man. Put it away.Die brauchen wir nicht, steck sie weg! The Wanderers (1979)
Maybe we'll bring in some guys The Golden Guineas or the Dusters.Vielleicht ein paar Jungs aus Brooklyn. Die Golden Guineas oder die Dusters. The Wanderers (1979)
We need help, and I'm calling my friends in, the Baldies.Wir brauchen Hilfe und ich hole meine Freunde bei den Baldies. The Wanderers (1979)
How do the Galasso brothers hear about anything in this neighborhood?Wie hören die Galasso Brüder, was in dieser Gegend vor sich geht? The Wanderers (1979)
The reason I'm asking is that maybe you could use some help.Ich frage nur, weil du vielleicht etwas Hilfe gebrauchen könntest. The Wanderers (1979)
You know, Joey, if I had a dog with a face like yours... I'd shave its ass and teach it to walk backwards.Weißt du Joey, wenn mein Hund so ein Gesicht wie deins hätte, würde ich ihm den Arsch rasieren und ihm das Rückwärtslaufen beibringen. The Wanderers (1979)
Oh, shit. Looks like we got to get shorter twine.Scheiße, sieht so aus, dass wir kürzere Schnüre brauchen. The Wanderers (1979)
You know, Richie, you need some confidence.Weißt du, Richie, du brauchst etwas Selbstvertrauen. The Wanderers (1979)
I understand you're playing the Coloreds in North Bronx Football League soon. I think it would be to our mutual benefit if you won one for the Galassos.Ich weiß, ihr habt bald ein Spiel gegen die Farbigen in der Nordbronx-Liga und ich denke, es bringt uns beiden was, wenn ihr es für die Galassos gewinnt. The Wanderers (1979)
Here goes the elbow-titting champion of the Bronx.Hier kommt der Ellenbogen-Tittentest Champion der Bronx. The Wanderers (1979)
- My old man is going to kill me.- Mein Alter bringt mich um. The Wanderers (1979)
Is that still the Bronx?Ist das die Bronx? The Wanderers (1979)
Bring me a little something, will you?Bring mir ein Fläschchen mit, okay? The Wanderers (1979)
Some dame's calling.Irgendeine Braut ist dran. The Wanderers (1979)
You practically got it made with this chick, you know?Du hast es bei der Braut praktisch schon geschafft, kapierst du? The Wanderers (1979)
You need a game plan.Du brauchst 'nen Plan. The Wanderers (1979)
Richie, my daddy will kill me if they make a mess upstairs.Richie, mein Dad bringt mich um, wenn die da oben rumsauen. The Wanderers (1979)
You can't get anything back by passing.Passen bringt dir nichts. The Wanderers (1979)
Bring it back out here.Dann bring sie mit raus. The Wanderers (1979)
I need someone to talk to.Ich brauch jemanden zum Reden. The Wanderers (1979)
You got it, brother.Alles klar, Bruder. The Wanderers (1979)
Ain't your father teach you no manners?Hat dir dein Vater keine Manieren beigebracht? The Wanderers (1979)
I think I killed the bastard.Ich glaube, ich hab den Bastard umgebracht. The Wanderers (1979)
This is something you needed all along.Das ist etwas, das du schon früher hättest gebrauchen können. The Wanderers (1979)
I was talking with my brothers.Ich habe mit meinen Brüdern gesprochen. The Wanderers (1979)
But, if you ever need us, just whistle loud.Aber wenn du uns brauchst, pfeif einfach. The Wanderers (1979)
We ain't even been to the Bronx.Wir waren noch nie in der Bronx. The Warriors (1979)
One thing we might get out of Cyrus's get-together is meeting some strange wool.Eins, was wir von Cyrus' Treffen haben könnten, ist, neue Bräute zu treffen. The Warriors (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
br1. Finely chop the chicken breast meat.
br4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
brA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
brA big bridge was built over the river.
brA big fire broke out after the earthquake.
brAbout an hour's walk brought us to the lake.
