Search result for

brasier

(56 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brasier-, *brasier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brasier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brasier*)
English-Thai: Nontri Dictionary
brasier(n) ช่างทำภาชนะทองเหลือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I shaved it off.— Hab' ihn abrasiert. Family Relations (1982)
He blew my goddamn wing off!Er hat mir eine Tragfläche abrasiert! Blue Thunder (1983)
Then get off my a lot!- Sie meinen, abrasieren? Hotel of Dreams (1984)
Maybe a mohawk or get it all shaved off. Ehh.Vielleicht ein Irokesenschnitt oder alles abrasiert. A Lovely Little Affair (1985)
Do you know what they say?Vielleicht sollten Sie ihn abrasieren. Change of Life (1986)
So he shaved his beard.Er hat seinen Bart abrasiert. Dead Men Leave No Trails (1986)
You're gonna shave your head and put on robes and dance around at airports?Du willst dir die Haare abrasieren und im Rock an Flughäfen tanzen? Hannah and Her Sisters (1986)
He had shaved off his beard... he was wearing an English suit... and Italian shoes.Er hatte seinen Bart abrasiert... er trug einen englischen Anzug... und italienische Schuhe. The Belly of an Architect (1987)
No, neither do I. I'm trying to persuade him to shave it off.Ich auch nicht, aber er will ihn nicht abrasieren. Drowning by Numbers (1988)
Maybe this time I could shave my head.Ich könnte die Haare doch abrasieren. Running on Empty (1988)
- He shaved his beard.- Zu was? - Er hat seinen Bart abrasiert! Best of the Best (1989)
- I know. Since the studio shaved them, they never grew back.Seit sie abrasiert wurden, wuchsen sie nie wieder nach. Postcards from the Edge (1990)
Get in!Den kannst du dir doch abrasiert haben! A Chinese Ghost Story II (1990)
This week, Jeannie has agreed to let us shave her head.Diese Woche dürfen wir Jeannie die Haare abrasieren. Kelly Does Hollywood: Part 2 (1991)
Mattingly! I told you to trim those sideburns.MattingIy, Sie sollten sich diese KoteIetten abrasieren! Homer at the Bat (1992)
Your eyebrows! They're gone!Herr, er hat Ihre Augenbraue abrasiert. Iron Monkey (1993)
Look, I even took off my mustache for this occasion."Wir"? Ja! Ich habe sogar den Bart abrasiert. Maybe... Maybe Not (1994)
Why did you shave off your beard?Warum haben Sie sich den Bart abrasiert? A Pure Formality (1994)
Hey, man, if I was to accidentally shave off a nipple would it be covered by workman's comp?Hey, Mann, wenn ich mir versehentlich eine Brustwarze abrasiere, bezahlt das dann meine Unfallversicherung? Se7en (1995)
And if I shaved the beard?Und wenn ich mir den Bart abrasiere? La seconda volta (1995)
Will you shave?Sie werden Dir die Haare abrasieren. La seconda volta (1995)
- You got a haircut.Du hast dir die Matte abrasiert. Pusher (1996)
I haven't heard from him since he shaved his head and joined that cult.Ich habe nichts von ihm gehört, seit er sich die Haare abrasierte und dem Kult beitrat. Engine and a Haircut, Two Fights (1996)
Listen, by the way, they want you to shave the mustache.Die wollen auch, dass du dir den Schnurrbart abrasierst. Donnie Brasco (1997)
The B, they made me shave it off. Can you believe that?Den musste ich abrasieren, kannst du dir das vorstellen? Donnie Brasco (1997)
You shaved your mustache.Du hast deinen Schnurrbart abrasiert. Private Parts (1997)
I promised pookie over there that I'd shave it off, but my life has become so chaotic, I... I might change my mind.Ich hatte ihr versprochen, dass ich ihn abrasieren würde, doch mein Leben ist so chaotisch, dass ich meine Meinung ändern könnte. Room at the Top (1997)
- You shaved it off. I didn't like it.- Du hast ihn abrasiert. The Opposite of Sex (1997)
I went home that night, shaved my beard... ..and a week later I'm laid out in her office with a broken back.Ich bin den Abend nach Hause, hab' mir den Bart abrasiert und eine Woche später lag ich mit einem gebrochenen Rücken in ihrem Büro. There's Something About Mary (1998)
Is that why you've shaven off you beard?Hast du deshalb deinen Bart abrasiert? Train of Life (1998)
Today we're gonna show how close it shaves by shaving Al's beard. Right, Al?Heute zeigen wir, wie gründlich es rasiert, indem wir Als Bart abrasieren. An Older Woman (1998)
They were shaved off.Sie wurden abrasiert. The Bone Collector (1999)
And you"ll go to have your facial hair shaved.Der Bart wird abrasiert. The Hurricane (1999)
I shaved it.Ich hab sie abrasiert. The Million Dollar Hotel (2000)
I shaved them off.Ich habe sie abrasiert. Almost Famous (2000)
I hadn't noticed.Sie haben ihn abrasiert. The Taste of Others (2000)
First up, you gotta shave those burns, man.Zuerst musst du dir mal die Dinger da abrasieren. Neil Hamilton (2000)
It seems to have been sheared off.Es scheint abrasiert worden zu sein. Good Shepherd (2000)
Though he has shaved off his beard and adopts a disguise my eyes do not lie!Auch wenn er sich den Bart abrasiert hat und sich auf diese Weise tarnt... meine Augen lassen sich nicht täuschen! Moulin Rouge! (2001)
My old lady wants me to shave the thing.Meine Freundin meint, ich soll ihn abrasieren. Joy Ride (2001)
Everybody knows I shaved for the "Don't Tell Your Papa" video.Dabei habe ich ihn für das Video "Don't Tell Your Papa" abrasiert. Josie and the Pussycats (2001)
And, if I were you, I'd get rid of the mildew on the chin.Und wenn ich Sie wäre, würde ich den Schimmel am Kinn abrasieren. The Tuxedo (2002)
When did you shave the beard off?Wann hast du dir den Bart abrasiert? War (2002)
- Almost fucking crushed my head.Um ein Haar hätt's mir den Schädel abrasiert. Bad Boys II (2003)
Speaking of Sara, this is for her.Also habe ich ihn abrasiert. Apropos Sara. The Best of Youth (2003)
and I shaved it all off. I don't want anyone to see.Deshalb bin ich in die Küche gegangen und hab alles abrasiert. Napoleon Dynamite (2004)
I was planning on shaving it.Ich wollte ihn abrasieren. Hurry (2004)
Seriously. I almost shaved it off right before I came.Wirklich, ich hätte ihn vorhin beinahe abrasiert. Hurry (2004)
If he would just shave that mustache.Würde er sich doch nur den Bart abrasieren. Scene in a Mall (2004)
Maybe I should just shave it all off.Vielleicht sollte ich es einfach abrasieren. Out of the Frying Pan (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abrasierento shave off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brasier \Bra"sier\, Brazier \Bra"zier\, n. [OE. brasiere, F.
   braise live coals. See {Brass}.]
   An artificer who works in brass. --Franklin.
   [1913 Webster] Brazier

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brasier \Bra"sier\, Brazier \Bra"zier\, n. [F. brasier,
   brais['i]er, fr. braise live coals. See {Brass}.]
   A large metal pan for holding burning coals or charcoal; it
   is used to warm people who must stay outside for long times.
   [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brasier
   n 1: large metal container in which coal or charcoal is burned;
      warms people who must stay outside for long times [syn:
      {brazier}, {brasier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top