Search result for

brasa

(50 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brasa-, *brasa*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brasa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brasa*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The house of Abrasax continues to thrive, despite the squandering of your inheritance, brother.บ้านของ Abrasax ยังคงเจริญเติบโต แม้จะมีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มรดกของพี่ชาย Jupiter Ascending (2015)
Think we might have stumbled into a war within the Abrasax family.คิดว่าเราอาจจะสะดุดเข้าสู่สงคราม ภายในครอบครัว AbrasaJupiter Ascending (2015)
The Abrasax family?ครอบครัว Abrasax? Jupiter Ascending (2015)
Abrasax. The house of Abrasax has three primary heirs.Abrasax บ้านของ Abrasax มีสามทายาทหลัก Jupiter Ascending (2015)
Balem Abrasax wouldn't demolish an entire city for a nobody.Balem Abrasax จะไม่รื้อถอน ทั้งเมืองไม่มีใคร Jupiter Ascending (2015)
- Titus Abrasax. He hired me to lift her.- ติตัส Abrasax เขาจ้างผมจะยกเธอ Jupiter Ascending (2015)
Premium Abrasax, as requested.Abrasax พรีเมี่ยม, ตามที่ร้องขอ Jupiter Ascending (2015)
According to commonwealth records, this planet was seeded by Abrasax industries roughly one hundred thousand years ago.ตามบันทึกของเครือจักรภพ ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นเมล็ดอุตสาหกรรม Abrasax ประมาณหนึ่งแสนปีที่ผ่านมา Jupiter Ascending (2015)
This is the Alcazar of Kalique Abrasax, second primary of the house of Abrasax.นี่คืออัลคาซาร์ของ Kalique Abrasax หลักที่สองของบ้านของ Abrasax . Jupiter Ascending (2015)
I was told that the house of Abrasax seeded the earth.ผมก็บอกว่า บ้านของ Abrasax เมล็ดแผ่นดิน Jupiter Ascending (2015)
Abrasax don't know any side but their own.Abrasax ไม่ทราบว่าข้างเคียงใด ๆ แต่ของตัวเอง Jupiter Ascending (2015)
Precisely. And since Jupiter is an Abrasax, you can understand why I helped her get off that planet.แม่นยำ และเนื่องจากดาวพฤหัสบดีอยู่ Abrasax, Jupiter Ascending (2015)
You heard the lady down there. You're an Abrasax now.คุณได้ยินผู้หญิงลงไปที่นั่น คุณเป็น Abrasax ในขณะนี้ Jupiter Ascending (2015)
This is the authentic recurrence of her ladyship the Abrasax sovereign, and we have come to claim her title.นี่คือการกลับมาอีก ที่แท้จริงของเธอตำแหน่งคุณหญิงอธิปไตย Abrasax, และเราได้มาอ้างชื่อของเธอ Jupiter Ascending (2015)
I am Titus Abrasax, third primary of the house of Abrasax, and it is my profound honor... to meet you.ผม Abrasax ติตัส, หลักที่สามของบ้านของ Abrasax, และมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของฉัน... Jupiter Ascending (2015)
There are various levels of usefulness and quality, but this is the most pure and most valuable solution made by the house of Abrasax.มีระดับต่างๆ ของประโยชน์และมีคุณภาพ, แต่นี่เป็นทางออกที่บริสุทธิ์ที่สุด และมีคุณค่ามากที่สุด ทำตามเรือน AbrasaJupiter Ascending (2015)
I cannot allow my brother or sister to end up with control over my part of the Abrasax inheritance.ฉันไม่สามารถช่วยให้พี่ชายหรือน้องสาวของฉัน จะจบลงด้วยการควบคุม เป็นส่วนหนึ่งของฉันมรดก AbrasaJupiter Ascending (2015)
Titus Abrasax is a man of his word.Abrasax ติตัสเป็นคนที่มีคำพูดของเขา Jupiter Ascending (2015)
Abrasax clipper D-gamma-nine, this is the Aegis.Abrasax เพรียว D-แกมมาเก้า นี้เป็นโล่ . Jupiter Ascending (2015)
I, Titus Abrasax, take Jupiter Jones to be my wife.ฉันติตัส Abrasax, ใช้เวลาจูปิเตอร์โจนส์ที่จะเป็นภรรยาของฉัน Jupiter Ascending (2015)
I, Jupiter Jones, take Titus Abrasax to be my husband.ผมพฤหัสบดีโจนส์ ใช้ Abrasax ติตัสที่จะเป็นสามีของฉัน Jupiter Ascending (2015)
I see you have the standard issue Abrasax temper.ฉันเห็นคุณมีปัญหามาตรฐาน Abrasax อารมณ์ Jupiter Ascending (2015)
Balem Abrasax.Balem AbrasaJupiter Ascending (2015)
You hardly touched your cobra salad. How can you be sick?Du hast doch kaum was von dem Kobrasalat angerührt. Scoop (2006)