brAbove and beyond this, he can read Hebrew.
brAbraham Lincoln's father was a carpenter by trade.
brAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
brA brass band is marching along the street.
brA breakdown in the negotiations will mean war.
brA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
brA bridge gives access to the island.
brAbridge the king's power.
brA bridge was built across the river.
brA bright child is curious about life and reality.
brA bright idea occurred to me.
brA brilliant future lay before him.
brA broad river runs through the city.
brA broken-down car was standing in the middle of the road.
brAbruptly an old friend was met.
brA burglar broke into his house.
brA burglar broke into my house while I was away on a trip.
brA burglar broke into the bank last night.
brA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
brA burglar broke into the house.
brA burglar broke into the shop last night.
brA burglar broke into the shop yesterday.
brA burglar broke into your house while you were away on vacation.
brA burglar broke in while he was asleep.
brAccording to What I heard, they have broken up.
brA chain of events led to the outbreak of the war.
brA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
brActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
brA customer came and so tea was brewed.
brAdam was furious with me when I broke his watch.
brA few minutes' walk brought him to the zoo.
brA few minutes' walk brought me to the park.
brA few minutes' walk brought me to the shore.
brA few minute's walk brought us to the park.
brA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
brA fire broke out after the earthquake.
brA fire broke out at the inn that they were staying.
brA fire broke out during that night.
brA fire broke out during the night.
brA fire broke out in a neighborhood hotel.
brA fire broke out in my neighborhood last night.
brA fire broke out in the middle of the city.
brA fire broke out in the neighborhood yesterday.
brA fire broke out in the supermarket last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาขาสำนักงาน[N] branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count unit: สาขา, Thai definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
ภาส[N] light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ต้มจืด[N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
น้องเขย[N] younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: สามีของน้องสาว
น่าใจหาย[ADJ] breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าสลดใจ[ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
บัตรรายการ[N] catalogue card, See also: card index (library), Example: นักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากบัตรรายการในห้องสมุด
ประเทืองปัญญา[V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
พอสังเขป[ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
พุ่งพรวด[V] soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
พ่อพันธุ์[N] breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
ยังผล[V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
หล่อเลี้ยง[V] moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
ห้องสมุดประชาชน[N] public library, Example: กรุงเทพมหานครให้งบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นทั่วกรุงเทพ 20 แห่ง, Thai definition: ห้องสมุดสำหรับประชาชน
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
ของรับไหว้[N] token of a bride and bridegroom's respect, Example: พ่อแม่เจ้าสาวมอบรถยนต์เป็นของรับไหว้แก่คู่บ่าวสาว, Count unit: อย่าง, ชนิด, ชิ้น, Thai definition: ของที่ผู้ใหญ่ให้ตอบแทนเมื่อคู่บ่าวสาวมาไหว้
ขึ้นสมอง[V] enter one's brain, Example: คนบางคนพิการไปเพราะตัวจี๊ดขึ้นสมอง ทำให้สมองพิการ, Thai definition: เคลื่อนเข้าไปอยู่ในสมอง
คลังสมอง[N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
คลังสมอง[N] brains, See also: head, Syn. สมอง, หัว, Example: สิ่งที่ท่องจำจะถูกกำหนดไว้ในใจหรือในคลังสมอง
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
