Search result for

brav

(108 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brav-, *brav*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brave[ADJ] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave[VI] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravo[INT] ไชโย, Syn. great, well done
bravado[N] การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger
bravery[N] ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
bravura[N] ทักษะและความกระตือร้นจะทำในเชิงศิลปะ
brave it out[PHRV] เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง

English-Thai: Nontri Dictionary
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
bravo(int) ไชโย
bravo(int) ไชโย,เยี่ยม,ดีมาก,วิเศษ
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Bravais latticeแลตทิซบราเว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Because I genuinely thought that you would help her be brave.เพราะ ฉันคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องกล้าช่วยเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Tell those on Earth that many people fought and died bravely.บอกคนบนโลก ว่าหลายคนต่อสู้ และตายอย่างกล้าหาญ Dead Space: Downfall (2008)
You're very brave.นายกล้าหาญมาก Emancipation (2008)
Braver than you look. Most servants collapse after the first blow.เจ้านี่กล้าหาญกว่าที่เห็นนะเนี่ย คนรับใช้ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่มักจะน็อคตั้งแต่โดนอัดทีแรก Valiant (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
And, Merlin, what you did was very brave.แล้วอีกอย่างนะเมอร์ลิน ที่เธอทำน่ะมันกล้าหาญมาก Valiant (2008)
They have their pick of the best and bravest.พวกเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดและกล้าหาญที่สุดในอาณาจักรนี้ Lancelot (2008)
These men are brave enough to fight for what they believe in, even if you aren't.คนพวกนี้กล้าพอที่จะสู้เพื่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อ แต่เจ้าไม่ The Moment of Truth (2008)
I know no-one braver.ไม่มีใครกล้าหาญเยี่ยงเจ้า Excalibur (2008)
He was so brave.เขากล้าหาญมาก Bombad Jedi (2008)
You're either the bravest or the most foolish Jedi I have ever met.ถ้าท่านไม่ใช่เจไดที่กล้าหาญที่สุด ท่านก็เป็นเจไดที่เซ่อซ่าที่สุดที่ข้าเคยพบมา Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravThe brave captain saved his ship.
bravHe is very brave.
bravShe bore her misfortunes with a brave spirit.
bravHe is a brave and cheerful boy.
bravWe must allow his bravery.
bravHe is as brave a man as ever lived.
bravI would behave more bravely than he.
bravIt is very brave of you to vote against the plan.
bravThe knight is not so much brave as reckless.
bravHe put up a brave and lone struggle, but up against such heavy odds he couldn't get his business plan accepted.
bravYou are very brave.
bravChild as she was, she was brave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
อาจ[ADJ] brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า[ADJ] brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
แข็งกล้า[ADJ] brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai definition: ที่มีความกล้ามาก
ป้ำ[V] brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai definition: กล้าได้กล้าเสีย
พิริยโยธา[N] brave warrior, Count unit: คน, Thai definition: พลรบผู้กล้าหาญ
พิริยะ[N] braver, See also: warrior, Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า, Count unit: คน
พิริยะ[N] bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
ไชโย[X] (chaiyō) EN: hurrah ; hurray ; bravo   FR: hourra ! ; bravo !
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ชโย[interj.] (chayō) EN: hurrah   FR: hourra ! ; bravo !
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave the storm   FR: braver la tempête
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVE    B R EY1 V
BRAVO    B R AA1 V OW0
BRAVER    B R EY1 V ER0
BRAVED    B R EY1 V D
BRAVES    B R EY1 V Z
BRAVES'    B R EY1 V Z
BRAVERY    B R EY1 V ER0 IY0
BRAVURA    B R AH0 V Y UH1 R AH0
BRAVELY    B R EY1 V L IY0
BRAVING    B R EY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brave    (v) (b r ei1 v)
bravo    (n) (b r aa2 v ou1)
braved    (v) (b r ei1 v d)
braver    (j) (b r ei1 v @ r)
braves    (v) (b r ei1 v z)
bravos    (n) (b r aa2 v ou1 z)
bravado    (n) (b r @1 v aa1 d ou)
bravely    (a) (b r ei1 v l ii)
bravery    (n) (b r ei1 v @ r ii)
bravest    (j) (b r ei1 v i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravo {n}bravos [Add to Longdo]
Bravour {f}bravura [Add to Longdo]
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
ブラボー[, burabo-] (int) bravo (ita [Add to Longdo]
ブレーブ;ブレイヴ[, bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave [Add to Longdo]
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave [Add to Longdo]
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave [Add to Longdo]
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ˇ, ] brave [Add to Longdo]
勇略[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, ] brave and cunning [Add to Longdo]
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] brave; heroic [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] brave; cautious; sad [Add to Longdo]
拼命三郎[pīn mìng sān láng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, ] brave man, willing to risk his life [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; owl; Strix uralensis [Add to Longdo]
美丽新世界[Měi lì xīn shì jiè, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] Brave new world, novel by Aldoux Huxley 阿道司·赫胥黎|阿道司·赫胥黎 [Add to Longdo]
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top