Search result for

bred

(54 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bred-, *bred*, br, bre
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bredvi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ breed
city-bredadj. เติบโตในเมือง
clean-bredadj. เป็นพันธุ์บริสุทธิ์
college-bredadj. ซึ่งได้รับการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
crossbred(ครอส'เบรด) adj. เป็นพันธุ์ผสม n. สัตว์ที่เป็นลูกผสม
half-bred(-'เบรด) adj. ลูกผสม,เลือดผสม
highbredadj. พันธุ์ดี,เป็นลักษณะของพันธุ์ดี
hombred(โฮม'เบรด) adj. ท้องถิ่น,เจริญเติบโตที่บ้าน,เลี้ยงที่บ้าน,ผลิตในประเทศ,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรมที่ดี
ill-bred(อิล'เบรด) adj. อบรมไม่ดี,ขาดการอบรม,หยาบคาย, Syn. rude
inbred(อิน' เบรด) adj. ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, ตั้งแต่ดั้งเดิม, เป็นของท้องถิ่น, เกี่ยวกับการผสมพันธุ์โดยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, Syn. innate)

English-Thai: Nontri Dictionary
bred(vt) pt และ pp ของ breed
inbred(adj) มีมาแต่กำเนิด,โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด
thoroughbred(adj) มีตระกูลดี,มีเชื้อกษัตริย์,เป็นพันธุ์แท้
thoroughbred(n) ผู้มีตระกูลดี,ม้าพันธุ์ดี,สัตว์พันธุ์แท้
WELL-well-bred(adj) ได้รับการอบรมดี,เป็นพันธุ์ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sea has always bred heroes.ในการต่อสู้ของทแรฟแอลกาที่ How I Won the War (1967)
We've bred an army of anarchists but not one group that can fight the British anywhere.เรามีกองทัพอนาธิปไตย แต่ไม่มีกลุ่มไหนเลย ที่จะต่อสู้พวกอังกฤษได้จริงๆ Gandhi (1982)
-Junuh's born and bred Savannah.- จูเนอเกิดและโตที่ซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Born and bred in Savannah, Georgia !เกิดและเติบโตในซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
So we bred ourselves into castes.แต่ก็ทำไม่ได้ เราก็เลยแบ่งกันเป็นพวก ๆ The Time Machine (2002)
Bred to be predators, but bred also to be controlled.เผ่าพันธุ์นักล่า แล้วยังมีชนัช้นผู้ควบคุม The Time Machine (2002)
- San francisco, born and bred.- ซานฟรานซิสโกและโดยกำเนิด Mr. Monk and the Blackout (2004)
Could it be, it's.. Born and bred?หนูสูญเสียบางอย่างไป A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Lieutenant Havoc, Lieutenant Breda, thank you for coming all the way here.ร้อยตรีฮาวอค ร้อยตรีเบรด้า ขอบใจนะที่อุตส่าห์มาหา Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Ensigns Havoc and Breda.เรียกฮาวอคกับเบรด้าด้วย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
We do what we were trained to do what we were bred to do what we were born to do.ไร้เชลย ไร้เมตตา เริ่มต้นได้ดี 300 (2006)
- Alpine. Born and bred.- เกิดและโตที่อัลไพน์ No Country for Old Men (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bredHe is a Parisian born and bred.
bredHe was born and bred a gentleman.
bredCondors have never bred in zoos.
bredShe's pure bred blue-blood you see. Unfortunately that's no sort of put-on but her natural self.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
พันธุ์แท้[n. exp.] (phan thaē) EN: purebred   
อุบอิบ[v.] (up-ip) EN: mumble ; talk equivocally   FR: balbutier ; bredouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
BRED    B R EH1 D
BREDA    B R EY1 D AH0
BREDE    B R IY1 D
BREDEN    B R IY1 D AH0 N
BREDESON    B R EH1 D AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bred    (v) (b r e1 d)
Breda    (n) (b r ii1 d @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サラブレッド[, sarabureddo] (n) thoroughbred; (P) [Add to Longdo]
サラブレッド種[サラブレッドしゅ, sarabureddo shu] (n) thoroughbred [Add to Longdo]
育ちがいい;育ちが良い;育ちがよい[そだちがいい(育ちがいい;育ちが良い);そだちがよい(育ちが良い;育ちがよい), sodachigaii ( sodachi gaii ; sodachi ga yoi ); sodachigayoi ( sodachi ga yoi ; soda] (adj-i) (See 育ちのいい) well-bred [Add to Longdo]
育ちのいい;育ちの良い;育ちのよい[そだちのいい(育ちのいい;育ちの良い);そだちのよい(育ちの良い;育ちのよい), sodachinoii ( sodachi noii ; sodachi no yoi ); sodachinoyoi ( sodachi no yoi ; soda] (adj-i) (See 育ちがいい) well bred [Add to Longdo]
純血[じゅんけつ, junketsu] (n,adj-no) pure-bred (usu. animal); pure-blooded; thoroughbred [Add to Longdo]
純種[じゅんしゅ, junshu] (n,adj-no) purebred; thoroughbred [Add to Longdo]
人士[じんし, jinshi] (n) well-bred man; people [Add to Longdo]
地元産[じもとさん, jimotosan] (n,adj-no) local product; homegrown; homebred [Add to Longdo]
田舎育ち[いなかそだち, inakasodachi] (n) country bred [Add to Longdo]
都育ち[みやこそだち, miyakosodachi] (n) city-bred [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bred \Bred\,
   imp. & p. p. of {Breed}.
   [1913 Webster]
 
   {Bred out}, degenerated. "The strain of man's bred out into
    baboon and monkey." --Shak.
 
   {Bred to arms}. See under {Arms}.
 
   {Well bred}.
   (a) Of a good family; having a good pedigree. "A gentleman
     well bred and of good name." --Shak. [Obs., except as
     applied to domestic animals.]
   (b) Well brought up, as shown in having good manners;
     cultivated; refined; polite.
     [1913 Webster] Brede

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breed \Breed\, v. t. [imp. & p. p. {Bred}; p. pr. & vb. n.
   {Breeding}.] [OE. breden, AS. br[=e]dan to nourish, cherish,
   keep warm, from br[=o]d brood; akin to D. broeden to brood,
   OHG. bruoten, G. br["u]ten. See {Brood}.]
   1. To produce as offspring; to bring forth; to bear; to
    procreate; to generate; to beget; to hatch.
    [1913 Webster]
 
       Yet every mother breeds not sons alike. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the sun breed maggots in a dead dog. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take care of in infancy, and through the age of youth;
    to bring up; to nurse and foster.
    [1913 Webster]
 
       To bring thee forth with pain, with care to breed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Born and bred on the verge of the wilderness.
                          --Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. To educate; to instruct; to form by education; to train;
    -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       But no care was taken to breed him a Protestant.
                          --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       His farm may not remove his children too far from
       him, or the trade he breeds them up in. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To engender; to cause; to occasion; to originate; to
    produce; as, to breed a storm; to breed disease.
    [1913 Webster]
 
       Lest the place
       And my quaint habits breed astonishment. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To give birth to; to be the native place of; as, a pond
    breeds fish; a northern country breeds stout men.
    [1913 Webster]
 
   6. To raise, as any kind of stock.
    [1913 Webster]
 
   7. To produce or obtain by any natural process. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Children would breed their teeth with less danger.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To engender; generate; beget; produce; hatch; originate;
     bring up; nourish; train; instruct.
     [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bred
   broad
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top