ค่าน้ำนม[N] money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony, Syn. ค่าสินสอด, Example: เมื่อลูกสาวแต่งงาน พ่อแม่ก็จะได้เงินก้อนใช้ เรียกว่า ค่าน้ำนม, Thai definition: เงินสินสอดที่ฝ่ายชายให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง
คุยนักคุยหนา[V] brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
ซองขาว[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค
ซิงซิง[ADJ] brand-new, See also: novel, new, Syn. ใหม่เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, เรี่ยม, เรี่ยมเร้เรไร, Ant. เก่า, Example: พ่อเพิ่งถอยรถคันใหม่ซิงซิงมาจากโชว์รูม
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ตีเข่า[V] hit with the knee, See also: bring up the knee against a person, Example: คนร้ายจับคอเด็กสาวโน้มเหวี่ยงโยกคอตีเข่าจนร่างบอบบางกองนิ่งอยู่กับพื้น, Thai definition: ยกเข่าขึ้นกระแทก
ตีตนออกห่าง[V] break with friends, Syn. ตีตัวออกห่าง, ตีจาก, เอาใจออกห่าง, Example: เด็กนักเรียนควรตีตนออกห่างจากเพื่อนที่ชักชวนไปเสพยาเสพติด, Thai definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
แตกกลุ่ม[V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
ถ่ายทอดสด[V] broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ทะลุเป้า[V] top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทันโลก[V] modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
ผิดคำพูด[V] break one's word, See also: go back on one's word, Syn. ผิดสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ควรผิดคำพูดกับประชาชน, Thai definition: ไม่ทำตามสัญญา
พกพา[V] bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
พลิกลิ้น[V] break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. กลับคำ, Example: ผู้ต้องหาพลิกลิ้นไม่ยอมรับคำให้การ ทำให้คดียืดเยื้อออกไป
ลดแหลก[V] reduce the price, See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price, Example: ห้างสรรพสินค้างัดกลยุทธ์ถล่มราคาลดแหลกแจกแถมกันเต็มรูปแบบ, Thai definition: ลดราคาอย่างเต็มที่
หมดภูมิ[V] have no dignity, See also: have no splendour/ aura/ grandeur/ radiance/ glow/ brilliance, Syn. ไม่มีราศี, Ant. มีภูมิ, สง่า, องอาจ, Example: ความขัดสนทางการเงินทำให้เขาหมดภูมิไปได้, Thai definition: หมดความสง่า, ไม่องอาจ, ไม่มีสง่าราศี
ก.พ.[N] February, See also: Feb., Syn. กุมภาพันธ์
บีทียู[N] BTU, See also: Btu, B.T.U, British thermal unit, Syn. หน่วยความร้อนบริติช
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
เอบีเอส[N] anti-lock brake system, See also: ABS, Syn. ระบบเบรกกันล้อล็อก
ผู้ใช้บริการห้องสมุด[N] library user
วงเล็บใหญ่[N] square brackets, Syn. วงเล็บเหลี่ยม, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ]
ข่าวสั้น[N] news in brief
แก้วบรั่นดี[N] brandy glass
ขนมปังแผ่น[N] slice of bread

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม[n. exp.] (Abrāham) EN: Abraham   
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบปริคอต[n.] (aeppárikhǿt) EN: abricot   FR: abricot [m]
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำพัน [n.] (amphan) EN: amber   FR: ambre [m]
อำพันขี้ปลา[n. exp.] (amphan khī plā) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[n. exp.] (amphan thøng) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
เอา[v.] (ao) EN: take ; get ; bring   FR: prendre ; saisir
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along   FR: emmener
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation   FR: inhalation [f]
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: leaf (of a tree)   FR: feuille (d'arbre) [f]
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บัณเฑาะว์[n.] (bandǿ) EN: small drum used in Brahmin rites   
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บังเหียน[n.] (banghīen) EN: rein ; bridle   FR: bride [f] ; rêne [f]
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
บรรณารักษ์[n.] (bannārak) EN: librarian   FR: bibliothécaire [m, f]
บ้านสำเร็จรูป [n. exp.] (bān samretrūp) EN: prefab   FR: maison préfabriquée [f]
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home   