The House of Abrasax continues to thrive despite the squandering of your inheritance.Das Haus Abrasax gedeiht trotz der Verschwendung deines Erbes weiterhin, Bruder. Jupiter Ascending (2015)
We might have stumbled into a war within the Abrasax family.Wahrscheinlich sind wir in einen Krieg innerhalb der Abrasax-Familie geraten. Jupiter Ascending (2015)
The Abrasax family?Der Abrasax-Familie? Jupiter Ascending (2015)
- Abrasax.- Abrasax. Jupiter Ascending (2015)
The House of Abrasax has three primary heirs.Das Haus Abrasax hat 3 Haupterben. Der älteste ist Balem. Jupiter Ascending (2015)
Balem Abrasax wouldn't demolish an entire city for a nobody.Balem Abrasax zerstört nicht eine ganze Stadt wegen eines Niemands. Jupiter Ascending (2015)
Titus Abrasax.Titus Abrasax. Jupiter Ascending (2015)
According to Commonwealth records this planet was seeded by Abrasax Industries roughly 100,000 years ago.Laut der Commonwealth-Unterlagen wurde dieser Planet vor etwa 100.000 Jahren von Abrasax Industries zur Saat genutzt. Jupiter Ascending (2015)
Premium Abrasax, as requested.MALIDICTES: Premium Abrasax, ganz wie gewünscht. Jupiter Ascending (2015)
This is the alcazar of Kalique Abrasax Second Primary of the House of Abrasax.Dies ist der Alcazar von Kalique Abrasax, zweites Haupt des Hauses Abrasax. Jupiter Ascending (2015)
I was told that the House of Abrasax seeded the Earth.Mir wurde erzählt, dass das Haus Abrasax die Erde zur Saat nutzt. Jupiter Ascending (2015)
Abrasax don't know any side but their own.Abrasax kennen keine Seite, außer der eigenen. Jupiter Ascending (2015)
And since Jupiter is an Abrasax, you understand why I helped her get off that planet.Und da Jupiter eine Abrasax ist, dürfte klar sein, - warum ich sie holen ließ. Jupiter Ascending (2015)
You're an Abrasax now.Ihr seid jetzt eine Abrasax. Jupiter Ascending (2015)
This is the authentic Recurrence of Her Ladyship the Abrasax Sovereign and we have come to claim her Title.Dies ist die authentische Rekurrenz Ihrer Ladyschaft, der Abrasax-Regentin, und wir sind hier, um den Titel einzufordern. Jupiter Ascending (2015)
I am Titus Abrasax Third Primary of the House of Abrasax and it is my profound honor to meet you.Ich bin Titus Abrasax, drittes Haupt des Hauses Abrasax. Und es ist mir eine besondere Ehre, Jupiter Ascending (2015)
There are various levels of usefulness and quality, but this is the most pure and most valuable solution made by the House of Abrasax.Es gibt verschiedene Stufen der Nützlichkeit und der Qualität, aber das ist die reinste und wertvollste Lösung, die im Hause Abrasax hergestellt wird. Jupiter Ascending (2015)
I cannot allow my brother or sister to end up with control over my part of the Abrasax inheritance.Ich kann keinem meiner Geschwister gestatten, die Kontrolle über meinen Teil des Abrasax-Nachlasses zu erlangen. Jupiter Ascending (2015)
Titus Abrasax is a man of his word.Titus Abrasax steht immer zu seinem Wort. Jupiter Ascending (2015)
Abrasax Clipper D-Gamma-9, this is the Aegis.Abrasax Klipper D-Gamma-9, hier ist die Ägis. Jupiter Ascending (2015)
I, Titus Abrasax take Jupiter Jones to be my wife.Ich, Titus Abrasax, nehme Jupiter Jones zu meiner Ehefrau. Jupiter Ascending (2015)
I, Jupiter Jones take Titus Abrasax to be my husband.Ich, Jupiter Jones, nehme Titus Abrasax zu meinem Ehemann. Jupiter Ascending (2015)
I see you have the standard-issue Abrasax temper.Ich sehe, Ihr habt das ganz reguläre Abrasax-Gemüt. Jupiter Ascending (2015)
And hereby return the Title to its original heir, Balem Abrasax.Und hiermit den Titel dem wahren Erben zuerkenne, Balem Abrasax. Jupiter Ascending (2015)
Brasa, you coward.Brasa, du Feigling. Head Games (2016)
His name is brasa.Er heißt BrasaHead Games (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top