Search result for

brav

(108 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brav-, *brav*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brave[ADJ] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave[VI] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravo[INT] ไชโย, Syn. great, well done
bravado[N] การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger
bravery[N] ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
bravura[N] ทักษะและความกระตือร้นจะทำในเชิงศิลปะ
brave it out[PHRV] เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง

English-Thai: Nontri Dictionary
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
bravo(int) ไชโย
bravo(int) ไชโย,เยี่ยม,ดีมาก,วิเศษ
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Bravais latticeแลตทิซบราเว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any brave man would resist.คนที่ยืนหยัดสู้คือผู้กล้า The Great Dictator (1940)
- Prove yourself brave, truthful and unselfish,พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
- Bravo, Pinocchio!ไชโย ปิโนคีโอ! Pinocchio (1940)
My brave little boy.เด็กน้อยผู้กล้าหาญของฉัน Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
Be brave.อย่ามอง Help! (1965)
Alas, if he were brave this would not be necessary.นี้จะไม่คือสิ่งที่จำคือ ในตอนท้ายของส่วนหนึ่ง Help! (1965)
You're brave with a man who's tied up!แกก็กล้าแค่กับคนถูกมัดล่ะวะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น How I Won the War (1967)
Bravery, things like that.ความกล้าหาญ, สิ่งที่ต้องการที่ How I Won the War (1967)
Yes, bravo! Beautiful.ยอดเยี่ยม ยอดมาก Blazing Saddles (1974)
Bravo, always readyการทำได้ดี! เก่งจริง! , ตลอดเวลาพร้อม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravThe brave captain saved his ship.
bravHe is very brave.
bravShe bore her misfortunes with a brave spirit.
bravHe is a brave and cheerful boy.
bravWe must allow his bravery.
bravHe is as brave a man as ever lived.
bravI would behave more bravely than he.
bravIt is very brave of you to vote against the plan.
bravThe knight is not so much brave as reckless.
bravHe put up a brave and lone struggle, but up against such heavy odds he couldn't get his business plan accepted.
bravYou are very brave.
bravChild as she was, she was brave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
อาจ[ADJ] brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า[ADJ] brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
แข็งกล้า[ADJ] brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai definition: ที่มีความกล้ามาก
ป้ำ[V] brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai definition: กล้าได้กล้าเสีย
พิริยโยธา[N] brave warrior, Count unit: คน, Thai definition: พลรบผู้กล้าหาญ
พิริยะ[N] braver, See also: warrior, Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า, Count unit: คน
พิริยะ[N] bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
ไชโย[X] (chaiyō) EN: hurrah ; hurray ; bravo   FR: hourra ! ; bravo !
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ชโย[interj.] (chayō) EN: hurrah   FR: hourra ! ; bravo !
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave the storm   FR: braver la tempête
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVE    B R EY1 V
BRAVO    B R AA1 V OW0
BRAVER    B R EY1 V ER0
BRAVED    B R EY1 V D
BRAVES    B R EY1 V Z
BRAVES'    B R EY1 V Z
BRAVERY    B R EY1 V ER0 IY0
BRAVURA    B R AH0 V Y UH1 R AH0
BRAVELY    B R EY1 V L IY0
BRAVING    B R EY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brave    (v) (b r ei1 v)
bravo    (n) (b r aa2 v ou1)
braved    (v) (b r ei1 v d)
braver    (j) (b r ei1 v @ r)
braves    (v) (b r ei1 v z)
bravos    (n) (b r aa2 v ou1 z)
bravado    (n) (b r @1 v aa1 d ou)
bravely    (a) (b r ei1 v l ii)
bravery    (n) (b r ei1 v @ r ii)
bravest    (j) (b r ei1 v i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave, #5,882 [Add to Longdo]
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; owl; Strix uralensis, #22,682 [Add to Longdo]
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] brave; heroic, #27,348 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; good horse; strong, #44,970 [Add to Longdo]
豪侠[háo xiá, ㄏㄠˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] brave and chivalrous, #62,576 [Add to Longdo]
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ˇ, ] brave, #64,622 [Add to Longdo]
勇略[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, ] brave and cunning, #177,495 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] brave; cautious; sad, #202,524 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravo {n}bravos [Add to Longdo]
Bravour {f}bravura [Add to Longdo]
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
ブラボー[, burabo-] (int) bravo (ita [Add to Longdo]
ブレーブ;ブレイヴ[, bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave [Add to Longdo]
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top