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRA    B R AA1
BRO    B R OW1
BREM    B R EH1 M
BRIA    B R IY1 AH0
BREN    B R EH1 N
BRIT    B R IH1 T
BRAS    B R AA1 Z
BRCA    B R IH1 K AH0
BRYK    B R IH1 K
BREA    B R IY1
BRAZ    B R AE1 Z
BRED    B R EH1 D
BRIG    B R IH1 G
BRAC    B R AE1 K
BRIO    B R AY1 OW0
BRUT    B R UW1 T
BRAU    B R AW1
BROK    B R AA1 K
BRAT    B R AE1 T
BREY    B R EY1
BRIM    B R IH1 M
BROZ    B R AA1 Z
BREW    B R UW1
BREE    B R IY1
BRAS    B R AE1 S
BRYE    B R AY1
BRUS    B R AH1 S
BROY    B R OY1
BRAG    B R AE1 G
BROM    B R AA1 M
BROE    B R OW1
BRUE    B R UW1
ABRA    AA1 B R AH0
BRAE    B R EY1
BRAY    B R EY1
BROX    B R AA1 K S
BRET    B R EH1 T
BRIC    B R IH1 K
BRAD    B R AE1 D
BRAN    B R AE1 N
BRUN    B R AH1 N
BRUM    B R AH1 M
BROW    B R AW1
BRIX    B R IH1 K S
BROC    B R AA1 K
BROD    B R AA1 D
BRIN    B R IH1 N
BRIE    B R IY1
BRAM    B R AE1 M
BRYN    B R IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bra    (n) (b r aa1)
brio    (n) (b r ii1 ou)
Bren    (n) (b r e1 n)
Brig    (n) (b r i1 g)
Brit    (n) (b r i1 t)
Brno    (n) (b @@1 n ou)
Bros    (n) (b r o1 s)
brad    (n) (b r a1 d)
brae    (n) (b r ei1)
brag    (v) (b r a1 g)
bran    (n) (b r a1 n)
bras    (n) (b r aa1 z)
brat    (n) (b r a1 t)
bray    (v) (b r ei1)
bred    (v) (b r e1 d)
brew    (v) (b r uu1)
brig    (n) (b r i1 g)
brim    (v) (b r i1 m)
brow    (n) (b r au1)
Bruno    (n) (b r uu1 n ou)
Brody    (n) (b r ou1 d ii)
Breda    (n) (b r ii1 d @)
Brens    (n) (b r e1 n z)
Brent    (n) (b r e1 n t)
Brest    (n) (b r e1 s t)
Brian    (n) (b r ai1 @ n)
Brits    (n) (b r i1 t s)
Bruce    (n) (b r uu1 s)
Bryan    (n) (b r ai1 @ n)
Libra    (n) (l ii1 b r @)
brace    (v) (b r ei1 s)
bract    (n) (b r a1 k t)
brads    (n) (b r a1 d z)
braes    (n) (b r ei1 z)
brags    (v) (b r a1 g z)
braid    (v) (b r ei1 d)
brain    (v) (b r ei1 n)
brake    (v) (b r ei1 k)
brand    (v) (b r a1 n d)
brash    (j) (b r a1 sh)
brass    (n) (b r aa1 s)
brats    (n) (b r a1 t s)
brave    (v) (b r ei1 v)
bravo    (n) (b r aa2 v ou1)
brawl    (v) (b r oo1 l)
brawn    (n) (b r oo1 n)
brays    (v) (b r ei1 z)
braze    (v) (b r ei1 z)
bread    (n) (b r e1 d)
break    (v) (b r ei1 k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity
京大[きょうだい, kyoudai] Thai: ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยเกียวโต English: Kyoto University (abbr)
割る[わる, waru] Thai: ทำแตก English: to break
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to broaden
差す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to raise umbrella
払う[はらう, harau] Thai: ปัด English: to brush
祝う[いわう, iwau] Thai: ฉลอง English: to celebrate
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: เผยแพร่ English: to broaden
折れる[おれる, oreru] Thai: หัก English: to break
吸う[すう, suu] Thai: หายใจเข้า English: to breathe in
折る[おる, oru] Thai: หัก English: to break
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing
勇士[ゆうし, yuushi] Thai: นักรบผู้กล้าหาญ English: brave warrior
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วอึดใจเดียว English: brief time
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง English: without a break
休む[やすむ, yasumu] Thai: หยุดพักชั่วคราว English: to have a break
頭脳[ずのう, zunou] Thai: มันสมอง English: brains
壊す[こわす, kowasu] Thai: ทำพัง English: to break (vt)
壊す[こわす, kowasu] Thai: ทำลาย English: to break down
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast
二月[にがつ, nigatsu] Thai: กุมภาพันธ์ English: February
指す[さす, sasu] Thai: กางร่ม English: to put up umbrella

German-Thai: Longdo Dictionary
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Februar(n) |der| เดือนกุมภาพันธ์
brauchenต้องการ
bringenนำมา |brachte, gebracht|
klebrig(adj) เหนียว
Brot(n) |das| ขนมปัง
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
breit(adj) กว้าง
Brust(n) |die, nur Sg.| หน้าอก, ส่วนหน้าอกของร่างกาย
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.
Schiffbruch(n) |der, pl. Schiffbrüche| การที่เรือล่ม
kalibrieren(vt) |kalibierte, hat kalibriert| ปรับเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. eichen
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. die Eichung,
Brille(n) |die, pl. Brillen| แว่นตา
Brief(n) |der, pl. Briefe| จดหมาย
Brücke(n) |die, pl. Brücken| สะพาน
Brustwarze(n) |die, pl. Brustwarzen| หัวนม
braun(adj) ที่มีสีน้ำตาล
erbrechen(vi vt) |erbrach, hat erbrochen| อาเจียนออกมา, อ้วก, See also: S. sich erbrechen, sich übergeben, kotzen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ไฟไหม้ เช่น Das Gebäude brennt. ตึกกำลังไฟไหม้, See also: Related: verbrennen, anbrennen
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,
anbrennen(vi) |brannte an, ist angebrannt| เริ่มไหม้ เช่น Das Fleisch ist angebrannt. เนื้อเริ่มไหม้แล้ว, See also: Related: brennen, verbrennen
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว
sich verbrennen(vt) |verbrennt sich, verbrannte sich, hat sich verbrannt| บาดเจ็บด้วยความร้อนสูง เช่น Ich habe mich am Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขน(ตำแหน่งเดียว), Ich habe mir den Arm verbrannt. ผมมีแผลไหม้ที่แขนทั้งแขน
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt. , See also: Related: brennen, verbrennen
abbrennen(vt) |brannte ab, hat abgebrannt| เผาทำลาย เช่น Der Bauer hat das Feld nach der Ernte abgebrannt. ชาวนาเผาที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยว
Es brennt!ไฟลุกแล้ว (เป็นคำใช้ร้องบอกเหตุว่ามีอะไรไหม้), See also: Related: brennen
Der Ofen brennt!เป็นประโยคใช้ร้องบอกว่า ของที่อยู่ในเตาอบกำลังไหม้, See also: Related: brennen
brauchen(vt) |brauchte, hat gebraucht| ต้องการ, จำเป็นต้องมี เช่น Brauchst du meine Hilfe beim Umziehen? เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันตอนย้ายบ้านไหม
brauchen zu inf.(vi) จำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ihr braucht nicht auf mich zu warten. พวกเธอไม่จำเป็นต้องรอฉันนะ
brillant(adj) เยี่ยมยอด, ดีมาก เช่น Der Film ist brillant. หนังเรื่องนี่ดีมาก , See also: S. ausgezeichnet, sehr gut,
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นไม้สี่เหลี่ยม
Brett(n) |das, pl. Bretter| แผ่นสี่เหลี่ยมจากไม้หรือกระดาษแข็งสำหรับไว้เล่นเกมส์
Schachbrett(n) |das, pl. Schachbretter| กระดานหมากรุก
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
aufbrauchen(vt) |brauchte auf, hat aufgebraucht| บริโภคจนหมด, ใช้ให้หมด เช่น Säfte sollen innerhalb von 3-4 Tagen aufgebraucht werden. น้ำผลไม้ควรถูกบริโภคให้หมดภายในสามถึงสี่วัน, See also: Related: aufessen, austrinken
Bruder(n) |der, pl. Brüder| พี่ชาย, น้องชาย, See also: A. Schwester,
vor Gebrauchก่อนใช้ เช่น vor Gebrauch gut schütteln ก่อนใช้เขย่าให้ดี
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย
bremsen[เบร๊ม-เซ่น] (vi) |bremste, hat gebremst| เบรก หยุด
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung
gebraucht(adj) มือสอง, ที่ถูกใช้แล้ว, ไม่ใหม่, See also: S. getragen, aus zweiter Hand
Bräutigam(n) |der, pl. Bräutigame/Bräutigams| เจ้าบ่าว
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
brechen (n vi vt modal ver) brechen
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Sprachgebrauch {m} (n ) การใช้ภาษา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backstein {m}brick [Add to Longdo]
Brandung {f}surf [Add to Longdo]
Urlaub {m}break [Add to Longdo]
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Abbrechen {n}abort; abortion; cancellation [Add to Longdo]
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change [Add to Longdo]
Abbrechung {f}abruption [Add to Longdo]
Abbremsung {f}retardation [Add to Longdo]
Abbremszeit {f}stop time [Add to Longdo]
Abbrennen {n}burning off [Add to Longdo]
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Abbruch {m}dropout [Add to Longdo]
Abbruch {m}severance [Add to Longdo]
Abbruch {m}truncation [Add to Longdo]
Abbruch {m}; Zerstörung {f}; Abriss {m}demolition [Add to Longdo]
Abbruch {m} [sport]break-off; stop; stopping [Add to Longdo]
Abbruchanforderungssignal {n}break request signal [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbruchcode {m}abort code [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchgenehmigung {f}wrecking permit [Add to Longdo]
Abbruchhaus {n} | Abbruchhäuser {pl}condemned house | condemned houses [Add to Longdo]
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro [Add to Longdo]
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [Sc.] [Add to Longdo]
Abendwind {m}evening breeze [Add to Longdo]
Abfragen {n}; Abrufen {n} | Abrufen von Systemmeldungenretrieval | system message retrieval [Add to Longdo]
Abgassammlerhaube {f} für Brennöfengathering hood [Add to Longdo]
Abhänger {m} (Bau)suspending bracket [Add to Longdo]
Abkürzer {m}abbreviator [Add to Longdo]
Abkürzung {f} | Abkürzungen {pl}abbreviation | abbreviations [Add to Longdo]
Abkürzungszeichen {n}abbreviation [Add to Longdo]
Ablagerung {f}debris [Add to Longdo]
Abnutzung {f}; Abnützung {f}; Abreibung {f}; Abschaben {n}; Abschleifung {f}abrasion [Add to Longdo]
Abschürfung {f}; Hautabschürfung {f}abrasion [Add to Longdo]
Abnutzung {f}; Verbrauch {m}wastage [Add to Longdo]
Abraten {n}dissuasion [Add to Longdo]
Abrakadabra {n}abracadabra [Add to Longdo]
Abraum {m}; Abraumhalde {f} (Kohlebergwerk)overburden; spoile pile [Add to Longdo]
Abraum {m}overlay shelf [Add to Longdo]
Abraumbagger {m}stripping shovel [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap [Add to Longdo]
Abreaktion {f}abreaction [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Schlussrechnung {f}cashing up [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Quittung {f}pay-off [Add to Longdo]
Abrechnung {f}deduction [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Behauptung {f}; Darstellung {f}statement [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
brun(adj) |f. -e| ที่มีสีน้ำตาล
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart (n name) หัวใจสลาย
dobropobro jutro jaz i jubim in pogrea i am

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
KKK[ケーケーケー, ke-ke-ke-] (n) (abbr) (See クークラックスクラン) Ku Klux Klan; KKK [Add to Longdo]
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
OL[オーエル, o-eru] (n) (abbr) (sens) OL; office lady [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
Yシャツ[ワイシャツ, waishatsu] (n) (uk) (abbr) (See ホワイトシャツ) shirt (wasei [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
あけおめ[, akeome] (exp) (abbr) Happy New Year [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
あざーす;あざーっす[, aza-su ; aza-ssu] (exp) (abbr) (sl) (See 有り難う御座います) thank you [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一口气[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity [Add to Longdo]
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, / ] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, ] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines [Add to Longdo]
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律 [Add to Longdo]
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder [Add to Longdo]
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658 [Add to Longdo]
三国时代[sān guó shí dài, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Three Kingdoms period after the break-up of the Han (220-280) [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, ] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights [Add to Longdo]
三项[sān xiàng, ㄙㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] three items; three events; three terms; tri-; trinomial, ternary (math.); triathlon (abbr. for 鐵人三項賽|铁人三项赛) [Add to Longdo]
三点水[sān diǎn shuǐ, ㄙㄢ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] three-stroke abbr. of water radical, the right component of characters such as 江, 河 [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上气不接下气[shàng qì bù jiē xià qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] (phr) be out of breath [Add to Longdo]
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, ] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上海[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上海市[Shàng hǎi shì, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
不来梅[Bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city) [Add to Longdo]
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, / ] Britain; British; Great Britain [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠诸岛[Bù liè diān zhū dǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄓㄨ ㄉㄠˇ, / ] British Isles [Add to Longdo]
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
不名一文[bù míng yī wén, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄧ ㄨㄣˊ, ] without a penny to one's name; penniless; stony-broke [Add to Longdo]
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
不容置辩[bù róng zhì biàn, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] peremptory; not to be denied; not brooking argument [Add to Longdo]
不平衡[bù píng héng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, ] disequilibrium [Add to Longdo]
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, / ] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord [Add to Longdo]
不法分子[bù fǎ fèn zǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] law-breakers; offenders [Add to Longdo]
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]
不莱梅[bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city in Germany) [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox [Add to Longdo]
世行[shì háng, ㄕˋ ㄏㄤˊ, ] World Bank (abbr.) [Add to Longdo]
世卫[shì wèi, ㄕˋ ㄨㄟˋ, / ] World Health Organization (WHO); abbr. for 世界衛生組織|世界卫生组织 [Add to Longdo]
世贸[Shì mào, ㄕˋ ㄇㄠˋ, / 貿] World Trade Organization (WTO); abbr. for 世界貿易組織|世界贸易组织 [Add to Longdo]
世银[shì yín, ㄕˋ ˊ, / ] world bank (abbr. for 世界銀行|世界银行) [Add to Longdo]
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, / ] side by side; abreast [Add to Longdo]
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, / ] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast [Add to Longdo]
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance together; advances together; keep abreast of [Add to Longdo]
并驾齐驱[bìng jià qí qū, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄑㄩ, / ] to run neck and neck; to keep pace with; to keep abreast of; on a par with one another [Add to Longdo]
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc) [Add to Longdo]
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, ] abbr. for China-South Africa [Add to Longdo]
中国光大银行[Zhōng guó guāng dà yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] China Everbright Bank [Add to Longdo]
中国文学艺术界联合会[Zhōng guó wén xué yì shù jiè lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC); abbr. as 文聯|文联 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
コンピューターアニメ[こんぴゅーたーあにめ, konpyu-ta-anime] computer animation (abbr) [Add to Longdo]
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange [Add to Longdo]
シスコン[しすこん, shisukon] system component (abbr) [Add to Longdo]
システムコンポ[しすてむこんぽ, shisutemukonpo] system component (abbr) [Add to Longdo]
システムライブラリ[しすてむらいぶらり, shisutemuraiburari] system library [Add to Longdo]
スーパーミニコン[すーぱーみにこん, su-pa-minikon] super minicomputer (abbr) [Add to Longdo]
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr) [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break [Add to Longdo]
テープライブラリ[てーぷらいぶらり, te-puraiburari] tape library [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge [Add to Longdo]
ハイブリッド[はいぶりっど, haiburiddo] hybrid (a-no) [Add to Longdo]
ハイブリッドコンピューター[はいぶりっどこんぴゅーたー, haiburiddokonpyu-ta-] hybrid computer [Add to Longdo]
ハイブリッド計算機[ハイブリッドけいさんき, haiburiddo keisanki] hybrid computer [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
ピクセル[ぴくせる, pikuseru] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
ファイバ[ふぁいば, faiba] fibre [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library [Add to Longdo]
フォートラン[ふぉーとらん, fo-toran] FORTRAN, formula translation (abbr) [Add to Longdo]
ブートレコード[ぶーとれこーど, bu-toreko-do] boot record (BR) [Add to Longdo]
ブール代数[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra [Add to Longdo]
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA) [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
ブランチ[ぶらんち, buranchi] branch [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
不燃性[ふねんせい, funensei] nichtbrennbar, feuerfest [Add to Longdo]
丹前[たんぜん, tanzen] wattierter_Herrenkimono (fuer Hausgebrauch) [Add to Longdo]
乱す[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
乳癌[にゅうがん, nyuugan] Brustkrebs [Add to Longdo]
乳首[ちくび, chikubi] Brustwarze [Add to Longdo]
[い, i] Brunnen [Add to Longdo]
井戸[いど, ido] Brunnen [Add to Longdo]
井泉[せいせん, seisen] Brunnen [Add to Longdo]
休止[きゅうし, kyuushi] Pause, Unterbrechung [Add to Longdo]
[はく, haku] AELTESTER BRUDER, GRAF [Add to Longdo]
伯父[おじ, oji] Onkel (aelterer Bruder der Eltern) [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] Ausdehnung, Ausbreitung, Verbreitung [Add to Longdo]
余す[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
余る[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]
使い方[つかいかた, tsukaikata] Gebrauch, Handhabung [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
使用済み[しようずみ, shiyouzumi] (nicht mehr) gebraucht [Add to Longdo]
[れい, rei] BEISPIEL, BRAUCH, GEWOHNHEIT [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
侵入[しんにゅう, shinnyuu] Einfall, Invasion, Einbruch [Add to Longdo]
便り[たより, tayori] Nachricht, Brief [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] SITTEN UND GEBRAEUCHE, LAIENHAFT, WELTLICH, VULGAER [Add to Longdo]
倒れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]
[あに, ani] aelterer_Bruder [Add to Longdo]
兄さん[にいさん, niisan] aelterer_Bruder [Add to Longdo]
兄弟[きょうだい, kyoudai] Brueder, Geschwister, Bruder, Schwester [Add to Longdo]
先約がある[せにゃくがある, senyakugaaru] schon_verabredet_sein [Add to Longdo]
全焼[ぜんしょう, zenshou] voellig_abbrennen [Add to Longdo]
内燃機関[ないねんきかん, nainenkikan] Verbrennungsmotor [Add to Longdo]
冊子[さっし, sasshi] -Heft, Broschuere [Add to Longdo]
冷水摩擦[れいすいまさつ, reisuimasatsu] kalte_Abreibung [Add to Longdo]
凶行[きょうこう, kyoukou] Gewalt, Gewalttat, Verbrechen, -Mord [Add to Longdo]
出棺[しゅっかん, shukkan] Aufbruch_eines_Leichenzuges [Add to Longdo]
出火[しゅっか, shukka] Ausbruch_eines_Feuers, Feuer [Add to Longdo]
出発[しゅっぱつ, shuppatsu] Abfahrt, Abreise [Add to Longdo]
分布[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (Erde) abtragen, brechen, zerbrechen [Add to Longdo]
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
制動機[せいどうき, seidouki] Bremse [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
[がい, gai] (EIN VERBRECHEN) UNTERSUCHEN, ANKLAGE ERHEBEN [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] Berechnung, Abrechnung, Rechnung [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] werben, anwerben, aufbringen, heftiger_werden [Add to Longdo]
北緯[ほくい, hokui] noerdliche_Breite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top